Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/925 ze dne 29. května 2017, kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167 (oznámeno pod číslem C(2017) 2800)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0925 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 140/7
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/925
   ze dne 29. května 2017,
   kterým se některým členským státům dočasně povoluje certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů ovocných rostlin vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 2800)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (1), a zejména na článek 4, čl. 6 odst. 4, čl. 9 odst. 1 a čl. 13 odst. 3 uvedené směrnice,
   s ohledem na prováděcí směrnici Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce (2), a zejména na čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Prováděcí směrnice 2014/98/EU stanoví pravidla pro produkci, certifikaci a uvádění na trh prvotního, základního a certifikovaného materiálu a ovocných rostlin.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 8 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/98/EU musí být prvotní matečné rostliny a prvotní materiál produkovány za podmínek chráněných proti hmyzu. Ustanovení čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice však stanoví, že pro konkrétní rody nebo druhy lze členskému státu za určitých podmínek povolit certifikovat prvotní materiál vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu nebo rozmnožený z prvotních matečných rostlin vyprodukovaných na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko požádaly o dočasné povolení certifikovat prvotní materiál konkrétních druhů vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vzhledem k tomu, že výstavba zařízení chráněných proti hmyzu vyžaduje značné investice lidských a finančních zdrojů, měla Komise za to, že je vhodné dodavatelům v uvedených členských státech poskytnout dostatek času na to, aby přizpůsobili své systémy produkce, a současně přitom pokračovali v produkci na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Uvedeným členským státům byla tedy povolení certifikovat prvotní materiál konkrétních rodů nebo druhů vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu udělena prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/167 (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Povolení Belgii a Francii byla udělena na krátké období dvou let, jelikož producenti v Belgii a ve Francii začali již dříve investovat do výstavby zařízení chráněných proti hmyzu. Naopak dočasná povolení České republice a Španělsku byla udělena na pětileté období, jelikož producenti v těchto členských státech potřebují na to, aby vyhověli požadavkům produkce v zařízeních chráněných proti hmyzu, delší dobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dočasná povolení udělená Belgii, České republice, Francii a Španělsku je vhodné zachovat, neboť podmínky pro jejich udělení jsou i nadále splněny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Švédsko požádalo o dočasné povolení podle čl. 8 odst. 4 prováděcí směrnice 2014/98/EU k pozdějšímu datu než Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Vzhledem k tomu, že výstavba uvedených zařízení chráněných proti hmyzu vyžaduje značné investice lidských a finančních zdrojů, je vhodné dodavatelům ve Švédsku poskytnout dostatek času na to, aby přizpůsobili své systémy produkce, a současně přitom pokračovali v produkci na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Švédsku by proto mělo být rovněž uděleno dočasné povolení certifikovat prvotní materiál konkrétních rodů nebo druhů vyprodukovaný na poli za podmínek nechráněných proti hmyzu. Dané povolení by mělo být uděleno na období pěti let, jelikož producenti ve Švédsku potřebují na to, aby vyhověli požadavkům produkce v zařízeních chráněných proti hmyzu, relativně dlouhou dobu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/167 byla stanovena vhodná opatření pro Belgii, Českou republiku, Francii a Španělsko s cílem zajistit stejný nákazový status prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných na volném poli a prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných v zařízeních chráněných proti hmyzu. Uvedená opatření zohlednila nutnost omezit riziko nákazy v závislosti na klimatických podmínkách, podmínkách pěstování dotčených prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu a vzdálenosti dotčených prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu od jakýchkoli pro ně významných pěstovaných a planě rostoucích druhů, na základě odborných znalostí týkajících se prevalence a biologie dotčených škodlivých organismů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Opatření týkající se nákazového statusu prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu stanovená prováděcím rozhodnutím (EU) 2017/167 pro Belgii, Českou republiku, Francii a Španělsko by měla být zachována a podobná opatření by měla být stanovena pro Švédsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V zájmu jasnosti a právní jistoty by prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167 mělo být zrušeno a nahrazeno novým rozhodnutím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Povolení
   1.   Belgii a Francii se umožňuje do 31. prosince 2018 certifikovat prvotní materiál dotčených druhů uvedených v příloze vyprodukovaný na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2, 3 a 4.
   Belgii a Francii se umožňuje do 31. prosince 2018 certifikovat rovněž prvotní materiál rozmnožený z prvotních matečných rostlin dotčených druhů uvedených v příloze, které byly vyprodukovány na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2, 3 a 4.
   2.   České republice a Španělsku se umožňuje do 31. prosince 2022 certifikovat prvotní materiál dotčených druhů uvedených v příloze vyprodukovaný na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2, 3 a 4.
   České republice a Španělsku se umožňuje do 31. prosince 2022 certifikovat rovněž prvotní materiál rozmnožený z prvotních matečných rostlin dotčených druhů uvedených v příloze, které byly vyprodukovány na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2, 3 a 4.
   3.   Švédsku se umožňuje do 31. května 2023 certifikovat prvotní materiál dotčených druhů uvedených v příloze vyprodukovaný na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2, 3 a 4.
   Švédsku se umožňuje do 31. května 2023 certifikovat rovněž prvotní materiál rozmnožený z prvotních matečných rostlin dotčených druhů uvedených v příloze, které byly vyprodukovány na volném poli za podmínek nechráněných proti hmyzu, jsou-li splněny požadavky stanovené v článcích 2, 3 a 4.
   Článek 2
   Uchovávání
   1.   Prvotní matečné rostliny a prvotní materiál vyprodukované na poli se uchovávají v souladu s požadavky stanovenými v části A přílohy týkající se dotčených členských států a druhů.
   2.   Nástroje a strojní technika pro štěpování a prořezávání se před každým použitím na dotčených prvotních matečných rostlinách a prvotním materiálu a po něm zkontrolují, vyčistí a vydezinfikují.
   3.   Mezi prvotními matečnými rostlinami se dodržuje vhodná vzdálenost tak, aby se minimalizoval kontakt kořenů mezi uvedenými rostlinami. Rovněž mezi jednotlivými kusy prvotního rozmnožovacího materiálu se dodržuje vhodná vzdálenost tak, aby se minimalizoval kontakt kořenů mezi jednotlivými kusy uvedeného rozmnožovacího materiálu.
   Článek 3
   Vizuální prohlídka, odběr vzorků a testování
   Kromě požadavků týkajících se vizuální prohlídky, odběru vzorků a testování stanovených v článcích 10 a 11 prováděcí směrnice 2014/98/EU dotčené členské státy zajistí, aby byly dodrženy požadavky stanovené v části B přílohy tohoto rozhodnutí týkající se dotčených druhů.
   Článek 4
   Označování prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu
   1.   Kromě informací požadovaných v čl. 2 odst. 2 prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU (4) se na návěsce prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných v Belgii a Francii v souladu s tímto rozhodnutím uvede toto označení: „Vyprodukováno na poli v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/925; certifikace povolena do 31. prosince 2018.“
   Kromě informací požadovaných v čl. 2 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU se na návěsce prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných v České republice a Španělsku v souladu s tímto rozhodnutím uvede toto označení: „Vyprodukováno na poli v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/925; certifikace povolena do 31. prosince 2022.“
   Kromě informací požadovaných v čl. 2 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU se na návěsce prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu vyprodukovaných ve Švédsku v souladu s tímto rozhodnutím uvede toto označení: „Vyprodukováno na poli v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/925; certifikace povolena do 31. května 2023.“
   2.   Při použití průvodního dokladu podle čl. 3 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/96/EU lze informace uvedené na úřední návěsce dle odstavce 1 tohoto článku omezit na: „Vyprodukováno na poli“. V takovém případě se v průvodním dokladu prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu kromě informací požadovaných podle čl. 3 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU uvede označení stanovené v odstavci 1 tohoto článku.
   Článek 5
   Označování základního materiálu a certifikovaného materiálu
   1.   Kromě informací požadovaných v čl. 2 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU se na návěsce základního a certifikovaného materiálu rozmnoženého z prvotního materiálu vyprodukovaného v souladu s tímto rozhodnutím uvede toto označení: „Pochází z materiálu vyprodukovaného na poli v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/925.“
   2.   Při použití průvodního dokladu podle čl. 3 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/96/EU lze informace uvedené na úřední návěsce dle odstavce 1 tohoto článku omezit na: „Pochází z materiálu vyprodukovaného na poli“. V takovém případě se v průvodním dokladu kromě informací požadovaných podle čl. 3 odst. 2 prováděcí směrnice 2014/96/EU uvede označení stanovené v odstavci 1 tohoto článku.
   Článek 6
   Oznámení
   Každý členský stát, jemuž je podle článku 1 povoleno certifikovat prvotní materiál, neprodleně oznámí Komisi a všem ostatním členským státům jakoukoli certifikaci podle uvedeného článku. Oznámení obsahuje údaje o množství prvotních matečných rostlin a prvotního materiálu a o druzích těchto prvotních matečných rostlin a tohoto prvotního materiálu.
   Článek 7
   Zrušení
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/167 se zrušuje.
   Článek 8
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8.
   
      (2)  Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 22.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/167 ze dne 30. ledna 2017, kterým se Belgie, Česká republika, Francie a Španělsko dočasně opravňují, aby certifikovaly prvotní matečné rostliny a prvotní materiál určitých druhů ovocných rostlin uvedených v příloze I směrnice Rady 2008/90/ES, vyprodukované na poli v podmínkách nechráněných proti hmyzu (Úř. věst. L 27, 1.2.2017, s. 143).
   
      (4)  Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014 o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES (Úř. věst. L 298, 16.10.2014, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      ČÁST A
      
         Seznam druhů uvedených v článku 1 a požadavky týkající se jejich uchovávání uvedené v článku 2
      
      1.   Belgie
      
      1.1.   Seznam druhů:
      
         Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. a podnože těchto druhů.
      1.2.   Požadavky pro všechny výše uvedené druhy
      1.2.1.   Opatření
      Pokud vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU odhalí výskyt těchto vektorů, provede se ošetření insekticidy.
      1.3.   Specifické požadavky pro některé druhy
      1.3.1.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica a P. persica
      
      1.3.1.1.   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu musí být zabráněno v květu.
      2.   Česká republika
      
      2.1.   Seznam druhů:
      
         Castanea sativa Mill. a Juglans regia L.
      2.2.   Požadavky pro oba výše uvedené druhy
      2.2.1.   Opatření
      V případě pochyb ohledně výskytu příslušných škodlivých organismů uvedených v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU na prvotních matečných rostlinách a prvotním materiálu musí být tyto prvotní matečné rostliny a tento prvotní materiál neprodleně odstraněny.
      2.2.2.   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám musí být zabráněno v květu pomocí každoročního prořezávání na začátku každého vegetativního období.
      2.3.   Specifické požadavky pro některé druhy
      2.3.1.   Juglans regia L.
      2.3.1.1.   Podmínky pěstování
      Prvotní matečné rostliny se vysazují v oblastech, kde vizuální prohlídky potvrdily nepřítomnost vektorů viru svinování listů třešně.
      3.   Francie
      
      3.1.   Seznam druhů:
      
         Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina a Pyrus communis L.
      3.2.   Požadavky pro všechny výše uvedené druhy
      3.2.1.   Opatření
      Pokud vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU odhalí výskyt těchto vektorů, provede se ošetření insekticidy.
      3.2.2.   Podmínky pěstování
      Prvotní matečné rostliny se naroubují na podnože vyprodukované v kultuře in vitro, je-li k dispozici.
      3.3.   Specifické požadavky pro některé druhy
      3.3.1.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica a P. salicina
      
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu musí být zabráněno v květu.
      4.   Španělsko
      
      4.1.   Seznam druhů:
      
         Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica a Pyrus communis L.
      4.2.   Požadavky pro všechny výše uvedené druhy
      4.2.1.   Opatření
      Pokud vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU odhalí výskyt těchto vektorů, provede se ošetření insekticidy.
      4.3.   Specifické požadavky pro některé druhy
      4.3.1.   Olea europaea L.
      4.3.1.1.   Izolační vzdálenost
      Izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích rostlin druhu Olea europaea L., které nepodléhají systému certifikace, je nejméně 100 metrů.
      4.3.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis a P. persica
      
      4.3.2.1.   Izolační vzdálenost
      Izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích rostlin druhů Prunus amygdalus, P. cerasus a P. prunophora, které nepodléhají systému certifikace, je nejméně 500 metrů.
      4.3.2.2.   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu musí být zabráněno v květu.
      4.3.3.   Pyrus communis L.
      4.3.3.1.   Izolační vzdálenost
      Izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích rostlin druhu P. communis L., které nepodléhají systému certifikace, je nejméně 500 metrů.
      4.3.3.2.   Podmínky pěstování
      Prvotním matečným rostlinám a prvotnímu materiálu musí být zabráněno v květu.
      5.   Švédsko
      
      5.1.   Seznam druhů:
      
         Malus domestica Mill. a Pyrus communis L.
      5.2.   Požadavky pro všechny výše uvedené druhy
      5.2.1.   Opatření
      Kdykoli je odhalen výskyt hmyzu uvedeného v části A přílohy I prováděcí směrnice 2014/98/EU, provede se ošetření insekticidy.
      5.2.2.   Izolační vzdálenost
      Izolační vzdálenost od jakýchkoli pěstovaných nebo planě rostoucích rostlin druhů Malus domestica Mill. a Pyrus communis L., které nepodléhají systému certifikace, je nejméně 500 metrů.
      Odchylně je izolační vzdálenost od genové banky rostlin druhu Malus domestica Mill., které nepodléhají systému certifikace, nejméně 40 metrů, jestliže:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  odběr vzorků a testování rostlin v uvedené genové bance se provádějí pro dotčené druhy v souladu s požadavky prováděcí směrnice 2014/98/EU, a
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  vizuální prohlídky v uvedené genové bance se provádějí nejméně dvakrát za vegetační období.
               
            
         
      
      ČÁST B
      
         Požadavky týkající se vizuálních prohlídek, odběru vzorků a testování podle článku 3
      
      1.   Belgie
      
      1.1.   Požadavky pro všechny druhy uvedené v bodě 1.1 části A
      1.1.1.   Vizuální prohlídka
      Nejméně jednou ročně se provádějí vizuální prohlídky zaměřené na výskyt hmyzích vektorů významných pro škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      1.2.   Specifické požadavky pro některé druhy
      1.2.1.   Malus domestica Mill. a Pyrus communis L.
      1.2.1.1.   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na viry přenášené hmyzem a viry přenášené pylem, které jsou uvedeny v části A přílohy I a v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      1.2.2.   Prunus avium, P. cerasus, P. domestica a P. persica
      
      1.2.2.1.   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně a v každém cyklu množení odeberou vzorky a testují se na viry přenášené hmyzem a viry přenášené pylem, které jsou uvedeny v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      2.   Česká republika
      
      2.1.   Specifické požadavky pro některé druhy
      2.1.1.   Castanea sativa Mill.
      2.1.1.1.   Vizuální prohlídka
      Vizuální prohlídky uvedené v čl. 10 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/98/EU se provádějí od dubna do května.
      2.1.2.   Juglans regia L.
      2.1.2.1.   Vizuální prohlídka
      Vizuální prohlídky uvedené v čl. 10 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/98/EU se provádějí koncem léta nebo na podzim.
      3.   Francie
      
      3.1.   Specifické požadavky pro některé druhy
      3.1.1.   Corylus avellana L.
      3.1.1.1.   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na virus mozaiky jabloně (ApMV).
      3.1.2   Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. a Pyrus communis L.
      3.1.2.1   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na virus chlorotické skvrnitosti listů jabloně (ACLSV), virus žlábkovitosti kmene jabloně (ASGV), virus mělké vrásčitosti kmene jabloně (ASPV) a gumovitost jabloně.
      3.1.3.   Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica a P. salicina
      
      3.1.3.1.   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně a v každém cyklu množení odeberou vzorky a testují se na virus zakrslosti slivoně (PDV) a virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (PNRSV). U P. persica se z každé prvotní matečné rostliny každoročně a v každém cyklu množení odeberou vzorky a testují se na viroid latentní mozaiky broskvoně (PLMVd).
      4.   Španělsko
      
      4.1.   Specifické požadavky pro některé druhy
      4.1.1.   Olea europaea L. a Pyrus communis L.
      4.1.1.1.   Odběr vzorků a testování
      Z každé prvotní matečné rostliny se každoročně odeberou vzorky a testují se na viry a virům podobné choroby uvedené v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      4.1.2.   Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis a P. persica
      
      4.1.2.1.   Odběr vzorků a testování
      Každoročně se odeberou vzorky a testují se na viry a virům podobné choroby uvedené v příloze II prováděcí směrnice 2014/98/EU.
      5.   Švédsko
      
      5.1.   Požadavky pro všechny druhy uvedené v bodě 5.1 části A
      5.1.1.   Vizuální prohlídka
      Vizuální prohlídky uvedené v čl. 10 odst. 1 prováděcí směrnice 2014/98/EU se provádějí nejméně dvakrát za vegetační období.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.