Rozhodnutí Rady (EU) 2017/817 ze dne 11. května 2017, kterým se stanoví postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové obchodní organizace ke změně odst. C bodu ii) přílohy 3 Dohody o WTO, pokud jde o frekvence přezkoumávání obchodní politiky WTO, a jednacího řádu Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0817 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 122/71
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/817
   ze dne 11. května 2017,
   kterým se stanoví postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové obchodní organizace ke změně odst. C bodu ii) přílohy 3 Dohody o WTO, pokud jde o frekvence přezkoumávání obchodní politiky WTO, a jednacího řádu Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovení odst. C bodu ii) přílohy 3 Dohody o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dále jen „Dohoda o WTO“) stanoví frekvenci přezkoumávání obchodní politiky a obchodních praktik Člena WTO. Frekvence přezkoumávání obchodní politiky jednotlivých Členů závisí na jeho podílu na světovém obchodu. Čtyři největší obchodující Členové jsou v současné době přezkoumáváni každé dva roky. Šestnáct dalších Členů, pokud jde o podíl na světovém obchodu, je přezkoumáváno každé čtyři roky, zatímco všichni ostatní Členové jsou v současné době přezkoumáváni každých šest let.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozšíření členství ve WTO od roku 1995 rovněž zvýšilo počet přezkumů nezbytných pro dosažení souladu s přílohou 3 Dohody o WTO, což zvýšilo zátěž Členů a sekretariátu WTO. Aby byla zachována účinnost systému přezkumu, navrhuje Orgán pro přezkoumávání obchodní politiky WTO (dále jen „TPRB“) prodloužit cykly, které jsou v současné době zavedeny, o jeden rok. V důsledku toho by Členové WTO byli přezkoumáváni jednou za tři, pět nebo sedm let, v závislosti na jejich podílu na světovém obchodu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. X odst. 8 Dohody o WTO musí být rozhodnutí o schválení změn přílohy 3 Dohody o WTO přijata cestou konsensu Konferencí ministrů, nebo podle čl. IV odst. 2 Dohody o WTO Generální radou v období mezi zasedáními Konference ministrů a vstoupí v platnost pro všechny Členy WTO, jakmile budou schválena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby byla zachována účinnost systému přezkumu, TPRB rovněž doporučil změnit svůj jednací řád provedením drobných změn, které by usnadnily provádění přezkumů, jako je poskytnutí čtyř týdnů místo tří týdnů přezkoumávanému Členovi na odpověď na předběžné otázky, pokud používá alternativní časový plán. Ostatní změny v jednacím řádu zahrnují například možnost, aby Člen WTO předložil významné změny své obchodní politiky na zasedání TPRB mezi dvěma přezkumy obchodní politiky, nebo možnost, aby byl na žádost Člena druhý den přezkumu interaktivnější, a to využitím panelů nebo vydáním seznamu řečníků sekretariátem WTO pro příspěvky Členů WTO v první den přezkumu. TPRB může přijmout rozhodnutí změnit svůj jednací řád podle čl. IV odst. 4 Dohody o WTO.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je v zájmu Unie zajistit dobře fungující mechanismus přezkoumávání obchodní politiky, aby všichni Členové WTO byli i nadále pravidelně přezkoumáváni a aby zasedání TPRB byla co nejúčinnější a co nejlépe připravena.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Je proto vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v rámci WTO, aby cykly přezkoumávání obchodní politiky Členů WTO byly prodlouženy o jeden rok a aby byl změněn jednací řád TPRB za účelem snadnějšího provádění přezkumů,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postojem, který má být zaujat jménem Unie v Generální radě Světové obchodní organizace, je připojit se ke konsensu ohledně změny odst. C bodu ii) přílohy 3 Dohody o WTO, aby se o jeden rok prodloužily cykly přezkoumávání obchodní politiky Členů WTO. Cykly přezkoumávání v odst. C bodě ii) přílohy 3 Dohody WTO závisejí na podílu na světovém obchodu a v současné době trvají dva, čtyři nebo šest let. Budou nahrazeny cykly v délce tří, pěti nebo sedmi let.
   Tento postoj vyjádří Komise na nadcházejícím zasedání Generální rady WTO.
   Článek 2
   Postojem, který má být jménem Unie zaujat v Orgánu pro přezkoumávání obchodní politiky, je připojit se ke konsensu ohledně změny jednacího řádu TPRB, jak je stanoveno v dokumentu WT/RD/TPR/745.
   Tento postoj vyjádří Komise na nadcházejícím zasedání TPRB.
   Článek 3
   Po přijetí bude změna odst. C bodu ii) přílohy 3 Dohody o WTO ve znění, které WTO oznámí, zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 11. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.