Rozhodnutí Rady (EU) 2017/900 ze dne 22. května 2017 o zřízení ad hoc pracovní skupiny k článku 50 Smlouvy o Evropské unii, jíž předsedá generální sekretariát Rady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0900 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 138/138
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/900
   ze dne 22. května 2017
   o zřízení ad hoc pracovní skupiny k článku 50 Smlouvy o Evropské unii, jíž předsedá generální sekretariát Rady
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 240 odst. 3 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 2009/881/EU ze dne 1. prosince 2009 o výkonu předsednictví Rady (1), a zejména na článek 4 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Evropská rada obdržela dne 29. března 2017 oznámení Spojeného království o jeho záměru vystoupit z Evropské unie, čímž byl zahájen postup podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 29. dubna 2017 přijala Evropská rada pokyny podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o EU. Zejména schválila postupy uvedené v příloze prohlášení 27 hlav států a předsedů vlád, předsedy Evropské rady a předsedy Evropské komise ze dne 15. prosince 2016. Podle bodu 4 uvedené přílohy zajišťují vedení jednání v souladu s pokyny Evropské rady a směrnicemi pro jednání vydanými Radou v období mezi zasedáními Evropské rady Rada a Výbor stálých zástupců vlád členských států (Coreper), za asistence specializované pracovní skupiny se stálým předsedou, a také poskytují vodítka vyjednavači Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Měla by proto být zřízena specializovaná ad hoc pracovní skupina k článku 50 Smlouvy o EU (dále jen „ad hoc pracovní skupina“) se stálým předsedou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               
                  Ad hoc pracovní skupina by měla být nápomocna Coreperu a Radě ve všech záležitostech vztahujících se k vystoupení Spojeného království z Unie. Zejména by tato ad hoc pracovní skupina měla být nápomocna Coreperu a Radě v průběhu jednání podle článku 50 Smlouvy o EU, a to v souladu s pokyny Evropské rady a směrnicemi pro jednání vydanými Radou. Ad hoc pracovní skupina by také mohla být nápomocna v záležitostech souvisejících s postupem podle článku 50 Smlouvy o EU, které nejsou předmětem jednání se Spojeným královstvím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Vzhledem k dočasné povaze postupu podle článku 50 Smlouvy o EU by ad hoc pracovní skupina měla po naplnění svého mandátu zaniknout.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Po oznámení učiněném podle článku 50 Smlouvy o EU se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních Evropské rady nebo Rady ani na rozhodnutích, která se jej týkají,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Zřizuje se ad hoc pracovní skupina k článku 50 Smlouvy o EU.
   Této skupině předsedá generální sekretariát Rady.
   Článek 2
   
      Ad hoc pracovní skupina k článku 50 Smlouvy o EU je nápomocna Coreperu a Radě ve všech záležitostech vztahujících se k vystoupení Spojeného království z Unie.
   Po naplnění svého mandátu zanikne.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      V Bruselu dne 22. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. GRECH
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 50.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.