Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/918 ze dne 23. května 2017, kterým se Svatý Vincenc a Grenadiny určují jako třetí země nespolupracující v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0918 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 139/70
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/918
   ze dne 23. května 2017,
   kterým se Svatý Vincenc a Grenadiny určují jako třetí země nespolupracující v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na článek 31 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ÚVOD
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízením (ES) č. 1005/2008 („nařízení o rybolovu NNN“) se zavádí systém Unie pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu („rybolov NNN“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Kapitola VI nařízení o rybolovu NNN stanoví postup pro určování nespolupracujících třetích zemí, pro oznamování skutečností (demarše) zemím určeným jako nespolupracující třetí země, pro vytváření seznamu nespolupracujících zemí, pro vyškrtávání ze seznamu nespolupracujících zemí, pro zveřejňování seznamu nespolupracujících zemí a pro veškerá mimořádná opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle článku 31 nařízení o rybolovu NNN má Komise určit třetí země, které v boji proti rybolovu NNN považuje za nespolupracující země. Třetí země může být určena jako nespolupracující třetí země, pokud neplní povinnosti, které jsou jí uloženy v rámci mezinárodního práva jako státu vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežního státu týkající se přijetí opatření pro předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Určení nespolupracujících třetích zemí je založeno na přezkumu všech informací ve smyslu čl. 31 odst. 2 nařízení o rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V souladu s článkem 33 nařízení o rybolovu NNN má Rada vypracovat seznam nespolupracujících zemí. Vůči těmto zemím se uplatní opatření stanovená v článku 38 nařízení o rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s čl. 12 odst. 2 nařízení o rybolovu NNN se do Unie dovážejí pouze produkty rybolovu provázené osvědčením o úlovku v souladu s uvedeným nařízením.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               V souladu s čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení o rybolovu NNN lze osvědčení o úlovku potvrzená dotyčným státem vlajky přijmout pouze, pokud daný stát oznámí Komisi svá opatření pro provádění, kontrolu a vymáhání právních a správních předpisů a opatření pro zachování a řízení zdrojů, která musí rybářská plavidla dodržovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Svatý Vincenc a Grenadiny nepředložily Komisi své oznámení jako stát vlajky podle článku 20 nařízení o rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V souladu s čl. 20 odst. 4 nařízení o rybolovu NNN Komise administrativně spolupracuje se třetími zeměmi v oblastech týkajících se provádění ustanovení uvedeného nařízení o osvědčení o úlovku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Na základě informací uvedených v čl. 31 odst. 2 nařízení o rybolovu NNN se Komise domnívala, že mnoho nasvědčuje tomu, že Svatý Vincenc a Grenadiny nesplnily povinnosti, které pro ně jakožto stát vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežní stát vyplývají z mezinárodního práva, tj. nepřijaly opatření pro předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V souladu s článkem 32 nařízení o rybolovu NNN proto Komise rozhodnutím ze dne 12. prosince 2014 (2) rozhodla oznámit Svatému Vincenci a Grenadinám, že je možné, že budou určeny jako nespolupracující třetí země podle nařízení o rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 uvádí informace o základních skutečnostech a faktorech, z nichž toto možné určení vychází.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Rozhodnutí bylo oznámeno Svatému Vincenci a Grenadinám spolu s dopisem, ve kterém se Svatému Vincenci a Grenadinám navrhuje provést v úzké spolupráci s Komisí akční plán k nápravě zjištěných nedostatků.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Komise vyzvala Svatého Vincence a Grenadiny, aby především: a) přijaly všechna opatření nezbytná k provedení opatření uvedených v akčním plánu, který Komise navrhla; b) posoudily provádění opatření uvedených v akčním plánu navrženém Komisí a c) každých šest měsíců zasílaly Komisi podrobnou zprávu, ve které posoudí provádění jednotlivých opatření, co se týká mimo jiné konkrétní a/nebo celkové účinnosti při zajišťování plně vyhovujícího systému pro kontrolu rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Svatý Vincenc a Grenadiny dostaly možnost reagovat na rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, jakož i na další relevantní informace sdělené Komisí, přičemž mohly předložit důkazy na vyvrácení skutečností uvedených v rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 nebo tyto skutečnosti doplnit. Svatému Vincenci a Grenadinám bylo zaručeno právo na vyžádání nebo poskytnutí dodatečných informací.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Komise svým rozhodnutím a dopisem ze dne 12. prosince 2014 zahájila se Svatým Vincencem a Grenadinami dialog a uvedla, že za dostatečné období k tomu, aby se v této záležitosti dosáhlo dohody, považuje šest měsíců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Komise nadále vyhledávala a ověřovala všechny informace, které považovala za nezbytné. Ústní a písemné připomínky předložené Svatým Vincencem a Grenadinami v návaznosti na rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 byly zváženy a zohledněny. Svatý Vincenc a Grenadiny byly o úvahách Komise průběžně informovány buď ústně, nebo písemně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Svatý Vincenc a Grenadiny neuspokojivě řešily problémové oblasti a nedostatky, jež byly popsány v rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, a také plně neprovedly opatření navržená v akčním plánu, který byl zveřejněn spolu s rozhodnutím.
            
         
      
   
   2.   POSTUP VŮČI SVATÉMU VINCENCI A GRENADINÁM
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Dne 12. prosince 2014 oznámila Komise podle článku 32 nařízení o rybolovu NNN Svatému Vincenci a Grenadinám, že zvažuje možnost určit Svatého Vincence a Grenadiny za nespolupracující třetí zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Komise vyzvala Svatého Vincence a Grenadiny, aby v úzké spolupráci s jejími útvary provedly akční plán k nápravě nedostatků uvedených v jejím rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Hlavní nedostatky, které Komise shledala, souvisely s několika případy nesplnění povinností vyplývajících z mezinárodního práva, které se týkaly zejména přijetí vhodného právního rámce, absence přiměřeného a účinného sledování, absence pozorovacího a kontrolního programu, absence jasných a transparentních postupů registrace a udílení licencí k rybolovu a absence odrazujícího sankčního systému. Další zjištěné nedostatky se obecněji vztahují k dodržování mezinárodních závazků, včetně doporučení a usnesení regionálních organizací pro řízení rybolovu. Bylo rovněž zjištěno nedodržování doporučení a usnesení relevantních orgánů, např. Mezinárodního akčního plánu FAO proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (IPOA–NNN) a pokynů FAO týkajících se výkonu povinností státu vlajky. Nedodržování nezávazných doporučení a usnesení však bylo považováno pouze za podpůrný důkaz, nikoli za základ pro určení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Dopisem ze dne 2. února 2015 informovaly Svatý Vincenc a Grenadiny Komisi o institucionálních opatřeních přijatých k odstranění nedostatků uvedených rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Technické konzultace mezi Komisí a Svatým Vincencem a Grenadinami se uskutečnily dne 11. února 2015 v Panamě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Komise a orgány Svatého Vincence a Grenadin uspořádaly telekonferenci konanou dne 13. března 2015 s cílem posoudit stav provádění akčního plánu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Orgány Svatého Vincence a Grenadin předložily dne 7. srpna 2015 dokument obsahující seznam opatření k předcházení rybolovu NNN. Dotyčné orgány nicméně v tomto sdělení oznámily, že konečné schválení většiny dokumentů uvedených v akčním plánu je odloženo.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Dne 2. října 2015 zaslala Komise dopis ministru zemědělství, transformace venkova, lesnictví a rybolovu Svatého Vincence a Grenadin, ve kterém uvedla, že neexistuje žádný jasný důkaz o tom, že se orgány Svatého Vincence a Grenadin zabývaly nedostatky, v jejichž důsledku došlo k předběžnému určení jako nespolupracující země, a navrhla, že bude pokračovat v dialogu prostřednictvím návštěvy na místě zaměřené na dialog.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Orgány Svatého Vincence a Grenadin odpověděly na tento dopis tím, že dne 28. října 2015 předložily zprávu o pokroku, aniž by jakkoli navázaly na dokument uvedený v 25. bodě odůvodnění.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               V dopise zaslaném dne 16. prosince 2015 Komise zdůraznila, že Svatý Vincenc a Grenadiny nepokročily při realizaci akčního plánu po vydání rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Dne 19. ledna 2016 zaslala Komise dopis orgánům Svatého Vincence a Grenadin dopis, ve kterém sdělila shromážděné informace o aktivitě rybářského plavidla Asian Warrior uvedeného na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN, známého také jako Kunlun a Taishan, a požádala o dodatečné informace ohledně postupu registrace plavidel plujících pod jejich vlajkou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               V únoru 2016 Komise uskutečnila návštěvu zaměřenou na dialog s cílem projednat pokrok, kterého bylo dosaženo od vydání rozhodnutí dne 12. prosince 2014. Tato návštěva potvrdila přetrvávající slabiny při řešení zjištěných nedostatků uvedených v dotyčném rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               V březnu 2016 orgány Svatého Vincence a Grenadin předložily: a) návrh národního akčního plánu proti rybolovu NNN a b) návrh memoranda o porozumění mezi dvěma vnitrostátními orgány, které se podílejí na regulaci rybářských plavidel, tj. odboru rybolovu a odboru námořní správy. V dopise ze dne 3. června 2016 Komise informovala orgány Svatého Vincence a Grenadin, že obsah těchto dokumentů zřejmě není v souladu s jejich povinnostmi, které mají podle mezinárodního práva jako stát vlajky a které je zavazují k přijetí opatření pro předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN. Dopis mimo to zdůraznil, že chybí jasný časový harmonogram řešení nedostatků uvedených v akčním plánu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Dopisem ze dne 3. června 2016 Komise vyzvala orgány Svatého Vincence a Grenadin, aby poskytly informace o rybářském plavidle Gotland, které pluje pod jejich vlajkou a o kterém se předpokládá, že bez platné licence provozuje rybolov ve vodách pod vnitrostátní jurisdikcí Senegalu a odmítá vyhovět příkazům vydaným senegalskými orgány (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               V červnu 2016 Svatý Vincenc a Grenadiny přistoupily k Dohodě FAO o opatřeních přístavních států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Dne 15. července 2016 byla Svatému Vincenci a Grenadinám zaslána elektronickou poštou upomínka, ve které byly vyzvány, aby přijaly účinné kroky v boji proti rybolovu NNN a napravily nedostatky v oblasti legálního rybolovu a administrativních rámců.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Po této upomínce byl orgánům Svatého Vincence a Grenadin dne 24. října 2016 zaslán dopis, jehož přijetí tyto orgány ve stejný den potvrdily.
            
         
      
   
   3.   URČENÍ SVATÉHO VINCENCE A GRENADIN JAKO NESPOLUPRACUJÍCÍ TŘETÍ ZEMĚ
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Podle čl. 31 odst. 3 nařízení o rybolovu NNN Komise přezkoumala, zda Svatý Vincenc a Grenadiny dodržovaly své mezinárodní závazky jakožto stát vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežního státu. Pro účel tohoto přezkumu Komise vzala v úvahu parametry uvedené v čl. 31 odst. 4 až 7 nařízení o rybolovu NNN.
            
         
      
   
   3.1.   Opatření přijatá s ohledem na opakovaný výskyt plavidel provádějících rybolov NNN a obchodní toky (čl. 31 odst. 4 nařízení o rybolovu NNN)
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Na základě veřejně dostupných informací Komise zjistila, že minimálně dvě plavidla plující pod vlajkou Svatého Vincence se v letech 2015 a 2016 účastnila rybolovu NNN (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               V srpnu 2015 bylo rybářské plavidlo Asian Warrior, známé také jako Kunlun a Taishan, registrováno jako mrazírenské dopravní plavidlo plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin. Toto plavidlo, které bylo předtím zadrženo v Thajsku kvůli nepravdivému tvrzení, že pluje pod vlajkou Indonésie, odplulo v září 2015 z Phuketu (Thajsko) bez povolení vydaného příslušnými orgány. Před vyplutím plavidlo doplnilo 80 000 litrů pohonných hmot a přeložilo do plavidla ledovky, které byly dříve vyloženy v Thajsku. V prosinci 2015 plavidlo zadržely senegalské orgány.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               Dne 8. února 2016 orgány Svatého Vincence a Grenadin na základě příkazu přijatého právnickou osobou usazenou mimo Svatý Vincenc a Grenadiny, která byla pověřena řízením registru plavidel, vyškrtly toto plavidlo z registru lodí Svatého Vincence a Grenadin z důvodu „zneužití osvědčení registru, která nebyla platná pro plavbu“. I když se Asian Warrior v době, kdy plul pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin, podílel na řadě nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností, včetně toho, že na trh dodával nelegální úlovky, orgány Svatého Vincence a Grenadin nepodnikly v tomto ohledu kromě odstranění daného plavidla z národního registru žádné správní nebo sankční opatření. Plavidlo Asian Warrior bylo kromě toho uvedeno na seznamu plavidel provádějících rybolov NNN, který vede Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) od roku 2003 a INTERPOL dne 13. ledna 2015 vydal oznámení tzv. „Purple Notice“, které bylo naposledy aktualizováno dne 29. září 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Pouhé správní rozhodnutí vyškrtnout rybářské plavidlo z registru, aniž by byla zajištěna možnost uložit jiné sankce, nemá odrazující účinek. Zrušení registrace rybářského plavidla nezajišťuje, že pachatelé budou za své činy sankcionováni a že budou připraveni o zisky z jejich činnosti. Kromě toho nedostatečná reakce ze strany Svatého Vincence a Grenadin a nedostatečná spolupráce s příslušnými orgány dotyčných států přístavu není v souladu s povinnostmi stanovenými v článku 6 dohody FAO o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Komise od orgánů Svatého Vincence a Grenadin neobdržela žádné sdělení, které by obsahovalo informace o plavidle Asian Warrior.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Podle informací, které získala Komise, bylo v únoru 2016 nahlášeno plavidlo Gotland (5) plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin a lovící bez platné licence ve výlučné ekonomické zóně Senegalu. V této souvislosti vydaly senegalské orgány pokyn ke stíhání a zadržení tohoto plavidla, které uniklo. Jelikož tyto činnosti představují porušení senegalského kodexu pro námořní rybolov (6), senegalské orgány potrestaly rybářské plavidlo Gotland pokutou ve výši 1 030 000 000 XOF (7).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               Na žádost o pomoc ze strany senegalských orgánů navázala Komise kontakt s orgány Svatého Vincence a Grenadin, a to zejména proto, aby Svatému Vincenci a Grenadinám zdůraznila, jak je důležité přijmout vhodná opatření ohledně tohoto plavidla. Komise dosud neobdržela od Svatého Vincence a Grenadin žádnou odpověď a není jí známa žádná odpověď na žádosti o vzájemnou spolupráci, které zaslaly členské státy v rámci článku 51 nařízení o rybolovu NNN. Komise rovněž obdržela informace, že některé třetí země také přijaly podobné iniciativy. Komise nebyla upozorněna z žádných jiných zdrojů na jakákoli opatření, která Svatý Vincenc a Grenadiny přijaly ve vztahu k dotyčnému plavidlu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Pokud jde o informace uvedené v 37. až 43. bodě odůvodnění, Komise se domnívá, že Svatý Vincenc a Grenadiny nedodržely své povinnosti jako stát vlajky a nepředešly tomu, aby se jejich loďstvo nezapojilo do nezákonných, nehlášených a neregulovaných rybolovných činností. V této souvislosti je třeba připomenout, že podle čl. 94 odst. 2 písm. b) dohody UNCLOS musí stát vlajky v rámci svého vnitrostátního práva přijmout pod svou jurisdikci plavidla plující pod jeho vlajkou, včetně postupů jeho velitele, důstojníků i posádky. Je třeba upozornit, že podle článku 117 dohody UNCLOS má stát vlajky povinnost přijmout pro své státní příslušníky taková opatření, nebo spolupracovat s jinými státy na jejich přijetí, která jsou potřebná pro zachování živých zdrojů na volném moři.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Podle čl. 31 odst. 4 písm. b) nařízení o rybolovu NNN přezkoumala Komise rovněž opatření, která Svatý Vincenc a Grenadiny přijaly s ohledem na přístup produktů rybolovu pocházejících z rybolovu NNN na jeho trh. V plánu IPOA NNN jsou uvedeny pokyny pro mezinárodně dohodnutá tržní opatření, která podporují snížení nebo odstranění obchodu s rybami a rybími výrobky pocházejícími z rybolovu NNN. V bodě 71 se též navrhuje, aby státy podnikly kroky ke zlepšení transparentnosti svých trhů, aby se umožnila sledovatelnost ryb nebo rybích výrobků. Stejně tak kodex chování FAO pro odpovědný rybolov (dále jen „kodex chování FAO“) nastiňuje, zejména v článku 11, osvědčené postupy pro činnosti po odlovu a odpovědný mezinárodní obchod. V článku 11.1.11 uvedeného kodexu chování se vyžaduje, aby státy zajistily, aby se lepším určováním původu ryb a produktů rybolovu s rybami a produkty rybolovu na mezinárodní i na vnitrostátní úrovni obchodovalo v souladu s rozumnou praxí v oblasti zachování a řízení zdrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               V průběhu dvou návštěv uskutečněných na Svatém Vincenci a Grenadinách v květnu 2014, jak je uvedeno v 9. bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, a v únoru 2016 Komise zjistila, že příslušné orgány Svatého Vincence a Grenadin nejsou schopny zajistit přiměřenou kontrolu činností svého rybářského loďstva. Příslušné orgány Svatého Vincence a Grenadin tvrdily, že všechna jejich rybářská plavidla působící v oblasti úmluvy ICCAT provádějí vykládku či překládku výhradně v přístavech Trinidadu a Tobaga (konkrétně v přístavech Port of Spain a Chaguaramas). Avšak vzhledem k nedostatečné spolupráci s orgány Trinidadu a Tobaga nejsou Svatý Vincenc a Grenadiny s to poskytnout informace o vlastnostech druhů ulovených plavidly plujícími pod jeho vlajkou na volném moři nebo o produktech rybolovu vyložených nebo přeložených v přístavech Trinidadu a Tobaga ani o obchodních tocích těchto produktů. V tomto ohledu orgány Svatého Vincence a Grenadin nespolupracovaly s orgány přístavních států, což je v rozporu s článkem 20 Dohody FAO o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Kromě toho, jak je uvedeno v 38. bodě odůvodnění, orgány Svatého Vincence a Grenadiny nepředešly tomu, aby produkty rybolovu pocházející z rybolovu NNN nebyly vyloženy v přístavech, čímž vzniklo riziko, že se tyto produkty následně dostanou na trh.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Na základě informací získaných při návštěvách na místě se Komise domnívá, že Svatý Vincenc a Grenadiny nejsou schopny zaručit transparentnost svých trhů tak, aby se umožnila sledovatelnost ryb nebo rybích výrobků, jak je stanoveno v bodě 71 plánu IPOA NNN a článku 11.1.11 kodexu chování FAO. V tomto ohledu se zdá, že Svatý Vincenc a Grenadiny neplní povinnosti státu přístavu uvedené v článku 23 UNFSA, tj. nepodnikají kroky, jejichž účelem je podpora účinnosti mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů, mimo jiné přístavních kontrol dokladů, lovných zařízení nebo úlovků a zákazu vykládat či překládat, pokud bylo zjištěno, že k úlovku došlo způsobem, který ohrožuje účinnost mezinárodních opatření pro zachování a řízení zdrojů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Vzhledem k událostem po dni 12. prosince 2014 se Komise domnívá, že podle čl. 31 odst. 3 a čl. 31 odst. 4 nařízení o rybolovu NNN neplní Svatý Vincenc a Grenadiny povinnosti, které pro ně jako pro stát vlajky vyplývají z mezinárodního práva ohledně rybolovu NNN prováděného nebo podporovaného rybářskými plavidly plujícími pod jejich vlajkou nebo řízenými jejich státními příslušníky, a nepřijaly dostatečná opatření, aby předešly tomu, aby se produkty rybolovu pocházející z rybolovu NNN dostaly na jejich trh.
            
         
      
   
   3.2.   Nedostatečná spolupráce a nepřijetí donucovacích opatření (čl. 31 odst. 5 nařízení o rybolovu NNN)
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Jak je popsáno ve 20. bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, Komise analyzovala, zda orgány Svatého Vincence a Grenadin účinně spolupracovaly s Komisí na vyšetřování rybolovu NNN a s ním spojených činností, a dospěla k závěru, že orgány Svatého Vincence a Grenadin pro rybolov neposkytly Komisi žádné informace ani odpovědi týkající se toho, jak budou řešit nedostatky ve svém systému řízení rybolovu zjištěné v průběhu návštěvy Komise. Po přijetí rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 měla Komise za to, že orgány Svatého Vincence a Grenadin nereagovaly na žádosti Komise o spolupráci ohledně nezákonné rybolovné činnosti plavidel Asian Warrior a Gotland. Na základě informací, které Komise získala, bylo zjištěno, že tato nedostatečná spolupráce negativně ovlivnila i žádosti o spolupráci, které členské státy a třetí země zaslaly orgánům Svatého Vincence a Grenadin v souvislosti s vyšetřováním rybolovu NNN a s ním spojených činností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Dokumenty předložené Komisi v souvislosti s akčním plánem vypracovaným v návaznosti na rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 navíc nevedly k žádnému konkrétnímu opatření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               Kromě toho při posuzování, zda Svatý Vincenc a Grenadiny splnily své povinnosti jako stát vlajky, Komise také zkoumala, zda tento stát spolupracuje s ostatními státy vlajky v boji proti rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Na základě informací získaných během návštěv na místě v květnu 2014 a únoru 2016 a od orgánů třetích pobřežních států Komise zjistila, že plavidla plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin a působící v oblasti ICCAT vykládají a překládají v přístavech Trinidadu a Tobaga. Orgány Svatého Vincence a Grenadin uznaly, že jejich vláda formálně nespolupracuje s orgány Trinidadu a Tobaga. V tomto ohledu nedošlo od přijetí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 k žádnému pokroku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Ze situace popsané v 53. bodě odůvodnění vyplývá, že Svatý Vincenc a Grenadiny nespolupracovaly a nekoordinovaly činnosti se třetími zeměmi, ve kterých plavidla plující pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin provádí vykládku nebo překládku, za účelem předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN, jak je stanoveno v bodě 28 plánu IPOA NNN. Svatý Vincenc a Grenadiny navíc neuzavřely dohody nebo ujednání s jinými státy ani jiným způsobem nespolupracovaly na prosazování příslušných právních předpisů a opatření pro zachování a řízení zdrojů nebo předpisů přijatých na vnitrostátní, regionální nebo celosvětové úrovni, jak je stanoveno v bodě 31 plánu IPOA NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Jak bylo vysvětleno v 25. bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, Komise také zkoumala, zda Svatý Vincenc a Grenadiny přijaly účinná donucovací opatření vůči provozovatelům odpovědným za rybolov NNN a zda byly použity dostatečně přísné sankce, aby připravily pachatele o zisky z jejich činností souvisejících s rybolovem NNN. Dostupná fakta potvrzují, že pokud jde o účinná donucovací opatření, Svatý Vincenc a Grenadiny nesplnily své povinnosti podle mezinárodního práva.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Svatý Vincenc a Grenadiny nevypracovaly žádnou vnitrostátní strategii pro sledování, kontrolování a dozor nad jejich rybářským loďstvem ani inspekčními a pozorovatelskými programy. Jak je zdůrazněno v 27. bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, během návštěvy na místě v květnu 2014 Komise zjistila, že Svatý Vincenc a Grenadiny nejsou schopny sledovat svá plavidla lovící na volném moři, ve vodách třetích zemí nebo zastavující v přístavech ve třetích zemích. Během návštěvy na místě v únoru 2016 Komise potvrdila, že Svatý Vincenc a Grenadiny nemají jak napravit nedostatečné sledování loďstva, a proto nesplňují článek 94 dohody UNCLOS, podle kterého přejímá stát vlajky pod svou jurisdikci v rámci svých vnitrostátních právních předpisů každé plavidlo plující pod jeho vlajkou, jeho velitele, důstojníky i posádku. Svatý Vincenc a Grenadiny rovněž porušují čl. 18 odst. 3 dohody UNCLOS, který stanoví opatření, jež má stát vlajky přijmout ohledně plavidel plujících pod jeho vlajkou. Svatý Vincenc a Grenadiny kromě toho nedodržují své povinnosti státu vlajky týkající se dodržování předpisů a donucovacích opatření, jak vyžaduje článek 19 dohody UNFSA, jelikož neprokázaly, že jednají a působí v souladu s podrobnými pravidly stanovenými v uvedeném článku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Právní rámec pro řízení loďstva Svatého Vincence a Grenadin, který vychází ze zákona o rybolovu na volném moři z roku 2001 a nařízení o rybolovu na volném moři z roku 2003, neobsahuje definici činností rybolovu NNN. Navíc ve stávajícím právním rámci chybí definice závažných porušení i komplexní seznam závažných trestných činů, na něž by se vztahovaly přiměřené přísné sankce. Systém sankcí v současné podobě tudíž není úplný a dostatečně přísný, aby plnil svou odrazující funkci. Postup při porušeních a vážných porušeních není postačující, aby zajišťoval dodržování opatření, odrazoval od porušování bez ohledu na to, kde k porušení dojde, a aby tímto postupem přišli pachatelé o veškeré zisky z jejich nezákonné činnosti, jak požaduje bod 21 plánu IPOA NNN a bod 38 pokynů FAO pro výkon státu vlajky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Jak bylo zdůrazněno v 30. a 31. bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, úroveň rozvoje Svatého Vincence a Grenadin nelze považovat za faktor narušující schopnost příslušných orgánů spolupracovat s ostatními zeměmi a provádět donucovací opatření. Posouzení zvláštních omezení vyplývajících z úrovně rozvoje je blíže popsáno v 66. a 67. bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               S ohledem 19. až 31. bod odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 a události po 12. prosinci 2014 se Komise domnívá, že v souladu s čl. 31 odst. 3 a čl. 31 odst. 5 písm. a), b), c) a d) nařízení o rybolovu NNN Svatý Vincenc a Grenadiny neplní povinnosti, které jsou jim uloženy v rámci mezinárodního práva jako státu vlajky v souvislosti se spoluprací a donucovacími opatřeními.
            
         
      
   
   3.3.   Nedodržování mezinárodních pravidel (čl. 31 odst. 6 nařízení o rybolovu NNN)
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Jak je popsáno v 34. až 39. bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, Komise analyzovala informace, které považovala za důležité a které byly získány z dostupných údajů zveřejněných regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, a zejména Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Komise navíc vyhodnotila informace, které považovala za důležité, pokud jde o status Svatého Vincence a Grenadin jako smluvní strany ICCAT po přijetí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Je nutné poznamenat, že loďstvo Svatého Vincence a Grenadin se zaměřuje na lov tuňáka a jiných vysoce stěhovavých druhů v oblasti úmluvy ICCAT. V této souvislosti by Svatý Vincenc a Grenadiny měly spolupracovat s ICCAT, regionální rybolovnou organizací příslušnou pro uvedenou oblast a uvedené druhy. Avšak navzdory skutečnosti, že Svatý Vincenc a Grenadiny jsou smluvní stranou ICCAT, tato země neplní povinnost, kterou má jako stát vlajky v souladu s článkem 117 úmluvy UNCLOS, podle které má přijmout, s ohledem na své státní příslušníky, opatření pro zachování živých zdrojů na volném moři.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Jak uvádí 35. až 38. bod odůvodnění, v letech 2011 až 2013 ICCAT vydala několik dopisů adresovaných orgánům Svatého Vincence a Grenadin. Po vydání rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 ICCAT v roce 2016 opět předložila dopis, v němž vůči orgánům Svatého Vincence a Grenadin vyjádřila znepokojení a zdůraznila nedostatky zjištěné na zasedáních ICCAT v roce 2015, konkrétně pozdní předložení a) výroční zprávy, b) obecného plánu pro řízení lovu mečouna v severním Atlantiku a c) tabulek souladu. V uvedeném dopise ICCAT také požádala orgány Svatého Vincence a Grenadin o poskytnutí dalších informací o tom, jak tato země provádí doporučení ICCAT 12-05, pokud jde o dodržování stávajících opatření na zachování a řízení populací žraloků. Kromě toho ICCAT informovala o tom, že na dopisy vyjadřující znepokojení neobdržela odpověď.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Svatý Vincenc a Grenadiny nepřijaly národní akční plán pro boj proti rybolovu NNN, jak je doporučeno v bodu 25 plánu IPOA NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Jak je uvedeno 39. v bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, ministerstvo zemědělství, lesnictví a rybolovu Svatého Vincence a Grenadin není schopno zajistit skutečné spojení mezi státem vlajky a plavidly plujícími pod vlajkou této země, jak vyžaduje bod 91 úmluvy UNCLOS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               S ohledem na 35. až 39. bod odůvodnění rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 a následné události se Komise na základě čl. 31 odst. 3 a 6 nařízení o rybolovu NNN domnívá, že Svatý Vincenc a Grenadiny nesplnily své povinnosti, které pro ně vyplývají z mezinárodního práva, co se týče mezinárodních pravidel, předpisů a opatření pro zachování a řízení zdrojů.
            
         
      
   
   3.4.   Konkrétní omezení rozvojových zemí (čl. 31 odst. 7 nařízení o rybolovu NNN)
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Je třeba připomenout, že podle ukazatele lidského rozvoje zavedeného Organizací spojených národů (8) jsou Svatý Vincenc a Grenadiny považovány za zemi na vysokém stupni lidského rozvoje (97. místo ze 188 zemí). Rovněž se připomíná, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 (9) jsou Svatý Vincenc a Grenadiny uvedeny v kategorii zemí a území s vyššími středními příjmy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               Jak je uvedeno v 42. bodě odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014, nebyly zjištěny žádné jednoznačné důkazy, ze kterých by vyplynulo, že Svatý Vincenc a Grenadiny neplní své povinnosti podle mezinárodního práva kvůli omezením vyplývajícím z jejich úrovně rozvoje. Stejně tak neexistuje žádný konkrétní důkaz o tom, že nedostatky zjištěné v souvislosti se sledováním a kontrolou rybolovných činností a dohledem nad nimi souvisejí s nedostatečnými kapacitami a infrastrukturou. V této souvislosti je třeba poznamenat, že orgány Svatého Vincence a Grenadin neuplatnily žádný argument ohledně omezení vyplývajících z jejich úrovně rozvoje a prohlásily, že jejich státní správa má celkově dobrou úroveň účinnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (68)
            
            
               S ohledem na 41., 42. a 43. bod odůvodnění rozhodnutí ze dne 12. prosince 2014 a události po dni 12. prosince 2014 se Komise podle čl. 31 odst. 7 nařízení o rybolovu NNN domnívá, že celková výkonnost Svatého Vincence a Grenadin v oblasti rybolovu není ohrožena jejich úrovní rozvoje.
            
         
      
   
   4.   ZÁVĚR TÝKAJÍCÍ SE URČENÍ JAKO NESPOLUPRACUJÍCÍ TŘETÍ ZEMĚ
   
   
      
      
      
         
            
               (69)
            
            
               Vzhledem k tomu, že Komise došla k závěru, že Svatý Vincenc a Grenadiny neplní povinnosti vyplývající z mezinárodního práva pro stát vlajky, přístavu, trhu nebo pobřežní stát a nepřijímají kroky směřující k předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN, měla by být tato země v souladu s článkem 31 nařízení o rybolovu NNN určena za nespolupracující třetí zemi v boji proti rybolovu NNN.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (70)
            
            
               Podle čl. 18 odst. 1 písm. g) nařízení o rybolovu NNN jsou příslušné orgány členských států povinny odmítnout dovoz produktů rybolovu do Unie, aniž by musely žádat dodatečné důkazy nebo posílat žádost o pomoc státu vlajky, pokud si jsou vědomy, že osvědčení o úlovku potvrdily orgány státu vlajky určeného v souladu s článkem 31 uvedeného nařízení jako nespolupracující zemi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (71)
            
            
               Je třeba uvést, že určení Svatého Vincence a Grenadin jako země, kterou Komise považuje za nespolupracující zemi, nebrání tomu, aby Komise nebo Rada učinily pro účely vypracování seznamu nespolupracujících zemí další kroky.
            
         
      
   
   5.   POSTUP PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORU
   
   
      
      
      
         
            
               (72)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Svatý Vincenc a Grenadiny se určují jako třetí země, kterou Komise považuje za nespolupracující třetí zemi v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 23. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 o oznámení třetí zemi, u níž Komise považuje za možné, že bude určena jako nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. C 453, 17.12.2014, s. 5).
   
      (3)  http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53178-peche-illicite-dans-les-eaux-senegalaise-en-fuite-le-navire-gotland-imo-arraisonne-en-espagne.html
   
      (4)  Viz oznámení Interpolu tzv. „Purple Notice“ č. 248 ze dne 13. ledna 2015, https://www.ccamlr.org/en/compliance/non-contracting-party-iuu-vessel-list a poznámky pod čarou č. 13.
   
      (5)  Viz poznámka pod čarou 3.
   
      (6)  Akt č. 2015-18 ze dne 13. července 2015.
   
      (7)  Viz poznámka pod čarou 3.
   
      (8)  Informace získané na adrese http://hdr.undp.org/en/statistics.
   
      (9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006 kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.