Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/819 ze dne 12. května 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2017) 3331) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0819 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 122/76
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/819
   ze dne 12. května 2017,
   kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3331)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 (3) bylo přijato v návaznosti na výskyt ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v řadě členských států (dále jen „dotčené členské státy“) a vymezení ochranných pásem a pásem dozoru příslušným orgánem dotčených členských států v souladu se směrnicí Rady 2005/94/ES (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 stanoví, že ochranná pásma a pásma dozoru vymezená příslušnými orgány dotčených členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES mají zahrnovat přinejmenším oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí. Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 dále stanoví, že opatření, která mají být uplatňována v ochranných pásmech a pásmech dozoru, jak je stanoveno v čl. 29 odst. 1 a článku 31 směrnice 2005/94/ES, mají být zachována alespoň do dat stanovených pro tato pásma v příloze uvedeného prováděcího rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 byla následně změněna prováděcími rozhodnutími Komise (EU) 2017/417 (5), (EU) 2017/554 (6), (EU) 2017/696 (7) a (EU) 2017/780 (8), aby se zohlednily změny ochranných pásem a pásem dozoru vymezených příslušnými orgány členských států v souladu se směrnicí 2005/94/ES v návaznosti na výskyt dalších ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v Unii. Kromě toho bylo prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 změněno prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/696 s cílem stanovit pravidla pro odesílání zásilek jednodenních kuřat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247, a to na základě některých zlepšení epizootologické situace, pokud jde o tento virus v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, došlo sice k významnému zlepšení epizootologické situace v Unii, avšak Spojené království od data poslední změny prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/780 oznámilo Komisi další ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 v hospodářstvích umístěných mimo oblasti uvedené v současnosti v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 pro daný členský stát. Spojené království také oznámilo, že přijalo nezbytná opatření požadovaná podle směrnice 2005/94/ES, včetně vymezení ochranných pásem a pásem dozoru kolem těchto nových ohnisek.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise prozkoumala opatření, jež Spojené království přijalo v návaznosti na výskyt nejnovějších ohnisek influenzy ptáků podtypu H5 v tomto členském státě v souladu se směrnicí 2005/94/ES, a přesvědčila se, že hranice ochranných pásem a pásem dozoru, které vymezily příslušné orgány daného členského státu, jsou v dostatečné vzdálenosti od všech hospodářství, kde bylo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 potvrzeno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a kladení neopodstatněných překážek obchodu ze strany třetích zemí, je nutné na úrovni Unie a ve spolupráci se Spojeným královstvím urychleně popsat nové ochranné pásmo a pásmo dozoru vymezené v tomto členském státě v souladu se směrnicí 2005/94/ES. Oblasti uvedené pro tento členský stát v příloze prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto měly být změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 by tudíž měla být za účelem aktualizace regionalizace na úrovni Unie změněna tak, aby zahrnovala nová ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu se směrnicí 2005/94/ES a dobu trvání omezení, která mají být v těchto pásmech uplatňována.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 12. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/247 ze dne 9. února 2017 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 36, 11.2.2017, s. 62).
   
      (4)  Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice 92/40/EHS (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/417 ze dne 7. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 63, 9.3.2017, s. 177).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/554 ze dne 23. března 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 79, 24.3.2017, s. 15).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/696 ze dne 11. dubna 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 101, 13.4.2017, s. 80).
   
      (8)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/780 ze dne 3. května 2017, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (Úř. věst. L 116, 5.5.2017, s. 30).
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Část A se mění takto:
                  Položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:
                  „Členský stát: Spojené království
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Oblast zahrnující:
                           
                           
                              Datum ukončení platnosti podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2005/94/ES
                           
                        
                        
                           
                              The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151 ) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.
                           
                           
                              28.5.2017
                           
                        
                        
                           
                              The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151 ) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.
                           
                           
                              29.5.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Část B se mění takto:
                  Položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:
                  „Členský stát: Spojené království
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              Oblast zahrnující:
                           
                           
                              Datum ukončení platnosti podle článku 31 směrnice 2005/94/ES
                           
                        
                        
                           
                              The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151 ) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zones in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.
                           
                           
                              6.6.2017
                           
                        
                        
                           
                              The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151 ) contained within a circle with a radius of ten kilometres centred on WGS84 dec. coordinates N53.8682 and W2.9593.
                           
                           
                              29.5.2017 – 6.6.2017
                           
                        
                        
                           
                              The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151 ) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zones in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.
                           
                           
                              7.6.2017
                           
                        
                        
                           
                              The area of the parts of Lancashire County (ADNS code 00151 ) contained within a circle with a radius of ten kilometres centred on WGS84 dec. coordinates N53.8745 and W2.9576.
                           
                           
                              30.5.2017 – 7.6.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.