Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/847 ze dne 16. května 2017, kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2017) 2891)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0847 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 125/35
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/847
   ze dne 16. května 2017,
   kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánskem podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2891)
      
   
   (Pouze dánské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (1), a zejména na třetí pododstavec odstavce 2 přílohy III uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. listopadu 2002 přijala Komise rozhodnutí 2002/915/ES (2), kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánskem podle směrnice 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů umožňující v rámci dánského akčního programu na období 1999–2003 určitým podnikům zabývajícím se chovem skotu použití až 230 kg dusíku ze statkových hnojiv na hektar za rok. Odchylka byla prodloužena rozhodnutím Komise 2005/294/ES (3) v souvislosti s dánským akčním programem na období 2004–2007, rozhodnutím Komise 2008/664/ES (4) v souvislosti s dánským akčním programem na období 2008–2012 a prováděcím rozhodnutím Komise 2012/659/EU (5) v souvislosti s dánským akčním programem na období 2008–2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Odchylka povolená prováděcím rozhodnutím 2012/659/EU se týkala přibližně 1 500 podniků zabývajících se chovem skotu (v období 2014/2015), 425 102 dobytčích jednotek a 205 165 ha orné půdy, což odpovídá 4,0 % z celkového množství podniků, 18,6 % z celkového množství dobytčích jednotek a 8,2 % z celkového množství orné půdy v Dánsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 4. února 2016 předložilo Dánsko Komisi žádost o prodloužení odchylky podle třetího pododstavce odstavce 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dánsko zřídilo v souladu s článkem 5 směrnice 91/676/EHS akční program na období 2016–2018, a to vyhláškou č. 1324 ze dne 15. listopadu 2016 o hospodářských zvířatech, statkových hnojivech, siláži, atd., konsolidovaným zákonem č. 388 ze dne 27. dubna 2016 o používání hnojiv zemědělskými podniky a o vegetačním porostu a vyhláškou č. 1055 ze dne 1. července 2016 o používání hnojiv zemědělskými podniky v plánovacím období 2016–2017. Jde o nový cílený režim pro pokryvné meziplodiny, povinnou část, jak je stanoveno zákonem o používání hnojiv zemědělskými podniky a o vegetačním porostu. Kromě toho zahrnuje dánská legislativa nové všeobecné nařízení týkající se fosforu, jak je stanoveno zákonem o environmentálním schválení atd. zemědělských podniků zabývajících se chovem skotu a ve vyhlášce o hospodářských zvířatech, statkových hnojivech, siláži, atd.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dánské právní předpisy, jimiž se provádí směrnice 91/676/EHS, obsahují omezení pro používání dusíku. Právní předpisy omezující používání fosforu již byly přijaty a vstoupí v platnost v srpnu 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dánská zpráva o „Stavu a směrech vývoje vodního prostředí a zemědělských postupů“ týkající se období 2012–2015 uvádí roční přebytek vnitrostátní bilance zemědělských pozemků ve výši 80 kg N/ha v roce 2014 a celkový objem vypouštění dusíku do moře ze zemědělství v roce 2012 ve výši cca 70 % celku. Dánsko odhaduje, že pozemní zatížení dusíkem v pobřežních vodách musí být sníženo z 56,8 milionu tun na 44,7 milionu tun, aby byl posílen dobrý ekologický stav.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dánská právní úprava by měla zahrnovat kombinaci cíleného režimu dobrovolných a povinných pokryvných meziplodin v letech 2017 a 2018. V rámci tohoto režimu by povinná ustanovení pro pokryvné meziplodiny měla vstoupit v platnost automaticky, pokud se nepodaří environmentální cíle splnit na základě dobrovolných ujednání o meziplodinách. Plochy, na kterých rostou meziplodiny, by měly být doplňkem povinných meziplodin, které stanoví dánský zákon o používání hnojiv zemědělskými podniky a o vegetačním porostu. Tato opatření jsou nezbytná k zajištění toho, aby uplatňování současné odchylky nevedlo k dalšímu zhoršení jakosti vody.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z informací poskytnutých Dánskem v souvislosti s odchylkou udělenou prováděcím rozhodnutím 2012/659/EU vyplývá, že odchylka nevedla ke zhoršení jakosti vody v porovnání s oblastmi, na které se odchylka nevztahuje. Z údajů předložených Dánskem o provádění směrnice 91/676/EHS v období 2012–2015 (6) vyplývá, že přibližně 16 % monitorovacích stanic v Dánsku vykazuje v podzemních vodách průměrné koncentrace dusičnanů nad 50 mg/l a 23 % monitorovacích stanic vykazuje průměrné koncentrace dusičnanů vyšší než 40 mg/l. Údaje z monitorování vykazují stabilní trend koncentrace dusičnanů v podzemních vodách ve srovnání s předchozím vykazovaným obdobím (2008–2011). U povrchových vod vykazuje většina monitorovacích stanic průměrné koncentrace dusičnanů nižší než 50 mg/l a stabilní trend koncentrace dusičnanů. Zpráva za období 2012–2015 uvádí, že 2 ze 119 pobřežních vod měly v klasifikaci „dobrý“ stav.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Po přezkoumání žádosti Dánska vycházející z prvků popsaných v třetím pododstavci odstavce 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS a s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování odchylky podle rozhodnutí 2002/915/ES, 2005/294/ES, 2008/664/ES a prováděcího rozhodnutí 2012/659/EU se Komise domnívá, že záměr Dánska používat statková hnojiva v množství 230 kg dusíku na hektar za rok neohrozí dosažení cílů směrnice 91/676/EHS, budou-li splněny určité přísné podmínky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Zemědělské podniky, které mají povoleno používat statková hnojiva obsahující až 230 kg dusíku na hektar za rok, aktualizují plány hnojení včas, aby byl zajištěn soulad se skutečnými zemědělskými postupy a stálý rostlinný pokryv orné půdy, a meziplodiny se používají k zajištění toho, aby tak vznikla náhrada za úniky dusičnanů do podorniční vrstvy půdy na podzim a omezily se úniky v zimě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (7) stanoví ucelený přeshraniční přístup k ochraně vod v oblastech povodí s cílem dosáhnout do roku 2015 dobrého stavu evropských vodních útvarů. Nedílnou součástí tohoto cíle je snížení živin. Udělením odchylky podle tohoto rozhodnutí nejsou dotčena ustanovení podle směrnice 2000/60/ES ani není vyloučeno, že k plnění povinností, které z něj vyplývají, může být zapotřebí přijetí dalších opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES (8) stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Unii pro účely unijních politik v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí. Prostorové informace shromážděné v souvislosti s tímto rozhodnutím by měly být pokud možno v souladu s ustanoveními této směrnice. V zájmu snížení administrativní zátěže a zlepšení soudržnosti údajů by mělo Dánsko při sběru potřebných dat, na která se vztahuje toto rozhodnutí, využívat informace získané v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému zřízeného podle kapitoly II hlavy V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 (9).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro dusičnany zřízeného podle článku 9 směrnice 91/676/EHS,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Odchylka
   Odchylka požadovaná Dánskem dopisem ze dne 4. února 2016 za účelem povolení použití vyššího množství dusíku ze statkových hnojiv na zemědělských pozemcích, než uvádí první věta druhého pododstavce odstavce 2 přílohy III směrnice 91/676/EHS, se uděluje za podmínek stanovených v tomto rozhodnutí.
   Článek 2
   Oblast působnosti
   Tato odchylka platí za podmínek uvedených v článku 5 tohoto rozhodnutí pro zemědělské podniky zabývající se chovem skotu, které do střídání plodin zařazují z více než 80 % plodiny s vysokou spotřebou dusíku a s dlouhým vegetačním obdobím.
   Článek 3
   Definice
   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               „zemědělským podnikem zabývajícím se chovem skotu“ se rozumí podnik s roční produkcí dusíku ve statkových hnojivech nad 300 kg, z nichž nejméně dvě třetiny jsou ze skotu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               „travou“ se rozumí trvalé nebo dočasné travinné porosty;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               „plodinami, pod které se seje tráva“ se rozumí obiloviny na siláž, kukuřice na siláž, jarní ječmen nebo kombinace jarního ječmene a hrachu, pod něž se seje před sklizní nebo po sklizni tráva;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               „plodinami s vysokou potřebou dusíku a s dlouhým vegetačním obdobím“ se rozumí kterákoli z těchto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           tráva,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           travní pokryvné meziplodiny,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iii)
                        
                        
                           krmná řepa,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           iv)
                        
                        
                           plodiny, pod které se seje tráva;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               „půdním profilem“ se rozumí vrstva půdy pod povrchem do hloubky 0,90 m nebo vrstva půdy do hloubky průměrné nejvyšší hladiny podzemní vody, pokud se tato hladina nachází v hloubce méně než 0,90 m pod povrchem.
            
         
      
   
   Článek 4
   Podmínky pro udělení odchylky
   Odchylka se uděluje za následujících podmínek:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Od srpna 2017 vstoupí v platnost nařízení o fosforu, jímž se zřizují přímé limity fosforu na různých úrovních v celé zemi v závislosti na zeměpisné poloze a typu hnojiv. Tyto limity zahrnují použití fosforu ze všech typů hnojiv: organická hnojiva, včetně chlévské mrvy, digestátu z bioplynové stanice, odplyněné rostlinné biomasy, kalu z čistíren odpadních vod i průmyslových hnojiv. Bude zavedeno přísnější použití limitů pro fosfor vztahující se na všechny typy hnojiv v povodích, kde je vodní prostředí citlivé na fosfor.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Bude zaveden systém ukazatelů a monitorovací systém, jež se budou zabývat množstvím fosforu použitému na zemědělských polích v Dánsku. Pokud bude systém ukazatelů nebo systém monitorování poukazovat na to, že současný roční průměr fosfátových hnojiv v zemědělské půdě v Dánsku překročil nebo by mohl překročit úroveň průměrné vnitrostátní hodnoty fosfátových hnojiv, které má být dosaženo během období 2018–2025, budou maximální limity pro používání fosforu odpovídajícím způsobem sníženy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               Bude zaveden kombinovaný cílený režim dobrovolných a povinných pokryvných meziplodin, který se bude zakládat na potřebě snížit obsah dusičnanů v podzemních vodách a v pobřežních vodách. V rámci tohoto režimu vstoupí automaticky v platnost povinná ustanovení pro pokryvné meziplodiny, pokud se dané environmentální cíle nepodaří splnit na základě dobrovolných ujednání.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               Pokryvné meziplodiny stanovené v rámci tohoto programu budou doplňovat vnitrostátní povinný požadavek 10 nebo 14 % pokryvných meziplodin na plodiny na pozemku zemědělských podniků a nesmí se pěstovat na téže ploše používané ke splnění požadavku na plochy využívané v ekologickém zájmu v případě pokryvných meziplodin.
            
         
      
   
   Článek 5
   Každoroční žádost o povolení a závazek
   1.   Zemědělské podniky zabývající se chovem skotu mohou příslušným orgánům předložit žádost o roční povolení k používání statkových hnojiv s obsahem dusíku až do 230 kg na hektar za rok.
   Lhůta pro podání žádosti musí být stejná jako vnitrostátní lhůty pro podávání žádostí o jednotné platby a předkládání plánu týkajícího se kvót pro hnojiva a pokryvných meziplodin.
   2.   Spolu s žádostí uvedenou v odstavci 1 předkládají zemědělci prohlášení, v němž se zaváží k plnění podmínek stanovených v článcích 7, 8 a 9.
   Článek 6
   Udělování povolení
   Povolení k použití určitého množství statkových hnojiv, včetně hnojiv pocházejících z výkalů skotu a upravených statkových hnojiv, jež obsahují až 230 kg dusíku na hektar půdy za rok, se poskytuje za podmínek stanovených v článcích 7 až 9.
   Článek 7
   Podmínky používání statkových a jiných hnojiv
   1.   Celkový přísun dusíku nepřekročí předpokládané nároky dané plodiny na živiny a zohledňuje i zásobování živinami z půdy. Současně nepřekročí maximální normy jeho použití, jak je stanoveno vyhláškou č. 1055 o používání hnojiv zemědělskými podniky v plánovacím období 2016–2017 (ze dne 1.7.2016) a v odpovídajících vyhláškách v následujících programových obdobích.
   2.   Každý zemědělský podnik zabývající se chovem skotu vypracuje plán hnojení pro celou výměru plochy podniku, který se bude týkat období od 1. srpna do 31. července následujícího roku. Plán si daný podnik ponechá. Plán hnojení obsahuje tyto údaje:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               plán střídání plodin s upřesněním těchto údajů:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           1)
                        
                        
                           výměra u pozemků, na kterých jsou vysety plodiny s vysokou potřebou dusíku a s dlouhým vegetačním obdobím;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           2)
                        
                        
                           výměra u pozemků s jinými plodinami, než které jsou uvedeny v bodu 1);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           3)
                        
                        
                           situační náčrt s umístěním pozemků uvedených v bodech 1) a 2);
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               počet hospodářských zvířat daného podniku, popis systému ustájení a uskladnění statkových hnojiv, včetně dostupných skladovacích kapacit pro statková hnojiva;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               výpočet množství dusíku a fosforu ze statkových hnojiv vyprodukovaných v zemědělském podniku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               popis úpravy statkových hnojiv, pokud se provádí, a očekávané vlastnosti upravených statkových hnojiv;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               množství, druh a vlastnosti statkových hnojiv dodávaných ze zemědělského podniku nebo do zemědělského podniku;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               předpokládaná potřeba dusíku a fosforu u plodin na jednotlivých pozemcích;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               výpočet použití dusíku a fosforu ze statkových hnojiv na jednotlivých pozemcích;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               výpočet použití dusíku a fosforu z umělých a jiných hnojiv na jednotlivých pozemcích;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               i)
            
            
               uvedení data použití statkových a umělých hnojiv.
            
         
      
   
   Plán hnojení se aktualizuje nejpozději sedm dní po provedení jakékoli změny v zemědělských postupech daného zemědělského podniku. Evidence hnojení se příslušným orgánům předkládá vždy nejpozději do konce března každého roku.
   3.   Statková hnojiva by neměla být rozmetána v období od 31. srpna do 1. března na pastvinách, které mají být rozorány následující jaro.
   Článek 8
   Podmínky týkající se odběru vzorků půdy a analýzy
   1.   Vzorky se odeberou ze svrchních 30 cm zemědělské půdy a bude analyzován jejich obsah dusíku a fosforu.
   2.   U každé plochy zemědělského podniku, která je homogenní z hlediska střídání plodin a vlastností půdy, se odběr vzorků a analýza provede nejméně jednou za čtyři roky.
   3.   Na každých pět hektarů zemědělské půdy se provede alespoň jeden odběr a analýza vzorků.
   4.   Výsledky analýz musí mít zemědělský podnik k dispozici k případné kontrole.
   Článek 9
   Podmínky týkající se hospodaření s půdou
   1.   Na 80 % nebo více procentech plošné výměry vhodné pro použití statkových hnojiv budou vysety plodiny s vysokou potřebou dusíku a dlouhým vegetačním obdobím.
   2.   Travní pokryvné meziplodiny se nebudou zaorávat před 1. březnem roku po jejich vysetí.
   3.   Dočasné travinné porosty se budou orat na jaře. Plodiny s vysokou potřebou dusíku a s dlouhým vegetačním obdobím se vysejí co nejdříve po zaorání trávy, a to nejpozději za 3 týdny.
   4.   Mezi plodiny použité v rámci střídání plodin nepatří luštěniny ani jiné plodiny, které váží atmosférický dusík, a to s výjimkou těchto plodin:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jetel v travinných porostech s méně než 50 % podílem jetele nebo vojtěšky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               vojtěška v travinných porostech s méně než 50 % podílem jetele nebo vojtěšky;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               ječmene a hrachu, pod který se seje tráva.
            
         
      
   
   5.   Normy pro dusíkatá hnojiva u plodin, které následují po dočasném travinném porostu, se sníží o hodnotu dusíku předchozí plodiny podle vyhlášky č. 1055 o zemědělském používání hnojiv v plánovacím období 2016–2017 (ze dne 1.7.2016) a podle příslušných vyhlášek v plánovacích obdobích týkajících se norem hnojení, tabulky týkající se norem pro hnojení zemědělských plodin a zeleniny a jejich následných změn.
   Článek 10
   Monitorování
   1.   Příslušný orgán zajistí, aby byly vypracovány mapy s těmito údaji:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               procentní podíl zemědělských podniků zabývajících se chovem skotu v každé obci, na něž se vztahuje povolení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               procentní podíl hospodářských zvířat v každé obci, na něž se vztahuje povolení;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               procentní podíl zemědělské půdy v každé obci, na níž se vztahuje povolení.
            
         
      
   
   Tyto mapy jsou každoročně aktualizovány.
   Příslušné orgány shromáždí a aktualizují údaje o střídání plodin a o zemědělských postupech, na které se vztahují povolení. Tyto údaje jsou každoročně aktualizovány.
   2.   Příslušné orgány monitorují vodu v kořenové zóně, povrchovou vodu a podzemní vodu s cílem získat údaje o dusíku a fosforu v půdním profilu a koncentraci dusičnanů v povrchových a podzemních vodách, jak za podmínek s odchylkou, tak bez odchylky. Tyto údaje pak poskytnou Komisi.
   Monitorování se provádí v měřítku pozemku zemědělského podniku zabývajícího se chovem skotu podle národního monitorovacího programu pro zemědělská povodí. Monitorovací místa budou zahrnovat hlavní typy půdy, převažující postupy hnojení a hlavní plodiny. V zemědělských povodích na písčitých půdách se provádí zvýšené monitorování.
   Koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách budou navíc monitorovány u nejméně 3 % všech zemědělských podniků, které využívají povolení.
   3.   Příslušné orgány provedou šetření a průběžné analýzy živin v rámci národního monitorovacího programu pro zemědělská povodí a poskytnou údaje o místním využívání půdy, cyklickém pěstování plodin a zemědělských postupech v zemědělských podnicích zabývajících se chovem skotu, které využívají povolení.
   Shromážděné informace a výsledky rozborů živin uvedené v článku 7 tohoto rozhodnutí a monitorování podle čl. 10 odst. 2 tohoto rozhodnutí se použijí pro modelové výpočty založené na vědeckých principech o rozsahu úniků dusíku a fosforu ze zemědělských podniků zabývajících se chovem skotu, které využívají povolení.
   4.   Příslušné orgány vyčíslí podíl půdy, na kterou se vztahuje odchylka, a to s porostem:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               jetele nebo vojtěšky v travinném porostu;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               ječmene a hrachu, pod který se seje tráva.
            
         
      
   
   Článek 11
   Ověřování
   1.   Příslušné orgány zajistí, aby byly všechny žádosti o přiznání povolení předloženy ke správní kontrole. Pokud kontrola prokáže, že žadatel plně nesplnil podmínky stanovené v článcích 7, 8 a 9, bude žádost zamítnuta a žadatel bude o důvodech zamítnutí vyrozuměn.
   2.   Příslušné orgány zavedou program inspekcí v zemědělských podnicích, které využívají povolení.
   Program bude založen na analýze rizik s ohledem na výsledky inspekcí z předchozích let, které se týkaly podmínek stanovených v článcích 7, 8 a 9, a na výsledky kontrol v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 91/676/EHS.
   3.   Inspekce se budou skládat z inspekcí v terénu a kontrol na místě, které budou zkoumat dodržení podmínek stanovených v článcích 7, 8 a 9 a v jejich rámci se ročně prověří nejméně 7 % zemědělských podniků, které využívají povolení. Pokud zemědělský podnik tyto podmínky nesplňuje, bude držiteli povolení uložena pokuta v souladu s vnitrostátními právními předpisy a nebude již způsobilý k získání povolení v následujícím roce.
   4.   Příslušné orgány jsou vybaveny nezbytnými pravomocemi a prostředky k prověřování dodržení podmínek odchylky povolené tímto rozhodnutím.
   Článek 12
   Podávání zpráv
   Příslušné orgány předloží do 31. prosince každého roku Komisi zprávu obsahující tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               mapy znázorňující pro každou oblast, na kterou se vztahuje jednotlivá odchylka, procentní podíl zemědělských podniků, procentní podíl hospodářských zvířat a procentní podíl zemědělské půdy v jednotlivých obcích, jakož i mapy týkající se místního využívání půdy, podle čl. 10 odst. 1;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               výsledky monitorování koncentrací dusičnanů a fosforu v podzemních a povrchových vodách, včetně informací o trendech jakosti vody, a to jak za podmínek s odchylkou, tak bez odchylky, a také údaje o vlivu odchylky na jakost vody, podle čl. 10 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               výsledky monitorování koncentrací dusíku a fosforu ve vodě v kořenové zóně, jak za podmínek s odchylkou, tak bez odchylky, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               výsledky šetření ohledně místního využívání půdy, střídání plodin a zemědělských postupů podle čl. 10 odst. 3;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               e)
            
            
               výsledky modelových výpočtů rozsahu vyplavování dusíku a úniku fosforu, k němuž dochází v zemědělských podnicích využívajících povolení podle čl. 10 odst. 3;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               f)
            
            
               tabulky uvádějící procentní podíl zemědělské půdy s porostem jetele nebo vojtěšky v travinném porostu a s porostem ječmene/hrachu, pod který se seje tráva, na které se vztahuje odchylka, podle čl. 10 odst. 4;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               g)
            
            
               vyhodnocení toho, jak jsou uplatňovány podmínky odchylky, vycházející z kontrol na úrovni zemědělských podniků a informací o nevyhovujících zemědělských podnicích, vycházející z výsledků správních kontrol a inspekcí v terénu uvedených, podle článku 11;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               h)
            
            
               trendy v počtu hospodářských zvířat a produkci statkových hnojiv pro jednotlivé kategorie hospodářských zvířat v Dánsku a v zemědělských podnicích, jimž byla udělena odchylka.
            
         
      
   
   Prostorová data obsažená ve zprávě se případně řídí požadavky ustanovení směrnice 2007/2/ES. Při shromažďování potřebných údajů využije Dánsko v případě potřeby informace získané v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému zřízeného podle čl. 67 odst. 1 nařízení (EU) č. 1306/2013.
   Článek 13
   Doba použitelnosti
   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2018.
   Článek 14
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království.
   
      V Bruselu dne 16. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2002/915/ES ze dne 18. listopadu 2002 o žádosti o odchylku podle odst. 2 písm. b) přílohy III a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 24).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2005/294/ES ze dne 5. dubna 2005 o žádosti o odchylku podle odst. 2 písm. b) přílohy III a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 94, 13.4.2005, s. 34).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2008/664/ES ze dne 8. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/294/ES o žádosti o odchylku podle odst. 2 písm. b) přílohy III a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 217, 13.8.2008, s. 16).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/659/EU ze dne 23. října 2012, kterým se povoluje odchylka požadovaná Dánským královstvím podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 295, 25.10.2012, s. 20).
   
      (6)  Dánská agentura na ochranu životního prostředí (ed.), Stav a směry vývoje vodního prostředí a zemědělských postupů v Dánsku, zpráva Evropské komise za období 2012–2015, v souladu s čl. 10 směrnice o dusičnanech (1991/676/EHS), září 2016.
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
   
      (8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
   
      (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.