Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/902 ze dne 23. května 2017, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie, kteří mohou provádět inspekce podle nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (oznámeno pod číslem C(2017) 3252)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0902 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 138/143
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/902
   ze dne 23. května 2017,
   kterým se stanoví seznam inspektorů Unie, kteří mohou provádět inspekce podle nařízení Rady (ES) č. 1224/2009
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3252)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 79 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (ES) č. 1224/2009 zavádí režim pro kontrolu, inspekci a vynucování k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky v Unii. Uvedené nařízení stanoví, že aniž je dotčena prvořadá odpovědnost pobřežních členských států, mohou inspektoři Unie provádět inspekce v souladu s jeho ustanoveními ve vodách Unie a na rybářských plavidlech Unie mimo vody Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (2) stanoví prováděcí pravidla pro uplatňování kontrolního režimu Unie zavedeného nařízením (ES) č. 1224/2009.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011 stanoví, že seznam inspektorů Unie má být přijat Komisí na základě oznámení členských států a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               První seznam inspektorů Unie byl sestaven prováděcím rozhodnutím Komise 2011/883/EU (3). Tento seznam byl čtyřikrát nahrazen novými seznamy inspektorů Unie, nejprve prováděcím rozhodnutím Komise 2013/174/EU (4), poté prováděcím rozhodnutím Komise 2014/120/EU (5), prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/645 (6) a naposledy prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/706 (7). Po sestavení počátečního seznamu oznámí členské státy a agentura v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 404/2011 do října každého roku Komisi jakékoli změny, které by chtěly v seznamu pro následující kalendářní rok provést, a Komise seznam do 31. prosince odpovídajícím způsobem změní.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Některé členské státy a agentura oznámily změny v současném seznamu inspektorů. Seznam stanovený prováděcím rozhodnutím (EU) 2016/706 by proto na základě uvedených oznámení měl být nahrazen novým seznamem inspektorů Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Seznam inspektorů Unie je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/706 se zrušuje.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 23. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/883/EU ze dne 21. prosince 2011, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie podle čl. 79 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 343, 23.12.2011, s. 123).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/174/EU ze dne 8. dubna 2013, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie podle čl. 79 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 101, 10.4.2013, s. 31).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/120/EU ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie podle čl. 79 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 66, 6.3.2014, s. 31).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/645 ze dne 20. dubna 2015, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie, kteří mohou provádět inspekce podle nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 31).
   
      (7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/706 ze dne 3. května 2016, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie, kteří mohou provádět inspekce podle nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (Úř. věst. L 122, 12.5.2016, s. 26).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         SEZNAM INSPEKTORŮ UNIE PODLE ČL. 79 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1224/2009
      
      
         
         
         
            
               
                  Země
               
               
                  Inspektoři
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  Coens, Philippe
                  De Vleeschouwer, Guy
                  Devogel, Geert
                  Huygh, Gerd
                  Lieben, Richard
                  Monteyne, Ian
                  Noet, Werner
                  Steenssens, Kurt
                  Timmerman, Thierry
                  Vandenbrouck, Frank
                  Van Rompaey, Tim
                  Van Torre, Mike
                  Verhaeghe, Dirk
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  Angelov, Todor
                  Bakardzhiev, Stefan
                  Cholakov, Atanas
                  Damyanov, Konstantin
                  Encheva, Kremena
                  Hristov, Martin
                  Ivanov, Ivan
                  Ivanov, Todor
                  Kerekov, Nikolay
                  Kostadinov, Ivan
                  Kyumyurdzhiev, Kiril
                  Nikolov, Galin
                  Petkov, Dimitar
                  Petrova, Miroslava
                  Raev, Yordan
                  Valkov, Dimitar
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  nejsou
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  Akselsen, Ole
                  Andersen, Dan Søgård
                  Andersen, Hanne Skjæmt
                  Andersen, Lars Ole
                  Andersen, Martin Burgwaldt
                  Andersen, Mogens Godsk
                  Andersen, Niels Jørgen Anton
                  Andersen, Peter Bunk
                  Anderson, Jacob Edward
                  Astrup, Iben
                  Bache, René
                  Bang, Mai
                  Beck, Bjarne Baagø
                  Bendtsen, Lars Kjærsgaard
                  Bernholm, Kristian
                  Bjerre, Casper
                  Carl, Morten Grand Wiglaur
                  Christensen, Jesper Just
                  Christensen, Peter Grim
                  Christensen, Thomas
                  Christiansen, Michael Koustrup
                  Damsgaard, Kresten
                  Degn, Jesper Leon
                  Due-Boje, Thomas Zinck
                  Dølling, Robert
                  Ebert, Thomas Axel Regaard
                  Eiersted, Jesper Bech
                  Elnef, Frank Godt
                  Fick, Carsten
                  Frandsen, René Brian
                  Frederiksen, Torben Broe
                  Gotved, Jesper Hovby
                  Groth, Niels
                  Grupe, Poul
                  Gaarde, Børge
                  Handrup, Jacob
                  Hansen, Gunnar Beck
                  Hansen, Ina Kjærgaard
                  Hansen, Jan Duval
                  Hansen, John Daugaard
                  Hansen, Martin
                  Hansen, Martin Baldur
                  Hansen, Ole
                  Hansen, Thomas
                  Harrison, Dorthe Kronborg
                  Hartmann, Christian
                  Hestbek, Flemming
                  Høgild, Lars
                  Højrup, Torben
                  Jaeger, Michael Wassermann
                  Jensen, Anker Mark
                  Jensen, Flemming Bergtorp
                  Jensen, Hanne Juul
                  Jensen, Jimmy Langelund
                  Jensen, Jonas Krøyer
                  Jensen, Lars Henrik
                  Jensen, Lone Agathon
                  Jensen, René Sandholt
                  Jensen, Søren Palle
                  Jespersen, René
                  Johansen, Allan
                  Juul, Simon
                  Juul, Torben
                  Jørgensen, Lasse Elmgren
                  Jørgensen, Ole Holmberg
                  Karlsen, Jesper Herning
                  Knudsen, Malene
                  Knudsen, Ole Hvid
                  Kofoed, Kim Windahl
                  Kokholm, Peder
                  Kristensen, Henrik
                  Kristensen, Peter Holmgaard
                  Kristiansen, Jeanne Marie
                  Larsen, Michael Søeballe
                  Larsen, Peter Hjort
                  Larsen, Tim Bonde
                  Lundbæk, Tommy Oldenborg
                  Madsen, Arne
                  Madsen, Jens-Erik
                  Madsen, Johnny Gravesen
                  Melgaard, Bo Kornum
                  Mortensen, Erik
                  Mortensen, Jan Lindholdt
                  Møller, Gert
                  Nielsen, Christian
                  Nielsen, Dan Randum
                  Nielsen, Hans Henrik
                  Nielsen, Henrik
                  Nielsen, Henrik Frühstück
                  Nielsen, Henrik Kruse
                  Nielsen, Jeppe
                  Nielsen, Mads Grundvad
                  Nielsen, Niels Kristian
                  Nielsen, Steen
                  Nielsen, Steven Bo
                  Nielsen, Søren
                  Nielsen, Søren Egelund
                  Nielsen, Tage Kim
                  Nielsen, Trine Fris
                  Nørgaard, Max Reno Bang
                  Paulsen, Kim Thor
                  Pedersen, Claus
                  Pedersen, Knud Jan
                  Pedersen, Morten Berg
                  Petersen, Christina Holmer
                  Petersen, Henning Juul
                  Petersen, Jimmy Torben
                  Porsmose, Tommy
                  Poulsen, Bue
                  Poulsen, John
                  Ramm, Heine
                  Rømer, Jan
                  Schjoldager, Tim Rasmussen
                  Schmidt, Stefan Göttsche
                  Schou, Kasper
                  Siegumfeldt, Jeanette
                  Simonsen, Kjeld
                  Simonsen, Morten
                  Skrivergaard, Lennart
                  Sørensen, Allan Lindgaard
                  Thomsen, Bjarne Kondrup
                  Thomsen, Klaus Ringive Solgaard
                  Thorsen, Michael
                  Trab, Jens Ole
                  Vind, Finn
                  Vistrup, Annette Klarlund
                  Wallenstrøm, Silas Lindgreen
                  Wille, Claus
                  Wind, Bernt Paul
                  Østergård, Lars
                  Aasted, Lars Jerne
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  Abs, Volker
                  Ahlmeyer, Jens
                  Angermann, Henry
                  Baumann, Jörg
                  Bembenek, Jörg
                  Bergmann, Udo
                  Bernhagen, Sven
                  Bieder, Mathias
                  Bloch, Ralf
                  Borchardt, Erwin
                  Bordolo, Jan-Hendrik
                  Borowy, Matthias
                  Bösherz, Andreas
                  Brunnlieb, Jürgen
                  Buchholz, Matthias
                  Büttner, Harald
                  Cassens, Enno
                  Christiansen, Dirk
                  Cramer, Arne
                  Döhnert, Tilman
                  Drenkhahn, Michael
                  Ehlers, Klaus
                  Fiedler, Sebastian
                  Fink, Jens
                  Franke, Hermann
                  Franz, Martin
                  Frenz, Sandro
                  Garbe, Robert
                  Gätjen, Sebastian
                  Golz, Ulrich
                  Gräfe, Roland
                  Grawe, André
                  Griemberg, Lars
                  Haase, Christian
                  Hannes, Chistoph
                  Hänse, Dirk
                  Hansen, Hagen
                  Heidkamp, Max
                  Heisler, Lars
                  Herda, Heinrich
                  Hickmann, Michael
                  Homeister, Alfred
                  Hoyer, Oliver
                  Jansen- Raabe, Karsten
                  Käding, Christian
                  Keidel, Quirin
                  Kinast, Daniel
                  Köhn, Thorsten
                  Kollath, Mark
                  Kopec, Reinhard
                  Kraack, Sönke
                  Krüger, Torsten
                  Kupfer, Christian
                  Kutschke, Holger
                  Lange, Michael
                  Lehmann, Jan
                  Lorenzen, Alexander
                  Lübke, Torsten
                  Lührs, Carsten
                  Möhring, Torsten
                  Mücher, Martin
                  Mundt, Mario
                  Nickel, Jörg
                  Nitze, Andreas
                  Nöckel, Steffen
                  Pauls, Werner
                  Perkuhn, Martin
                  Pötzsch, Frank
                  Radzanowski, Sven
                  Ramm, Jörg
                  Reimers, Andre
                  Richter, Thomas
                  Rutz, Dietmar
                  Sauerwein, Dirk
                  Schmiedeberg, Christian
                  Schröter, Robert
                  Schuchardt, Karsten
                  Schuler, Claas
                  Schulze, Roberto
                  Sehne, Dirk
                  Siebrecht, Hannes
                  Skrey, Erich
                  Springer, Gunnar
                  Stüber, Jan
                  Sween, Gorm
                  Teetzmann, Julian
                  Thieme, Stefan
                  Thomas, Raik
                  Vetterick, Arno
                  Wagner, Ralf
                  Welz, Henning
                  Welz, Oliver
                  Wessels, Heinrich
                  Wichert, Peter
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  Grossmann, Meit
                  Kutsar, Andres
                  Lasn, Margus
                  Nigu, Silver
                  Niinemaa, Endel
                  Pai, Aare
                  Parts, Erik
                  Soll, Simon
                  Torn, Kerdo
                  Ulla, Indrek
                  Varblane, Viljar
                  Hioväin, Heikki
                  Aid, Ott
                  Grigorjev, Mait
                  Lillema, Tarvo
                  Melk, Kristi
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  Ahern Christy
                  Allan, Damien
                  Amrien, Rudi
                  Ankers, Brian
                  Ansbro, Mark
                  Armstrong, Stuart
                  Barber, Kevin
                  Barcoe, Michael
                  Barr, William
                  Barret, Brendan
                  Barrett, Elizabeth
                  Barrett, Jamie
                  Beale, Derek
                  Bones, Anthony
                  Brannigan, Steve
                  Breen, Kieran
                  Brennan, Colm
                  Brett, Martin
                  Brophy, James
                  Brophy, Paul
                  Browne, Brendan
                  Brunicardi, Michael
                  Bryant, William
                  Buckley, Anthony
                  Buckley, David
                  Buckley, John
                  Bugler, Andrew
                  Butler, David
                  Butler, John
                  Byrne, Kenneth
                  Byrne, Paul
                  Cagney, Daniel
                  Cahalane, Donnchadh
                  Campbell, Aoife
                  Campbell, Stephen
                  Carr, Kieran
                  Casey, Anthony
                  Chandler, Frank
                  Chute, Killian
                  Chute, Richard
                  Claffey, Seamus
                  Clarke, Tadhg
                  Cleary, James
                  Clinton, Andrew
                  Clinton, Finbar
                  Cloake, Niall
                  Cogan, Jerry
                  Collins, Damien
                  Connaghan, Fintan
                  Connery, Paul
                  Connolly, Stephen
                  Cooper, Thomas
                  Corish, Cormac
                  Corrigan, Kieran
                  Cosgrave, Karl
                  Cosgrove, Thomas
                  Cotter, Colm
                  Cotter, James
                  Cotter, Jamie
                  Coughlan, Neville
                  Craven, Cormac
                  Croke, Jason
                  Cronin, Martin
                  Cronin, Philip
                  Crowley, Brian
                  Cummins, Alan
                  Cummins, Paul
                  Cummins, William
                  Cunningham, Diarmiad
                  Curran, Donal
                  Curran, Siubhan
                  Curtin, Brendan
                  Daly, Brendan
                  Daly, Joe
                  Daly, John
                  Daly, Mick
                  Darcy, Enna
                  De Barra, Ruairi
                  Dempsey, Brian
                  Devaney, Michael
                  Dicker, Philip
                  Dohery, Brian
                  Doherty, Patrick
                  Donaldson, Stuart
                  Donnachie, Martin
                  Donnchadh, Cahalane
                  Donovan, Tom
                  Downes, Eamon
                  Downing, Erica
                  Downing, John
                  Doyle, Billy
                  Doyle, Cronan
                  Duane, Paul
                  Ducker, Nigel
                  Duggan, Cian
                  Duignam, Ray
                  Fanning, Grace
                  Farrell, Brian
                  Farrelly, Emmett
                  Faulkner, Damien
                  Fealy, Gerard
                  Fennel, Siobhan
                  Fenton, Garry
                  Ferguson, Kevin
                  Finegan, Ultan
                  Finnegan, David
                  Fitzgerald, Brian,
                  Fitzpatrick, Gerry
                  Fleming, David
                  Flynn, Alan
                  Foley, Brendan
                  Foley, Connor
                  Foley, Kevin
                  Fowler, Patrick
                  Fox, Colm
                  Fox, Dennis
                  Freeman, Harry
                  Friel, Aidan
                  Gallagher, Damien
                  Gallagher, Danny
                  Gallagher, Neil
                  Gallagher, Orlaith
                  Gallagher, Patrick
                  Galvin, Rory
                  Gannon, James
                  Geraghty, Tony
                  Gernon, Ross
                  Gleeson, Marie
                  Goulding, Donal
                  Grogan, Susanne
                  Hamilton, Alan
                  Hamilton, Gillian
                  Hamilton, Greg
                  Hamilton, Martin
                  Hannon, Gary
                  Hanrahan, Michael
                  Harding, James
                  Harkin, Patrick
                  Harrington, Michael
                  Harty, Paddy
                  Hastings, Brian
                  Healy, Conor
                  Healy, Jef
                  Heffernan, Bernard
                  Hegarthy, Mark
                  Hegarty, Paul
                  Hickey, Adrian
                  Hickey, Andrew
                  Hickey, Declan
                  Hickey, Michael
                  Hobbins, Tom
                  Holland, Ken
                  Hollingsworth, Edward
                  Humphries, Daniel
                  Irwin, Richard
                  Ivory, Sean
                  Kavanagh, Ian
                  Kavanagh, Paul
                  Kearney, Brendan
                  Keating, Debbie
                  Keeley, David
                  Keirse, Gavin
                  Kenneally, Jonathan
                  Kennedy, Liam
                  Kennedy, Tom
                  Keogh, Mark
                  Kerr, Charlie
                  Kickham, Jon-Lawrence
                  Kinsella, Gordan
                  Kirwan, Conor
                  Kirwan, Darragh
                  Lacey-Byrne, Dillon
                  Laide, Cathal
                  Landy, Glen
                  Lane, Brian
                  Lane, Mary
                  Lawlor, Collie
                  Leahy, Brian
                  Lenihen, Marc
                  Linehan, Sean
                  Long Emmett
                  Lynch, Darren
                  Lynch, Mark
                  Lynch, Paul
                  Mackey, Eoin
                  Mackey, John
                  Madden, Brendan
                  Madine, Stephen
                  Maguire, Paul
                  Mallon, Keith
                  Maloney, Nessa
                  Manning, Neil
                  Martin, Jamie
                  Matthews, Brian
                  McCarthy, Gavin
                  McCarthy, Michael
                  McCarthy, Niall
                  McCarthy, Paul
                  McCarthy, Robert
                  McCoy, Sean
                  McDermot, Paul
                  McGarry, John
                  McGee, Noel
                  McGee, Paul
                  McGrath, Owen
                  McGroarty, John
                  McGroarty, Mark
                  McGroary, Peter
                  McHale, Laura
                  McKenna, David
                  McLoughlin, John
                  McLoughlin, Ronan
                  McMahon, Dean
                  McNamara, Ken
                  McNamara, Paul
                  McPhilbin, Dwain
                  McUmfraidh, Caoimhin
                  Meehan, Robert
                  Melvin, David
                  Meredith, Helen
                  Minehane, John
                  Molloy, Darragh
                  Molloy, John Paul
                  Moloney, Kara
                  Mooney, Gerry
                  Mooney, Keith
                  Moore, Conor
                  Morrissey, Stephen
                  Mulcahy, John
                  Mulcahy, Liam
                  Mulcahy, Shane
                  Mullan, Patrick
                  Mullane, Paul
                  Mundy, Brendan
                  Murphy, Adam
                  Murphy, Aidan
                  Murphy, Barry
                  Murphy, Caroline
                  Murphy, Chris
                  Murphy, Claire
                  Murphy, Daniel
                  Murphy, Enda
                  Murphy, Honour
                  Murphy, John
                  Murran, Sean
                  Murray, Paul
                  Newstead, Sean
                  Nic Dhonnchadha, Stephanie
                  Ni Cionnach Pic, Dubheasa
                  Nolan, Brian
                  Nolan, James
                  Northover, James
                  O'Beirnes, Derek
                  O'Brien, Jason
                  O'Brien, Ken
                  O'Brien, Paul
                  O'Brien, Roberta
                  O'Callaghan, Maria
                  O'Connell, Paul
                  O'Connor, Dermot
                  O'Connor, Frank
                  O'Donovan, Diarmuid
                  O'Donovan, Michael
                  O'Driscoll, Olan
                  O'Flynn, Aisling
                  O'Grady, Vivienne
                  O'Leary, David
                  O'Mahoney, Kevin
                  O'Mahony, David
                  O'Mahony, Denis
                  O'Mahony, Karl
                  O'Meara, Pat
                  O'Neill Donal
                  O'Regan, Alan
                  O'Regan, Cliona
                  O'Regan, Tony
                  O'Reilly, Brendan
                  O'Seaghdha, Ciaran
                  O'Sullivan, Cormac
                  O'Sullivan, Patricia
                  Ó Neachtain, Aonghus
                  Parke, Declan
                  Patterson, Adrienne
                  Patterson, John
                  Pender, Darragh
                  Pentony, Declan
                  Pierce, Paul
                  Piper, David
                  Plante, Thomas
                  Plunkett, Thomas
                  Power, Cathal
                  Power, Gillian
                  Prendergast, Kevin
                  Pyke, Gavin
                  Quigg, James
                  Quinn, Mikey
                  Raferty, Damien
                  Reddin, Tony
                  Reidy, Patrick
                  Ridge, Patrick
                  Robinson, Niall
                  Russell, Mark
                  Ryan, Fergal
                  Ryan, Marcus
                  Scalici, Fabio
                  Scanlon, Gordon
                  Shalloo, Jim
                  Sheridan, Glenn
                  Sills, Barry
                  Sinnott, Lee
                  Smith, Brian
                  Smith, Dean
                  Smith, Gareth
                  Smyth, Eoin
                  Snowdon, Edward
                  Stack, Stephen
                  Stapleton, Alan
                  Sweeney, Brian
                  Sweetnam, Vincent
                  Swords, Graham
                  Tarrant, Martin
                  Tigh, Declan
                  Timon, Eric
                  Tobin, John
                  Troy, Ivan
                  Tubridy, Fergal
                  Turley, Mark
                  Turnbull, Michael
                  Twomey, Tom
                  Valls Senties, Virginia
                  Verling, Ronan
                  Von Raesfeldt, Mark
                  Wall, Danny
                  Wallace, Robert
                  Walsh, Conleth
                  Walsh, Dave
                  Walsh, Karen
                  Walsh, Richard
                  Weldon, James
                  Whelan, Mark
                  White, John
                  Whoriskey, David
                  Wickham, Larry
                  Wilson, Tony
                  Wise, James
                  Woodward, Ciaran
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΑΓΑΠΗΤΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ
                  ΑΔΑΜΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ
                  ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
                  ΑΚΡΙΒΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΑΛΕΞΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
                  ΑΛΥΦΑΝΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                  ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΑΝΑΣΟΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΑΝΩΜΕΡΙΑΝΑΚΗΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
                  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
                  ΑΡΓΥΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΒΑΙΣ, ΠΑΥΛΟΣ
                  ΒΑΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΒΑΙΤΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ
                  ΒΑΚΑΤΑΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΒΑΡΔΙΔΑΚΗ, ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
                  ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΒΑΡΛΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΩ
                  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΛΕΑΝΘΗ
                  ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
                  ΒΕΝΕΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
                  ΒΕΡΓΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΒΕΤΤΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                  ΒΛΙΩΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                  ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΒΟΤΣΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΒΟΥΡΛΕΤΣΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                  ΓΑΒΑΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                  ΓΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ
                  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
                  ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ, ΑΝΝΑ
                  ΓΑΛΗΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΓΑΛΟΥΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                  ΓΕΡΙΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ
                  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ
                  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                  ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΓΚΑΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΓΚΙΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΓΚΟΥΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
                  ΓΟΛΕΓΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΓΡΗΓΟΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                  ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΔΑΡΔΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΔΕΛΙΕΖΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ
                  ΔΕΛΧΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΔΕΣΠΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΔΗΜΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
                  ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
                  ΔΟΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΔΟΥΝΑΣ, ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
                  ΔΡΟΛΑΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑ
                  ΔΡΟΣΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΔΡΟΣΟΥΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
                  ΕΚΤΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΑΝΝΑ
                  ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ
                  ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΖΑΡΚΑΔΑ, ΑΛΕΞΙΑ
                  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΖΙΑΝΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
                  ΖΩΓΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΖΩΓΑΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
                  ΖΩΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ
                  ΗΛΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
                  ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ, ΑΙΜΙΛΙΑ
                  ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                  ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                  ΙΚΙΟΥΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΚΑΒΟΥΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΚΑΓΙΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                  ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                  ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΚΑΜΑΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ
                  ΚΑΠΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΚΑΠΟΤΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
                  ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΚΑΡΑΚΟΝΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                  ΚΑΡΑΤΑΓΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
                  ΚΑΣΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
                  ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ
                  ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΚΑΤΣΑΡΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
                  ΚΑΤΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                  ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΚΛΟΥΜΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΚΟΚΚΟΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΚΟΛΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                  ΚΟΛΟΚΟΤΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ
                  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΑΡΓΥΡΩ
                  ΚΟΜΗΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΚΟΝΤΗ, ΜΑΡΙΑ
                  ΚΟΝΤΟΒΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
                  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΚΟΝΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΚΟΡΚΙΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΚΟΡΤΕΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
                  ΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
                  ΚΟΥΖΙΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
                  ΚΟΥΚΑΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΚΟΥΚΔΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
                  ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ, ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
                  ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΔΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ
                  ΚΟΥΡΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ
                  ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
                  ΚΟΥΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                  ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ
                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ
                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΚΩΝΣΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                  ΚΩΤΤΑΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                  ΛΑΜΠΕΤΣΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
                  ΛΑΤΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΛΕΚΑΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                  ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΛΙΑΛΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ
                  ΛΙΟΚΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΛΟΥΓΙΑΚΗ, ΑΝΝΑ
                  ΛΟΥΚΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΜΑΙΛΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
                  ΜΑΚΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                  ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΜΑΛΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΜΑΝΔΑΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                  ΜΑΝΙΑΤΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
                  ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΑΝΝΑ
                  ΜΑΡΑΘΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
                  ΜΑΥΡΕΛΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                  ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, ΝΙΚΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ
                  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΜΑΥΡΟΥΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΜΕΡΚΟΒΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΜΗΝΑΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ
                  ΜΗΤΣΟΥ, ΣΑΠΦΩ
                  ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΜΙΝΑΧΕΙΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΜΙΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΜΟΣΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
                  ΜΟΥΣΤΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
                  ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ
                  ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΜΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
                  ΜΠΑΡΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                  ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΟΣ
                  ΜΠΑΤΖΟΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
                  ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
                  ΜΠΕΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ
                  ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΜΠΕΘΑΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΜΠΕΙΝΤΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΜΠΙΧΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ
                  ΜΠΟΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΜΠΟΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΜΠΡΑΟΥΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΜΠΡΕΖΑΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΜΥΛΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ, ΙΩΣΗΦ
                  ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
                  ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
                  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ
                  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
                  ΝΤΑΛΤΑΣ, ΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΝΤΕΚΟΥΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΝΤΕΛΛΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΝΤΕΜΙΡΗ ΔΕΜΙΡΗ, ΝΙΚΗ
                  ΝΤΕΜΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ
                  ΞΑΝΘΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
                  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΟΜΑΛΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΟΥ, ΠΑΡΘΕΝΑ
                  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
                  ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΩΝΗ
                  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
                  ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
                  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ
                  ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΠΑΠΟΥΤΣΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ
                  ΠΑΡΑΔΑΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΑΝΘΟΥΛΑ
                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΠΑΡΔΑΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΠΑΡΙΑΡΟΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ
                  ΠΑΡΙΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΠΑΡΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
                  ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΠΑΤΙΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΠΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ
                  ΠΑΥΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΠΕΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΠΕΤΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΠΟΤΤΑΚΗ, ΠΕΛΑΓΙΑ
                  ΠΡΟΒΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΡΑΜΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΡΟΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΡΟΥΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ
                  ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΣΑΡΔΕΛΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
                  ΣΑΤΑΝΤΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΣΗΦΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
                  ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗ, ΑΝΝΑ
                  ΣΚΟΥΡΤΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
                  ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΣΛΙΑΡΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ
                  ΣΠΑΝΟΜΗΤΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΣΠΗΛΙΩΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ
                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΣΠΥΡΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΣΤΑΘΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΣΤΕΛΙΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
                  ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ
                  ΣΤΟΥΡΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΣΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΣΥΒΙΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
                  ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
                  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ
                  ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
                  ΤΑΡΤΑΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΤΑΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ
                  ΤΕΡΖΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
                  ΤΖΑΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
                  ΤΖΙΜΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΤΖΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΤΟΥΡΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
                  ΤΡΙΧΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΤΣΑΜΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
                  ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ, ΡΑΦΑΗΛ
                  ΤΣΑΝΔΗΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΤΣΑΧΠΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΤΣΕΛΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
                  ΤΣΕΣΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                  ΤΣΙΑΤΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΤΣΙΜΠΛΙΔΑΚΗ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ
                  ΤΣΙΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΤΣΟΛΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                  ΤΣΟΥΜΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΤΣΟΥΦΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                  ΦΙΛΙΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
                  ΦΛΩΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΦΛΩΡΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ
                  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΦΡΑΖΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
                  ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
                  ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
                  ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
                  ΧΑΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
                  ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
                  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
                  ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                  ΨΑΡΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
                  ΨΗΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                  ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  Almagro Carrobles, Jorge
                  Alonso Sánchez, Beatriz
                  Álvarez Gómez, Marco Antonio
                  Al-Ismail Calderon, Samer
                  Amunárriz Emazabel, Sebastián
                  Arteaga Sánchez, Ana
                  Avedillo Contreras, Buenaventura
                  Barandalla Hernando, Eduardo
                  Boy Carmona, Esther
                  Bravo Téllez, Guillermo
                  Calderón Gómez, José Gabriel
                  Carmona Mazaira, Manuel
                  Carro Martínez, Pedro
                  Ceballos Pérez-Canales, Alba
                  Cervantes de la Torre, Andrés
                  Chamizo Catalán, Carlos
                  Cortés Fernández, Natalia
                  Couce Prieto, Carlos
                  Criado Bará, Bernardo
                  Delgado González, Gonzalo
                  De la Rosa Cano, Francisco Javier
                  Del Hierro Suanzes, Javier
                  Deniz Fleitas, Jose Manuel
                  Elices López, Juan Manuel
                  Expósito González, Jonay
                  Fariña Clavero, Irene
                  Fernández Costas, Antonio
                  Fernandez Despiau, Estrella
                  Ferreño Martínez, José Antonio
                  Fontán Aldereguía, Manuel
                  Fontanet Domenech, Felipe
                  García Antoni, Mónica
                  Garcia Cantón, Javier
                  García González, Francisco Javier
                  Genovés Ferriols, José Carlos
                  Gómez Cayuelas, Carmen
                  González Fernández, Manuel A.
                  González Fernández, Marta
                  Guerrero Claros, María
                  Guisado Sancho, María Jesús
                  Gundín Payero, Laura
                  Hernández Betzen, Roberto
                  Iglesias Prada, Juan Antonio
                  Jimenez Álvarez, Ignacio
                  Lado Codesido, Beatriz
                  Lastra Torre, Ruth
                  Lestón Leal, Juan Manuel
                  López González, María
                  Lorenzo Sentis, José Manuel
                  Lucena Garcia, Antonio Jesús
                  Marra-López Porta, Julio
                  Martínez González, Jesús
                  Martínez Velasco, Carolina
                  Mayoral Vázquez, Fernando
                  Mayoral Vázquez, Gonzalo
                  Medina García, Estebán
                  Méndez-Villamil Mata, María
                  Miranda Almón, Fernando
                  Núñez Casas, Julio
                  Ochando Ramos, Ana María
                  Oñorbe Esparraguera, Manuel
                  Orgueira Pérez Vanessa
                  Ossorio González, Carlos
                  Ovejero González, David
                  Pérez González, Virgilio
                  Piñón Lourido, Jesús
                  Ponte Fernández, Gerardo
                  Ríos Cidrás, Manuel
                  Ríos Cidrás, Xosé
                  Rodriguez Bermejo, José
                  Rodríguez Moreno, Alberto
                  Rueda Aguirre, Luzdivina
                  Ruiz Gómez, Sonia
                  Rull Del Águila, Laura
                  Sáenz Arteche, Idoia
                  Sánchez Sánchez, Esmeralda
                  Santas Barge, Verònica
                  Sendra Gamero, Ma Esther
                  Serrano Sánchez, Daniel
                  Sieira Rodríguez, José
                  Tenorio Rodríguez, José Luis
                  Torre González, Miguel A.
                  Tubío Rodríguez, Xosé
                  Vicente Castro, José
                  Yeregui Velasco, Pablo
                  Zamora de Pedro, Carlos
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  Allanic, Gilles
                  Beyaert, Francis
                  Beyaert, Frédéric
                  Bigot, Jean-Paul
                  Bistour, Stéphane
                  Bon, Philippe
                  Bouniol, Anthony
                  Bourbigot, Jean-Marc
                  Cacitti, Raymond
                  Caillat, Marc
                  Celton Arnaud
                  Ceres, Michel
                  Charbonnier, Alexandre
                  Cluzel, Stéphane
                  Cras, Renaud
                  Crochard, Thierry
                  Croville, Serge
                  Daden, Nicolas
                  Dambron, François
                  Darsu, Philippe
                  Davies, Philippe
                  Dechaine, Frédéric
                  Delattre, Nicolas
                  Desson, Patrick
                  Dolou, Claude
                  Donnart, Christian
                  Duval, Laurent
                  Fernandez, Gabriel
                  Fortier, Eric
                  Garbe, Steeve
                  Gauvain, Benoît
                  Gehanne, Laurent
                  Gloaguen, Maurice
                  Goron, Xavier
                  Guillard, Thimothée
                  Guillemette, Jean Luc
                  Guittet-Dupont, Gaëtan
                  Hitier, Sébastien
                  Isore, Pascal
                  Lacombe, Thomas
                  Lalanne, Anne
                  Lebosquain, Olivier
                  Le Berriguaud, Thierry
                  Le Corre, Joseph
                  Le Cousin, Jean-Luc
                  Le Dreau, Gilbert
                  Le Mentec, Arnaud
                  Legouedec, Loïg
                  Lenormand, Daniel
                  Lelandois, Cyril
                  Lescroel, Yann
                  Maingraud, Dominique
                  Maniette, Yves
                  Masseaux, Yanick
                  Menuge, Gilles
                  Peoch, Philippe
                  Peron, Olivier
                  Peron, Pascal
                  Petit, François
                  Pochet, Ludovic
                  Radius, Caroline
                  Raguet, José
                  Renault, Alan
                  Reunavot, Matthieu
                  Richou, Fabrice
                  Robin, Yannick
                  Rousselet, Pascal
                  Sauvage, Christian
                  Schneider, Frédéric
                  Sottiaux, David
                  Trividic, Bernard
                  Urvoy, Jonathan
                  Vesque Arnaud
                  Vilbois, Pierre
                  Villenave, Yorrick
                  Virlogeux, Julian
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  Aćimov, Dejan
                  Aunedi, Jurica
                  Barbalić, Boris
                  Bartulović, Ivica
                  Bašić, Vicko
                  Bilobrk, Stipe
                  Bratičević, Nino
                  Brlek, Neda
                  Brnadić, Ivica
                  Budimir, Miroslav
                  Dolić, Nedjeljko
                  Dvoraček, Tomislav
                  Ercegović, Marin
                  Franceschi, Jenko
                  Grljušić, Frano
                  Hrženjak, Jurica
                  Hržić, Ivica
                  Ivković, Hrvoje
                  Jelić, Božidar
                  Jeftimijades, Ivor
                  Jukić, Ivica
                  Jurčević, Marinko
                  Kalinić, Andrej
                  Kerum, Jurica
                  Krišto, Rino
                  Kusanović, Gordan
                  Lešić, Lidija
                  Marčina, Robert
                  Matković, Mijo
                  Miletić, Ivana
                  Novak, Danijel
                  Orešković, Lovro
                  Paparić, Neven
                  Perković, Kristijan
                  Perović, Andrea
                  Petrić, Andrea
                  Prtenjača, Silvija
                  Pupić-Bakrač, Marko
                  Radovčić, Ivica
                  Rogić, Ante
                  Rukavina, Dubravko
                  Rumora, Ivan
                  Šalaj, Damir
                  Šestan, Hrvoje
                  Sikirica, Nenad
                  Skelin, Stipe
                  Škorjanec, Mario
                  Skroza, Nikica
                  Sobin, Mijo
                  Strinović, Boris
                  Verzon, Nikola
                  Vuletić, Ivo
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  Abate, Massimiliano
                  Affinita, Enrico
                  Albani, Emidio
                  Ambrosio, Salvatore
                  Annicchiarico, Dario
                  Antonioli, Giacomo
                  Aprile, Giulio
                  Aquilano, Donato
                  Arena, Enrico
                  Astelli, Gabriele
                  Barraco, Francesco
                  Basile, Giuseppe
                  Basile, Marco
                  Battaglia, Daniele
                  Battista, Filomena
                  Bavila, Nicola
                  Benvenuto, Salvatore Giovanni
                  Biondo, Fortunato
                  Bizzarro, Federico
                  Boccoli, Fabrizio
                  Bongermino, Onofrio
                  Bonsignore, Antonino
                  Borghi, Andrea
                  Bottiglieri, Vincenzo
                  Bove, Gian Luigi
                  Buccioli, Andrea
                  Caforio, Cosimo
                  Caiazzo, Luigia
                  Calandrino, Salvatore
                  Camicia, Ciro
                  Cappelli, Salvatore
                  Carafa, Simone
                  Carini, Vito
                  Carta, Sebastiano
                  Cesareo, Michele
                  Chionchio, Alessandro
                  Cianci, Vincenzo
                  Cignini, Innocenzo
                  Clemente, Cosimo
                  Colarossi, Mauro
                  Colucciello, Roberto
                  Comuzzi, Alberto
                  Conte, Fabio
                  Coppola, Giorgio
                  Corallo, Domenico
                  Cormio, Carlo
                  Costanzo, Antonino
                  Croce, Aldo
                  Cuciniello, Luigi
                  Cuscela, Michele
                  D'Acunto, Francesco
                  D'Amato, Fabio
                  Dammicco, Luigi
                  D'Arrigo, Antonio
                  De Crescenzo, Salvatore
                  De Pinto, Giuseppe
                  De Quarto, Enrico
                  D'Erchia, Alessandro
                  De Santis, Antonio
                  Di Benedetto, Luigi
                  Di Domenico, Marco
                  Di Donato, Eliana
                  Di Matteo, Michele
                  Di Santo, Giovanni
                  Doria, Angelo
                  D'Orsi, Francesco Paolo
                  Errante, Domenico
                  Esibini, Daniele
                  Esposito, Robertino
                  Esposito, Salvatore
                  Fanizzi, Tommaso
                  Fava, Antonello
                  Ferioli, Debora
                  Ferrara, Manfredo
                  Fiorentino, Giovanni
                  Fogliano, Pasquale
                  Folliero, Alessandro
                  Francolino, Giuseppe
                  Fuggetta, Pasquale
                  Fuso, Vittorio
                  Gagliardi, Raffaele
                  Gallo, Antonio
                  Gangemi, Domenico
                  Gangemi, Roberto Francesco
                  Genchi, Paolo
                  Giannone, Giuseppe Claudio
                  Giovannone, Vittorio
                  Golizia, Pasquale
                  Graziani, Walter
                  Greco, Giuseppe
                  Guida, Giuseppe
                  Guido, Alessandro
                  Guzzi, Davide
                  Iemma, Oreste
                  La Porta, Santi Alessandro
                  Lambertucci, Alessandro
                  Lanza, Alfredo
                  Leto, Antonio
                  Limatola, Daniele
                  Limetti, Fabio
                  Lo Pinto, Nicola
                  Lombardi, Pasquale
                  Longo, Pierino Paolo
                  Luperto, Giuseppe
                  Magnolo, Lorenzo Giovanni
                  Maio, Giuseppe
                  Malaponti, Salvatore Francesco
                  Maresca, Emanuel
                  Mariotti, Massimiliano
                  Marrello Luigi
                  Martina, Francesco
                  Martire, Antonio
                  Mastrobattista, Giovanni Eligio
                  Matera, Riccardo
                  Messina, Gianluca
                  Minò, Alessandro
                  Monaco, Paolo
                  Morciano, Giuseppe
                  Morelli, Alessio
                  Morra, Tommaso
                  Mostacci, Sergio Massimo
                  Mugavero, Amalia
                  Mule, Vincenzo
                  Musella, Stefano
                  Nardelli, Giuseppe
                  Negro, Mirco
                  Novaro, Giovanni
                  Pagan, Francesco
                  Palmerini, Giorgio
                  Palombella, Fabio Luigi
                  Pantaleo, Cosimo
                  Paoletti, Dario
                  Paolillo, Francesco
                  Patalano, Andrea
                  Pellegrino, Roberto
                  Pepe, Angelo
                  Pipino, Leonardo
                  Piroddi, Paola
                  Pisano, Paolo
                  Piscopello, Luciano
                  Pisino, Tommaso
                  Porru, Massimiliano
                  Postiglione, Vito
                  Praticò, Daniele
                  Puca, Michele
                  Puddinu, Fabrizio
                  Puleo, Isidoro
                  Quinci, Gianbattista
                  Rallo, Tommaso
                  Randis, Orazio Roberto
                  Ravanelli, Marco
                  Restuccia, Marco
                  Romanazzi, Valentina
                  Ronca, Gianluca
                  Rossano, Michele
                  Russo, Aniello
                  Sacco, Giuseppe
                  Salce, Paolo
                  Sarpi, Stefano
                  Scanu, Fabrizio
                  Scaramuzzino, Paola
                  Schiattino, Andrea
                  Scuccimarri, Gianluca
                  Sebastio, Luciano
                  Siano, Gianluca
                  Signanini, Claudio
                  Silvestri, Nicola
                  Silvia, Salvatore
                  Siniscalchi, Francesco
                  Soccorso, Alessandro
                  Stramandino, Rosario
                  Strazzulla, Francesco
                  Sufrà, Emanuele
                  Tersigni, Tonino
                  Tescione, Francesco
                  Tesone, Luca
                  Tordoni, Maurizio
                  Torrisi, Ivano
                  Triolo, Alessandro
                  Tumbarello, Davide
                  Tumminello, Salvatore
                  Vangelo, Pietro
                  Varone, Stefano
                  Vellucci, Alfredo
                  Verde, Maurizio
                  Vero, Pietro
                  Virdis, Antonio
                  Vitali, Daniele
                  Zaccaro, Giuseppe Saverio
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  Apostolou, Antri
                  Avgousti, Antonis
                  Christodoulou, Lakis
                  Christoforou, Christiana
                  Christou, Nikoletta
                  Flori, Panayiota
                  Fylaktou, Anthi
                  Georgiou, Markella
                  Heracleous, Andri
                  Ioannou, Georgios
                  Ioannou, Theodosis
                  Karayiannis, Christos
                  Konnaris, Kostas
                  Korovesis, Christos
                  Kyriacou, Kyriacos
                  Kyriacou, Yiannos
                  Michael, Michael
                  Nicolaou Nicolas
                  Panagopoulos Argyris
                  Pavlou George
                  Prodromou, Pantelis
                  Savvides, Andreas
                  Shamma, Theodora
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  Avdjukeviča, Svetlana
                  Brants, Jānis
                  Brente, Elmārs
                  Griezīte, Frančeska
                  Gronska, Ieva
                  Gudovannijs, Vsevolods
                  Holštroms, Artūrs
                  Jansons, Kārlis
                  Jaunzems, Aldis
                  Junkurs, Andris
                  Kalējs, Rūdolfs
                  Kalniņa, Ingūna
                  Kaptelija, Liene
                  Naumova, Daina
                  Priediens, Ainars
                  Putniņš, Raitis
                  Raginskis, Jānis
                  Štraubis, Valērijs
                  Šuideiķis, Aigars
                  Tīģeris, Ģirts
                  Vārsbergs, Jānis
                  Veide, Andris
                  Veinbergs, Miks
                  Ziemelis, Elvijs
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  Balnis, Algirdas
                  Dambrauskis, Tomas
                  Giedrius, Vaitkus
                  Jonaitis, Arūnas
                  Kairyté, Lina
                  Kazlauskas, Tomas
                  Lendzbergas, Erlandas
                  Vitalij, Zartun
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  nejsou
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  nejsou
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  Abela, Claire
                  Attard, Glen
                  Attard, Godwin
                  Attard, Omar
                  Azzopardi, Joseph
                  Baldacchino, Duncan
                  Balzan, Gilbert
                  Barbara, Anthony
                  Borg, Benjamin
                  Borg, Jonathan
                  Borg, Robert
                  Briffa, Daniel
                  Bugeja, Stephanie
                  Cachia, Pierre
                  Calleja, Martin
                  Camilleri, Aldo
                  Camilleri, Christopher
                  Carabott, Paul
                  Caruana, Gary
                  Cassar, Gaetano
                  Cassar Jonathan
                  Cassar, Kenneth
                  Cassar Lucienne
                  Cauchi David
                  Cuschieri, Roderick
                  Farrugia, Emanuel
                  Farrugia, Joseph
                  Farrugia, Omar
                  Fenech, Melvin
                  Fenech, Paul
                  Gatt, Glen
                  Gatt, Joseph
                  Gatt, Mervin
                  Gatt, William
                  Gauci, Mark
                  Little, Elaine
                  Lungaro, Gordon
                  Mallia, Ramzy
                  Micallef, Rundolf
                  Muscat, Christian
                  Muscat, Simon
                  Musu, Matthew
                  Piscopo, Christine
                  Psaila, Kevin
                  Psaila, Mark Anthony
                  Sammut, Adem
                  Sciberras, Christopher
                  Sciberras, Norman
                  Seguna, Marvin
                  Tabone, Mark
                  Theuma, Johan
                  Vassallo, Benjamin
                  Vella, Anthony
                  Vella, Charlie
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  Bastinaan, Robert
                  Beij, Willem
                  Boone, Jan Cees
                  de Boer, Meindert
                  de Mol, Gert
                  Dieke, Richard
                  Duinstra, Jacob
                  Fortuin, Annelies
                  Freke, Hans
                  Groeneveld, Daan
                  Jonk, Jan
                  Kleczewski-Schoon, Anneke
                  Kleinen, Tom
                  Koenen, Gerard
                  Kraayenoord, Jaap
                  Kramer, Willem
                  Meijer, Cor
                  Meijer, Willem
                  Miedema, Anco
                  Parlevliet, Koos
                  Ros, Michel
                  Ruijter, Tim
                  Schneider, Leendert
                  Starreveld, Nanette
                  van den Berg, Dirk
                  van der Laan, Yvonne
                  van der Veer, Siemen
                  van Doorn, Joost
                  van Geenen, Koen
                  van Westen, Jan
                  Velt, Ernst
                  Vervoort, Hans
                  Wijbenga, Arjan
                  Wijkhuisen, Eddy
                  Zevenbergen, Jan
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  nejsou
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  Augustynowicz, Mariusz
                  Bartczak, Tomasz
                  Belej, Konrad
                  Chrostowski, Paweł
                  Dębski, Jarosław
                  Domachowski, Marian
                  Górski, Marcin
                  Jeziorny, Przemysław
                  Jóźwiak, Marek
                  Kasperek, Stanisław
                  Kołodziejczak, Michał
                  Konefał, Szymon
                  Konkel, Adam
                  Korthals, Jakub
                  Kościelny, Jarosław
                  Kowalska, Justyna
                  Kozłowski, Piotr
                  Kucharski, Tadeusz
                  Kunachowicz, Tomasz
                  Letki, Paweł
                  Lisiak, Agnieszka
                  Litwin, Ireneusz
                  Łukaszewicz, Paweł
                  Łuczkiewicz, Tomasz
                  Maciejewski, Maciej
                  Mystek, Marcin
                  Niewiadomski, Piotr
                  Nowak, Włodzimierz
                  Pankowski, Piotr
                  Patyk, Konrad
                  Prażanowski, Krystian
                  Sikora, Marek
                  Simlat,Tomasz
                  Skibior, Sławomir
                  Słowiński, Roman
                  Smolarski, Łukasz
                  Sokołowski, Paweł
                  Stankiewicz, Marcin
                  Szumicki, Tomasz
                  Tomaszewski, Tomasz
                  Trzepacz, Michał
                  Wereszczyński, Leszek
                  Wiliński, Adam
                  Zacharzewski, Dawid
                  Zięba, Marcin
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  Albuquerque, José
                  Brabo, Rui
                  Cabeçadas, Paula
                  Carvalho, Ricardo
                  Diogo, João
                  Escudeiro, João
                  Ferreira, Carlos
                  Fonseca, Álvaro
                  Moura, Nuno
                  Pedroso, Rui
                  Quintans, Miguel
                  Silva, António Miguel
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  Balaci, Kety
                  Bîrsan, Marilena
                  Conțolencu, Radu
                  Dima, Richard
                  Dinu, Lucian
                  Ianuris, Mihail
                  Ionaşcu, Neculai
                  Kazimirovicz, Ancuta
                  Larie, Gabriel
                  Panaitescu, Laurenţiu Lorin
                  Puiu, Gheorghe
                  Serștiuc, Mihail Dorin
                  Stroie, Constantin
                  Țăranu, Sorinel
                  Vasile, Bocaneala
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  Šiško, Slavko
                  Smoje, Robert
                  Smoje, Vinko
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  nejsou
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  Aheristo, Marko
                  Aho, Jere-Joonas
                  Arvilommi, Markku
                  Grönfors, Niko
                  Heickell, Carl-Arthur
                  Hiiterä, Timo
                  Hiltunen, Juha
                  Hägerström, Matti
                  Iljina, Ilja
                  Johansson, Esko
                  Kaasinen, Harry
                  Kajosmaa, Jesse
                  Kontto, Tommi
                  Koskinen, Aki
                  Lejonqvist, Mika
                  Leppikorpi, Markus
                  Leppäkorpi, Juho
                  Leskinen, Henri
                  Luukkonen, Tuomas
                  Lähde, Jukka
                  Niemelä, Teemu
                  Nieminen, Jere
                  Niittylä, Pekka
                  Normia, Pertti
                  Nousiainen, Kyösti
                  Nousiainen, Markku
                  Nurminen, Joona
                  Painilainen, Laura
                  Purhonen, Jere
                  Pyykönen, Pekka
                  Rautavirta, Miikka
                  Saarilehto, Tuomas
                  Sahla, Ilkka
                  Salmela, Janne
                  Salovaara, Tuomas
                  Salmi, Veera
                  Savola, Petri
                  Sundqvist, Lars
                  Suominen, Ari
                  Suominen, Paavo
                  Suvilaakso, Hannes
                  Sjöberg, Joni
                  Taattola, Olli
                  Tervakangas, Ville
                  Träskelin, Otto
                  Uitti, Mika
                  Ulenius, Niklas
                  Vanninen, Vesa
                  Välimäki, Juha
                  Väänänen, Timo
                  Yläjääski, Antti
                  Ääri, Mikko
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  Åberg, Christian
                  Ahnlund, Jenny
                  Almström, Petter
                  Andersson, Karin
                  Andersson, Per-Olof
                  Andersson, Per-Olof Vidar
                  Antonsson, Jan-Eric
                  Bäckman, Johan
                  Baltzer, Martin
                  Bergman, Daniel
                  Bjerner, Martin
                  Borg, Calle
                  Bryngelsson, Tomas
                  Brännström, Lennart
                  Cannehag, Niclas
                  Cardell, Christina
                  Carlsson, Christian
                  Englund, Raymond
                  Erlandsson, Björn
                  Falk, David
                  Frejd, Maud
                  Fristedt, David
                  Gynäs, Mattias
                  Hagberg, Elice
                  Hartman Bergqvist, Désirée
                  Havh, Johan
                  Hedman, Elin
                  Hellberg, Stefan
                  Hellqvist, Johan
                  Holmberg, Hanna
                  Holmer, Johanna
                  Jakobsson, Magnus
                  Jansson, Anders
                  Jeppsson, Tobias
                  Johansson, Daniel
                  Johansson, Isabella
                  Johansson, Klaes
                  Johansson, Thomas
                  Joxelius, Paul
                  Karlsson, Kent
                  Kempe, Clas
                  Koivula, Mikael
                  Kurtsson, Morgan
                  Larsson, Mats
                  Lilja, Filip
                  Lindström, Jakob
                  Lindved, Martin
                  Lundberg, Johan
                  Lundh, Emelie
                  Lundin, Stig
                  Lundkvist, Mats
                  Lundqvist, Annica
                  Malmström, John
                  Martini, Martin
                  Mattson, Olof
                  Montan, Anders
                  Mukkavaara, Henrik
                  Nihlén, Linus
                  Nilsson, Pierre
                  Nilsson, Stefan
                  Nord, Iza
                  Nyberg, Linda
                  Näsman, Lars
                  Olson, Magnus
                  Olsson, Kenneth
                  Olsson, Lars
                  Penson, Lena
                  Persson, Göran
                  Persson, Mats
                  Peters, Linda
                  Peterson, Jan
                  Petterson, Joel
                  Petterson, Johan
                  Philipsson, Gunnar
                  Piltonen, Janne
                  Podsedkowski, Zenek
                  Rase, Dennis
                  Reuterljung, Thomas
                  Rinaldo, Joakim
                  Rönnlund, Agneta
                  Sjödin, Ronny
                  Skölderud, Svante
                  Snäckerström, Leif
                  Stålnacke, Erik
                  Strandberg, Magnus
                  Stührenberg, Björn
                  Sundberg, Andreas
                  Sundberg, Patrick
                  Svärd, Lars-Erik
                  Svensson, Rutger
                  Svensson, Tony
                  Thilly, Tomas
                  Timan, Hans
                  Toresson, Martin
                  Turesson, Andreas
                  Uppman, Kerstin
                  Werner, Lars
                  Westerlund, Emma
                  Wilson, Pierre
                  Österlund, Erik
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  Adamson, Gary
                  Alexander, Stephen
                  Alston, Colin
                  Anderson, Reid
                  Arris, Martin
                  Ashby, Peter
                  Bailey Roberta
                  Baker, Edward
                  Barclay, Michael
                  Barfoot, Lt Cdr Peter
                  Beasley, Adam
                  Bedlingham, Sarah
                  Bell, Stuart
                  Bhandari, Kiran
                  Billson, Carol
                  Bolden, Rachel
                  Bourne, Adam
                  Bowers, Claire
                  Boyce, Sean
                  Brough, Derek
                  Brown, Carley
                  Bruce, John
                  Bugg, Jennifer
                  Caldwell, Mark
                  Campbell, Jonathan
                  Campbell, Murray
                  Chittenden, Gordon
                  Cook, David
                  Craig, Ian
                  Craig, Stephen
                  Critchlow, Amy
                  Croucher, Tim
                  Crowe, Michael
                  Cunningham, George
                  Davis, Danielle
                  Dawkins, Matthew
                  Dawson, Liam
                  Devine, Warren
                  Dixon-Lack, Emma
                  Douglas, Sean
                  Draper, Peter
                  Dunkerely, Sabrina
                  Eccles, David
                  Ellison, Peter
                  Errington, Sarah
                  Evans, David
                  Evans, Mathilda
                  Faulds, Mike
                  Fenwick, Peter
                  Ferguson, Adam
                  Ferguson, Simon
                  Ferrari, Richard
                  Finnie, Andrew
                  Fitzpatrick, DeeAnn
                  Fletcher, Norman
                  Flint, Toby
                  Foster, Pam
                  Fraser, Uilleam
                  Frew, Clare
                  Fullerton, Gareth
                  Gibson, Philip
                  Gough, Callum
                  Graham, Chris
                  Grant, Leigh
                  Gray, Neil
                  Gray, Patrick
                  Gregor, Stuart
                  Gregory, Sam
                  Griffin, Stuart
                  Gwillam, SLt Ben
                  Hamilton, Ian
                  Harris, Hugh
                  Harris, William
                  Harsent, SLt Paul
                  Hay, David
                  Hay, John
                  Henning, Alan
                  Hepburn, Ian
                  Higgins, Frank
                  Higby, Louisa
                  Hildreth, Joe
                  Hill, Julie
                  Holbrook, Joanna
                  Howarth, Dan
                  Hudson, John
                  Hugues, Gary
                  Hughes, Greta
                  Imrie, Peter
                  Irish, Rachel
                  Irwin, Gerry
                  James, Katie
                  Jasinski, Michael
                  John, Barrie
                  Johnston, Heather
                  Johnson, Matthew
                  Johnson, Paul
                  Johnston, Steve
                  Johnston, Isobel
                  Johnstone, Ann
                  Jones, Carl
                  Karavla, Alexandra
                  Kelly, Kevin
                  Kemp, Gareth
                  Kozlowski, Stephen
                  Lane, Rory
                  Lardeur, Beth
                  Law, Garry
                  Lethbridge, Wendy
                  Legge, James
                  Lindsay, Andrew
                  Livingston, Andrew
                  Lockwood, Mark
                  Lowry, Thomas
                  Lucas, David
                  MacEachan, Iain
                  MacGregor, Duncan
                  MacIver, Roderick
                  MacKay, Janice
                  MacLean, Paula
                  MacLean, Robin
                  Magill, SLt Michael
                  Marshall, Phil
                  Martin David
                  Mason, Liam
                  Mason, Roger
                  Matheson, Louise
                  May, Colin
                  Mayger, Lt Martyn
                  McBain, Billy
                  McCaughan, Mark
                  McComiskey, Stephen
                  McCowan, Alisdair
                  McCrindle, John
                  McCubbin, Stuart
                  McCusker, Simon
                  McHardy, Alex
                  McKay, Andrew
                  McKenzie, Gregor
                  McKeown, Nick
                  McMillan, Robert
                  McPherson, Katie
                  McQuillan, David
                  Merrilees, Kenny
                  Milligan, David
                  Mills, John
                  Mitchell,Hugh
                  Mitchell, John
                  Moar, Laurence
                  Moloughney, Bernie
                  Morris, Chris
                  Morrison, Donald
                  Muir, James
                  Mustard, Emma
                  Mynard, Nick
                  Neat, Simon
                  Neilson, SLt Robert
                  Nelson, Paul
                  Newlands, Andrew
                  Newlyn, Lindsley
                  Newman, Chris
                  Nye, Verity
                  Overy, Thomas
                  Owen, Gary
                  Parr, Jonathan
                  Pateman, Jason
                  Paterson, Craig
                  Perry, Andrew
                  Phillips, Michael
                  Pole Mark
                  Poulding, Daniel
                  Poulson, Lt Chris
                  Pringle, Geoff
                  Proud, Christian
                  Quinn, Barry
                  Reeves, Adam
                  Reid, Ian
                  Reid, Peter
                  Rendall, Colin
                  Rhodes, Glen
                  Richardson, David
                  Riley, Joanne
                  Roberts, Julian
                  Robertson, Tom
                  Robinson, Neil
                  Salt, Isaac
                  Scarrf, David
                  Sheperd, Ashley
                  Shepley, Ben
                  Skillen, Damien
                  Smith, David
                  Smith, Barry
                  Smith, Don
                  Smith, Matthew
                  Smith, Pam
                  Spencer, James
                  Steele, Gordon
                  Stevens, Emma
                  Storton, George
                  Strang, Nicol
                  Stray, Sloyan
                  Styles, Mario
                  Sutton, Andrew
                  Sykes-Gelder, Dan
                  Taylor, Mark
                  Templeton, John
                  Thain, Marc
                  Thompson, Dan
                  Thompson, Gerald
                  Thomson, Dave
                  Thomson, Dave
                  Turner, Alun
                  Turner, Patrick
                  Tyack, Paul
                  Venton, Andrew
                  Ward, Daniel
                  Ward, Mark
                  Watson, Stacey
                  Watt, Barbara
                  Watt, James
                  Webb, Simon
                  Wensley, Phil
                  Weychan, Paul
                  Whelton, Karen
                  Whitby, Phil
                  Whitford, Annika
                  Williams, Adam
                  Wilkinson, Dave
                  Williams, Carolyn
                  Wilson, Jane
                  Wilson, Tom
                  Windebank, James
                  Wood, Ben
                  Wordley, Sara
                  Worsnop, Mark
                  Worth, Steven
                  Young, Ally
                  Young, James
                  Yuille, Derek
                  Zalewski, Alex
               
            
            
               
                  Evropská komise
               
               
                  Arena, Francesca
                  Casier, Maarten
                  Courcy, Nils
                  Hederman, John
                  Janakakisz, Marta
                  Jury, Justine
                  Kelterbaum, Richard
                  Libioulle, Jean-Marc
                  Martins E Amorim, Sergio Luis
                  Muhrbeck, Lars
                  Musella, Manuela
                  Nordstrom Saba
                  Skountis Vasileios
                  Spezzani, Aronne
                  Surace, Michele
                  Vitiello-Ferrara, Sarah Rosaria
                  Wolff, Gunnar
                  Wysocka, Małgorzata
               
            
            
               
                  Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
               
               
                  Allen, Patrick
                  Chapel, Vincent
                  Del Hierro, Belén
                  Del Zompo, Michele
                  Dias Garçao, José
                  Fulton, Grant
                  Mueller, Wolfgang
                  Papaioannou, Themis
                  Quelch, Glenn
                  Roobrouck, Christ
                  Sokolowski, Paweł
                  Sorensen, Svend
                  Stewart, William
                  Tahon, Sven
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.