Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/887 ze dne 22. května 2017 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Tuniska do Unie a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/675 (oznámeno pod číslem C(2017) 3221) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0887 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 135/25
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/887
   ze dne 22. května 2017
   o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Tuniska do Unie a o změně prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/675
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3221)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 6 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 22 odst. 5 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 91/496/EHS stanoví zásady veterinárních kontrol zvířat dovážených do Unie ze třetích zemí. Stanoví opatření, která mohou být přijata Komisí, pokud se nákaza, která může představovat vážné ohrožení zdraví zvířat nebo lidského zdraví, vyskytne nebo rozšíří na území třetí země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Směrnice 97/78/ES stanoví zásady veterinárních kontrol produktů dovážených do Unie ze třetích zemí. Stanoví opatření, která mohou být přijata Komisí, pokud se nákaza, která může představovat vážné ohrožení zdraví zvířat nebo lidského zdraví, vyskytne nebo rozšíří na území třetí země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších nákaz skotu, ovcí, koz a prasat. Virus způsobující nákazu se může rychle šířit, zejména prostřednictvím produktů získaných z nakažených zvířat a kontaminovaných předmětů, včetně dopravních prostředků, jako jsou vozidla pro přepravu hospodářských zvířat. Virus může také přetrvávat v kontaminovaném prostředí mimo hostitelské zvíře po několik týdnů v závislosti na teplotě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/675 (3) bylo přijato v reakci na ohniska nákazy slintavky a kulhavky v Alžírsku a stanovilo ochranná opatření na úrovni Unie, která zohledňují přežití viru slintavky a kulhavky v životním prostředí a potenciální cesty přenosu tohoto viru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Tato opatření zahrnovala náležité očištění a dezinfekci vozidel a plavidel pro přepravu hospodářských zvířat z Alžírska vstupujících na území Unie buď přímo, nebo po tranzitu přes Maroko nebo Tunisko, jelikož je to nejvhodnější způsob, jak snížit nebezpečí rychlého přenosu viru na dlouhé vzdálenosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Tunisko dne 28. dubna 2017 oznámilo potvrzení ohniska slintavky a kulhavky sérotypu A na svém území. Na Tunisko by se proto měla použít stejná ochranná opatření jako na Alžírsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Opatření by se měla vztahovat na veškerá vozidla pro přepravu hospodářských zvířat z Alžírska a Tuniska, i když na území Unie vstoupí po tranzitu přes jakoukoliv třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/675 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím by měla být použitelná po dobu, která umožňuje plně zhodnotit vývoj slintavky a kulhavky v postižených oblastech.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/675 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               Název se nahrazuje tímto:
               „o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska a Tuniska do Unie“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 se slova:
               „z Alžírska buď přímo, nebo po tranzitu přes Maroko nebo Tunisko“.
               nahrazují slovy:
               „z Alžírska a Tuniska buď přímo, nebo po tranzitu přes jakoukoliv jinou třetí zemi“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V čl. 3 odst. 2 a v článku 4 se slovo „Alžírska“ nahrazuje slovy „Alžírska a Tuniska“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V názvu příloh I a II se slova:
               „z Alžírska a z Alžírska po průjezdu Marokem nebo Tuniskem“.
               nahrazují slovy:
               „z Alžírska a Tuniska buď přímo, nebo po tranzitu přes jakoukoliv jinou třetí zemi“.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 22. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
   
      (2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/675 ze dne 7. dubna 2017 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska do Unie (Úř. věst. L 97, 8.4.2017, s. 31.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.