Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/915 ze dne 29. května 2017 o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0915 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 139/38
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/915
   ze dne 29. května 2017
   o informačních činnostech Unie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Smlouvu o obchodu se zbraněmi (dále jen „smlouva ATT“) přijalo Valné shromáždění OSN dne 2. dubna 2013. Smlouva ATT byla následně dne 3. června 2013 otevřena k podpisu a dne 24. prosince 2014 vstoupila v platnost. Smluvními stranami smlouvy ATT jsou všechny členské státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Cílem smlouvy ATT je vytvořit co nejpřísnější společné mezinárodní normy pro regulaci legálního obchodu s konvenčními zbraněmi, předcházet nedovolenému obchodu s konvenčními zbraněmi a vymýtit jej a zamezit přesunu těchto zbraní do sítí nedovoleného obchodu. K hlavním úkolům patří účinné provádění smlouvy státy, které jsou jejími smluvními stranami, a zajištění její univerzální platnosti s ohledem na skutečnost, že regulace mezinárodního obchodu se zbraněmi již ze své podstaty představuje celosvětové úsilí. Ve snaze přispět k řešení těchto úkolů přijala Rada dne 16. prosince 2013 rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP (1), čímž škálu unijní pomoci v oblasti kontroly vývozu rozšířila o činnosti týkající se konkrétně smlouvy ATT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Činnosti prováděné na základě rozhodnutí 2013/768/SZBP byly zaměřeny na šestnáct přijímacích zemí a týkaly se celé řady oblastí relevantních z hlediska zavedení a rozvoje vnitrostátních systémů kontroly převodů zbraní v souladu s požadavky smlouvy ATT. S několika zeměmi, na které dosud činnosti Unie v oblasti poskytování pomoci související s kontrolou vývozu nebyly zaměřeny, byla zahájena slibná spolupráce, což odráží globální charakter smlouvy ATT. Na spolupráci s touto podskupinou zemí by se tudíž mělo navázat s cílem zajistit další pokrok a podpořit dotčené přijímací země v jejich vlastní regionální informační činnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Kromě pokračování v činnostech s přijímacími zeměmi podle rozhodnutí 2013/768/SZBP by se měl uplatňovat přístup založený na poptávce, kdy by činnosti související s poskytováním pomoci mohly být aktivovány na žádost zemí, které určí své potřeby v souvislosti s prováděním smlouvy ATT. Ukázalo se, že tento přístup spočívající v poskytování pomoci Unie zemím, které podáním žádosti o tuto pomoc daly najevo angažovaný a odpovědný postoj ke smlouvě ATT, je spravedlivý a úspěšný. Toto rozhodnutí proto zachovává určitý počet činností, které budou dostupné na základě žádosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pomoc Unie poskytovaná podle rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2309 (2) je zaměřena na některé blízké země z východního a jižního sousedství Unie. Unie dále dlouhodobě poskytuje pomoc týkající se kontroly vývozu v oblasti zboží dvojího užití v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru (IcSP), který podporuje vytváření právních rámců a institucionálních kapacit pro zavedení a prosazování účinných kontrol vývozu zboží dvojího užití. Prostřednictvím nástroje IcSP a společné akce Rady 2006/419/SZBP (3), společné akce Rady 2008/368/SZBP (4) a rozhodnutí Rady 2013/391/SZBP (5) podporuje Unie také provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004), kterou se stanoví účinné kontroly převodů zboží souvisejícího se zbraněmi hromadného ničení.
               Kontroly zavedené za účelem provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) a v rámci programů Unie pro poskytování pomoci při kontrole vývozu zboží dvojího užití přispívají jako takové k celkové schopnosti účinně provádět smlouvu ATT, jelikož právní předpisy, správní postupy a subjekty odpovědné za kontrolu vývozu zboží dvojího užití se v mnoha případech shodují s těmi, jimiž je spravována kontrola vývozu konvenčních zbraní. Proto je velmi důležité zajistit důkladnou koordinaci činností prováděných v rámci kontrol vývozu zboží dvojího užití a činností podporujících provádění smlouvy ATT.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               S ohledem na celkově vysoký počet činností stanovených v tomto rozhodnutí je opodstatněné, aby byly využity dva provádějící subjekty, což umožní účinné sdílení pracovní zátěže. Rada a Komise pověřily prováděním předchozích projektů týkajících se s kontroly vývozu německý Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (dále jen „BAFA“). BAFA tak získal rozsáhlé poznatky a odborné znalosti. Za projekty EU P2P související se zbožím dvojího užití, které jsou financovány v rámci nástroje IcSP, odpovídá agentura Expertise France. Její úloha při provádění tohoto rozhodnutí Rady napomůže k zajištění náležité koordinace s projekty v oblasti dvojího užití,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Unie za účelem podpory účinného provádění a univerzální platnosti smlouvy ATT provádí činnosti sledující tyto cíle:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               podporovat některé státy s cílem posílit jejich systémy kontroly převodů zbraní za účelem účinného provádění smlouvy ATT;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zvyšovat na celostátní a regionální úrovni povědomí příslušných státních a regionálních orgánů a zúčastněných subjektů z řad občanské společnosti o smlouvě ATT a jejich odpovědnost za ni.
            
         
      
   
   2.   K dosažení cílů uvedených v odstavci 1 uskuteční Unie tyto projekty:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               poskytování pomoci přijímajícím zemím při případném vypracovávání, aktualizaci a provádění příslušných legislativních a správních opatření zaměřených na zavedení a vytvoření účinného systému kontroly převodů zbraní v souladu s požadavky smlouvy ATT;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zlepšování odborných znalostí a kapacit úředníků přijímajících zemí vydávajících licence a úředníků donucovacích orgánů, zejména na základě sdílení osvědčených postupů, odborné přípravy a přístupu ke zdrojům důležitých informací, s cílem zajistit náležité provádění a prosazování kontrol převodů zbraní;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               prosazování transparentnosti mezinárodního obchodu se zbraněmi na základě požadavků na transparentnost podle smlouvy ATT;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               d)
            
            
               prosazování trvalého dodržování smlouvy ATT přijímajícími zeměmi a jejich sousedními zeměmi zapojováním příslušných celostátních a regionálních zúčastněných stran, jako jsou vnitrostátní parlamenty, příslušné regionální organizace a zástupci občanské společnosti, jež mají dlouhodobý zájem na sledování účinného provádění smlouvy ATT.
            
         
      
   
   Činnosti vykonávané v rámci projektů uvedené v tomto odstavci jsou podrobně popsány v příloze.
   Článek 2
   1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).
   2.   Technické provádění činností vykonávaných v rámci projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 zajistí úřad „BAFA“ a agentura Expertise France.
   3.   BAFA a Expertise France plní své úkoly na odpovědnost vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s úřadem BAFA a agenturou Expertise France nezbytná ujednání.
   Článek 3
   1.   Finanční referenční částka na provádění činností v rámci projektů uvedených v čl. 1 odst. 2 činí 7 178 924,36 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého projektu činí 8 368 151,36 EUR. Část odhadovaného rozpočtu nezahrnutá v referenční částce se poskytuje na základě spolufinancování ze strany vlády Spolkové republiky Německo a agentury Expertise France.
   2.   Výdaje financované referenční částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.
   3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře Komise s úřadem BAFA a agenturou Expertise France nezbytné finanční dohody. Tyto finanční dohody musí obsahovat ustanovení o tom, že BAFA a Expertise France zajistí zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.
   4.   Komise usiluje o uzavření finančních dohod uvedených v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedených finančních dohod.
   Článek 4
   1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí na základě pravidelných zpráv vypracovávaných provádějícími subjekty. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení.
   2.   Komise informuje o finančních aspektech provádění činností v rámci projektů uvedených v čl. 1 odst. 2.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   Pozbývá platnosti 36 měsíců ode dne uzavření finančních dohod uvedených v čl. 3 odst. 3, nebo šest měsíců od přijetí, nebudou-li v této lhůtě nezbytné finanční dohody uzavřeny.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CARDONA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP ze dne 16. prosince 2013 o činnostech Unie v rámci Evropské bezpečnostní strategie na podporu provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi (Úř. věst. L 341, 18.12.2013, s. 56).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2309 ze dne 10. prosince 2015 o prosazování účinných kontrol vývozu zbraní (Úř. věst. L 326, 11.12.2015, s. 56).
   
      (3)  Společná akce Rady 2006/419/SZBP ze dne 12. června 2006 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení ( Úř. věst. L 165, 17.6.2006, S. 30).
   
      (4)  Společná akce Rady 2008/368/SZBP ze dne 14. května 2008 na podporu provedení rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1540 (2004) a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení (Úř. věst. L 127, 15.5.2008, s. 78).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2013/391/SZBP ze dne 22. července 2013 na podporu praktického provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004) o nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů (Úř. věst. L 198, 23.7.2013, s. 40).
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   Souvislosti a odůvodnění podpory Unie
      Toto rozhodnutí vychází z předchozích rozhodnutí Rady na podporu procesu OSN vedoucího k uzavření Smlouvy o obchodu se zbraněmi a k prosazování jejího účinného provádění a její univerzální platnosti (dále jen „smlouva ATT“) (1). Smlouva ATT byla přijata dne 2. dubna 2013 Valným shromážděním OSN a dne 24. prosince 2014 vstoupila v platnost.
      Deklarovaným cílem smlouvy ATT je „vytvořit co nejpřísnější společné mezinárodní normy pro regulaci nebo zlepšení regulace mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi, předcházet nedovolenému obchodu s konvenčními zbraněmi a vymýtit jej a zamezit přesunu těchto zbraní do sítí nedovoleného obchodu“. Deklarovaným účelem je „přispět k míru, bezpečnosti a stabilitě v mezinárodním a regionálním měřítku; zmírnit lidské utrpení a prosazovat spolupráci, transparentnost a odpovědnou činnost států, které jsou smluvními stranami smlouvy, v rámci mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi, a vytvářet tak vzájemnou důvěru mezi těmito státy“. Cíl a účel smlouvy ATT se tedy shodují s celkovým úsilím Unie v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, jak je zakotveno v článku 21 Smlouvy o Evropské unii.
      Hlavním úkolem po přijetí smlouvy ATT v roce 2013 je nyní účinné provádění této smlouvy a zajištění její univerzální platnosti.
      Pro řešení tohoto úkolu má zásadní význam poskytování pomoci a informací v oblasti kontroly vývozu, a tyto činnosti jsou proto ústředními prvky tohoto rozhodnutí. Pokud jde o pomoc v oblasti kontroly vývozu, je toto rozhodnutí zaměřeno na konkrétní partnerské země a současně ponechává otevřenou možnost pro případnou pomoc novým zemím, které o ni požádají.
      Co se týče devíti konkrétních partnerských zemí (Senegal, Burkina Faso, Ghana, Filipíny, Gruzie, Peru, Jamajka, Kolumbie a Kostarika), stanoví toto rozhodnutí další rozvoj spolupráce zahájené v rámci první fáze činností na podporu provádění smlouvy, financovaných na základě rozhodnutí 2013/768/SZBP.
      Pokud jde o možnosti nabízené žádajícím přijímajícím zemím, je toto rozhodnutí založeno na stejných osvědčených činnostech realizovaných podle rozhodnutí 2013/768/SZBP:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  cílené programy pomoci, v jejichž rámci bude za účelem splnění požadavků smlouvy ATT přijímajícím zemím poskytována rozsáhlá pomoc uzpůsobená jejich potřebám. Pomoc se bude vyvíjet podle plánu pomoci dohodnutého s přijímajícími zeměmi, v němž budou určeny priority činnosti, zajištěna odpovědnost na místní úrovni a případně potvrzen závazek smlouvu ATT ratifikovat;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  
                     ad hoc činnosti související s poskytováním pomoci, které budou zaměřeny na přijímající země s omezenými a konkrétněji vymezenými potřebami. Tyto ad hoc činnosti související s poskytováním pomoci umožní Unii pružně reagovat na žádosti o pomoc.
               
            
         
      
      Vzhledem k úkolu zajistit univerzální platnost smlouvy ATT zahrnuje toto rozhodnutí dále regionální informační složku zaměřenou na těchto devět konkrétních partnerských zemí za účasti nejvýznamnějších regionálních organizací. Dalším nástrojem na podporu univerzální platnosti je informační činnost v rámci výročních konferencí států, které jsou smluvními stranami smlouvy ATT.
      Toto rozhodnutí proto s cílem přispět k plnění úkolu, kterým je účinné provádění a zajištění univerzální platnosti, stanoví ucelený soubor činností souvisejících s poskytováním pomoci a informací. Vychází z výsledků a poznatků získaných v průběhu předchozí fáze financované na základě rozhodnutí 2013/768/SZBP a svědčí o pokračující a angažované podpoře smlouvy ATT ze strany Unie a jejích členských států.
      2.   Obecné cíle
      Hlavním cílem tohoto rozhodnutí je podporovat některé státy s cílem posílit jejich systémy kontroly převodů zbraní v zájmu účinného provádění smlouvy ATT a prosazovat univerzální platnost této smlouvy. Činnost Unie konkrétně zajistí:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  posílení kapacit a odborných znalostí přijímajících zemí, pokud jde o kontroly převodů zbraní;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  posílení informovanosti a odpovědnosti příslušných zúčastněných stran, jako jsou příslušné regionální organizace, vnitrostátní parlamenty a zástupci občanské společnosti, kteří mají zájem na dlouhodobém účinném provádění smlouvy ATT;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  informační činnosti v dalších zemích za účelem podpory univerzální platnosti smlouvy ATT a jejího účinného provádění.
               
            
         
      
      3.   Popis projektů
      3.1.   Posílení skupiny odborníků zřízené rozhodnutím 2013/768/SZBP
      3.1.1.   Cíl projektu
      Skupina odborníků zřízená rozhodnutím 2013/768/SZBP představuje řádně vymezený, způsobilý a spolehlivý zdroj, který umožňuje náležitě podporovat činnosti poskytování pomoci. S ohledem na získané zkušenosti je nyní nezbytné tuto skupinu rozšířit, pokud jde o počet odborníků a jejich specializaci i o typ používaných odborníků, například včetně nevládních odborníků, podporovat jejich dlouhodobější zapojení v přijímajících zemích a v rámci skupiny zavést prvek „školení školitelů“.
      3.1.2.   Popis projektu
      Provádějící subjekty budou pracovat na rozšíření skupiny odborníků, přičemž zajistí co nejširší zeměpisné zastoupení a škálu odborných znalostí. Měly by zejména podporovat účast odborníků ze zemí, které v nedávné době úspěšně vytvořily vnitrostátní systémy kontroly převodů zbraní, včetně systémů vytvořených v souvislosti se získanou mezinárodní pomocí. Provádějící subjekty podávají o skupině, jejím složení a schopnosti zvládnout pracovní zátěž související s činnostmi stanovenými tímto rozhodnutím pravidelné zprávy Pracovní skupině pro vývoz konvenčních zbraní (COARM). V případě potřeby může tato pracovní skupina rozhodnout o nápravných opatřeních.
      Celková odborná způsobilost skupiny odborníků by měla zahrnovat celou oblast působnosti vnitrostátního systému kontroly převodů zbraní, zejména právní otázky, vydávání licencí, cla, vymáhání, šíření informací, trestní stíhání a sankce, podávání zpráv a transparentnost.
      3.1.2.1.   Odborníci
      Provádějící subjekty zajistí spravedlivý a transparentní nábor odborníků a v případě odborníků unie budou plně využívat unijní seznam odborníků zaměřených na informační činnost, který je rozesílán a který Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní aktualizuje.
      3.1.2.2.   Zasedání odborníků
      Po dobu platnosti tohoto rozhodnutí svolají provádějící subjekty čtyři dvoudenní zasedání odborníků (každý ze subjektů dvě zasedání). Cílem těchto zasedání bude zejména:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  dosáhnout mezi odborníky společného chápání úkolů a reakcí v souvislosti s podporou při provádění smlouvy ATT;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vypracovat případné společné materiály, které budou využívány v rámci pomoci poskytované odborníky (jako jsou příručky a pokyny), tak aby poradenství poskytované odborníky bylo konzistentní;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  vyhodnocovat složku „školení školitelů“ (viz bod 3.1.2.3) a v případě potřeby rozhodovat o změnách.
               
            
         
      
      Dvě zasedání, včetně prvního zahajovacího, by se měla konat v Bruselu. Další dvě zasedání se uskuteční tam, kde sídlí provádějící subjekt. Na každé zasedání bude pozváno až 40 odborníků vybraných s ohledem na zeměpisnou vyváženost a na potřeby složky „školení školitelů“ (viz bod 3.1.2.3).
      3.1.2.3.   Složka „školení školitelů“
      Tato složka má podpořit zaškolení určitého počtu odborníků z přijímajících zemí, aby tak v pozdější fázi mohli účinně školit své vlastní kolegy. Při zahájení činností souvisejících s poskytováním pomoci v přijímajících zemích podle tohoto rozhodnutí budou provádějící subjekty o složce „školení školitelů“ v rámci možností informovat a určí budoucí školitele. Tito pracovníci budou následně začleněni do skupiny odborníků, a v důsledku toho budou zváni na zasedání odborníků podle bodu 3.1.2.2.
      „Školení školitelů“ se bude konat třetí den bezprostředně po zasedání odborníků. Zúčastní se ho budoucí školitelé a odpovídající počet odborníků ze skupiny, která školení provádí.
      V době mezi výročními zasedáními odborníků a konáním „školení školitelů“ jako dalšího prvku budou školící odborníci a budoucí školitelé vybízeni ke vzájemným kontaktům, přičemž ve vhodných případech by mohla být naplánována další školení v přijímajících zemích v návaznosti na plánované činnosti související s poskytováním pomoci (např. půldenní cílený pracovní seminář podle 3.2.3.1).
      Na každé školení bude zapsáno až 15 budoucích školitelů.
      Za „školení školitelů“ navazující na zasedání odborníků bude odpovídat provádějící subjekt, který zasedání organizuje.
      3.2.   Další pomoc dlouhodobým partnerským zemím
      3.2.1.   Dlouhodobé partnerské země
      Senegal, Burkina Faso, Ghana, Filipíny, Gruzie, Peru, Jamajka, Kolumbie, Kostarika.
      Tyto dlouhodobé partnerské země budou rozděleny mezi provádějící subjekty takto:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  BAFA: Ghana, Gruzie, Peru, Jamajka, Kolumbie, Kostarika;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Expertise France: Senegal, Burkina Faso, Filipíny.
               
            
         
      
      3.2.2.   Cíl projektu
      Rozhodnutí 2013/768/SZBP umožnilo Unii zahájit s devíti partnerskými zeměmi uvedenými v bodě 3.2.1 spolupráci na základě prvotního plánu. V souvislosti s plným či částečným splněním tohoto plánu však současně vyšly najevo další výzvy, kterými je třeba se zabývat s cílem pokročit na cestě k důslednějšímu provádění smlouvy ATT. Bude proto předložen celkový počet činností, které jsou k dispozici, a tyto činnosti budou přiděleny podle potřeb a zájmů přijímajících zemí a jejich schopnosti pomoc využít.
      3.2.3.   Popis projektu
      3.2.3.1.   Pracovní semináře v zemích
      V návaznosti na činnosti, které již byly provedeny v rámci rozhodnutí 2013/768/SZBP, jakož i na dosažené výsledky bude pro devět dlouhodobých partnerských zemí uspořádáno celkem 45 dvoudenních pracovních seminářů, které se budou konat v přijímajících zemích.
      3.2.3.2.   Studijní návštěvy v členských státech
      Doplňkově k činnostem probíhajícím v přijímajících zemích bude vládním úředníkům, úředníkům vydávajícím licence a úředníkům donucovacích orgánů z dlouhodobých partnerských zemí nabídnuto až devět třídenních studijních návštěv u příslušných orgánů členských států. Organizaci studijní návštěvy zajistí provádějící subjekt, do jehož působnosti dlouhodobá partnerská země využívající tuto studijní návštěvu spadá (viz bod 3.2.1).
      Vzhledem k vysokému potenciálu studijních návštěv, pokud jde o účely zaškolení, měly by se tyto návštěvy v zásadě týkat budoucích školitelů z přijímajících zemí, tj. úředníků přijímajících zemí účastnících se „školení školitelů“ podle bodu 3.1.2.3.
      3.3.   Regionální informační činnosti
      3.3.1.   Cíl projektu
      Určených devět přijímajících zemí může plnit prospěšnou úlohu v rámci regionálních informačních činností tím, že budou dále spolupracovat s blízkými sousedními zeměmi v otázkách převodu zbraní a provádění smlouvy ATT. Tím by mohla být dlouhodobě podpořena spolupráce mezi zeměmi jihu.
      Toto rozhodnutí jim proto poskytuje možnost, aby společně nebo samostatně pořádaly podle svých kapacit až pro tři sousední země subregionální pracovní semináře.
      3.3.2.   Popis projektu
      Pro účely regionálních informačních činností bude naplánováno až dvanáct dvoudenních pracovních seminářů. Nebude-li s hostitelskými zeměmi dohodnuto jinak, budou se tyto semináře konat takto:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Senegal, Burkina Faso, Ghana: až tři semináře až pro tři země Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS), případně ve spolupráci s Komisí ECOWAS, střídavě v každé ze tří dotyčných hostitelských zemích, pokud se tyto země nedohodnou jinak;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Peru, Kostarika a Kolumbie: až tři semináře pro až tři země v rámci Regionálního střediska OSN pro mír, odzbrojení a rozvoj v Latinské Americe a Karibiku (UNLIREC), případně ve spolupráci s UNLIREC, střídavě v každé ze tří dotyčných hostitelských zemích, pokud se tyto země nedohodnou jinak;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Filipíny, Gruzie, Jamajka: každá z těchto zemí až dva semináře až pro tři země, s nimiž sousedí. V Gruzii a na Filipínách se nachází regionální sekretariát středisek excelence pro oblast chemických, biologických, radiologických a jaderných materiálů (CBRN), který může usnadnit součinnost s projekty souvisejícími s kontrolou vývozu, jakož i určení zemí, které budou pozvány, a kontakty s nimi.
               
            
         
      
      Bude pozváno až deset úředníků z každé pozvané sousední země.
      Expertise France zajistí semináře určené pro Senegal, Burkinu Faso, Ghanu a Filipíny, a BAFA zajistí semináře určené pro Peru, Kostariku, Kolumbii, Gruzii a Jamajku.
      3.4.   Programy pomoci založené na plánu pomoci
      3.4.1.   Cíl projektu
      Účelem cílených programů pomoci a jejich souvisejících plánů je posílit kapacity přijímajících zemí, aby mohly komplexně a trvale plnit požadavky smlouvy ATT. Plán pomoci zajistí předvídatelnost pomoci plánované pro novou přijímající zemi a bude mapovat zlepšení, která lze očekávat v kapacitách dané země v oblasti kontroly převodů. Přijímajícími zeměmi budou země, které o pomoc požádají po přijetí tohoto rozhodnutí.
      3.4.2.   Popis projektu
      Vnitrostátní programy pomoci budou zavedeny pro až devět přijímajících zemí.
      Cílené programy pomoci by se měly vypracovávat v těchto fázích:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  žádost o pomoc za účelem provádění smlouvy ATT. Tato žádost by měla být co nejlépe odůvodněna a měla by určovat, na které konkrétní oblasti má být pomoc zaměřena. Žádající země by měla rovněž uvést případnou pomoc přijatou v minulosti nebo přijímanou v současnosti od jiných poskytovatelů pomoci (viz rovněž bod 6 níže) a informovat o své vnitrostátní prováděcí strategii pro smlouvu ATT;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  podle míry odůvodněnosti žádosti a kritérií uvedených v bodě 4 vysoký představitel ve spolupráci s Pracovní skupinou Rady pro vývoz konvenčních zbraní a provádějícím subjektem rozhodne o způsobilosti žádající země;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  pokud je žádost o pomoc přijata kladně, provádějící subjekt zorganizuje odbornou hodnotící návštěvu. Tato návštěva by měla vycházet z úzkých kontaktů mezi provádějícím subjektem a třetí zemí usilující o získání pomoci a mělo by se na ní podílet několik nejvhodnějších odborníků vybraných ze skupiny odborníků.
                  Odbornou hodnotící návštěvu lze tam, kde je to možné, připravit na základě dotazníků a sběru existujících informací; je prvním posouzením potřeb a priorit země žádající o poskytnutí pomoci. Umožní zejména ve spolupráci se zemí žádající o poskytnutí pomoci upřesnit, co je k účinnému provedení smlouvy ATT nezbytné, a porovnat tyto požadavky se stávajícími prostředky dané země. První odborná hodnotící návštěva zajistí setkání všech příslušných vnitrostátních agentur a zúčastněných stran a určí motivované a spolehlivé místní partnery;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  provádějící subjekt na základě výsledků odborné hodnotící návštěvy vypracuje návrh plánu pomoci. Při navrhování tohoto plánu provádějící subjekt zohlední jakoukoli pomoc v souvislosti se smlouvou ATT, která je případně poskytována prostřednictvím dobrovolného svěřenského fondu v rámci smlouvy ATT, Svěřenského fondu OSN na podporu spolupráce v oblasti regulace zbraní nebo jinými organizacemi (viz rovněž bod 6 níže). Pokud země usilující o získání pomoci již vypracovala pro smlouvu ATT vnitrostátní prováděcí strategii, provádějící subjekt rovněž zajistí, aby plán pomoci byl s touto vnitrostátní prováděcí strategií v souladu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  návrh plánu pomoci bude předložen přijímající zemi za účelem jeho potvrzení příslušným orgánem. Tento plán bude přizpůsoben dané přijímající zemi a budou v něm určeny priority pro poskytnutí pomoci;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  f)
               
               
                  plán bude proveden za účasti příslušných odborníků vybraných ze skupiny odborníků a případně se zapojením jiných zúčastněných stran. Provádějící subjekt bude mít možnost delegovat ve vhodných případech organizaci nebo realizaci procesu hodnocení a vypracování plánu pomoci na externího odborníka či externí odborníky. Provádějící subjekt bude nad tímto postupem vykonávat dohled.
                  Škála nástrojů pomoci bude zejména zahrnovat právní přezkum, semináře odborné přípravy a pracovní semináře a bude podporovat využívání internetových nástrojů a informačních zdrojů, jako jsou internetový informační portál EU P2P a newsletter EU P2P. Tyto nástroje pomoci vybere provádějící subjekt podle přesných potřeb a priorit určených na základě odborné hodnotící návštěvy a v souladu s dohodnutým plánem.
               
            
         
      
      3.4.3.   Geografické členění plánů pomoci
      S ohledem na činnosti, které již byly provedeny v rámci rozhodnutí Rady 2013/768/SZBP, a na potřebné navazující kroky bude devět plánů pomoci prováděno takto (v závorce je uveden odpovědný provádějící subjekt):
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  severní, střední a západní Afrika: 5 (Expertise France),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  jižní a východní Afrika: 1 (BAFA),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  jihovýchodní Asie: 2 (BAFA),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  země Blízkého východu a Perského zálivu a Střední Asie: 1 (Expertise France).
               
            
         
      
      V souladu s praxí OSN bude ve smlouvách uzavřených s provádějícími subjekty dále konkrétně uvedeno, s kterými třetími zeměmi z výše uvedených zeměpisných regionů budou provádějící subjekty pracovat.
      3.5.   Ad hoc pracovní semináře pomoci
      3.5.1.   Cíl projektu
      Cílem ad hoc pracovních seminářů pomoci je posílit kapacity pro kontrolu převodů zbraní přijímajících zemí tak, aby cíleně a náležitě plnily požadavky smlouvy ATT. Tyto ad hoc činnosti související s poskytováním pomoci umožní Unii pružně reagovat na žádosti o poskytnutí pomoci, přičemž určí konkrétní potřeby důležité pro provádění smlouvy ATT. Budou moci být zaměřeny buď individuálně na jednu přijímající zemi nebo na několik přijímajících zemí s obdobnými potřebami.
      3.5.2.   Popis projektu
      Jako odpověď na cílené žádosti o pomoc a vyjádření zájmu o rozvinutí jedné nebo více konkrétních oblastí systému kontroly převodů zbraní bude poskytnuto až čtrnáct dvoudenních pracovních seminářů.
      Tyto semináře budou poskytovat uzpůsobenou pomoc a budou zaměřeny na konkrétní otázku nebo otázky vznesené žádající zemí nebo žádajícími zeměmi. Uskuteční se v přijímajících zemích a odborná stránka bude zajištěna odborníky vybranými ze skupiny odborníků.
      O způsobu, jak reagovat na žádosti o pomoc, rozhodne vysoký představitel na základě konzultace s Pracovní skupinou pro vývoz konvenčních zbraní. Při posuzování vychází vysoký představitel zejména z kritérií stanovených v bodě 4, z přesnosti žádosti a způsobu, jakým určuje dotyčnou otázku nebo otázky, a přihlédne k zeměpisné vyváženosti.
      3.5.3.   Geografické členění ad hoc pracovních seminářů pomoci
      Uvedených 14 ad hoc pracovních seminářů pomoci bude provedeno takto (v závorce je uveden odpovědný provádějící subjekt):
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Latinská Amerika: 3 (BAFA) a 1 (Expertise France),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Afrika: 3 (Expertise France),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  Střední a jihovýchodní Asie: 2 (BAFA) a 1 (Expertise France),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  východní Evropa a Kavkaz: 2 (BAFA),
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  země Perského zálivu a Blízký východ: 2 (Expertise France).
               
            
         
      
      V souladu s praxí OSN bude ve smlouvách uzavřených s provádějícími subjekty dále konkrétně uvedeno, s kterými třetími zeměmi z výše uvedených zeměpisných regionů budou provádějící subjekty pracovat.
      3.6.   Závěrečná konference zemí, které jsou přijemci pomoci pro provádění smlouvy ATT
      3.6.1.   Cíl projektu
      Cílem konference je zvýšit informovanost a odpovědnost příslušných zúčastněných stran, jako jsou příslušné regionální organizace, vnitrostátní parlamenty a zástupci občanské společnosti, kteří mají zájem na dlouhodobém účinném provádění smlouvy ATT.
      3.6.2.   Popis projektu
      Tento projekt bude mít podobu dvoudenní konference, která bude uspořádána ke konci provádění tohoto rozhodnutí a popřípadě bezprostředně po zasedání Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní. Za realizaci projektu bude odpovídat BAFA. Této konference se zúčastní příslušní zástupci devíti zemí, které jsou dlouhodobými příjemci pomoci (3.2.1) a zemí přijímajících pomoc v rámci činností uvedených v bodech 3.4 a 3.5.
      Konference usnadní výměnu zkušeností přijímajících stran, přinese informace o jejich postojích týkajících se smlouvy ATT a o stavu ratifikace a provádění této smlouvy a umožní sdílení důležitých informací se zástupci vnitrostátních parlamentů, regionálních organizací a občanské společnosti.
      Mezi účastníky této konference by tedy měli být:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  diplomatický personál a personál působící v oblasti vojenství a obrany z přijímajících zemí, zejména orgány odpovědné za vnitrostátní politiky související se smlouvou ATT;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  technický personál a pracovníci donucovacích orgánů z přijímajících zemí, zejména úředníci orgánů vydávajících licence, celních orgánů a donucovacích orgánů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  zástupci státních, regionálních a mezinárodních organizací zapojených do poskytování pomoci, jakož i zástupci zemí majících zájem na poskytování či přijímání pomoci v oblasti strategické kontroly obchodu;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  zástupci příslušných nevládních organizací, odborných skupin, vnitrostátních parlamentů a průmyslu.
               
            
         
      
      Očekává se, že konference se zúčastní až 80 osob. O místě konání a konečném seznamu pozvaných zemí a organizací rozhodne vysoký představitel po konzultaci s Pracovní skupinou Rady pro vývoz konvenčních zbraní na základě návrhu provádějícího subjektu.
      3.7.   Doprovodné akce v rámci konferencí států, které jsou smluvními stranami smlouvy ATT
      3.7.1.   Cíl projektu
      Výroční konference států, které jsou smluvními stranami smlouvy ATT, nabízejí jedinečnou příležitost, jak oslovit příslušné úředníky a zúčastněné strany zabývající se problematikou smlouvy ATT. Doprovodné akce financované ze strany Unie zejména umožní, aby se zvýšilo povědomí o činnostech Unie podporujících provádění a rovněž informovanost zemí, které by následně mohly požádat o pomoc, a podpoří vhodné postupy zejména ze strany přijímajících zemí.
      3.7.2.   Popis projektu
      Po dobu trvání programu se uskuteční tři doprovodné akce, tj. jedna v rámci každé výroční konference států, které jsou smluvními stranami smlouvy ATT. Za jejich organizaci bude odpovídat Expertise France. Finanční prostředky Unie lze použít zejména na cestovní výdaje až tří odborníků/úředníků z přijímajících zemí.
      4.   Příjemci projektů podle bodů 3.4 a 3.5
      Příjemci projektů podle bodů 3.4 a 3.5 mohou být státy žádající o poskytnutí pomoci za účelem provádění smlouvy ATT a budou vybrány na základě, mimo jiné, těchto kritérií:
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  míra odhodlání v politické a právní oblasti dodržovat smlouvu ATT a stav provádění mezinárodních nástrojů souvisejících s kontrolou obchodu se zbraněmi a převodů zbraní, které se na danou zemi vztahují;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  pravděpodobnost úspěšného výsledku činností souvisejících s poskytováním pomoci;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  posouzení jakékoli případné pomoci, která již byla přijata nebo je plánována v oblasti kontroly převodů zbraní a zboží dvojího užití;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  význam dané země z hlediska světového obchodu se zbraněmi;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  význam dané země z hlediska bezpečnostních zájmů Unie;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  —
               
               
                  způsobilost pro oficiální rozvojovou pomoc.
               
            
         
      
      5.   Provádějící subjekty
      S ohledem na pracovní zátěž související s činnostmi podle tohoto rozhodnutí je vhodné využít dva způsobilé provádějící subjekty: úřad BAFA a agenturu Expertise France. Budou případně spolupracovat s partnery – agenturami členských států odpovědnými za kontrolu vývozu, příslušnými regionálními a mezinárodními organizacemi, odbornými skupinami, výzkumnými ústavy a nevládními organizacemi – nebo na tyto partnery delegovat určité úkoly.
      Rada a Komise pověřily úřad BAFA provedením řady předchozích projektů souvisejících s kontrolou vývozu. BAFA tak získal rozsáhlé poznatky a odborné znalosti. Expertise France odpovídá za projekty EU P2P související se zbožím dvojího užití, které jsou financovány v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru (IcSP). Jeho úloha při provádění tohoto rozhodnutí Rady napomůže k zajištění náležité koordinace s projekty v oblasti dvojího užití. Z celkového hlediska disponují tedy oba provádějící subjekty prokazatelnými zkušenostmi, kvalifikacemi a nezbytnými odbornými znalostmi ohledně celé řady příslušných činností Unie týkajících se kontroly vývozu, a to jak v oblasti zboží dvojího užití, tak v oblasti zbraní.
      6.   Koordinace s dalšími důležitými činnostmi souvisejícími s poskytováním pomoci
      Provádějící subjekty by měly rovněž věnovat co největší pozornost činnostem souvisejícím se smlouvou ATT prováděným v rámci programu OSN k prevenci, potírání a vymýcení nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech a jeho systému na podporu provádění, v rámci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540 (2004), dobrovolného svěřenského fondu v rámci smlouvy ATT a Svěřenského fondu OSN na podporu spolupráce v oblasti regulace zbraní, jakož i dvoustranným činnostem souvisejícím s poskytováním pomoci. Provádějící subjekty by měly podle potřeby s dalšími poskytovateli pomoci spolupracovat s cílem zajistit, aby nedocházelo ke zdvojování úsilí a aby bylo dosaženo maximální soudržnosti a doplňkovosti.
      Cílem projektu je rovněž zvyšování informovanosti přijímajících zemí o nástrojích Unie, které mohou podpořit spolupráci v oblasti kontroly vývozu mezi zeměmi jihu. V tomto ohledu by v rámci činností souvisejících s poskytováním pomoci měly být poskytovány informace o dostupných nástrojích, jako jsou iniciativa středisek excelence EU pro oblast chemických, biologických, radiologických a jaderných materiálů (CBRN) a další programy EU P2P, a tyto nástroje by měly být podporovány.
      7.   Zviditelnění Unie a dostupnost materiálů týkajících se pomoci
      Materiál vzniklý v rámci projektu zajistí zviditelnění Unie, zejména na základě loga a grafické podoby Příručky pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti Evropské unie, včetně loga „programu EU P2P pro kontrolu vývozu“. Do akcí pořádaných ve třetích zemích by měly být zapojeny delegace Unie s cílem zlepšit návaznou činnost a zviditelnění v politické oblasti.
      Pro účely činností podle tohoto rozhodnutí týkajících se poskytování pomoci v souvislosti se smlouvou ATT bude propagován internetový portál EU P2P (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Provádějící subjekty by proto měly do příslušných činností souvisejících s poskytováním pomoci, jež provádějí, zahrnout informování prostřednictvím internetového portálu a vybízet k vyhledávání a využívání technických prostředků tohoto portálu. Propagací portálu by měly zajistit zviditelnění Unie. Činnosti by dále měly být propagovány prostřednictvím newsletteru EU P2P.
      8.   Posouzení dopadů
      Dopad činností podle tohoto rozhodnutí by měl být posouzen z technického hlediska po jejich dokončení. Posouzení dopadu provede vysoký představitel ve spolupráci s Pracovní skupinou Rady pro vývoz konvenčních zbraní a případně s delegacemi Unie v přijímajících zemích jakož i s dalšími příslušnými zúčastněnými stranami na základě informací a zpráv poskytnutých provádějícími subjekty.
      V případě zemí, které byly příjemci programu cílené pomoci, by při posuzování dopadu měla být věnována zvláštní pozornost počtu přijímajících zemí, které ratifikovaly smlouvu ATT, a rozvoji jejich kapacit pro kontrolu převodů zbraní. Toto posouzení kapacit přijímajících zemí, pokud jde o kontrolu převodů zbraní, by mělo zejména zahrnovat přípravu a vydávání příslušných vnitrostátních předpisů, plnění povinností stanovených ve smlouvě ATT ohledně podávání zpráv a posílení příslušných subjektů odpovědných za kontrolu převodů zbraní.
      9.   Podávání zpráv
      Provádějící subjekty budou vypracovávat pravidelné zprávy, včetně zpráv po dokončení každé z daných činností. Zprávy by měly být vysokému představiteli předloženy nejpozději šest týdnů po dokončení příslušných činností.
      
      
         (1)  Viz rozhodnutí 2009/1012/SZBP; rozhodnutí 2010/336/SZBP; rozhodnutí 2012/711/SZBP; rozhodnutí 2013/43/SZBP a rozhodnutí 2013/768/SZBP.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.