Rozhodnutí Rady (EU) 2017/813 ze dne 12. října 2015 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU-Chile k nahrazení dodatku II k příloze III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0813 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 127/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/813
   ze dne 12. října 2015
   o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU-Chile k nahrazení dodatku II k příloze III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 38 přílohy III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), může Výbor pro přidružení EU-Chile (dále jen „Výbor pro přidružení“) přijímat rozhodnutí, kterými se mění ustanovení přílohy III.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 4. listopadu 2014 doporučil Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu zřízený článkem 81 dohody Výboru pro přidružení přijmout změny dodatku II k příloze III dohody týkající se seznamu opracování nebo zpracování, které se má provádět na nepůvodních materiálech tak, aby vyrobený produkt získal status původy (dále jen „pravidla pro jednotlivé produkty“), jimiž se uvádí dodatek do souladu s posledním zněním harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (dále jen „harmonizovaný systém“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Harmonizovaný systém se aktualizuje každých pět let a jeho poslední aktualizace byla provedena v roce 2012. Jelikož pravidla pro jednotlivé produkty, jež jsou obsažena v dohodě, vycházejí ze zastaralého znění harmonizovaného systému, totiž harmonizovaného systému z roku 2002, měla by být aktualizována tak, aby vycházela z harmonizovaného systému z roku 2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               U produktů, jež byly přeřazeny v rámci harmonizovaného systému z roku 2012, by pravidla pro jednotlivé produkty měla zůstat nezměněna. V případech, kdy je nutné přesunout produkty do jiné kapitoly nebo čísla, by se s nimi měla přesunout i pravidla pro jednotlivé produkty, jestliže jsou pravidla v nové kapitole nebo čísle odlišná od pravidel stanovených ve staré kapitole nebo čísle.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pravidla pro jednotlivé produkty by měla být u řady produktů kapitoly 72 harmonizovaného systému změněna, aby odrážela vývoj technologických postupů výroby oceli.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Z důvodu přehlednosti a s ohledem na monožství změn, které mají být provedny v dodatku II k příloze III, by měl být nahrazen celý dodatek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Postoj, který má být jménem Unie zajat ve Výboru pro přidružení, by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro přidružení k nahrazení dodatku II k příloze III dohody, v němž se stanoví pravidla pro jednotlivé produkty, vychází z návrhu rozhodnutí Výboru pro přidružení připojeného k tomuto rozhodnutí.
   2.   Zástupci Unie ve Výboru pro přidružení mohou odsouhlasit drobné změny návrhu rozhodnutí Výboru pro přidružení bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Rozhodnutí Výboru pro přidružení se po přijetí zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 12. října 2015.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE Č….
      ze dne …,
      kterým se nahrazuje dodatek II k příloze III Dohody Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
      VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE,
      s ohledem na Dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1), a zejména na článek 38 přílohy III,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dne 1. ledna 2007 a 1. ledna 2012 byly zavedeny změny nomenklatury, která je upravena Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží („harmonizovaný systém“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že účelem změn harmonizovaného systému nebylo změnit pravidla původu, tyto změny nemění Dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) podstatným způsobem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Aby se tyto změny promítly do dohody, je třeba změnit dodatek II k příloze III.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Vzhledem k počtu změn, které je nutno v dodatku II k příloze III provést, by měl být z důvodu přehlednosti nahrazen celý dodatek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Aby se zohlednil vývoj technologických postupů výroby oceli, je nutné změnit pravidla původu u řady produktů v kapitole 72 harmonizovaného systému,
               
            
         
      
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Dodatek II k příloze III dohody, který obsahuje seznam opracování nebo zpracování, které se má provádět na nepůvodních materiálech tak, aby vyrobený produkt získal status původu, se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 90 dnů po dni, kdy bylo učiněno poslední oznámení smluvní strany o dokončení nezbytných vnitrostátních právních postupů.
      
         V … dne …
         
            
               Za Výbor pro přidružení EU-Chile
            
            
               předseda
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
   
   
   
      PŘÍLOHA
      „
            „Dodatek II
            SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ SE MÁ PROVÁDĚT NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH TAK, ABY VYROBENÝ PRODUKT ZÍSKAL STATUS PŮVODU
            
               
               
               
               
               
                  
                     
                        Číslo HS
                     
                     
                        Popis produktu
                     
                     
                        Opracování nebo zpracování, prováděné na nepůvodních materiálech, na jehož základě se uděluje status původu
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 1
                     
                     
                        Živá zvířata
                     
                     
                        Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získaná
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 2
                     
                     
                        Maso a jedlé droby
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitol 1 a 2 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 3
                     
                     
                        Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 3 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 4
                     
                     
                        Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma:
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 4 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0403
                     
                     
                        Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité materiály kapitoly 4 zcela získané,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité ovocné šťávy (vyjma ananasové, limetové nebo grapefruitové) čísla 2009 původní a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 5
                     
                     
                        Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma:
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 5 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 0502
                     
                     
                        Připravené štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat
                     
                     
                        Čištění, dezinfikování, třídění a narovnávání štětin a chlupů
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 6
                     
                     
                        Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité materiály kapitoly 6 zcela získané a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 7
                     
                     
                        Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 7 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 8
                     
                     
                        Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    je všechno použité ovoce a ořechy zcela získané a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 9
                     
                     
                        Káva, čaj, maté a koření, vyjma:
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 9 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0901
                     
                     
                        Káva, též pražená nebo bez kofeinu; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        0902
                     
                     
                        Čaj, též aromatizovaný
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 0910
                     
                     
                        Směsi koření
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 10
                     
                     
                        Obiloviny
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 10 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 11
                     
                     
                        Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek, vyjma:
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité obiloviny, jedlá zelenina, kořeny a hlízy čísla 0714 nebo ovoce zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex11 06
                     
                     
                        Mouka, krupice a prášek ze sušených loupaných luštěnin čísla 0713
                     
                     
                        Sušení a mletí luštěnin čísla 0708
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 12
                     
                     
                        Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 12 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1301
                     
                     
                        Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní olejové pryskyřice (například balzámy)
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 1301 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1302
                     
                     
                        Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, upravené
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z nemodifikovaných slizů a zahušťovadel
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 14
                     
                     
                        Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 14 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 15
                     
                     
                        Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1501
                     
                     
                        Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeží tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Tuky od kosti nebo odpad
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 0203, 0206 nebo 0207 nebo kostí čísla 0506
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z masa nebo jedlých drobů prasat čísla 0203 nebo 0206 nebo masa a jedlých drobů drůbeže čísla 0207
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1502
                     
                     
                        Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Tuky od kosti nebo odpad
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 0201, 0202, 0204 nebo 0206 nebo kostí čísla 0506
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1504
                     
                     
                        Tuky a oleje a jejich frakce z ryb nebo mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pevné frakce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1504
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 1505
                     
                     
                        Rafinovaný lanolin
                     
                     
                        Výroba ze surového tuku z ovčí vlny čísla 1505
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1506
                     
                     
                        Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pevné frakce
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1506
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1507 až 1515
                     
                     
                        Rostlinné oleje a jejich frakce:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Sójový olej, olej z podzemnice olejné, palmový olej, kokosový olej (kopra), olej z palmových jader, babassuový olej, tungový (čínský dřevný) a ojticikový olej, myrtový vosk a japonský vosk, frakce jojobového oleje a oleje pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin určených pro lidskou výživu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pevné frakce, vyjma z jojobového oleje
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z ostatních materiálů čísel 1507 až 1515
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1516
                     
                     
                        Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, částečně nebo zcela hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité materiály kapitoly 2 zcela získané a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získané. Mohou se však používat materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        1517
                     
                     
                        Margarin; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 4 zcela získané a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité rostlinné materiály zcela získané. Mohou se však používat materiály čísel 1507, 1508, 1511 a 1513
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 16
                     
                     
                        Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ze zvířat kapitoly 1, a/nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 3 zcela získané
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 17
                     
                     
                        Cukr a cukrovinky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 1701
                     
                     
                        Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviv
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1702
                     
                     
                        Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Chemicky čistá maltóza a fruktóza
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 1702
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní cukry v pevném stavu s přísadou aromatických přípravků nebo barviva
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály původní
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 1703
                     
                     
                        Melasy získané extrakcí nebo rafinací cukru obsahující aromatické přípravky nebo barviva
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1704
                     
                     
                        Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 18
                     
                     
                        Kakao a kakaové přípravky
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        1901
                     
                     
                        Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 40 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky ze zboží čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Sladový výtažek
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z obilovin kapitoly 10
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        1902
                     
                     
                        Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak připravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též připravený:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Obsahující 20 % nebo méně hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité obiloviny a jejich deriváty (kromě pšenice durum a jejích derivátů) zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Obsahující více než 20 % hmotnostních masa, drobů, ryb, korýšů nebo měkkýšů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité obiloviny a jejich deriváty (kromě pšenice durum a jejích derivátů) zcela získané a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získané
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        1903
                     
                     
                        Tapioka a její náhražky připravené ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo v podobných formách
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě bramborového škrobu čísla 1108
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        1904
                     
                     
                        Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky – corn flakes); obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech, ve formě vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky, krupice a krupičky), předvařené nebo jinak připravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1806,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž jsou všechny použité obiloviny a mouka (kromě pšenice durum a kukuřice Zea indurata a jejich derivátů) zcela získané a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        1905
                     
                     
                        Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, rýžový papír a podobné výrobky
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů kapitoly 11
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 20
                     
                     
                        Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin, vyjma:
                     
                     
                        Výroba, při níž je všechno použité ovoce, ořechy nebo zelenina zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2001
                     
                     
                        Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu 5 % hmotnostních nebo více, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2004 a ex 2005
                     
                     
                        Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo kyselině octové
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2006
                     
                     
                        Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním)
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2007
                     
                     
                        Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné nebo ořechové protlaky (pyré) a ovocné nebo ořechové pasty, získané vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex 2008
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ořechy neobsahující přidaný cukr nebo alkohol
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých původních ořechů a olejových semen čísel 0801, 0802 a 1202 až 1207 nepřesahuje 60 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Arašídové máslo, směsi na bázi cereálií; palmová jádra; kukuřice
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní, vyjma ovoce a ořechů vařených jinak než v páře nebo ve vodě, neobsahující přidaný cukr, zmrazené
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        2009
                     
                     
                        Ovocné šťávy (včetně vinného moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené a bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Citrusové šťávy
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    musí být všechny použité citrusové plody zcela získané,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než materiály stejného čísla jako produkt,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 21
                     
                     
                        Různé jedlé přípravky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2101
                     
                     
                        Výtažky, esence (tresti) a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výrobků nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, esence (tresti) a koncentráty z nich
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž je všechna použitá čekanka zcela získaná
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        2103
                     
                     
                        Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení; hořčičná moučka a připravená hořčice:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Omáčky a přípravky pro omáčky; směsi koření a směsi přísad pro ochucení
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Hořčičná mouka nebo moučka nebo připravená hořčice se však může používat
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Hořčičná mouka a moučka a připravená hořčice
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2104
                     
                     
                        Polévky a bujóny a přípravky pro polévky a bujóny
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě připravené nebo konzervované zeleniny čísel 2002 až 2005
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2106
                     
                     
                        Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 22
                     
                     
                        Nápoje, lihoviny a ocet, vyjma:
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž jsou všechny použité hrozny nebo materiály získané z hroznů zcela získané
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        2202
                     
                     
                        Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, vyjma ovocné nebo zeleninové šťávy čísla 2009
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž jsou všechny použité ovocné šťávy (kromě ananasové, limetové a grapefruitové) původní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        2207
                     
                     
                        Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 2207 nebo 2208, a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž jsou všechny použité hrozny nebo materiály získané z hroznů zcela získané, nebo jsou-li již všechny ostatní použité materiály původní, lze použít arak do výše 5 % objemových
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        2208
                     
                     
                        Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu nižším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápoje
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě čísla 2207 nebo 2208, a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž jsou všechny použité hrozny nebo materiály získané z hroznů zcela získané, nebo jsou-li již všechny ostatní použité materiály původní, lze použít arak do výše 5 % objemových
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 23
                     
                     
                        Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2301
                     
                     
                        Velrybí moučka; moučky, šroty a pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidské výživě
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitol 2 a 3 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2303
                     
                     
                        Zbytky z výroby kukuřičného škrobu (vyjma koncentrované vody z máčení) s obsahem proteinu, počítáno v sušině, převyšujícím 40 % hmotnostních
                     
                     
                        Výroba, při níž je veškerá použitá kukuřice zcela získaná
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2306
                     
                     
                        Olejné pokrutiny a jiné pevné odpady po extrahování olivového oleje, obsahující více než 3 % olivového oleje
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou veškeré použité olivy zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2309
                     
                     
                        Přípravky používané k výživě zvířat
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité obiloviny, cukr nebo melasa, maso nebo mléko původní a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    jsou všechny použité materiály kapitoly 3 zcela získané
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 24
                     
                     
                        Tabák a vyrobené tabákové náhražky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba, při níž jsou všechny použité materiály kapitoly 24 zcela získané
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2402
                     
                     
                        Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek
                     
                     
                        Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 původních
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2403
                     
                     
                        Tabák ke kouření
                     
                     
                        Výroba, při níž je alespoň 70 % hmotnostních použitého nezpracovaného tabáku nebo tabákového odpadu čísla 2401 původních
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 25
                     
                     
                        Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2504
                     
                     
                        Přírodní krystalická tuha s obohaceným obsahem uhlíku, čištěná a mletá
                     
                     
                        Obohacování obsahu uhlíku, čištění a mletí surové krystalické tuhy
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2515
                     
                     
                        Mramor, hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm
                     
                     
                        Řezání, pilou nebo jinak, mramoru (i když už je rozřezaný) o tloušťce přesahující 25 cm
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2516
                     
                     
                        Žula, porfýr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru o tloušťce nepřesahující 25 cm
                     
                     
                        Řezání, pilou nebo jinak, kamene (i když už je rozřezaný) o tloušťce přesahující 25 cm
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2518
                     
                     
                        Kalcinovaný dolomit
                     
                     
                        Kalcinace nekalcinovaného dolomitu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2519
                     
                     
                        Drcený přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit), v hermeticky uzavřených nádobách a magnézie (oxid hořečnatý), též čistý, jiný než tavená magnézie nebo přepálená (slinutá) magnézie (oxid hořečnatý)
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Může se však používat přírodní uhličitan hořečnatý (magnezit)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2520
                     
                     
                        Sádry speciálně připravované pro zubní lékařství
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2524
                     
                     
                        Přírodní osinková vlákna
                     
                     
                        Výroba z osinkového koncentrátu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2525
                     
                     
                        Slídový prach
                     
                     
                        Mletí slídy nebo slídového odpadu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2530
                     
                     
                        Přírodní barviva (hlinka), kalcinovaná nebo mletá
                     
                     
                        Kalcinace nebo mletí přírodních barviv (hlinky)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 26
                     
                     
                        Rudy kovů, strusky a popely
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 27
                     
                     
                        Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2707
                     
                     
                        Oleje, ve kterých hmotnost aromatických složek převažuje nad hmotností nearomatických složek, přičemž se jedná o oleje, které jsou podobné minerálním olejům získaným destilací vysokotepelných černouhelných dehtů, z nichž 65 % objemu nebo více destiluje do 250 oC (včetně směsí lakového benzínu a benzolu), k použití jako topná paliva
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2709
                     
                     
                        Surové oleje získané z živičných nerostů
                     
                     
                        Rozkladná destilace živičných materiálů
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2710
                     
                     
                        Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující 70 % hmotnostních nebo více minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje základní složkou těchto přípravků; odpadní oleje
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (2)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2711
                     
                     
                        Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (2)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2712
                     
                     
                        Vazelína; parafín, mikrokrystalický parafín, parafínový gáč, ozokerit, montánní vosk, rašelinový vosk, ostatní minerální vosky a podobné výrobky, získané synteticky nebo jiným způsobem, též barvené
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (2)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2713
                     
                     
                        Ropný koks, ropné živice a ostatní zbytky minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2714
                     
                     
                        Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné nebo ropné břidlice a dehtové písky; asfaltity a asfaltické horniny
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        2715
                     
                     
                        Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 28
                     
                     
                        Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 2805
                     
                     
                        Vzájemně smíšené kovy
                     
                     
                        Výroba elektrolytickým nebo tepelným zpracováním, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2811
                     
                     
                        Oxid sírový
                     
                     
                        Výroba z oxidu siřičitého
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 2833
                     
                     
                        Síran hliníku
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2840
                     
                     
                        Peroxoboritan sodný
                     
                     
                        Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 2852
                     
                     
                        Sloučeniny rtuti vnitřních etherů a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        Sloučeniny rtuti nukleových kyselin a jejich soli, též chemicky definované; ostatní heterocyklické sloučeniny
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2852, 2932, 2933 a 2934 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        Sloučeniny rtuti chemických výrobků a přípravků chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        Sloučeniny rtuti diagnostických nebo laboratorních reagencií na podložce a připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísel 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 29
                     
                     
                        Organické chemikálie, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 2901
                     
                     
                        Acyklické uhlovodíky k použití jako energetická nebo topná paliva
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2902
                     
                     
                        Cykloalkany a cykloalkeny (jiné než azuleny), benzen, toluen, xyleny, k použití jako energetická nebo topná paliva
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 2905
                     
                     
                        Kovové alkoholáty alkoholů tohoto čísla a etanolu
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 2905. Mohou se však používat kovové alkoholáty tohoto čísla za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        2915
                     
                     
                        Nasycené acyklické monokarboxylové kyseliny a jejich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2915 a 2916 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 2932
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Vnitřní ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísla 2909 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Cyklické acetaly a vnitřní poloacetaly a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        2933
                     
                     
                        Heterocyklické sloučeniny pouze s dusíkatým(i) heteroatomem (heteroatomy)
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932 a 2933 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        2934
                     
                     
                        Nukleové kyseliny a jejich soli, chemicky definované i nedefinované, ostatní heterocyklické sloučeniny
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla. Hodnota všech použitých materiálů čísel 2932, 2933 a 2934 však nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 2939
                     
                     
                        Koncentráty z makové slámy obsahující nejméně 50 % hmotnostních alkaloidů
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 30
                     
                     
                        Farmaceutické výrobky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3002
                     
                     
                        Lidská krev; zvířecí krev připravená k terapeutickým, profylaktickým nebo diagnostickým účelům; antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, též modifikované nebo získané biotechnologickými procesy; očkovací látky, toxiny, kultury mikroorganismů (kromě kvasinek) a podobné výrobky:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Produkty sestávající ze dvou nebo více složek smíchaných pro terapeutické nebo profylaktické účely nebo nesmíchané produkty pro tyto účely, které jsou v odměřených dávkách nebo upravené pro drobný prodej
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Lidská krev
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Zvířecí krev připravená k terapeutickým nebo profylaktickým účelům
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Krevní složky jiné než antiséra, hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Hemoglobin, krevní globuliny a sérové globuliny
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3002. Materiály stejného popisu jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3003 a 3004
                     
                     
                        Léky (kromě zboží čísel 3002, 3005 nebo 3006):
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Získané z amikacinu čísla 2941
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály čísel 3003 nebo 3004 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály čísel 3003 a 3004 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex 3006
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Farmaceutický odpad uvedený v poznámce 4 k) k této kapitole
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Původ produktu v jeho původním zařazení se zachovává
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Sterilní adhézní bariéry pro chirurgii nebo zubní lékařství, též absorbovatelné:
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    vyrobené z plastů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    vyrobené z textilií
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z (3):
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    přírodních vláken,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    chemických střižových vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání
                                 
                              
                           
                        
                        nebo
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Zařízení rozpoznatelná pro stomické použití
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 31
                     
                     
                        Hnojiva, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3105
                     
                     
                        Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dva nebo tři z hnojivých prvků: dusík, fosfor a draslík; ostatní hnojiva; výrobky této kapitoly ve formě tablet nebo v podobných formách nebo v balení o celkové hmotnosti nepřesahující 10 kg, vyjma:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    dusičnan sodný
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    kyanamid vápenatý
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    síran draselný
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    síran hořečnatodraselný
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Materiály stejného čísla jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu, a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 32
                     
                     
                        Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely; inkousty, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3201
                     
                     
                        Taniny a jejich soli, ethery, estery a jiné deriváty
                     
                     
                        Výroba z tříselných výtažků rostlinného původu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3205
                     
                     
                        Barevné laky; přípravky založené na barevných lacích specifikované poznámkou 3 k této kapitole (4)
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla kromě čísel 3203, 3204 a 3205. Materiály čísla 3205 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 33
                     
                     
                        Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky pro osobní hygienu, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3301
                     
                     
                        Vonné silice (též deterpenované), včetně pevných a absolutních; pryskyřice; extrahované olejové pryskyřice; koncentráty vonných silic v tucích, nevysychavých olejích, voscích nebo podobných látkách, získané enfleuráží nebo macerací; vedlejší terpenické produkty vznikající při deterpenaci vonných silic; vodné destiláty a vodné roztoky vonných silic
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně materiálů odlišné ‚skupiny‘ (5) v tomto čísle. Materiály stejného čísla jako produkt se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 34
                     
                     
                        Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, ‚dentální vosky‘ a dentální přípravky na bázi sádry, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3403
                     
                     
                        Mazací prostředky obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                     
                        Operace spojené s rafinováním a/nebo s jedním nebo více zvláštními procesy (1)
                        
                        nebo
                        jiné operace, při kterých jsou všechny použité materiály zařazeny do jiného čísla než produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3404
                     
                     
                        Umělé vosky a připravené vosky:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    na bázi parafínu, minerálních vosků, vosků z živičných nerostů, parafinového gáče nebo volného vosku
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hydrogenovaných olejů, které mají charakter vosků čísla 1516,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    mastných kyselin chemicky nedefinovaných nebo technických mastných alkoholů s charakterem vosků čísla 3823 a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    materiálů čísla 3404.
                                 
                              
                           
                        
                        Tyto materiály se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 35
                     
                     
                        Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3505
                     
                     
                        Dextriny a jiné modifikované škroby (například předželatinované nebo esterifikované škroby); klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Esterifikované a etherifikované škroby
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3505
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 1108
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3507
                     
                     
                        Připravené enzymy, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 36
                     
                     
                        Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 37
                     
                     
                        Fotografické nebo kinematografické zboží, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3701
                     
                     
                        Fotografické desky a ploché filmy, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; ploché filmy pro okamžitou fotografii, citlivé, neexponované, též v kazetách:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Filmy pro okamžitou barevnou fotografii, v kazetách
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 3701 nebo 3702. Materiály čísla 3702 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 30 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 3701 nebo 3702. Materiály čísel 3701 a 3702 se však mohou používat za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3702
                     
                     
                        Fotografické filmy ve svitcích, citlivé, neexponované, z jakéhokoliv materiálu jiného než z papíru, kartónu, lepenky nebo textilií; filmy pro okamžitou fotografii ve svitcích citlivé, neexponované
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 3701 nebo 3702
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3704
                     
                     
                        Fotografické desky, filmy, papír, kartón, lepenka nebo textilie, exponované, avšak nevyvolané
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 3701 až 3704
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 38
                     
                     
                        Různé chemické výrobky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3801
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Koloidní grafit v olejové suspenzi a polokoloidní grafit; uhlíkaté pasty pro elektrody
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Grafit ve formě past, který je směsí více než 30 % hmotnostních grafitu s minerálními oleji
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3403 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3803
                     
                     
                        Rafinovaný tallový olej
                     
                     
                        Rafinování surového tallového oleje
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3805
                     
                     
                        Lihy ze sulfátové terpentýnové silice, čištěné
                     
                     
                        Čištění destilací nebo rafinováním surových lihů sulfátového terpentýnu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3806
                     
                     
                        Estery pryskyřic
                     
                     
                        Výroba z pryskyřičných kyselin
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3807
                     
                     
                        Dřevný dehet
                     
                     
                        Destilace dřevného dehtu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3808
                     
                     
                        Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3809
                     
                     
                        Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo ustálení barviv a jiné výrobky a přípravky (například apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3810
                     
                     
                        Přípravky na moření kovových povrchů; tavidla a jiné pomocné přípravky pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; prášky a pasty k pájení nebo svařování sestávající z kovu a jiných materiálů; přípravky používané pro výplň svářecích elektrod nebo tyčí a k jejich oplášťování
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3811
                     
                     
                        Antidetonační přípravky (proti klepání motoru), oxidační inhibitory, pryskyřičné inhibitory, zlepšovače viskozity, antikorozní přípravky a jiná připravená aditiva pro minerální oleje (včetně benzinu) nebo pro jiné kapaliny používané pro stejné účely jako minerální oleje:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Aditiva pro mazací oleje, obsahující minerální oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů čísla 3811 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3812
                     
                     
                        Připravené urychlovače vulkanizace; směsné plastifikátory pro kaučuk nebo plasty, jinde neuvedené ani nezahrnuté; antioxidační přípravky a jiné směsné stabilizátory pro kaučuk nebo plasty
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3813
                     
                     
                        Přípravky a náplně do hasicích přístrojů; naplněné hasicí granáty a bomby
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3814
                     
                     
                        Složená organická rozpouštědla a ředidla, jinde neuvedená ani nezahrnutá; připravené odstraňovače nátěrů nebo laků
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3818
                     
                     
                        Chemické prvky dopované pro použití v elektronice, ve tvaru disků, destiček nebo v podobných tvarech; chemické sloučeniny dopované pro použití v elektronice
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3819
                     
                     
                        Kapaliny pro hydraulické brzdy a jiné připravené kapaliny pro hydraulické převody, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3820
                     
                     
                        Přípravky proti zamrzání a připravené kapaliny k odmrazování
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 3821
                     
                     
                        Připravené živné půdy pro vývoj nebo vyživování mikroorganismů (včetně virů apod.) nebo rostlinných, lidských nebo živočišných buněk
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3822
                     
                     
                        Diagnostické nebo laboratorní reagencie na podložce, připravené diagnostické nebo laboratorní reagencie, též na podložce, jiné než čísla 3002 nebo 3006; certifikované referenční materiály
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3823
                     
                     
                        Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Technické mastné alkoholy
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla včetně ostatních materiálů čísla 3823
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3824
                     
                     
                        Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra; chemické výrobky a přípravky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví (včetně sestávajících ze směsí přírodních výrobků), jinde neuvedené ani nezahrnuté;
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Z tohoto čísla toto:
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Připravená pojidla pro licí formy nebo jádra na bázi přírodních pryskyřičných produktů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Naftenové kyseliny, jejich ve vodě nerozpustné soli a jejich estery
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Sorbitol, jiný než čísla 2905
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo etanolaminů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů získaných ze živičných nerostů a jejich soli
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Iontoměniče
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Getry (pohlcovače plynů) pro vakuové trubice
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Čpavkové vody a použitý oxid vyrobený při purifikaci svítiplynu
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Sulfonaftenové kyseliny, jejich ve vodě rozpustné soli a jejich estery
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Přiboudlina; Dippelův olej
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Směsi solí s různými anionty
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Kopírovací pasty na bázi želatiny, též na podkladě z papíru nebo textilních materiálů
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3826
                     
                     
                        Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3901 až 3915
                     
                     
                        Plasty v primárních formách, odpady, úlomky a odřezky, z plastů kromě čísel ex 39 07 a 3912, pro která jsou pravidla stanovena níže:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Produkty adiční homopolymerizace, ve kterých jediný monomer přispívá z více než 99 % hmotnostních k celkovému obsahu polymerů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (6)
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                              1
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3907
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Kopolymery z polykarbonátů a kopolymer akrylonitril-butadien-styrenu (ABS)
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat materiály stejného čísla jako produkt za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu (6)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Polyester
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu a/nebo výroba z polykarbonátu tetrabrom-(bisfenolu A)
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3912
                     
                     
                        Celulóza a její chemické deriváty, jinde neuvedené ani nezahrnuté, v primárních formách
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        3916 až 3921
                     
                     
                        Polotovary a výrobky z plastů, vyjma čísel ex 3916, ex 3917, ex 3920 a ex 3921, pro která jsou pravidla stanovena níže:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ploché výrobky, opracované více než jen povrchově upravené, nebo nařezané do tvarů jiných než pravoúhlých (včetně čtvercových); ostatní produkty, opracované více než jen povrchově upravené
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                         
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní:
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Produkty adiční homopolymerizace, ve kterých jediný monomer přispívá k více než 99 % hmotnostním celkového obsahu polymerů
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu (6)
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    — —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů kapitoly 39 nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                              1
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3916 a ex 3917
                     
                     
                        Tvarované profily a trubky
                     
                     
                        Výroba, při níž:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    v rámci výše uvedeného limitu hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 25 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        ex 3920
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ionomerové desky nebo filmy
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z termoplastické parciální soli, která je kopolymerem ethylenu a kyseliny metakrylové, částečně zneutralizované kovovými ionty, hlavně zinkem a sodíkem
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pásky z regenerované celulózy, polyamidů nebo polyethylenu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů stejného čísla jako produkt nepřesahuje 20 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 3921
                     
                     
                        Fólie z plastů, metalizované
                     
                     
                        Výroba z vysoce transparentních polyesterových fólií o tloušťce méně než 23 mikrony (7)
                        
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 40 % ceny produktu ze závodu
                     
                  
                  
                     
                        3922 až 3926
                     
                     
                        Zboží z plastů
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 40
                     
                     
                        Kaučuk a výrobky z něj, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4001
                     
                     
                        Laminované desky ze surového kaučuku na obuv
                     
                     
                        Laminování desek přírodního kaučuku
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4005
                     
                     
                        Směsný kaučuk, nevulkanizovaný, v primárních formách nebo v deskách, listech nebo pásech
                     
                     
                        Výroba, při níž hodnota všech použitých materiálů, vyjma přírodního kaučuku, nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4012
                     
                     
                        Protektorované nebo použité pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku pneumatiky z kaučuku:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Protektorované pneumatiky z kaučuku; komorové (plné) obruče nebo nízkotlaké pláště
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Protektorování použitých pneumatik
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 4011 a 4012
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4017
                     
                     
                        Výrobky z tvrdého kaučuku
                     
                     
                        Výroba z tvrdého kaučuku
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 41
                     
                     
                        Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4102
                     
                     
                        Surové kůže ovčí a jehněčí odchlupené
                     
                     
                        Odstraňování vlny z ovčích nebo jehněčích kůží, s chlupy
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4104 až 4106
                     
                     
                        Kůže a kožky vyčiněné nebo zpracované na crust, odchlupené, též štípané, avšak dále neupravené
                     
                     
                        Přečiňování vyčiněné kůže
                        nebo
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4107, 4112 a 4113
                     
                     
                        Usně po vyčinění nebo zpracování na crust dále upravené, včetně kůží zpracovaných na pergamen, odchlupené, též štípané, jiné než usně čísla 4114
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísel 4104 až 4113
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4114
                     
                     
                        Lakové usně a lakové-laminované usně; metalizované usně
                     
                     
                        Výroba z materiálů čísel 4104 až 4107, 4112 nebo 4113 za předpokladu, že jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 42
                     
                     
                        Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 43
                     
                     
                        Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4302
                     
                     
                        Vyčiněné nebo upravené kožešiny, sešité:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Pláty, kříže a podobné tvary
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Bělení nebo barvení, kromě stříhání a sešívání nesešitých vyčiněných nebo upravených kožešin
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4303
                     
                     
                        Oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešin
                     
                     
                        Výroba z nesešitých, vyčiněných nebo upravených kožešin čísla 4302
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 44
                     
                     
                        Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4403
                     
                     
                        Dřevo nahrubo opracované
                     
                     
                        Výroba ze surového dřeva, též odkorněného nebo nahrubo hraněného
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4407
                     
                     
                        Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené pískem nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce převyšující 6 mm
                     
                     
                        Hoblovaní, broušení nebo spojování klínovým ozubem
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4408
                     
                     
                        Dýhové listy (též spojené) a listy na překližky, o tloušťce nepřesahující 6 mm, sesazované, a jiné dřevo rozřezané podélně, krájené nebo loupané, hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem, o tloušťce nepřesahující 6 mm
                     
                     
                        Podélné spojování, hoblovaní, broušení nebo spojování klínovým ozubem
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4409
                     
                     
                        Dřevo souvisle profilované podél kterékoli z jeho hran nebo ploch, též hoblované, broušené nebo spojované klínovým ozubem:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Broušené nebo spojované klínovým ozubem
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Broušení nebo spojování klínovým ozubem
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Laťovky a vrstvené desky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Obrubování nebo lisování
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4410 až ex 4413
                     
                     
                        Laťovky a vrstvené desky včetně podlahových laťovek a ostatních vrstvených desek
                     
                     
                        Obrubování nebo lisování
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4415
                     
                     
                        Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné obaly, ze dřeva
                     
                     
                        Výroba z desek nenařezaných do tvaru
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4416
                     
                     
                        Sudy, barely, kádě, nádrže, vědra a jiné bednářské výrobky a jejich části, ze dřeva
                     
                     
                        Výroba z rozštěpených prken, dále neopracovaných než rozřezaných na dva hlavní povrchy
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4418
                     
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Výrobky stavebního truhlářství a tesařství, ze dřeva
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt. Mohou se však používat celulární truhlářské desky, krytinové desky a štípaný šindel
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Laťovky a vrstvené desky
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Obrubování nebo lisování
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4421
                     
                     
                        Třísky na zápalky; dřevěná ramínka nebo kolíčky pro obuv
                     
                     
                        Výroba ze dřeva kteréhokoli čísla kromě rubaného dřeva čísla 4409
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 45
                     
                     
                        Korek a korkové výrobky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4503
                     
                     
                        Výrobky z přírodního korku
                     
                     
                        Výroba z korku čísla 4501
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 46
                     
                     
                        Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        kapitola 47
                     
                     
                        Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 48
                     
                     
                        Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4811
                     
                     
                        Papír nebo kartón a lepenka, pouze linkovaný nebo čtverečkovaný
                     
                     
                        Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4816
                     
                     
                        Karbonový papír, samokopírovací papír a jiné kopírovací nebo přetiskové papíry (jiné než čísla 4809), rozmnožovací blány nebo ofsetové desky, z papíru, též v krabicích
                     
                     
                        Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4817
                     
                     
                        Obálky, zálepky, neilustrované dopisnice a korespondenční lístky, z papíru, kartónu nebo lepenky; krabice, tašky, náprsní tašky a psací soupravy, obsahující potřeby pro korespondenci, z papíru, kartónu nebo lepenky
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex 4818
                     
                     
                        Toaletní papír
                     
                     
                        Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 4819
                     
                     
                        Kartóny, bedny, krabice, pytle a jiné obalové schránky z papíru, kartónu, lepenky, buničité vaty nebo z pásů zplstěných buničinových vláken
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex 4820
                     
                     
                        Bloky dopisních papírů
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        ex 4823
                     
                     
                        Ostatní papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, nařezané do určité velikosti nebo tvaru
                     
                     
                        Výroba z materiálů na výrobu papíru kapitoly 47
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 49
                     
                     
                        Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4909
                     
                     
                        Tištěné nebo ilustrované dopisnice nebo pohlednice; tištěné karty s osobními pozdravy, zprávami nebo oznámeními, též ilustrované, případně též s obálkami nebo ozdobami
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 4909 nebo 4911
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        4910
                     
                     
                        Kalendáře všech druhů, tištěné, včetně kalendářů ve formě trhacích bloků:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Kalendáře pro ‚trvalé‘ používání nebo s nahraditelnými boky upevněné na jiném podkladě než papír nebo lepenka
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt a
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    při níž hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny produktu ze závodu
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů čísla 4909 nebo 4911
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex kapitola 50
                     
                     
                        Hedvábí, vyjma:
                     
                     
                        Výroba z materiálů kteréhokoli čísla, kromě materiálů stejného čísla jako produkt
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        ex 5003
                     
                     
                        Hedvábný odpad (včetně zámotků nezpůsobilých ke smotávání, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) mykaný nebo česaný
                     
                     
                        Mykání nebo česání hedvábného odpadu
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        5004 až ex 5006
                     
                     
                        Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu
                     
                     
                        Výroba z (3):
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    surového hedvábí nebo hedvábného odpadu, mykaného nebo česaného nebo jinak zpracovaného pro spřádání,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    ostatních přírodních vláken, nemykaných nebo nečesaných nebo jinak nezpracovaných pro spřádání,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    chemických materiálů nebo textilní vlákniny nebo
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    materiálů na výrobu papíru
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        —
                     
                  
                  
                     
                        5007
                     
                     
                        Tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu:
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    S kaučukovými nitěmi
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z jednoduchých nití (3)
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                  
                     
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    Ostatní
                                 
                              
                           
                        
                     
                     
                        Výroba z
                              1
                           :
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    —
                                 
                                 
                                    kokosových nití,
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                           
                           
                              
                  &nbs