Rozhodnutí Rady (EU) 2017/883 ze dne 11. května 2017 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 12 02 01)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0883 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 135/18
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/883
      ze dne 11. května 2017
      o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 12 02 01)
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
      s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (2) (dále jen „Dohoda o EHP“) vstoupila v platnost dne 1. ledna 1994.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Podle článku 98 Dohody o EHP může Smíšený výbor EHP rozhodnout mimo jiné o změně protokolu 31 k Dohodě o EHP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Protokol 31 k Dohodě o EHP obsahuje ustanovení o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na činnostech Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, které se týkají finančních služeb.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Postoj Unie ve Smíšeném výboru EHP by měl vycházet z připojeného návrhu rozhodnutí,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Smíšeném výboru EHP k navrhované změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody, vychází z návrhu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP připojeného k tomuto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V Bruselu dne 11. května 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            R. GALDES
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.
      
         (2)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
      
      
         NÁVRH
         ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. …/2017
         ze dne …,
         kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody
         SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,
         s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,
         vzhledem k těmto důvodům:
         
            
            
            
               
                  
                     (1)
                  
                  
                     Je vhodné pokračovat ve spolupráci smluvních stran Dohody o EHP na činnostech Unie financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, které se týkají fungování a rozvoje jednotného trhu finančních služeb.
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     (2)
                  
                  
                     Protokol 31 k Dohodě o EHP by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2017,
                  
               
            
         
         PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
         Článek 1
         V čl. 7 odst. 11 Protokolu 31 k Dohodě o EHP se slova „rozpočtový rok 2016“ nahrazují slovy „rozpočtové roky 2016 a 2017“.
         Článek 2
         Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co bude učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).
         Použije se ode dne 1. ledna 2017.
         Článek 3
         Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.
         
            V Bruselu dne
            
               
                  Za Smíšený výbor EHP
               
               
                  předseda nebo předsedkyně
               
               
                  tajemníci Smíšeného výboru EHP
               
            
         
         
         
            (*1)  [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.