Rozhodnutí Rady (EU) 2017/861 ze dne 11. května 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0861 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 128/25
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/861
      ze dne 11. května 2017
      o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP. Uvedený protokol stanoví zvláštní právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Čl. 2 odst. 2 Protokolu 3 k Dohodě o EHP uvádí, že cla stanovená v přílohách k tabulce I uvedeného protokolu může upravit Smíšený výbor EHP s ohledem na vzájemné koncese. Island a Evropská unie se dohodly na odstranění cel na určité produkty uvedené v Protokolu 3 k Dohodě o EHP. Tyto koncese budou platit pouze pro produkty pocházející z Evropské unie a Islandu ve smyslu Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Protokol 3 k Dohodě o EHP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by proto měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 11. května 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            R. GALDES
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
      
         (2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
      
      
         NÁVRH
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017
         ze dne …,
         kterým se mění protokol 3 k Dohodě o EHP o výrobcích uvedených v čl. 8 odst. 3 písm. b) Dohody
         SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,
         s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 uvedené dohody,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Protokol 3 k Dohodě o EHP stanoví zvláštní právní úpravu obchodování s některými zemědělskými a zpracovanými zemědělskými produkty mezi smluvními stranami.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Čl. 2 odst. 2 Protokolu 3 k Dohodě o EHP uvádí, že cla stanovená v přílohách k tabulce I Protokolu 3 k Dohodě o EHP může upravit Smíšený výbor EHP s ohledem na vzájemné koncese. Island a Evropská unie se dohodly na odstranění cel na určité produkty uvedené v Protokolu 3 k Dohodě o EHP. Tyto koncese budou platit pouze pro produkty pocházející z Evropské unie a Islandu ve smyslu Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (3)
                  
                  
                     Protokol 3 k Dohodě o EHP by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn,
                  
               
            
         
         PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         Protokol 3 k Dohodě o EHP se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     v článku 2 se na konci odstavce 1 doplňuje následující pododstavec:
                     „Produkty obsažené v tabulce I pocházející z Islandu nebo Evropské unie v souladu s ustanoveními Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu podléhají clu stanovenému v příloze I bodě 4a tabulky I a v příloze II bodě 1a tabulky I.“;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     příloha I tabulky I se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí;
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     3)
                  
                  
                     příloha II tabulky I se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
                  
               
            
         
         Článek 2
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne […] za předpokladu, že jsou provedena veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1), nebo v den vstupu v platnost dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty (1), podle toho, co nastane později.
         Článek 3
         Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddílu EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
         
            V Bruselu dne …
            
               
                  Za Smíšený výbor EHP
               
               
                  předseda nebo předsedkyně
               
               
                  tajemníci Smíšeného výboru EHP
               
            
         
         
         
            (*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
         
            (1)  Úř. věst. x xxx, xx.xx.xx, s. xx.
         
            PŘÍLOHA I
            Příloha I tabulky I Protokolu 3 k Dohodě se mění takto:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        za odstavec 4 se doplňuje tento odstavec:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    „4a
                                 
                                 
                                    Cla na následující zboží pocházející z Islandu jsou nulová:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Kód KN
                                             
                                             
                                                Poznámky
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0710 40 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0711 90 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 1302 20 10
                                             
                                             
                                                Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 1302 20 90
                                             
                                             
                                                Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1517 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1517 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 10 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 51
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 55
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 61
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 65
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 71
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 75
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 81
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704 90 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 10 15
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 10 20
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 10 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 10 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 20 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 20 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 20 50
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 20 70
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 20 80
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 20 95
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 31 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 32 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 32 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 31
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 39
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 50
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 60
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 70
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806 90 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1901 10 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1901 20 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1901 90 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1901 90 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1901 90 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 11 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 19 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 19 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 20 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 20 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 20 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 30 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 30 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 40 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1902 40 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1903 00 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 10 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 10 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 20 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 20 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 20 95
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 20 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 30 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1904 90 80
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 10 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 20 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 20 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 20 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 31 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 31 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 31 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 31 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 31 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 32 05
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 32 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 32 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 32 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 32 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 40 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 40 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 90 20
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 90 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 90 45
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 90 55
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 90 60
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1905 90 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2001 90 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2001 90 40
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2004 10 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2004 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2005 20 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2005 80 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 2006 00 38
                                             
                                             
                                                Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 2006 00 99
                                             
                                             
                                                Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 10 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 10 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 91 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 91 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 91 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 20
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 31
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 33
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 35
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 39
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 50
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 93
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2007 99 97
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 2008 11 91
                                             
                                             
                                                Pražené
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2008 99 85
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2008 99 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 2101 12 92
                                             
                                             
                                                Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 2101 12 98
                                             
                                             
                                                Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 2101 20 92
                                             
                                             
                                                Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex 2101 20 98
                                             
                                             
                                                Obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních mléčného tuku, nejméně 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, nejméně 5 % hmotnostních cukru nebo nejméně 5 % hmotnostních škrobu“;
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2101 30 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2101 30 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2102 10 31
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2102 10 39
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2102 20 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2102 20 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2103 20 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2103 90 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2104 10 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2106 10 20
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2106 10 80
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2106 90 20
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2106 90 92
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2202 10 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2202 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2202 90 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2202 90 95
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2202 90 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2205 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2205 10 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2205 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2205 90 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2207 20 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2208 90 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2208 90 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2209 00 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2209 00 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2209 00 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2209 00 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2402 10 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2402 20 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2402 90 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2403 11 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2403 19 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2403 19 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2403 91 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2403 99 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2905 43 00
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2905 44 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2905 44 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2905 44 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                2905 44 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3302 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3302 10 21
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3302 10 29
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3501 10 50
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3501 10 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3501 90 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3501 90 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3505 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3505 10 50
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3505 10 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3505 20 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3505 20 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3505 20 50
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3505 20 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3809 10 10
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3809 10 30
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3809 10 50
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3809 10 90
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3824 60 11
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3824 60 19
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3824 60 91
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                3824 60 99
                                             
                                             
                                                 
                                             
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
            
               
               
               
                  
                     
                        2)
                     
                     
                        odstavec 8 se nahrazuje tímto:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    „8
                                 
                                 
                                    Kódy celního sazebníku uvedené v této příloze se vztahují ke kódům používaným v Evropské unii k 1. lednu 2004. Kódy celního sazebníku uvedené v odstavci 4a se však vztahují ke kódům používaným v Evropské unii k 1. lednu 2015. Pojmy uvedené v této příloze nejsou dotčeny žádnými změnami, které mohou být v celní nomenklatuře učiněny.“
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            PŘÍLOHA II
            Příloha II tabulky I Protokolu 3 k Dohodě se mění takto:
            
               
               
               
                  
                     
                        1)
                     
                     
                        za odstavec 1 se doplňuje tento odstavec:
                        
                           
                           
                           
                              
                                 
                                    „1a
                                 
                                 
                                    Cla na následující zboží pocházející z Evropské unie jsou nulová:
                                    
                                       
                                       
                                       
                                          
                                             
                                                Kód islandského celního sazebníku
                                             
                                             
                                                Popis produktu
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0501.0000
                                             
                                             
                                                Lidské vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z lidských vlasů
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0502
                                             
                                             
                                                Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin a chlupů:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0502.1000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Štětiny a chlupy z domácích nebo divokých prasat a odpad z těchto štětin a chlupů
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0502.9000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0505
                                             
                                             
                                                Kůže a jiné části ptáků s peřím nebo prachovým peřím, peří a části per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Peří používané k vycpávání; prachové peří:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0505.1001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Peří
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0505.1002
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Kajčí peří, očištěné
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0505.1003
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní prachové peří
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0505.1009
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0505.9000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507
                                             
                                             
                                                Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb a jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Slonovina; prach a odpad ze slonoviny:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507.1001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Velrybí zuby
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507.1009
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507.9001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Kostice
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507.9002
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ptačí drápy
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507.9003
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ovčí rohy
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507.9004
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Rohy skotu
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0507.9009
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0508.0000
                                             
                                             
                                                Korály a podobné materiály, neopracované nebo pouze jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálů
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0510.0000
                                             
                                             
                                                Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervované
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex ex 0710
                                             
                                             
                                                Zelenina (též vařená ve vodě nebo v páře), zmrazená:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0710.4000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Kukuřice cukrová
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex ex 0711
                                             
                                             
                                                Zelenina prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilá k přímému požívání:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                0711.9002
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Kukuřice cukrová
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex ex 1302
                                             
                                             
                                                Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Rostlinné šťávy a výtažky:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1302.1901
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Pro potravinové přípravky
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1302.1909
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Pektinové látky, pektináty a pektany:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1302.2001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Obsahující nejméně 5 % hmotnostních přidaného cukru
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1401
                                             
                                             
                                                Rostlinné materiály používané zejména k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (například bambus, rákos, španělský rákos (rotang), sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko):
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1401.1000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Bambus
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1401.2000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Španělský rákos (rotang)
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1401.9000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1404
                                             
                                             
                                                Rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1404.2000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1404.9001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Strbouly štětky
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1404.9009
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex ex 1517
                                             
                                             
                                                Margarín; jedlé směsi nebo přípravky ze živočišných nebo rostlinných tuků nebo z olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 :
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Margarín, kromě tekutého margarínu:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1517.1001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1517.9002
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1517.9005
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Jedlé směsi ze živočišných nebo rostlinných tuků a olejů používané jako separační přípravky pro formy
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                ex ex 1702
                                             
                                             
                                                Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísady aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1702.5000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Chemicky čistá fruktóza
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní, včetně invertního cukru a ostatního cukru a směsí cukerného sirupu obsahujících 50 % hmotnostních fruktózy v sušině:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1702.9004
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Chemicky čistá maltóza
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704
                                             
                                             
                                                Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.1000
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Žvýkací guma, též obalená cukrem
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Pasta z drcených mandlí s přidaným cukrem a persipánem (náhražka marcipánu) o hmotnosti 5 kg nebo více
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9002
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Pasta z drcených mandlí s přidaným cukrem a persipánem (náhražka marcipánu) o hmotnosti menší než 5 kg
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9003
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Tvarovaný okrasný cukr
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9004
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Lékořice, s cukrem, a lékořicové přípravky
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9005
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Cukrovinky, sladké tablety (lozenges), jinde neuvedené
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9006
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Karamely
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9007
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Přípravky z arabské gumy
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9008
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Cukrovinky neobsahující lepek nebo bílkoviny, zvlášť připravené pro osoby s alergií nebo poruchou metabolismu
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1704.9009
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806
                                             
                                             
                                                Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.1001
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            K výrobě nápojů
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.1009
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní přípravky v blocích, v tabulkách nebo tyčích o hmotnosti vyšší než 2 kg nebo v tekutém nebo pastovitém stavu, ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu, o obsahu převyšujícím 2 kg:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2010
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Pasta z nugátu v blocích s hmotností 5 kg nebo více
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2020
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Prášek na přípravu dezertů
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Kakaový prášek, jiný než výrobky čísla 1901 , obsahující 30 % hmotnostních nebo více čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, ale nesmíšený s jinými látkami:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2031
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            S přídavkem cukru nebo jiných sladidel
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2039
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Kakaový prášek, jiný než výrobky čísla 1901 , obsahující méně než 30 % hmotnostních čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel, ale nesmíšený s jinými látkami:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2041
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            S přídavkem cukru nebo jiných sladidel
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2049
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2050
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní přípravky, jiné než výrobky čísla 1901 , obsahující 30 % hmotnostních nebo více čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2060
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní přípravky, jiné než výrobky čísla 1901 , obsahující méně než 30 % hmotnostních čerstvého sušeného mléka a/nebo sušeného odstředěného mléka
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.2090
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní, v blocích, tabulkách nebo tyčinkách:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Plněné:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.3101
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Plněné čokolády v blocích, tabulkách nebo tyčinkách
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.3109
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Neplněné:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.3201
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Čokoláda tvořená výhradně kakaovou hmotou, cukrem a nejvýše 30 % kakaového másla, v tabulkách nebo tyčinkách
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.3202
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Čokoláda obsahující kakaovou hmotou, cukr, kakaové máslo a sušené mléko, v tabulkách nebo tyčinkách
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.3203
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Náhražky čokolády v tabulkách nebo tyčinkách
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.3209
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –
                                                         
                                                         
                                                            Látky k výrobě nápojů:
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.9011
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Upravené látky pro nápoje na bázi zboží čísel 0401  až 0404 , obsahující 5 % hmotnostních nebo více kakaového prášku, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené, cukr nebo jiné sladidlo a další méně významné složky a sladidla
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.9012
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Upravené látky pro nápoje, obsahující spolu s bílkovinami a/nebo jinými výživnými látkami kakao a také vitamíny, minerály, zeleninovou vlákninu, polynenasycené mastné kyseliny a aromatické přípravky
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                1806.9019
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – – –
                                                         
                                                         
                                                            Ostatní
                                                         
                                                      
                                                   
                                                
                                             
                                          
                                          
                                             
                                                 
                                             
                                             
                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                      
                                                         
                                                            – –