Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/919 ze dne 29. května 2017, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1942 o specifikacích Evropského portálu investičních projektů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0919 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 139/78
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/919
   ze dne 29. května 2017,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1942 o specifikacích Evropského portálu investičních projektů
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Nařízení (EU) 2015/1017 pověřuje Komisi vytvořením Evropského portálu investičních projektů („portál EIPP“) za podpory Evropské investiční banky (EIB). Portál EIPP je veřejně přístupný internetový portál investičních projektů, který funguje jako platforma pro přiblížení projektů potenciálním investorům z celého světa.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Specifikace portálu EIPP byly stanoveny v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/1942 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ze zkušeností se správou portálu EIPP vyplývá, že určitá ustanovení by měla být změněna, zejména s cílem přilákat více projektů menších navrhovatelů projektů, malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací v souladu s cílem Evropské unie, jímž je podpora malých a středních podniků a podnikání. Proto by minimální náklady na projekt měly být sníženy z pěti milionů na jeden milion EUR.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Aby se zvýšila přitažlivost portálu EIPP a zmírnila zátěž pro navrhovatele projektů nediskriminačním způsobem, a tím byl poskytnut impulz pro zvýšení počtu projektů zveřejněných na portálu EIPP, neměly by být za zpracování žádosti navrhovatelům projektů účtovány žádné poplatky. Ustanovení o kontrole projektů v oddíle 3 přílohy prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1942 by mělo zůstat zachováno, aby bylo zajištěno, že budou na portálu EIPP zveřejněny kvalitní projekty,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1942 se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           „a)
                        
                        
                           celkové náklady na projekt (nebo program sestávající z menších projektů) dosahují nejméně 1 000 000 EUR;“
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 3 se nahrazuje tímto:
               „Článek 3
               Za zpracování žádosti se neúčtuje žádný poplatek.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V příloze se zrušuje oddíl 4.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1942 ze dne 4. listopadu 2016 o specifikacích Evropského portálu investičních projektů a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1214 (Úř. věst. L 299, 5.11.2016, s. 86).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.