Rozhodnutí Rady (EU) 2017/814 ze dne 12. října 2015 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU-Chile k nahrazení článku 12 přílohy III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0814 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 127/88
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/814
   ze dne 12. října 2015
   o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro přidružení EU-Chile k nahrazení článku 12 přílohy III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 38 přílohy III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), může Výbor pro přidružení EU-Chile (dále jen „Výbor pro přidružení“) přijímat rozhodnutí, kterými se mění ustanovení přílohy III.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 4. listopadu 2014 doporučil Zvláštní výbor pro celní spolupráci a pravidla původu zřízený článkem 81 dohody Výboru pro přidružení přijmout změny článku 12 přílohy III dohody týkající se přímé dopravy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Přeprava zásilek od jedné strany dohody by měla probíhat přímo ke straně druhé, avšak pod podmínkou určitých omezení může rovněž probíhat přes třetí zemi. Podmínky přepravy přes třetí zemi by měly být vyjasněny, aby výslovně umožňovaly rozdělení zásilek, aniž by se zmírňovala stávající omezení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Změna článku 12 přílohy III dohody poskytne dovozcům a vývozcům právní jistotu a smluvním stranám jednotný výklad uvedeného článku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro přidružení, by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro přidružení k nahrazení článku 12 přílohy III dohody, vychází z návrhu rozhodnutí Výboru pro přidružení připojeného k tomuto rozhodnutí.
   2.   Zástupci Unie ve Výboru pro přidružení mohou odsouhlasit drobné změny návrhu rozhodnutí Výboru pro přidružení bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Rozhodnutí Výboru pro přidružení se po přijetí zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 12. října 2015.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         F. MOGHERINI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
   
   
      NÁVRH
      ROZHODNUTÍVÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE Č. …
      ze dne …,
      kterým se nahrazuje článek 12 hlavy III přílohy III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé
      VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ EU-CHILE,
      s ohledem na Dohodu, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (1), a zejména na článek 38 přílohy III,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Článek 12 hlavy III přílohy III Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (dále jen „dohoda“) stanoví, že preferenční zacházení se použije pouze na zboží, které splňuje požadavky přílohy III a je přepravováno přímo mezi Chilskou republikou (dále jen „Chile“) a Evropskou unií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Od vstupu dohody v platnost uzavřely Chile a Evropská unie řadu obchodních dohod, které daly hospodářským subjektům možnost přizpůsobit svou vývozní strategii s cílem ušetřit náklady a lépe reagovat na poptávku trhu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Chile a Evropská unie se dohodly na změně článku 12 hlavy III přílohy III dohody, aby byla hospodářským subjektům poskytnuta větší flexibilita,
               
            
         
      
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      
         Článek 12 hlavy III přílohy III dohody týkající se přímé dopravy se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 90 dnů po dni, kdy bylo učiněno poslední oznámení smluvní strany o dokončení nezbytných vnitrostátních právních postupů.
      
         V … dne …
         
            
               Za Výbor pro přidružení EU-Chile
            
            
               předseda
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.
   
   
   
      PŘÍLOHA
      
         „Článek 12
         Přímá doprava
         1.   Preferenční zacházení stanovené touto dohodou se použije pouze na produkty, které splňují požadavky této přílohy a jsou přepravovány přímo mezi Evropskou unií a Chile. Produkty však mohou být přepravovány přes jiná území s překládkou nebo dočasným uskladněním na těchto územích, jestliže zůstanou v zemi tranzitu nebo uskladnění pod celním dohledem a nejsou podrobeny jiným operacím než přidání nebo připevnění značek, štítků, pečetí, vykládce, překládce, rozdělení zásilek nebo operacím, jejichž účelem je zachování jejich původního stavu.
         2.   Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 se považuje za uspokojivé, pokud celní orgány nemají důvod k pochybnostem. V takových případech mohou celní orgány požádat dovozce, aby poskytl doklad o splnění těchto podmínek, který se poskytne jakýmkoli vhodným způsobem a mohou jím být například smluvní přepravní dokumenty jako nákladní listy nebo faktické či konkrétní dokumenty založené na značení nebo číslování balíků nebo jakékoli dokumenty týkající se vlastního zboží.“
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.