Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/888 ze dne 22. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status stád skotu úředně prostých tuberkulózy v případě italské oblasti Umbrie a status stád skotu úředně prostých enzootické leukózy v případě Polska, rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Německa jako území prostého infekční bovinní rinotracheitidy, a rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status některých oblastí Polska jako území prostého Aujeszkyho choroby a schválení eradikačního programu pro Aujeszkyho chorobu pro italskou oblast Veneto (oznámeno pod číslem C(2017) 3239) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0888 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 135/27
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/888
   ze dne 22. května 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o status stád skotu úředně prostých tuberkulózy v případě italské oblasti Umbrie a status stád skotu úředně prostých enzootické leukózy v případě Polska, rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o status Německa jako území prostého infekční bovinní rinotracheitidy, a rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o status některých oblastí Polska jako území prostého Aujeszkyho choroby a schválení eradikačního programu pro Aujeszkyho chorobu pro italskou oblast Veneto
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3239)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice a odstavec 4 přílohy A oddílu I a oddíl E přílohy D kapitoly I uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla obchodu se skotem a prasaty uvnitř Unie a podmínky, za kterých členský stát nebo oblast členského státu mohou být prohlášeny za úředně prosté tuberkulózy a enzootické leukózy, pokud jde o stáda skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2003/467/ES (2) stanoví, že oblasti členských států uvedené v kapitole 2 přílohy I zmíněného rozhodnutí se prohlašují za úředně prosté tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu. Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o oblast Umbrie, aby uvedená oblast mohla být uznána za oblast úředně prostou tuberkulózy, pokud jde o stáda skotu. Proto by oblast Umbrie měla být uvedena v kapitole 2 přílohy I rozhodnutí 2003/467/ES. Příloha I rozhodnutí 2003/467/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2003/467/ES dále stanoví, že členské státy a jejich oblasti uvedené v kapitole 1 a 2 přílohy III zmíněného rozhodnutí se prohlašují za úředně prosté enzootické leukózy skotu. Všechny oblasti Polska, s výjimkou devíti okresů západopomořanského vojvodství, jsou v současné době v daném rozhodnutí uvedeny jako oblasti úředně prosté enzootické leukózy skotu. Polsko nyní rovněž předložilo Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 64/432/EHS, pokud jde o uvedených devět zbývajících okresů, aby uvedené okresy mohly být považovány za oblasti úředně prosté enzootické leukózy skotu. Polsko proto požádalo, aby bylo celé jeho území uznáno za úředně prosté enzootické leukózy skotu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Polsko by proto mělo být v kapitole 1 přílohy III rozhodnutí 2003/467/ES uvedeno jako členský stát úředně prostý enzootické leukózy skotu a záznam pro tento členský stát v kapitole 2 uvedené přílohy by měl být zrušen. Příloha III rozhodnutí 2003/467/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Článek 9 směrnice 64/432/EHS stanoví, že členský stát, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program tlumení infekční bovinní rinotracheitidy nebo Aujeszkyho choroby, může svůj program předložit Komisi ke schválení. Uvedený článek rovněž stanoví, že v obchodu se skotem a prasaty uvnitř Unie mohou být vyžadovány doplňkové záruky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Článek 10 směrnice 64/432/EHS stanoví, že domnívá-li se členský stát, že jeho území nebo část jeho území jsou prosté infekční bovinní rinotracheitidy nebo Aujeszkyho choroby, předloží Komisi příslušnou podpůrnou dokumentaci. Uvedený článek rovněž stanoví, že v obchodu se skotem a prasaty uvnitř Unie mohou být vyžadovány doplňkové záruky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2004/558/ES (3) schvaluje programy tlumení a eradikace infekční bovinní rinotracheitidy způsobené hovězím herpesvirem typu 1 (BHV1) předložené členskými státy uvedenými v příloze I zmíněného rozhodnutí pro regiony příslušných členských států, které jsou uvedeny ve zmíněné příloze a na které se vztahují dodatečné záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS. Kromě toho příloha II rozhodnutí 2004/558/ES uvádí seznam regionů členských států, které jsou považovány za prosté BHV1 a na které se vztahují dodatečné záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Správní oblasti (Regierungsbezirk) Kolín a Düsseldorf spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko v Německu jsou v současné době uvedeny v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES. Uvedené dva regiony jsou posledními regiony Německa, které dosud nebyly uznány za prosté BHV1.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Německo nyní předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byly správní oblasti Kolín a Düsseldorf považovány za prosté BHV1. Německo proto Komisi požádalo, aby bylo celé jeho území považováno za prosté BHV1 a aby se na něj uplatňovaly doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu podle článku 10 směrnice 64/432/EHS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Na základě posouzení podpůrné dokumentace, kterou Německo předložilo, by správní oblasti Kolín a Düsseldorf již neměly být uvedeny v příloze I rozhodnutí 2004/558/ES a záznam pro Německo v příloze II zmíněného rozhodnutí by měl být změněn tak, aby se vztahoval na všechny regiony uvedeného členského státu. Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Rozhodnutí Komise 2008/185/ES (4) stanoví další záruky pro pohyb prasat mezi členskými státy. Tyto záruky souvisí s klasifikací členských států na základě jejich nákazového statusu, pokud jde o Aujeszkyho chorobu. Příloha I rozhodnutí 2008/185/ES uvádí členské státy nebo jejich oblasti, které jsou prosté Aujezskyho choroby a ve kterých je zakázáno očkování, a příloha II zmíněného rozhodnutí uvádí členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Itálie předložila Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byl pro oblast Veneto schválen program tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby a aby byla tato oblast náležitě uvedena v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES. Na základě hodnocení uvedené podpůrné dokumentace by oblast Veneto měla být uvedena v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES. Příloha II rozhodnutí 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V příloze II rozhodnutí 2008/185/ES je v současné době uvedeno celé území Polska. Polsko nyní předložilo Komisi podpůrnou dokumentaci k tomu, aby byly regiony augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski a Suwałki považovány za prosté Aujeszkyho choroby a aby byly tyto regiony náležitě uvedeny v příloze I rozhodnutí 2008/185/ES. Na základě posouzení uvedené podpůrné dokumentace by tyto regiony již neměly být uvedeny v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES a namísto toho by měly být uvedeny v příloze I uvedeného rozhodnutí. Přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Rozhodnutí 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přílohy I a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 22. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2003/467/ES ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví status stád skotu úředně prostých tuberkulózy, brucelózy a enzootické leukózy skotu v některých členských státech nebo oblastech členských států (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 74).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 o realizaci směrnice Rady 64/432/EHS ohledně dalších záruk pro obchod s hovězím dobytkem v rámci Společenství v souvislosti s infekční rinotracheitidou hovězího dobytka a schválením vymýcovacích programů navrhovaných některými členskými státy (Úř. věst. L 249, 23.7.2004, s. 20).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).
   
   
      PŘÍLOHA I
      Přílohy I a III rozhodnutí 2003/467/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  V příloze I kapitole 2 se záznam týkající se Itálie nahrazuje tímto:
                  „V Itálii:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Abruzzo: provincie Pescara,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              provincie Bolzano,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Emilia-Romagna,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Friuli-Venezia Giulia,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Lazio: provincie Rieti, Viterbo,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Liguria,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Lombardia,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Marche: provincie Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Piemonte,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Sardegna: provincie Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Toscana,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              provincie Trento,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Umbria,
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              —
                           
                           
                              oblast Veneto.“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  Příloha III se mění takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              kapitola 1 se nahrazuje tímto:
                              
                                 „KAPITOLA 1
                              
                              
                                 Členské státy úředně prosté enzootické leukózy skotu
                              
                              
                                 
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          Kód ISO
                                       
                                       
                                          Členský stát
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          BE
                                       
                                       
                                          Belgie
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          CZ
                                       
                                       
                                          Česká republika
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          DK
                                       
                                       
                                          Dánsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          DE
                                       
                                       
                                          Německo
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          EE
                                       
                                       
                                          Estonsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          IE
                                       
                                       
                                          Irsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          ES
                                       
                                       
                                          Španělsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          CY
                                       
                                       
                                          Kypr
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LV
                                       
                                       
                                          Lotyšsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LT
                                       
                                       
                                          Litva
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          LU
                                       
                                       
                                          Lucembursko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          NL
                                       
                                       
                                          Nizozemsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          AT
                                       
                                       
                                          Rakousko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          PL
                                       
                                       
                                          Polsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SI
                                       
                                       
                                          Slovinsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SK
                                       
                                       
                                          Slovensko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          FI
                                       
                                       
                                          Finsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          SE
                                       
                                       
                                          Švédsko
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          UK
                                       
                                       
                                          Spojené království“
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              v kapitole 2 se zrušuje celý záznam pro Polsko.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES se nahrazují tímto:
      „
            PŘÍLOHA I
            
               
               
               
                  
                     
                        Členské státy
                     
                     
                        Regiony členských států, na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 9 směrnice 64/432/EHS
                     
                  
                  
                     
                        Belgie
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Itálie
                     
                     
                        region Friuli-Venezia Giulia
                        autonomní provincie Trento
                     
                  
                  
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
               
            
         
         
            PŘÍLOHA II
            
               
               
               
                  
                     
                        Členské státy
                     
                     
                        Regiony členských států, na které se vztahují doplňkové záruky pro infekční bovinní rinotracheitidu v souladu s článkem 10 směrnice 64/432/EHS
                     
                  
                  
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Německo
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Itálie
                     
                     
                        region Valle d'Aosta
                        autonomní provincie Bolzano
                     
                  
                  
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Finsko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        všechny regiony
                     
                  
                  
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        Jersey
                     
                  
               
            
         “
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      Přílohy I a II rozhodnutí 2008/185/ES se nahrazují tímto:
      „
            PŘÍLOHA I
            
               Členské státy nebo jejich oblasti prosté Aujeszkyho choroby, ve kterých je zakázáno očkování
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Kód ISO
                     
                     
                        Členský stát
                     
                     
                        Oblasti
                     
                  
                  
                     
                        BE
                     
                     
                        Belgie
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        CZ
                     
                     
                        Česká republika
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        DK
                     
                     
                        Dánsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        DE
                     
                     
                        Německo
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        IE
                     
                     
                        Irsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        FR
                     
                     
                        Francie
                     
                     
                        departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines
                     
                  
                  
                     
                        IT
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        autonomní provincie Bolzano
                     
                  
                  
                     
                        CY
                     
                     
                        Kypr
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        LU
                     
                     
                        Lucembursko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        HU
                     
                     
                        Maďarsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        NL
                     
                     
                        Nizozemsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        AT
                     
                     
                        Rakousko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        PL
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        tyto okresy podleského vojvodství: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki
                     
                  
                  
                     
                        SI
                     
                     
                        Slovinsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        SK
                     
                     
                        Slovensko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        FI
                     
                     
                        Finsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        SE
                     
                     
                        Švédsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        UK
                     
                     
                        Spojené království
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
               
            
         
         
            PŘÍLOHA II
            
               Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby
            
            
               
               
               
               
                  
                     
                        Kód ISO
                     
                     
                        Členský stát
                     
                     
                        Oblasti
                     
                  
                  
                     
                        ES
                     
                     
                        Španělsko
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        IT
                     
                     
                        Itálie
                     
                     
                        oblast Friuli-Venezia Giulia
                        oblast Veneto
                     
                  
                  
                     
                        LT
                     
                     
                        Litva
                     
                     
                        všechny oblasti
                     
                  
                  
                     
                        PL
                     
                     
                        Polsko
                     
                     
                        dolnoslezské vojvodství: všechny okresy,
                        kujavsko-pomořské vojvodství: všechny okresy,
                        lublinské vojvodství: všechny okresy,
                        lubušské vojvodství: všechny okresy,
                        lodžské vojvodství: všechny okresy,
                        malopolské vojvodství: všechny okresy,
                        mazovské vojvodství: všechny okresy,
                        opolské vojvodství: všechny okresy,
                        podkarpatské vojvodství: všechny okresy,
                        tyto okresy podleského vojvodství: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski.
                        pomořské vojvodství: všechny okresy,
                        slezské vojvodství: všechny okresy,
                        svatokřížské vojvodství: všechny okresy,
                        varmijsko-mazurské vojvodství: všechny okresy,
                        velkopolské vojvodství: všechny okresy,
                        západopomořanské vojvodství: všechny okresy.
                     
                  
               
            
         “
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.