Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/811 ze dne 10. května 2017, kterým se schvaluje změněný plán schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Unie podle směrnice Rady 2009/158/ES předložený Belgií (oznámeno pod číslem C(2017) 2947) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0811 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 121/47
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/811
   ze dne 10. května 2017,
   kterým se schvaluje změněný plán schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Unie podle směrnice Rady 2009/158/ES předložený Belgií
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2947)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V čl. 3 odst. 1 směrnice 2009/158/ES se stanoví, že členské státy předloží Komisi plán vnitrostátních opatření, která hodlají zavést pro zajištění dodržování pravidel stanovených v příloze II uvedené směrnice pro schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Plán Belgie byl naposledy schválen rozhodnutím Komise 2004/835/ES (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Belgické orgány předložily dne 24. října 2016 změněný plán a požádaly o schválení uvedených změn, které zohledňují pokrok, jehož bylo dosaženo u metod pro diagnostiku nákaz, na něž se vztahují programy sledování nákaz stanovené v příloze II kapitole III směrnice 2009/158/ES.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise uvedený změněný plán posoudila; tento plán splňuje kritéria stanovená ve směrnici 2009/158/ES a umožňuje dosáhnout cílů uvedené směrnice, pokud bude účinně prováděn a pokud jej Belgie bude pravidelně aktualizovat. Měl by být proto schválen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Změněný plán vnitrostátních opatření, jež budou zavedena pro zajištění dodržování pravidel stanovených v příloze II směrnice 2009/158/ES pro schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Unie, stanovený v čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice, který Belgie předložila Komisi dne 24. října 2016, se schvaluje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 10. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2004/835/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se schvalují plány týkající se schvalování zařízení pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství (Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 28).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.