Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/818 ze dne 11. května 2017, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0818 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 122/73
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/818
   ze dne 11. května 2017,
   kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (1), a zejména na článek 29 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 12. května 2016 přijala Rada na návrh Komise v souladu s článkem 29 Schengenského hraničního kodexu prováděcí rozhodnutí, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rada doporučila pěti státům schengenského prostoru (Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku), aby po počáteční dobu šesti měsíců zachovaly přiměřenou dočasnou ochranu hranic na omezeném počtu úseků svých vnitřních hranic, která má řešit závažné hrozby pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobené v těchto státech v důsledku nedostatků v ochraně vnějších hranic v Řecku a následného druhotného pohybu nelegálních migrantů, kteří přicházejí přes Řecko a přesouvají se do jiných států schengenského prostoru. Rada toto období na návrh Komise dvakrát prodloužila, nejprve dne 11. listopadu 2016 a následně dne 7. února 2017, pokaždé o další tři měsíce.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle článků 25 a 29 Schengenského hraničního kodexu může být počáteční období doporučené Radou dále prodlouženo, pokud mimořádná situace trvá.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Doporučení ze dne 11. listopadu 2016 a 7. února 2017 požadovala, aby dotčené státy schengenského prostoru podávaly Komisi v příslušných případech měsíční zprávy o výsledku provedených kontrol a o posouzení potřeby tyto kontroly zachovat. Komise obdržela uvedené zprávy od všech dotčených států schengenského prostoru. Informace obsažené v těchto zprávách dokazují, že kontroly po celou dobu splňovaly podmínky stanovené v doporučení. Potvrzují rovněž stabilizaci situace v těchto státech, pokud jde o počet odepření vstupu a podaných žádostí o azyl během provádění kontrol.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Navzdory tomuto pokroku však stále ještě nebyly v plném rozsahu splněny podmínky stanovené v „Plánu návratu k Schengenu“, aby se mohla ukončit veškerá ochrana vnitřních hranic a obnovilo se běžné fungování schengenského prostoru. Kromě toho i přes setrvalý pokrok a výrazné zlepšení v oblasti správy vnějších hranic, jichž Řecko dosáhlo v roce 2016, a i přesto, že Řecko splnilo doporučení vydaná v návaznosti na neohlášenou hodnotící návštěvu uskutečněnou v roce 2015, se v Řecku a na západobalkánské trase stále nachází významný počet nelegálních migrantů. Přetrvává riziko druhotného pohybu nelegálních migrantů v rámci schengenského prostoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Ve svém sdělení s názvem „Plán návratu k Schengenu“ identifikovala Komise jednotlivá politická opatření, která musí být přijata za účelem obnovení plného fungování schengenského prostoru. Proces zahájení činnosti Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž pokračuje. K doplnění jejích zdrojů a k tomu, aby mohla plně hrát svoji roli při zabezpečení vnějších hranic Unie, je ale zapotřebí dalších příspěvků od členských států. Doporučení navazující na první hodnocení zranitelnosti ještě nebyla vydána. V současné době se vyjednává dohoda o statusu se Srbskem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 se již provádí déle než rok a toto provádění nadále přináší hmatatelné výsledky, jak bylo potvrzeno v páté zprávě o pokroku (2). Počet nově příchozích osob však stále převyšuje počet migrantů navracených z Řecka do Turecka, což dále zvyšuje tlak na řecké ostrovy. Je třeba nadále dosahovat pokroku při provádění dalších prvků prohlášení. Provádění prohlášení proto musí být nepřetržitě monitorováno. Totéž platí pro situaci na západobalkánské trase a provádění prohlášení ze schůzky vedoucích představitelů zemí západobalkánské trasy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z těchto důvodů stále přetrvává mimořádná situace, která představuje závažnou hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost a ohrožuje celkové fungování schengenského prostoru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               S ohledem na výše uvedené skutečnosti se zdá odůvodněné umožnit jako krajní opatření státům schengenského prostoru, které v současné době tyto kontroly provádějí, tedy Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a přidružené zemi Norsku, další a konečné prodloužení dočasných kontrol na dotčených vnitřních hranicích, a to v souladu s článkem 29 Schengenského hraničního kodexu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Rada bere na vědomí doporučení Komise o přiměřených policejních kontrolách a policejní spolupráci v schengenském prostoru, které rovněž přispěje k postupnému ukončení dočasných kontrol na vnitřních hranicích s cílem co nejdříve ukončit veškerou ochranu vnitřních hranic a obnovit běžné fungování schengenského prostoru prostřednictvím přednostního využití policejních kontrol k přiměřenému řešení závažných hrozeb pro veřejný pořádek či vnitřní bezpečnost. Rada bere na vědomí, že Komise doporučuje, aby všechny státy schengenského prostoru provedly doporučená opatření co možná nejdříve a nejpozději do šesti měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Z odhadu zbývajícího času, který je nezbytný k provedení nedokončených opatření s cílem zajistit přiměřenou ochranu vnějších hranic EU a přiměřenou bezpečnost v rámci schengenského prostoru, vyplývá, že by toto prodloužení nemělo přesáhnout šest měsíců ode dne přijetí tohoto prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Členské státy, které se na základě tohoto prováděcího rozhodnutí rozhodnou nadále provádět kontroly na vnitřních hranicích, by to měly příslušným způsobem oznámit ostatním členským státům, Evropskému parlamentu a Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Předtím, než se dotčené členské státy pro tyto hraniční kontroly rozhodnou, by měly prozkoumat, zda by nebylo možné pro účinné odstranění zjištěných hrozeb použít jakožto alternativu k hraničním kontrolám jiná opatření, jež by méně bránila svobodě pohybu osob a zboží. V doporučení Komise o přiměřených policejních kontrolách a policejní spolupráci v schengenském prostoru Komise státy schengenského prostoru vyzývá, aby účinněji využívaly výkonu svých policejních pravomocí na celém území, a to i v příhraničních oblastech a na hlavních trasách, a dávaly přednost policejním kontrolám. Dokud však nebude provedeno uvedené doporučení Komise, měly by dotčené státy schengenského prostoru ve svých oznámeních informovat o výsledku úvah o nejvhodnějších nástrojích a důvodech volby hraničních kontrol jakožto krajního řešení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Kontroly podle tohoto prováděcího rozhodnutí by měly být nadále prováděny pouze v nezbytném rozsahu, v intenzitě omezené na absolutně nezbytné minimum a přiměřeně k okolnostem. Je tak možné předpokládat, že každé další snížení toku migrantů by mělo vést k ukončení kontrol na daných hraničních úsecích. Měly by se provádět pouze cílené kontroly, a to na základě pravidelně aktualizované analýzy rizik a zpravodajské činnosti, s cílem optimalizovat přínos kontrol a omezit jejich negativní dopady na volný pohyb. Stát schengenského prostoru, jichž se tyto kontroly na příslušných úsecích hranic týkají, by měly mít možnost pravidelně vyjadřovat své názory, pokud jde o jejich nezbytnost; státy schengenského prostoru, které se rozhodnou takové kontroly znovu zavést, by měly tyto názory zohlednit při posuzování a přezkumu nezbytnosti těchto kontrol, s cílem postupně je omezovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Na konci každého měsíce provádění tohoto prováděcího rozhodnutí by měla být Komisi a Radě neprodleně zaslána úplná zpráva o výsledcích provedených kontrol spolu s případným posouzením jejich přetrvávající nezbytnosti. Tato zpráva by měla obsahovat celkový počet zkontrolovaných osob, celkový počet případů odepření vstupu v návaznosti na tyto kontroly, celkový počet rozhodnutí o navrácení vydaných v návaznosti na tyto kontroly a celkový počet žádostí o azyl podaných na vnitřních hranicích, kde se kontroly provádějí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Rada bere na vědomí, že Komise oznámila, že bude pečlivě sledovat uplatňování tohoto prováděcího rozhodnutí,
            
         
      
   
   DOPORUČUJE:
   
      
      
      
         
            
               1.
            
            
               Rakousko, Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko by měly po dobu nejvýše šesti měsíců ode dne přijetí tohoto prováděcího rozhodnutí prodloužit přiměřené dočasné hraniční kontroly na těchto vnitřních hranicích:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Rakousko na rakousko-maďarské pozemní hranici a rakousko-slovinské pozemní hranici,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Německo na německo-rakouské pozemní hranici,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Dánsko v dánských přístavech, které mají trajektové spojení s Německem, a na dánsko-německé pozemní hranici,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Švédsko ve švédských přístavech v jižním a západním policejním okrsku a na mostě přes průliv Öresund,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Norsko v norských přístavech, které mají trajektové spojení s Dánskem, Německem a Švédskem.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2.
            
            
               Před rozhodnutím o dalším prodloužení těchto kontrol na základě tohoto doporučení by měly dotčené členské státy uskutečnit výměnu názorů s příslušným členským státem či státy s cílem zajistit, že kontroly na vnitřních hranicích budou prováděny pouze tehdy, pokud se to považuje za nezbytné a přiměřené. Kromě toho by dotčené členské státy měly zajistit, aby se kontroly na vnitřních hranicích prováděly pouze jakožto krajní opatření v případě, kdy nelze dosáhnout téhož účinku alternativními opatřeními, a pouze na těch úsecích vnitřních hranic, kde je to v souladu se Schengenským hraničním kodexem považováno za nezbytné a přiměřené. V případech, kdy tytéž výsledky v oblasti bezpečnosti přináší výkon policejních pravomocí, by toto opatření mělo být upřednostněno, neboť má menší dopad na volný pohyb osob a zboží. Dotčené členské státy by měly příslušným způsobem vyrozumět ostatní členské státy, Evropský parlament a Komisi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3.
            
            
               Hraniční kontroly by měly zůstat cílené a založené na pravidelně aktualizované analýze rizik a zpravodajské činnosti a jejich rozsah, četnost, místa a doba provádění by měly být omezeny na to, co je nezbytně nutné jako reakce na závažnou hrozbu a co je v zájmu ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Členský stát, který provádí kontroly na vnitřních hranicích podle tohoto prováděcího rozhodnutí, by měl každý týden přezkoumat nezbytnost, četnost, místa a dobu kontrol, upravovat jejich intenzitu podle úrovně příslušné hrozby, ve všech vhodných případech je ukončit a každý měsíc podat neprodleně zprávu Komisi a Radě.
            
         
      
   
   
      V Bruselu dne 11. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1.
   
      (2)  Pátá zpráva Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka, COM(2017) 204 final ze dne 2. března 2017.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.