Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/862 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Turkmenistánu, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Turkmenistán, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Turkmenistán na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2017) 3207) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0862 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 128/55
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/862
   ze dne 17. května 2017,
   kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do Turkmenistánu, kterým se mění příloha I rozhodnutí 93/195/EHS, pokud jde o položku pro Turkmenistán, a kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku pro Turkmenistán na seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3207)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 16 odst. 2 a čl. 19 písm. a) a b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze ze třetích zemí, které splňují určité veterinární požadavky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Příloha I rozhodnutí Komise 93/195/EHS (2) stanoví seznamy třetích zemí zařazených do sanitárních skupin A až E. Příloha VII uvedeného rozhodnutí obsahuje mimo jiné vzorové veterinární osvědčení, které se musí použít pro zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 60 dnů za účelem účasti na jezdeckých akcích v rámci Asijských her a soutěže Endurance World Cup.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale) se ve dnech 17.–27. září 2017 budou v turkmenském Ašchabadu konat jezdecké akce v rámci asijských halových her a mistrovství v bojových uměních 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby bylo možné povolit zpětný dovoz do Unie evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu za účelem účasti na asijských halových hrách a mistrovství v bojových uměních a aby bylo stanoveno vzorové veterinární osvědčení, jež bude doprovázet tyto evidované koně, je nezbytné zahrnout Turkmenistán do příslušné sanitární skupiny v příloze I uvedeného rozhodnutí a stanovit, že uvedení koně mohou být zpětně dovezeni do Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni veterinárním osvědčením podle vzoru stanoveného v příloze VII rozhodnutí 93/195/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 93/195/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Příloha I rozhodnutí Komise 2004/211/ES (3) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých členské státy povolují dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí podmínky, které se na tento dovoz vztahují.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souvislosti s konáním jezdeckých akcí v rámci asijských halových her a mistrovství v bojových uměních 2017 požádaly příslušné turkmenské orgány, aby byla část území uvedené země na jihu regionu Achal považována po určitou omezenou dobu za pásmo prosté nákaz koňovitých.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V únoru 2017 se útvary Komise účastnily mise, kterou provedla Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) v Turkmenistánu, aby uvedené zemi pomohla dokončit zřizování pásma prostého nákaz koňovitých, jež se skládá z centrálního pásma spadajícího do pásma dohledu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Příslušné orgány Turkmenistánu poskytly jisté záruky, zejména pokud jde o ohlašovací povinnost zavedenou v jejich zemi u nákaz uvedených v příloze I směrnice 2009/156/ES a o závazek zcela splnit podmínky čl. 12 odst. 2 písm. f) uvedené směrnice, pokud jde o okamžité ohlašování nákaz Komisi a členským státům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Mor koní, venezuelská encefalomyelitida koní ani vezikulární stomatitida se v Turkmenistánu nikdy nevyskytly. K poslednímu případu hřebčí nákazy, který byl ohlášen OIE, došlo v roce 2010. V posledních třech letech nebyly hlášeny žádné případy vozhřivky, jak požaduje OIE u země, která žádá o status země prosté uvedené nákazy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Turkmenistán provedl komplexní sérologický dozor u populace koňovitých v zemi, a zejména v pásmu dohledu v rámci pásma prostého nákaz koňovitých, s negativními výsledky ve všech případech, pokud jde o mor koní, vozhřivku a hřebčí nákazu. Po dobu šesti měsíců, počínaje oficiálně dnem 15. března 2017, nebudou v centrálním pásmu žádní koňovití, dokud nebudou dopraveni koně účastnící se soutěže podle schváleného karanténního protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Za účelem zajištění udržitelné ochrany nákazového statusu populace koňovitých v pásmu prostém nákaz koňovitých se turkmenské úřady zavázaly otevřít přímo u pásma prostého nákaz koňovitých nově zbudované karanténní zařízení pro kontrolu koňovitých přivezených z hospodářství v jiných částech Turkmenistánu a z určitých třetích zemí neuvedených v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES. V průběhu této předvstupní karantény absolvují zvířata veterinární prohlídky podle podmínek Unie stanovených pro dovoz.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               S ohledem na uspokojivé výsledky vyplývající z výše uvedené mise a na informace a záruky poskytnuté Turkmenistánem by Turkmenistán měl být zařazen na seznam třetích zemí uvedený v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES pro zpětný dovoz evidovaných koní v době od 10. září do 10. října 2017. Území Turkmenistánu by mělo být zároveň regionálně rozděleno, pokud jde o některé nákazy koňovitých. Z epizootologického hlediska by pásmo prosté nákaz koňovitých v Turkmenistánu mělo být zařazeno na seznamu uvedeném v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES do sanitární skupiny B.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Členské státy povolí zpětný dovoz evidovaných koní určených pro soutěže po jejich dočasném vývozu do části území Turkmenistánu regionálně rozdělené pro účast na asijských halových hrách a mistrovství v bojových uměních 2017 v Ašchabadu, pokud jsou doprovázeni veterinárním osvědčením řádně vyplněným v souladu se vzorovým veterinárním osvědčením stanoveným v příloze VII rozhodnutí 93/195/EHS během doby uvedené v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.
   Článek 2
   Příloha I rozhodnutí 93/195/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   Použije se do 31. října 2017.
   
      V Bruselu dne 17. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Příloha I rozhodnutí 93/195/EHS se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Seznam třetích zemí v sanitární skupině B se nahrazuje tímto:
                  „Austrálie (AU), Bělorusko (BY), Černá Hora (ME), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (2) (MK), Nový Zéland (NZ), Srbsko (RS), Rusko (3) (RU), Turkmenistán (3) (5) (TM), Ukrajina (UA).“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Poznámka pod čarou 3 se nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „(3)
                           
                           
                              Část třetí země nebo území v souladu s čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice 2009/156/ES podle sloupce 3 a 4 tabulky v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Doplňuje se nová poznámka pod čarou 5, která zní:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „(5)
                           
                           
                              Na dobu uvedenou ve sloupci 15 tabulky v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         PŘÍLOHA II
         Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto:
         
            
            
            
               
                  
                     1)
                  
                  
                     V tabulce se podle abecedního pořadí kódu ISO mezi položky pro Thajsko a Tunisko vkládá nová položka pro Turkmenistán, která zní:
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „TM
                              
                              
                                 Turkmenistán
                              
                              
                                 TM-0
                              
                              
                                 celá země
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 platí od 10. září do 10. října 2017“
                              
                           
                           
                              
                                 TM-1
                              
                              
                                 pásmo prosté nákaz koňovitých v Ašchabadu (podrobnosti viz pole 8)
                              
                              
                                 B
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 X
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                              
                                 —
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     2)
                  
                  
                     Doplňuje se nové pole 8, které zní:
                     
                        
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 „Pole 8
                              
                              
                                  
                              
                           
                           
                              
                                 TM
                              
                              
                                 Turkmenistán
                              
                              
                                 TM-1
                              
                              
                                 Pásmo prosté nákaz koňovitých v Ašchabadu sestávající z:
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             1)
                                          
                                          
                                             centrálního pásma zřízeného na lokalizaci 37.925300 N, 58.438068 E, východně od křižovatky dálnice M37 a ulice Kulijev vedoucí na sever, od sladkovodního kanálu (Garagum Canal) na sever a od železnice na jih;
                                          
                                       
                                    
                                 
                                 
                                    
                                    
                                    
                                       
                                          
                                             2)
                                          
                                          
                                             pásma dohledu o hloubce 30–50 km od kanálu se znečištěnou vodou na severu ke státní hranici s Íránem a šířce 110 km od okresu Anew východně od Ašchabadu k okresu Baharden západně od Ašchabadu, včetně mezinárodního letiště v blízkosti centrálního pásma.“
                                          
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.