Rozhodnutí Komise (EU) 2017/877 ze dne 16. května 2017 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“ (oznámeno pod číslem C(2017) 3382)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0877 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 134/38
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/877
   ze dne 16. května 2017
   o navrhované občanské iniciativě s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3382)
      
   
   (Pouze anglické znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Předmět navrhované občanské iniciativy s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“ se odvolává na „právní akty, které jasně dokládají záměr EU odstranit mzdovou nerovnost mezi členskými státy a které za účelem dosažení tohoto cíle umožňují větší soudržnost těchto států“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Deklarované cíle navrhované občanské iniciativy jsou tyto: „Vzhledem k významným rozdílům ve mzdách je pohyb pracovníků jednosměrný. Masivní emigrace vede k tomu, že méně oblíbené členské státy ještě více zaostávají. Pro bohatší členské státy masivní příliv pracovníků zase znamená zásah do jejich zájmů, což EU vnitřně rozděluje. EU musí jasně ukázat svůj záměr odstranit mzdovou nerovnost, která volný pohyb pracovníků ovlivňuje, k čemuž potřebuje větší soudržnost, aby si zajistila přežití.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Právní akty Unie pro účely provedení Smluv mohou být přijaty:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           na základě hlavních směrů, které členské státy zohledňují ve svých politikách zaměstnanosti,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           ve vztahu k Evropskému sociálnímu fondu, jehož cílem je rozšiřovat možnosti zaměstnávání pracovníků a zvyšovat jejich profesní a geografickou mobilitu uvnitř Unie a usnadňovat jejich přizpůsobování se změnám v průmyslu a ve výrobních systémech, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           za účelem vymezení úkolů, přednostních cílů a organizování strukturálních fondů za předpokladu, že činnosti, které mají být financovány, povedou k posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Právní akty Unie pro účely provedení Smluv s cílem podporovat a doplňovat činnost členských států mohou být přijímány mimo jiné v oblasti pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků, ochrany pracovníků při skončení pracovního poměru, informování pracovníků a konzultace s nimi, zastupování a kolektivní obrany zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování, začleňování osob vyloučených z trhu práce, boje proti sociálnímu vyloučení a modernizace systémů sociální ochrany. Tyto akty se však nesmějí vztahovat na odměnu za práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na výluku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Smlouva o Evropské unii („SEU“) posiluje občanství Unie a demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy tak, aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Z těchto důvodů je vhodné vzít v úvahu, že navrhovaná občanská iniciativa nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“ by proto měla být zaregistrována. Prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativě by měla být shromažďována pouze za předpokladu, že jejím cílem je přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí pro účely provedení Smluv v oblasti působnosti uvedené ve 3. a 4. bodě odůvodnění,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“ je zaregistrována.
   2.   Prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativě, je-li jejím cílem přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí pro účely provedení Smluv v oblasti pracovních podmínek, sociálního zabezpečení a sociální ochrany pracovníků, ochrany pracovníků při skončení pracovního poměru, informování pracovníků a konzultace s nimi, zastupování a kolektivní obrany zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování, začleňování osob vyloučených z trhu práce, boje proti sociálnímu vyloučení a modernizace systémů sociální ochrany, lze však shromažďovat pouze za předpokladu, že se tyto právní akty nevztahují na odměnu za práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na výluku.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 22. května 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům občanského výboru) navrhované občanské iniciativy s názvem „Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!“, zastoupené Mártonem GYÖNGYÖSIM a Jaakem MADISONEM coby kontaktními osobami.
   
      Ve Štrasburku dne 16. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Frans TIMMERMANS
         
            první místopředseda
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.