Rozhodnutí Rady (EU) 2017/876 ze dne 18. května 2017 o přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0876 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 134/23
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/876
   ze dne 18. května 2017
   o přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu (ICAC)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 a 4 ve spojení s čl. 218 odst. 6 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Unie je členem řady mezinárodních orgánů pro obchod s komoditami, ale není členem Mezinárodního poradního výboru pro bavlnu (ICAC).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V závěrech k akčnímu plánu EU pro řetězce zemědělských surovin, závislost a chudobu ze dne 27. dubna 2004, k partnerství mezi EU a Afrikou pro podporu rozvoje bavlnářského odvětví ze dne 27. května 2008 a k posílení akce Unie v oblasti komodit ze dne 10. května 2010 Rada vyzvala Komisi, aby zvážila členství Unie v ICAC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 16. září 2013 Rada zmocnila Komisi sjednat jménem Unie přistoupení Unie k ICAC v souladu s čl. II oddíly 1 a 2 jeho jednacího řádu, přičemž uvedla, že vzhledem k ekonomickému významu bavlny pro zemědělství, průmysl a obchod Unie je členství ve výboru ICAC v zájmu Unie. Unie je producentem bavlny a z čistého dovozce bavlny se v roce 2009 stala jejím čistým vývozcem. Textilní a oděvní průmysl Unie navíc používá značné množství bavlněné látky. Bavlna je také důležitou oblastí evropské rozvojové spolupráce a Unie zůstává jedním z hlavních dárců pro africké odvětví bavlny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Unie zaplatí příspěvek v souladu s čl. II oddílem 2 bodem a.(2)(c) jednacího řádu výboru ICAC. Unie nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli současné nebo budoucí finanční nedoplatky kteréhokoli člena výboru ICAC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               I po přistoupení Unie k ICAC bude třeba brát v úvahu protokol č. 4 o bavlně (2), připojený k aktu o přistoupení z roku 1979.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Unie by proto měla přistoupit k ICAC,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přistoupení Evropské unie k Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu se schvaluje jménem Unie.
   Jednací řád ICAC se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady jmenuje osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Unie sdělení uvedené v čl. II oddíle 2 bodě a. a jednacího řádu ICAC.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 18. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. ABELA
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 16. května 2017 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 174.
   
   
       
      
         Obsah
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK I –
               
               MANDÁT
               26
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK II –
               
               ČLENSTVÍ
               26
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK III –
               
               PORADNÍ VÝBOR
               28
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK IV –
               
               STÁLÝ VÝBOR
               28
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK V –
               
               ÚŘEDNICÍ STÁLÉHO VÝBORU
               30
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK VI –
               
               PODVÝBORY STÁLÉHO VÝBORU
               31
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK VII –
               
               SEKRETARIÁT
               32
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK VIll –
               
               ROZPOČTOVÉ POSTUPY
               33
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK IX –
               
               POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
               34
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK X –
               
               JAZYKY
               35
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK XI –
               
               HLASOVÁNÍ
               36
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK XII –
               
               SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI
               36
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK XIII –
               
               ZMĚNY
               36
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
                  ČLÁNEK XIV –
               
               NAHRAZENÍ
               36
            
         
      
      
         
         
            
               
                  Kancelář sekretariátu
               
            
            
               
                  1629 K Street NW Suite 702
               
            
            
               
                  Washington DC 20006 USA
               
            
            
               
                  Telefon: (202) 463-6660
               
            
            
               
                  Fax: (202) 463-6950
               
            
            
               
                  Email: secretariat@icac.org
               
            
         
      
   
   
   
      JEDNACÍ ŘÁD
      MEZINÁRODNÍHO PORADNÍHO VÝBORU PRO BAVLNU
      přijatý na 31. plenárním zasedání – 16. června 1972
      (se změnami přijatými dne 11. prosince 2015 na 74. plenárním zasedání)
      
         ČLÁNEK I – MANDÁT
      
      Mezinárodní poradní výbor pro bavlnu (dále jen „výbor ICAC“) má tyto funkce:
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Sledovat a důkladně zkoumat vývojové tendence, které ovlivňují světovou situaci, pokud jde o bavlnu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Shromažďovat, šířit a uchovávat úplné, věrohodné a aktuální statistiky a další informace týkající se produkce bavlny, obchodu s bavlnou, spotřeby, zásob a cen bavlny a jiných textilních vláken nebo textilních výrobků ve světě, pokud ovlivňují ekonomiku týkající se bavlny a nezdvojují-li se tím úkoly, které členové uložili jiným mezinárodním subjektům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Je-li to vhodné, navrhovat členům výboru ICAC opatření, která výbor ICAC považuje za vhodná a proveditelná pro rozvoj mezinárodní spolupráce, jejímž účelem je rozvíjet a udržovat řádnou světovou ekonomiku týkající se bavlny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Má sloužit jako fórum pro mezinárodní diskuse o záležitostech týkajících se cen bavlny, aniž by tím však byly dotčeny diskuse, které v současnosti probíhají jinde, např. v rámci Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Takovéto diskuse by měly probíhat pravidelně jak ve stálém výboru, tak na výročních plenárních zasedáních.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK II – ČLENSTVÍ
      
      
         Oddíl 1 – Způsobilost k členství
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Členství ve výboru ICAC je otevřeno všem členům OSN nebo Organizace OSN pro výživu a zemědělství, kteří projeví zájem o otázky spojené s bavlnou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  O členství může požádat jakákoli jiná vláda, která projeví zájem o otázky spojené s bavlnou.
               
            
         
      
      
         Oddíl 2 – Přistoupení k výboru: Závazky přistupujících členů
      
      Přistoupení k výboru ICAC se provede těmito postupy:
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Žadatel zašle výkonnému řediteli sdělení, v němž uvede, že:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              má zájem o otázky spojené s bavlnou;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              je připraven plnit závazky spojené s členstvím, pokud jde o:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          přijetí jednacího řádu výboru ICAC, který je v daný okamžik účinný,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          poskytování informací o situaci týkající se bavlny a souvisejících záležitostech ve vlastní zemi v souladu s předepsanými požadavky výboru ICAC a jakýmikoli pracovními programy, které mohou být čas od času schváleny, a
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          platbu vyměřených částek.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Podle případu potom stálý výbor nebo poradní výbor zváží sdělení žadatele.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Obvykle je přistoupení žadatele, který splňuje podmínky členství podle ustanovení oddílu 1 písm. a. tohoto článku, potvrzeno na příštím zasedání stálého výboru. Pokud by však byla otázka přistoupení vznesena na plenárním zasedání, potvrdí přistoupení poradní výbor.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Žádost o členství podanou v souladu s oddílem 1 písm. b. tohoto článku posoudí poradní výbor.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e.
               
               
                  Kdykoli stálý výbor nebo poradní výbor potvrdí nebo schválí přijetí žadatele do výboru ICAC, potvrdí současně částku finančního příspěvku vyměřenou tomuto členovi v roce přistoupení v souladu s ustanoveními oddílu 4 písm. c. tohoto článku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f.
               
               
                  Výkonný ředitel písemně uvědomí dotčeného žadatele o přijatých opatřeních.
               
            
         
      
      
         Oddíl 3 – Vystoupení z výboru
      
      Vystoupení člena z výboru ICAC se řídí následujícím postupem:
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Člen, který hodlá z výboru vystoupit, zašle výkonnému řediteli za tímto účelem sdělení, v němž uvede datum, k němuž by mělo vystoupení nabýt účinku, přičemž členství nemůže být ukončeno dříve než 30 dní ode dne, kdy bylo sdělení doručeno výkonnému řediteli.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Výkonný ředitel informuje poradní výbor nebo stálý výbor, podle toho, který z nich je příslušný, o vystoupení a současně s uznáním vystoupení uvědomí dotčeného člena o jeho finanční situaci vůči výboru ICAC.
               
            
         
      
      
         Oddíl 4 – Finanční závazky členů
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Částku vyměřenou každému členovi tvoří součet následujících položek zaokrouhlený na nejbližších 100 USD:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              základní příspěvek: 40 procent celkových vyměřených částek se mezi členy rozdělí rovným dílem a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              poměrný příspěvek: celkové poměrné příspěvky se rovnají částce finančních potřeb snížené o částku rovnocenných příspěvků. Poměrný příspěvek se vyměří na základě průměrného obchodu se surovou bavlnou (vývoz plus dovoz) za čtyři poslední roky obchodování s bavlnou (srpen–červenec) ukončené před rozpočtovým rokem výboru ICAC, na nějž se příspěvky vztahují.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Částky se vyměřují k 1. červenci každého roku a jsou splatné během následujících tří měsíců rozpočtového roku výboru ICAC. Každá platba obdržená od člena se uplatní proti nejdelšímu nesplacenému dluhu dané země vůči výboru ICAC.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Počáteční částka vyměřená členovi přistupujícímu k výboru ICAC se vypočte v souladu s oddílem 4 písm. a. tohoto článku. Tato počáteční vyměřená částka se poměrně rozdělí podle počtu celých čtvrtletí zbývajících v daném rozpočtovém roce výboru ICAC. Poměrný příspěvek se určí na základě vztahu průměrného obchodu, který byl použit při určení poměrných příspěvků, jež byly naposledy vyměřeny stávajícím členům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Počáteční částka je členovi vyměřena v den, kdy přistoupení nabude účinku, a je splatná během následujících tří měsíců.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e.
               
               
                  Při vystoupení člena nebo při pozastavení členství se neodpouští ani nevrací žádná část jeho výměru pro rozpočtový rok výboru ICAC, během něhož k vystoupení dojde. Každá neuhrazená vyměřená částka za takový rok bude splatná v den, kdy výkonný ředitel obdrží sdělení uvedené v oddíle 3 písm. a. tohoto článku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f.
               
               
                  Není-li částka vyměřená členovi, s výjimkou minimální částky, která nepřesahuje 15 procent aktuální roční částky jemu vyměřené, uhrazena do dvanácti měsíců, výkonný ředitel uvědomí dotčeného člena, že pokud nebude platba obdržena do šesti měsíců od data, kdy je uvědomen, nebudou mu poskytovány dokumenty ani jiné služby. Není-li platba obdržena ani po dalších šesti měsících, je tomuto členovi pozastaveno členství.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  g.
               
               
                  Člen, který vystoupil z výboru v souladu s oddílem 3 tohoto článku nebo jehož členství bylo ukončeno podle oddílu 4 písm. f., nebude do výboru znovu přijat, dokud nebude uhrazena alespoň pětina všech jeho dluhů vůči výboru ICAC. Členství bude pokračovat pouze tehdy, pokud se v době, než zcela splatí svůj dluh vůči výboru, nenahromadí žádné jiné nedoplatky, a pouze pokud bude nadále splácet svůj dluh vůči výboru, a to ve splátkách, které nejsou nižší než čtvrtina zbývající dlužné částky ročně.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK III – PORADNÍ VÝBOR
      
      
         Oddíl 1 – Definice
      
      Pro účely tohoto jednacího řádu se „poradním výborem“ rozumí zasedání výboru ICAC na plenárním zasedání.
      
         Oddíl 2 – Četnost a místo zasedání
      
      Zasedání poradního výboru se konají na vyzvání členů. Pravidelná zasedání se obvykle konají alespoň jednou za kalendářní rok. Stálý výbor může svolat dodatečná zasedání. Pozvánky k pořádání plenárních zasedání nesmějí být přijímány od členů, kteří již déle než rok neuhradili výboru ICAC částky, které jim byly vyměřeny.
      Zasedání poradního výboru se pořádají co možná nejvíce střídavě v zemích, které bavlnu vyvážejí, a zemích, které ji dovážejí. Jelikož organizace sídlí ve Spojených státech amerických, zasedání by se tam měla konat častěji než v ostatních členských zemích a obecně by se měla konat v intervalech, které nejsou delší než pět let.
      
         Oddíl 3 – Účast na zasedáních
      
      Pozvání, v němž člen nabízí Mezinárodnímu poradnímu výboru pro bavlnu, že uspořádá zasedání poradního výboru, bude učiněno s vědomím, že se zasedání mohou zúčastnit delegace všech členů, pokud si to přejí. Pozvání může členským státům zaslat také výbor samotný.
      
         Oddíl 4 – Postup na zasedáních
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Na každém zasedání poradního výboru jmenuje hostitel předsedu konference. Předseda stálého výboru bude vykonávat funkci prvního místopředsedy. Hostitel může jmenovat jednoho nebo více dalších místopředsedů. Předseda konference obvykle předsedá zasedáním řídícího výboru a plenárním zasedáním. Ostatní výbory jmenují vlastního předsedu a místopředsedy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Výkonný ředitel výboru ICAC vykonává funkci generálního tajemníka a může jmenovat jednoho nebo více pomocných generálních tajemníků. Pokud by výkonný ředitel nebyl k dispozici, jmenuje hostitel generálního tajemníka.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Každý člen co nejdříve informuje výkonného ředitele o jménech svých zástupců, náhradníků a poradců a sdělí mu další informace včetně jmenování vedoucího delegace, což může být požadováno pro registraci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Při diskusích o jakékoli záležitosti může každý člen vznést námitku a může navrhnout ukončení nebo odložení rozpravy. V každém případě předsedající úředník neprodleně oznámí své rozhodnutí, které platí, pokud jej zasedání nezruší.
               
            
         
      
      
         Oddíl 5 – Mandát
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Jmenovat výkonného ředitele a určit jeho základní smlouvu a plat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Zvažovat jakékoli další záležitosti v rámci mandátu výboru ICAC a přijímat navazující kroky.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK IV – STÁLÝ VÝBOR
      
      
         Oddíl 1 – Vztah k poradnímu výboru
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Mezi plenárními zasedáními je poradní výbor zastoupen ve Washingtonu stálým výborem, který je mu podřízen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Poradní výbor může stálému výboru svěřit pravomoc v konkrétních záležitostech. Poradní výbor může takto svěřenou pravomoc změnit nebo odejmout.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Poradní výbor může přezkoumat veškerá opatření přijatá stálým výborem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Předseda stálého výboru podá na každém zasedání poradního výboru zprávu o činnostech stálého výboru od posledního zasedání.
               
            
         
      
      
         Oddíl 2 – Členství
      
      Ve stálém výboru mohou zasedat všichni členové výboru ICAC.
      
         Oddíl 3 – Pravomoci, úkoly a povinnosti
      
      a.   Věcné
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Sloužit jako prostředí pro výměnu názorů na aktuální a budoucí vývoj mezinárodní situace v odvětví bavlny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Prakticky realizovat pokyny, rozhodnutí a doporučení poradního výboru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Připravovat pracovní programy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  V rámci finančních možností výboru ICAC dohlížet, aby byly pracovní programy prováděny. Tato povinnost zahrnuje, avšak není omezena na:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              určování počtu, povahy a šíření zpráv a publikací, které mají být vydány;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              přidělování těch bodů schváleného pracovního programu, které si nepřeje vyhradit pro sebe, sekretariátu nebo odpovídajícímu podvýboru;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              zlepšování statistik;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              vztahy s veřejností.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Připravovat pořad jednání a harmonogram poradního výboru a vydávat pro tento výbor doporučení ke zvážení. Pořad jednání by měl obsahovat datum a místo příštího zasedání poradního výboru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  Zajišťovat praktickou spolupráci s Organizací spojených národů, Organizací OSN pro výživu a zemědělství, Mezinárodním ústavem pro bavlnu (International Institute for Cotton) a dalšími mezinárodními organizacemi, jichž se týkají záležitosti, které jsou předmětem zájmu výboru ICAC.
               
            
         
      
      b.   Finanční
      Dohlížet na finance výboru ICAC. Tato povinnost zahrnuje, ale není nutně omezena na přijetí rozpočtu výdajů a stupnice příspěvků členů pro další rozpočtový rok výboru ICAC.
      c.   Administrativní
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Zřídit a udržovat sekretariát ve Washingtonu tvořený výkonným ředitelem a jeho pracovníky. (Viz článek VII.)
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Zaměstnávat za tímto účelem vhodné pracovníky, a to s ohledem na skutečnost, že je žádoucí získat kvalifikované pracovníky z co možná největšího počtu zúčastněných zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  V případě potřeby jmenovat nového výkonného ředitele a určit podmínky jeho zaměstnání v době mezi zasedáními poradního výboru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Podle toho, co považuje za vhodné pro účinné plnění úkolů, definovat úkoly a povinnosti svých úředníků nebo sekretariátu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  Navrhovat změny tohoto jednacího řádu.
               
            
         
      
      
         Oddíl 4 – Přidělování úkolů
      
      Stálý výbor může přidělovat úkoly jakémukoli podvýboru v záležitostech, které spadají do pravomoci daného podvýboru.
      
         Oddíl 5 – Postupy ve stálém výboru
      
      a.   Obecné
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Zasedání se konají na výzvu předsedy nebo výkonného ředitele, na žádost kteréhokoli člena nebo na základě rozhodnutí stálého výboru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Obvykle je konání zasedání oznámeno alespoň 10 dní předem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Zasedání jsou neveřejná, pokud stálý výbor nerozhodne jinak.
               
            
         
      
      b.   Usnášeníschopnost
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna třetina členů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Není-li přítomen usnášeníschopný počet členů, zasedání bude pokračovat, je-li na něm zastoupeno alespoň osm členů. V zápise z jednání však bude uvedeno, která rozhodnutí, pokud byla učiněna, byla přijata za nepřítomnosti usnášeníschopného počtu členů a kteří členové, pokud tak někteří učinili, se zdrželi.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Každé takové rozhodnutí je zpravidla závazné. Členové, kteří buď byli nepřítomní, nebo trvali na svém postoji, však mohou vyjádřit svůj nesouhlas ve lhůtě deseti dnů od data, kdy byl vytvořen prozatímní zápis z jednání, a pokud počet členů, kteří s rozhodnutím nesouhlasí, převyšuje počet členů, kteří rozhodnutí na zasedání podpořili, rozhodnutí bude zrušeno a tato skutečnost se uvede v konečném zápisu z jednání.
               
            
         
      
      c.   Pořad jednání
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Prvním krokem na každém zasedání je přijetí pořadu jednání.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Výkonný ředitel připraví prozatímní pořad jednání a rozešle jej všem členům společně s oznámením zasedání. Každý člen výboru ICAC může do prozatímního pořadu jednání doplnit bod, a to tím, že o něm uvědomí výkonného ředitele alespoň jeden týden před zasedáním.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Bod lze do pořadu jednání doplnit během zasedání, pokud proti tomu nevznese námitku většina přítomných členů. Jakékoli opatření přijaté v návaznosti na tento bod však k tomu, aby bylo na zasedání přijato, vyžaduje jednomyslnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  Každý návrh, který je na zasedání nově předložen, vyžaduje k přijetí jednomyslnost.
               
            
         
      
      d.   Zápis z jednání
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  Prozatímní zápis z jednání je připraven ve formě shrnutí. Doslovný záznam se vyhotoví pouze tehdy, požádá-li o to výkonný ředitel, úředník nebo člen.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Každý člen přítomný na zasedání má právo přepracovat materiál, který se jej týká nebo mu byl přidělen. Veškeré změny se oznámí sekretariátu do 10 dnů po zasedání.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  Poté je konečný zápis z jednání rozeslán všem členům.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK V – ÚŘEDNICÍ STÁLÉHO VÝBORU
      
      
         Oddíl 1
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Úředníky stálého výboru jsou předseda, první místopředseda a druhý místopředseda.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Úředníci stálého výboru jsou voleni na každém pravidelném zasedání poradního výboru. Svoji funkci vykonávají, dokud nejsou zvoleni jejich nástupci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Při volbě úředníků stálého výboru zohlední poradní výbor tyto body:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              obměnu úředníků na co nejrozsáhlejším zeměpisném základě,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              ii)
                           
                           
                              odpovídající zastoupení jak zemí, které bavlnu dovážejí, tak zemí, které ji vyvážejí,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              iii)
                           
                           
                              schopnost, zájem a účast na práci výboru.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Úředníci slouží bez náhrady ze strany výboru ICAC. ICAC nehradí úředníkům žádné náklady, s výjimkou případů, kdy stálý výbor u konkrétních a zvláštních úkolů, s nimiž jsou spojeny cestovní náklady, nerozhodne jinak.
               
            
         
      
      
         Oddíl 2 – Funkční období
      
      Úředníci stálého výboru jsou voleni na jeden rok. Za výjimečných okolností mohou být znovu zvoleni na jedno další funkční období. Je-li to proveditelné, je první místopředseda jmenován nástupcem odstupujícího předsedy a druhý místopředseda jmenován nástupcem prvního místopředsedy.
      
         Oddíl 3 – Postupy při volbách
      
      Nejpozději čtyři měsíce před plenárním zasedáním je svolán jmenovací výbor, který je otevřen všem členům výboru ICAC. Jmenovací výbor si zvolí svého předsedu. Jmenovací výbor podává zprávu stálému výboru a ten poté učiní vhodná doporučení poradnímu výboru. Delegáti ve stálém výboru, kteří zastupují členy, kteří v době zasedání jmenovacího výboru déle než rok neuhradili výboru ICAC vyměřené částky, nejsou způsobilí k tomu, aby byli jmenováni úředníky stálého výboru.
      
         Oddíl 4 – Předseda
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Předseda je hlavním předsedajícím úředníkem a z moci úřední členem všech podvýborů a pracovních skupin.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Pokud předseda z nějakého důvodu nemůže dokončit své funkční období, stane se dočasným předsedou první místopředseda, dokud není zvolen nový předseda.
               
            
         
      
      
         Oddíl 5 – Místopředsedové
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  První místopředseda předsedá zasedáním stálého výboru v nepřítomnosti předsedy nebo na jeho žádost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Druhý místopředseda předsedá zasedáním stálého výboru v nepřítomnosti předsedy nebo prvního místopředsedy nebo na jejich žádost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Pokud první místopředseda z nějakého důvodu nemůže dokončit své funkční období nebo pokud se jeho pozice uvolní, protože se stal dočasným předsedou v souladu s oddílem 4 písm. b. tohoto článku, stane se dočasným prvním místopředsedou automaticky druhý místopředseda, dokud není zvolen nový místopředseda.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK VI – PODVÝBORY STÁLÉHO VÝBORU
      
      
         Oddíl 1 – Stálý výbor
      
      Stálý výbor může zřizovat podvýbory nebo pracovní skupiny, určovat jejich mandát, ukončit jejich činnost nebo je rozpustit.
      
         Oddíl 2 – Podvýbory
      
      Členství v podvýboru nebo pracovní skupině je otevřeno všem členům stálého výboru.
      
         Oddíl 3 – Pravomoci, úkoly a povinnosti podvýborů
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Každý podvýbor:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              odpovídá stálému výboru za práci, kterou mu přidělil poradní výbor nebo stálý výbor;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              může stálý výbor upozornit na jakoukoli jinou záležitost, která spadá do jeho pravomoci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              si volí vlastního předsedu a místopředsedu. Pokud předseda podvýboru není z nějakého důvodu schopen dále vykonávat svoji funkci, ujme se jeho funkce místopředseda tohoto podvýboru a podvýbor si zvolí nového místopředsedu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4)
                           
                           
                              může stanovit vlastní jednací řád, ať formální, či neformální.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK VII – SEKRETARIÁT
      
      
         Oddíl 1
      
      Vedoucím sekretariátu je výkonný ředitel a ten je placeným zaměstnancem na plný úvazek a vykonává svoji funkci po dobu trvání pracovní smlouvy.
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Podmínkou jeho zaměstnání je, že nemá žádný výrazný finanční zájem, který by ovlivňoval výkon záležitostí výboru ICAC, a že nebude vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného orgánu mimo rámec výboru ICAC.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Výkonnému řediteli se ve všech záležitostech dostává stejného zacházení jako ostatním členům sekretariátu, výjimkou je určování a provádění úpravy životních nákladů u platů a příspěvků na důchodové dávky, které jsou v případě výkonného ředitele určovány systémem OSN.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Výkonný ředitel
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              je:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          pokladníkem výboru ICAC bez osobní finanční odpovědnosti při běžném výkonu takovýchto úkolů;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          generálním tajemníkem poradního výboru;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          tajemníkem stálého výboru a subjektů, které jsou mu podřízeny, pokud nepřenese své povinnosti na člena svého personálu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          správcem všech záznamů výboru ICAC;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e)
                                       
                                       
                                          vedoucím personálu sekretariátu.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              nese:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          plnou odpovědnost za pracovní program přidělený sekretariátu;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          odpovědnost za přípravu pořadu jednání; harmonogramy; technické dokumenty; řízení, oznámení o zasedání a zápisy z nich;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          odpovědnost za otázky protokolu a za komunikaci s členy, ostatními mezinárodními subjekty a s vnitrostátními subjekty, které se zajímají o práci výboru ICAC.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              plní tyto úkoly:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          zastupuje stálý výbor při přípravě zasedání poradního výboru společně s hostiteli;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          po poradě s hostiteli přiděluje technickou pomoc výborům na zasedáních poradního výboru;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          c)
                                       
                                       
                                          připravuje stálému výboru ke zvážení roční podrobný rozpočet, který zahrnuje tyto okruhy: platy, důchodové příspěvky, cestovné a denní příspěvky; kancelářské vybavení; nájem a sazby, přičemž uvede orientační údaje o lidských zdrojích, které mají být vyčleněny na administrativní, technické a jiné činnosti;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          d)
                                       
                                       
                                          připravuje stálému výboru ke zvážení navrhovanou stupnici příspěvků;
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          e)
                                       
                                       
                                          čtvrtletně předkládá podrobné údaje o dosavadních výdajích porovnaných se schváleným rozpočtem.
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4)
                           
                           
                              nese odpovědnost za jiné úkoly nebo povinnosti, které mu poradní výbor nebo stálý výbor občas přidělí.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         Oddíl 2
      
      Je povinností sekretariátu:
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Vyžádat si od členů informace uvedené v článku IX a také zvláštní informace, o něž může poradní výbor nebo stálý výbor požádat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Vyvinout a udržovat režimy pro výměnu informací o práci výboru ICAC s nečlenskými vládami, jinými mezinárodními organizacemi a soukromými subjekty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Připravovat, zveřejňovat a šířit čtvrtletní statistický bulletin [četnost této publikace byla na 43. plenárním zasedání změněna tak, aby byla vydávána dvakrát ročně], měsíční přezkum světové situace [četnost této publikace byla na 43. plenárním zasedání změněna tak, aby byla vydávána jednou za dva měsíce] a tiskovou zprávu vycházející z uvedených publikací v souladu s pravidly předepsanými poradním výborem nebo stálým výborem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Připravovat další zprávy a analýzy, o které požádá poradní výbor, stálý výbor, podvýbory nebo pracovní skupiny zřízené podle čl. VI oddílu 1.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e.
               
               
                  Informovat členy o zasedáních poradního výboru, stálého výboru a podvýborů. Výkonný ředitel rozhoduje o tom, kdo bude informován o jiných zasedáních.
               
            
         
      
      
         Oddíl 3
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Tiskové zprávy nebo jiné dokumenty, jejichž účelem je vyjádřit názory nebo stanoviska výboru ICAC, lze vydávat pouze se schválením poradního výboru nebo případně stálého výboru.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Prohlášení nebo články zveřejněné sekretariátem z vlastního podnětu jsou opatřeny prohlášením, v němž je výbor ICAC zbaven veškeré odpovědnosti.
               
            
         
      
      
         Oddíl 4
      
      Je odpovědností členů jmenovat vnitrostátní koordinační agenturu, která bude sloužit jako hlavní místo pro kontakty se sekretariátem.
      
         ČLÁNEK VIII – ROZPOČTOVÉ POSTUPY
      
      
         Oddíl 1
      
      Rozpočtový rok výboru ICAC začíná 1. července.
      
         Oddíl 2
      
      Pro každý rozpočtový rok předloží výkonný ředitel stálému výboru rozpočet výdajů a stupnici příspěvků členů a stálý výbor je oprávněn je zcela nebo zčásti změnit a jeho opatření v této souvislosti je konečné, pokud je poradní výbor nezmění.
      
         Oddíl 3 – Účetnictví
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Výdaje jsou započteny do účetnictví v rozpočtovém roce, v němž jsou platby skutečně provedeny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Příjmy jsou započteny do účetnictví v rozpočtovém roce, v němž jsou finanční prostředky skutečně přijaty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Sekretariát připravuje a předkládá stálému výboru čtvrtletní výkazy o aktuální finanční situaci výboru ICAC ke dni 30. září, 31. prosince, 31. března a 30. června.
               
            
         
      
      
         Oddíl 4 – Audit
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Stálý výbor si drží renomovaného auditora a alespoň jednou ročně nechává účetnictví výboru ICAC podrobit auditu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Při změně povinností v úřadu výkonného ředitele může stálý výbor nechat provést zvláštní audit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Každá zpráva o auditu je předložena stálému výboru a koordinačním agenturám ke schválení na zasedání stálého výboru následujícím poté, co zprávu obdržel sekretariát.
               
            
         
      
      
         Oddíl 5 – Finanční prostředky
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Nenařídí-li stálý výbor jinak, veškeré finanční prostředky obdržené výborem ICAC se vkládají do pracovního fondu. Stálý výbor jednou za čas stanoví prahovou dolarovou hodnotu pro šeky pracovního fondu vypisované sekretariátem nebo prahovou hodnotu, při jejímž přesažení je požadováno schválení předsedou stálého výboru. Žádný jednotlivec, ani výkonný ředitel nesmí podepsat šek, jímž čerpá prostředky z účtů výboru pro vlastní potřebu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Je povolen rezervní fond, a to ve výši, kterou občasně stanoví stálý výbor. Stálý výbor může povolit výběr částek z rezervního fondu, ale pouze v případě, že k pokrytí závazků výboru ICAC nestačí finanční prostředky dostupné v pracovním fondu. Každý výběr z rezervního fondu musí být povolen a povolení musí stanovit konkrétní částku a dobu výběru.
               
            
         
      
      
         Oddíl 6 – Investice
      
      Finanční prostředky, které přesahují aktuální požadavky, lze investovat do bonitních krátkodobých výdělečných dolarových cenných papírů nebo je lze uložit na federálně pojištěné úročené účty, jak nařídí stálý výbor.
      
         Oddíl 7 – Prodej aktiv
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Kancelářské zařízení a vybavení, které již výbor ICAC nepotřebuje, lze prodat v souladu s postupy schválenými stálým výborem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Pokud se zdá, že bezprostředně dojde k rozpuštění výboru ICAC, stálý výbor rozhodne, jak nejlépe dostát neuhrazeným finančním závazkům výboru ICAC a prodat zbylá aktiva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Veškerá aktiva, která zbydou po splnění všech finančních závazků, se poměrně rozdělí mezi členy, kteří v plném rozsahu uhradili vyměřené částky, a to v poměru k částce, kterou každý z nich skutečně formou příspěvku poskytl během stávajícího roku a tří předchozích rozpočtových let.
               
            
         
      
      
         Oddíl 8 – Penzijní plán
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Stálý výbor je oprávněn k tomu, aby vytvořil penzijní plán pro členy sekretariátu zaměstnané na plný úvazek.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Je-li takový plán vytvořen,
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              výbor ICAC bude na plán poskytovat roční příspěvky, které se rovnají alespoň výši ročních příspěvků zúčastněných zaměstnanců, avšak nepřesahují její dvojnásobek;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              může jej stálý výbor změnit nebo ukončit. Je-li plán ukončen nebo je-li výbor ICAC rozpuštěn, každý zúčastněný zaměstnanec obdrží náhradu, a to jak svých příspěvků, tak příspěvků, které za něj uhradil výbor ICAC, společně s úroky z těchto příspěvků.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK IX – POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
      
      
         Oddíl 1
      
      Členové poskytují prostřednictvím koordinačních agentur dostupné informace, které mohou být požadovány k provádění pracovního programu. Jakmile jsou k dispozici, jsou takovéto informace nejrychlejším prostředkem zasílány přímo sekretariátu.
      
         Oddíl 2
      
      Není-li uvedeno jinak, jsou každý měsíc poskytovány následující informace, s tou výjimkou, že údaje o nařízeních jsou zasílány pouze tehdy, dojde-li ke změně nebo pokud o ně konkrétně požádá sekretariát.
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Množství vyzrněné bavlny v místních jednotkách včetně rozdělení podle následujících délek vlákna, je-li to možné: na 3/4″, 3/4″ až 1-3/8″, 1-3/8″ a delší nebo na jejich metrické ekvivalenty.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              1)
                           
                           
                              zásoby na konci každého měsíce roztříděné podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          v mlýnech nebo jiných spotřebitelských zařízeních,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          ve veřejných a soukromých skladech, v tranzitu v rámci země a ve všech ostatních lokalitách v dané zemi;
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              2)
                           
                           
                              vyzrněná množství (nebo výlisky);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              3)
                           
                           
                              dovozy rozdělené podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje, nebo, nejsou-li k dispozici, podle země původu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              4)
                           
                           
                              spotřeba rozdělená podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje, je-li to možné:
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          a)
                                       
                                       
                                          v přádelnách nebo jiných továrnách,
                                       
                                    
                                 
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          b)
                                       
                                       
                                          v domácnostech (roční odhad);
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              5)
                           
                           
                              spálená nebo jinak zničená (roční odhad);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              6)
                           
                           
                              vývozy rozdělené podle zemí, v nichž se bavlna pěstuje, a pokud možno podle odrůdy;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              7)
                           
                           
                              zpětné vývozy rozdělené podle zemí určení.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Údaje o očekávané produkci, např. o ploše, která má být oseta bavlnou, prodeji hnojiv, distribuci osiva, záměrech zemědělců sít bavlnu, vládních kontrolách a cílech v oblasti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Prognózy a odhady osetých a sklizených ploch, výnosy a produkce podle odrůd, jakmile jsou tyto údaje k dispozici a alespoň jednou v době výsadby a jednou, když plodina dozraje. Informace o plodině by měly být pokud možno o vyzrněné bavlně, ale jsou-li k dispozici pouze údaje o osivu bavlny, měly by být poskytnuty určité údaje o výnosu vyzrněné bavlny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Měsíční, čtvrtletní nebo roční statistiky, podle toho, které jsou nejvhodnější, o produkci bavlněné příze a kusového zboží, jejich dovozu podle země původu a vývozu podle země určení, pokud možno v množstevních jednotkách.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e.
               
               
                  Koordinační agentury se žádají, aby kromě pravidelné měsíční zprávy ihned hlásily veškeré změny právní úpravy členů, které se týkají bavlny.
               
            
         
      
      
         Oddíl 3
      
      Členové spolupracují se sekretariátem a vyžaduje-li to pracovní program, poskytují mu dostupné informace o produkci, dovozu, vývozu a cenách umělých celulózových a necelulózových vláken a kusového zboží.
      
         ČLÁNEK X – JAZYKY
      
      
         Oddíl 1
      
      Úředními a pracovními jazyky výboru ICAC jsou angličtina, francouzština, španělština, ruština a arabština.
      
         Oddíl 2
      
      Pro účely zasedání poradního výboru:
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Stálý výbor rozhodne, jaká tlumočnická zařízení výbor ICAC poskytne. Výboru ICAC nevzniknou ve spojení s tímto zařízením žádné výdaje, které by nebyly zahrnuty do rozpočtu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Formální prohlášení členů se předloží alespoň v jednom úředním jazyce.
               
            
         
      
      
         Oddíl 3
      
      Pouze z praktických důvodů bude na zasedáních stálého výboru a podřízených subjektů obvykle používána angličtina.
      
         Oddíl 4
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Následující dokumenty se zveřejňují v angličtině, francouzštině a španělštině:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              stručné záznamy diskusí na zasedáních poradního výboru,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              měsíční přezkum světové situace v odvětví bavlny [četnost této publikace byla na 43. plenárním zasedání změněna tak, aby byla vydávána jednou za dva měsíce],
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zápisy ze zasedání stálého výboru [překládání do francouzštiny a španělštiny bylo na 43. zasedání plenárního výboru pozastaveno].
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Následující dokumenty se zveřejňují ve všech úředních jazycích:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              roční přezkum světové situace v odvětví bavlny,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zpráva předsedy stálého výboru,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              zpráva výkonného ředitele,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              závěrečné prohlášení plenárního zasedání.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Stálý výbor určí, které další důležité dokumenty mají být vytištěny v různých jazycích s ohledem na jejich užitečnost pro členy a jejich rozpočtové dopady.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK XI – HLASOVÁNÍ
      
      
         Oddíl 1
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Poradní výbor a stálý výbor usilují při rozhodování o jednomyslnost.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Není-li možné dosáhnout ve stálém výboru shody, lze zvažovanou záležitost postoupit poradnímu výboru, pokud není v těchto či jiných nařízeních výboru ICAC stanoveno, že o záležitosti hlasuje stálý výbor. Poradní výbor jedná na základě shody. Pokud poradní výbor shody nedosáhne, hlasuje se o záležitosti na žádost kteréhokoli člena a v takovém případě je k přijetí doporučení nebo návrhu nutný souhlas dvoutřetinové většiny členů, kteří jsou na zasedání přítomni a hlasují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c.
               
               
                  Každý člen má jeden hlas.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d.
               
               
                  Pokud se kdokoli zdrží hlasování, má se za to, že nehlasuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e.
               
               
                  Obvykle se hlasuje zdvižením ruky, pokud většina přítomných a hlasujících členů nepožádá o jmenovité hlasování. Na žádost kteréhokoli člena se hlasuje tajně.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK XII – SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI
      
      
         Oddíl 1
      
      
         
         
         
            
               
                  a.
               
               
                  Výbor ICAC spolupracuje s jinými organizacemi, ať veřejnými, soukromými, vnitrostátními nebo mezinárodními. Stálý výbor určí organizace a povahu a rozsah takovéto spolupráce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b.
               
               
                  Tyto organizace jakož i nečlenské vlády a veřejnost mohou být se souhlasem hostitele přizvány k účasti na zasedáních poradního výboru. Účast na zasedáních proběhne za podmínek určených poradním výborem nebo stálým výborem.
               
            
         
      
      
         ČLÁNEK XIII – ZMĚNY
      
      Tento jednací řád může změnit pouze poradní výbor, pokud není změnou konkrétně pověřen stálý výbor.
      
         ČLÁNEK XIV – NAHRAZENÍ
      
      Tento jednací řád přijatý dne 16. června 1972 nahrazuje všechny předchozí akty, usnesení nebo jednací řády, které nejsou v souladu s jeho ustanoveními.
      
         Rejstřík
      
      
         
         
         
            
               
                  Členství
               
               
                  1-4, 7
               
            
            
               
                  Finance
               
               
                  4-5
               
            
            
               
                  Finanční prostředky
               
               
                  9-10
               
            
            
               
                  Generální tajemník
               
               
                  3, 8
               
            
            
               
                  Hlasování
               
               
                  12-13
               
            
            
               
                  Informace
               
               
                  1-2, 4, 9, 11
               
            
            
               
                  Jazyky
               
               
                  12
               
            
            
               
                  Koordinační agentura
               
               
                  9
               
            
            
               
                  Místopředseda
               
               
                  3, 6-7
               
            
            
               
                  Plenární zasedání
               
               
                  1-4, 7, 9, 12
               
            
            
               
                  Poradní výbor
               
               
                  1-9, 12-13
               
            
            
               
                  Pořad jednání
               
               
                  5-6, 8
               
            
            
               
                  Pracovní program
               
               
                  2, 4, 8, 11
               
            
            
               
                  Předseda
               
               
                  3-5, 7, 10, 12
               
            
            
               
                  Rozpočet
               
               
                  2, 5, 8-9, 12
               
            
            
               
                  Řídící výbor
               
               
                  3
               
            
            
               
                  Sekretariát
               
               
                  4-6, 8-11
               
            
            
               
                  Spolupráce
               
               
                  5, 13
               
            
            
               
                  Stálý výbor
               
               
                  1-10, 12-13
               
            
            
               
                  Usnášeníschopnost
               
               
                  5
               
            
            
               
                  Vyměřená částka
               
               
                  2-3, 5, 7-10
               
            
            
               
                  Výkonný ředitel
               
               
                  1-6, 8-10, 12
               
            
            
               
                  Zápis
               
               
                  5-6, 8, 12
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.