Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/926 ze dne 29. května 2017 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2016 (oznámeno pod číslem C(2017) 3583)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0926 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 140/15
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/926
      ze dne 29. května 2017
      o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2016
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 3583)
         
      
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,
      po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a výrok auditora týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schválit účetní závěrky platebních agentur podle článku 7 uvedeného nařízení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  V souladu s článkem 39 nařízení (EU) č. 1306/2013 začíná zemědělský rozpočtový rok 16. října roku N–1 a končí 15. října roku N. Při schvalování účetních závěrek za rozpočtový rok 2016 by se za účelem sladění referenčního období pro výdaje Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) s referenčním obdobím pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) měly zohlednit výdaje uskutečněné členskými státy od 16. října 2015 do 15. října 2016, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Ustanovení čl. 33 odst. 2 druhého pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 33 odst. 1 prvním pododstavci uvedeného nařízení od jednotlivých členských států získány zpět či jim mají být uhrazeny, se stanoví odečtením průběžných plateb za daný rozpočtový rok od výdajů uznaných za stejný rok v souladu s čl. 33 odst. 1. Komise má tuto částku odečíst od následující průběžné platby, anebo ji k této platbě přičíst.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Komise ověřila informace předložené členskými státy a sdělila před 30. dubnem 2017 členským státům výsledky kontrol spolu s nezbytnými změnami.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V případě některých platebních agentur může Komise na základě předložených ročních účetních závěrek a k nim přiloženým dokumentům přijmout rozhodnutí o jejich úplnosti, přesnosti a věcné správnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Informace předložené některými dalšími platebními agenturami vyžadují doplňující šetření, a jejich účetní závěrky proto nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  V souladu s článkem 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (3) může být lhůta pro průběžné platby uvedená v čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 1306/2013 přerušena na dobu nejvýše šesti měsíců za účelem provedení dodatečných ověření po obdržení informací, že tyto platby jsou spojeny s nesrovnalostí, která má vážné finanční následky. Při přijímání tohoto rozhodnutí by Komise měla vzít v úvahu přerušené částky, aby zamezila provádění jakýchkoli nepřípustných plateb nebo plateb mimo řádné lhůty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Ustanovení čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 ukládá členským státům, aby k ročním účetním závěrkám, které mají předkládat Komisi podle článku 29 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014, přikládaly certifikovanou tabulku, v níž budou zaneseny částky, jež ponesou podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) č. 908/2014. V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 je uveden vzor tabulky, kterou musí členské státy použít k poskytnutí informací o částkách, jež mají být získány zpět. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se v řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn nákladů, které již byly a pravděpodobně budou vynaloženy, vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoby právně odpovědné za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud dojde k přijetí tohoto rozhodnutí během čtyř let následujících po dni žádosti o vrácení nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, měl by nést 100 % finančních důsledků toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek, rozpočet Unie. Částky, u nichž se daný členský stát rozhodl, že nebude usilovat o zpětné získání, se uvedou spolu s odůvodněním jeho rozhodnutí v souhrnné zprávě uvedené v čl. 54 odst. 4 ve spojení s čl. 102 odst. 1 písm. c) bodě iv) nařízení (EU) č. 1306/2013. Tyto částky by proto neměly být účtovány k tíži dotčených členských států, a nese je tedy rozpočet Unie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  V čl. 36 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 se stanoví, že průběžné platby se provádějí bez překročení celkové částky plánovaného příspěvku z EZFRV. V čl. 23 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 se stanoví, že když souhrnná částka výkazů výdajů překročí celkovou částku naplánovanou pro určitý program rozvoje venkova, pro částku k úhradě se stanoví strop ve výši naplánované částky, a to aniž je dotčeno stanovení stropu uvedené v čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Tuto shora omezenou částku Komise uhradí později po přijetí aktualizovaných finančních plánů nebo na závěr programového období.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  V souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 není tímto rozhodnutím dotčeno přijetí dalších rozhodnutí, která může Komise následně přijmout, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      S výjimkou platebních agentur uvedených v článku 2 se schvalují účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) pro rozpočtový rok 2016, které spadají do programového období 2014–2020.
      Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí v rámci každého programu rozvoje venkova jednotlivými členskými státy vráceny nebo jim vyplaceny, jsou uvedeny v příloze I.
      Článek 2
      Na účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů na programy rozvoje venkova financovaných z EZFRV spadajících do programového období 2014–2020 za rozpočtový rok 2016 uvedené v příloze II se toto rozhodnutí nevztahuje a tyto účetní závěrky budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.
      Článek 3
      Částky, jež mají být účtovány členským státům, vyplývající z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou uvedeny v příloze III tohoto rozhodnutí.
      Článek 4
      Tímto rozhodnutím není dotčeno přijetí pozdějších rozhodnutí týkajících se schválení souladu, která může Komise přijmout podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.
      Článek 5
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 29. května 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Phil HOGAN
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
      
         (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
      
         (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).
      
      
         PŘÍLOHA I
         
            SCHVÁLENÉ VÝDAJE EZFRV PODLE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2016
         
         
            Částka podle jednotlivých programů, kterou má členský stát vrátit nebo která mu má být vyplacena
         
         
            Schválené programy s vykázanými výdaji z EZFRV na programové období 2014–2020
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     (v EUR)
                  
               
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Kód CCI
                  
                  
                     Výdaje 2016
                  
                  
                     Opravy
                  
                  
                     Celkem
                  
                  
                     Jednorázové částky
                  
                  
                     Přijatá částka schválená pro rozpočtový rok 2016
                  
                  
                     Průběžné platby uhrazené členskému státu za rozpočtový rok
                  
                  
                     Částka, kterou má členský stát vrátit (–), nebo která mu má být vyplacena (+)
                  
               
               
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                     i
                  
                  
                     ii
                  
                  
                     iii = i + ii
                  
                  
                     iv
                  
                  
                     v = iii – iv
                  
                  
                     vi
                  
                  
                     vii = v – vi
                  
               
               
                  
                     AT
                  
                  
                     2014AT06RDNP001
                  
                  
                     394 613 682,01
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     394 613 682,01
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     394 613 682,01
                  
                  
                     394 627 586,29
                  
                  
                     – 13 904,28
                  
               
               
                  
                     BE
                  
                  
                     2014BE06RDRP001
                  
                  
                     11 217 225,24
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 217 225,24
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 217 225,24
                  
                  
                     11 217 202,47
                  
                  
                     22,77
                  
               
               
                  
                     BE
                  
                  
                     2014BE06RDRP002
                  
                  
                     23 512 531,26
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     23 512 531,26
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     23 512 531,26
                  
                  
                     23 421 235,11
                  
                  
                     91 296,15
                  
               
               
                  
                     CY
                  
                  
                     2014CY06RDNP001
                  
                  
                     7 177 698,67
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     7 177 698,67
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     7 177 698,67
                  
                  
                     7 177 698,67
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     CZ
                  
                  
                     2014CZ06RDNP001
                  
                  
                     203 695 541,97
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     203 695 541,97
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     203 695 541,97
                  
                  
                     203 749 714,20
                  
                  
                     – 54 172,23
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRN001
                  
                  
                     729 267,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     729 267,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     729 267,40
                  
                  
                     729 267,40
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP003
                  
                  
                     62 322 120,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     62 322 120,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     62 322 120,75
                  
                  
                     62 322 145,57
                  
                  
                     – 24,82
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP004
                  
                  
                     172 856 431,53
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     172 856 431,53
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     172 856 431,53
                  
                  
                     172 856 431,53
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP007
                  
                  
                     57 190 495,80
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     57 190 495,80
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     57 190 495,80
                  
                  
                     57 190 535,13
                  
                  
                     – 39,33
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP010
                  
                  
                     24 377 087,84
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     24 377 087,84
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     24 377 087,84
                  
                  
                     24 377 092,28
                  
                  
                     – 4,44
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP011
                  
                  
                     32 907 654,46
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     32 907 654,46
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     32 907 654,46
                  
                  
                     32 907 654,46
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP012
                  
                  
                     76 820 996,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     76 820 996,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     76 820 996,40
                  
                  
                     76 820 996,40
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP015
                  
                  
                     25 364 258,93
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     25 364 258,93
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     25 364 258,93
                  
                  
                     25 364 402,89
                  
                  
                     – 143,96
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP017
                  
                  
                     15 188 966,33
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     15 188 966,33
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     15 188 966,33
                  
                  
                     15 188 966,33
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP018
                  
                  
                     1 122 058,90
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 122 058,90
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 122 058,90
                  
                  
                     1 122 059,13
                  
                  
                     – 0,23
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP019
                  
                  
                     46 901 778,47
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     46 901 778,47
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     46 901 778,47
                  
                  
                     46 901 778,47
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP020
                  
                  
                     22 191 251,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     22 191 251,75
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     22 191 251,75
                  
                  
                     22 191 251,75
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP021
                  
                  
                     33 053 627,56
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     33 053 627,56
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     33 053 627,56
                  
                  
                     33 053 642,15
                  
                  
                     – 14,59
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     2014DE06RDRP023
                  
                  
                     59 151 936,46
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     59 151 936,46
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     59 151 936,46
                  
                  
                     59 152 385,47
                  
                  
                     – 449,01
                  
               
               
                  
                     EE
                  
                  
                     2014EE06RDNP001
                  
                  
                     83 763 325,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     83 763 325,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     83 763 325,16
                  
                  
                     83 762 942,48
                  
                  
                     382,68
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDNP001
                  
                  
                     1 679 171,19
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 679 171,19
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 679 171,19
                  
                  
                     1 679 171,17
                  
                  
                     0,02
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP001
                  
                  
                     5 496 839,18
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     5 496 839,18
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     5 496 839,18
                  
                  
                     5 496 838,24
                  
                  
                     0,94
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP002
                  
                  
                     37 077 404,25
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     37 077 404,25
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     37 077 404,25
                  
                  
                     37 092 637,71
                  
                  
                     – 15 233,46
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP003
                  
                  
                     20 156 350,32
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     20 156 350,32
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     20 156 350,32
                  
                  
                     20 156 569,08
                  
                  
                     – 218,76
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP006
                  
                  
                     11 977 164,85
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 977 164,85
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 977 164,85
                  
                  
                     11 977 164,67
                  
                  
                     0,18
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP007
                  
                  
                     63 042 503,15
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     63 042 503,15
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     63 042 503,15
                  
                  
                     63 042 487,49
                  
                  
                     15,66
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP008
                  
                  
                     104 694 374,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     104 694 374,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     104 694 374,06
                  
                  
                     104 694 339,59
                  
                  
                     34,47
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP009
                  
                  
                     18 159 285,51
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     18 159 285,51
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     18 159 285,51
                  
                  
                     18 159 284,73
                  
                  
                     0,78
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP010
                  
                  
                     69 712 131,94
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     69 712 131,94
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     69 712 131,94
                  
                  
                     69 712 103,73
                  
                  
                     28,21
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP011
                  
                  
                     8 968 366,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     8 968 366,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     8 968 366,63
                  
                  
                     8 968 361,16
                  
                  
                     5,47
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP013
                  
                  
                     600 105,24
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     600 105,24
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     600 105,24
                  
                  
                     600 105,24
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP014
                  
                  
                     10 158 590,26
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 158 590,26
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 158 590,26
                  
                  
                     10 158 590,34
                  
                  
                     – 0,08
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP015
                  
                  
                     1 396 864,03
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 396 864,03
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 396 864,03
                  
                  
                     1 396 863,96
                  
                  
                     0,07
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP016
                  
                  
                     10 831 079,13
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 831 079,13
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 831 079,13
                  
                  
                     10 831 075,79
                  
                  
                     3,34
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     2014ES06RDRP017
                  
                  
                     572 742,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     572 742,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     572 742,76
                  
                  
                     572 742,78
                  
                  
                     – 0,02
                  
               
               
                  
                     FI
                  
                  
                     2014FI06RDRP001
                  
                  
                     276 722 315,79
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     276 722 315,79
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     276 722 315,79
                  
                  
                     276 723 200,40
                  
                  
                     – 884,61
                  
               
               
                  
                     FI
                  
                  
                     2014FI06RDRP002
                  
                  
                     2 429 758,60
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     2 429 758,60
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     2 429 758,60
                  
                  
                     2 429 700,33
                  
                  
                     58,27
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP001
                  
                  
                     2 988 759,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     2 988 759,40
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     2 988 759,40
                  
                  
                     2 957 165,41
                  
                  
                     31 593,99
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP002
                  
                  
                     4 496 477,92
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     4 496 477,92
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     4 496 477,92
                  
                  
                     3 149 987,00
                  
                  
                     1 346 490,92
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP003
                  
                  
                     160 522,50
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     160 522,50
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     160 522,50
                  
                  
                     160 522,50
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP004
                  
                  
                     1 961 758,50
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 961 758,50
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 961 758,50
                  
                  
                     1 961 758,50
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP006
                  
                  
                     742 077,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     742 077,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     742 077,63
                  
                  
                     742 077,63
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP011
                  
                  
                     748 211,60
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     748 211,60
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     748 211,60
                  
                  
                     748 211,60
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP021
                  
                  
                     3 257 086,65
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     3 257 086,65
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     3 257 086,65
                  
                  
                     3 257 086,64
                  
                  
                     0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP022
                  
                  
                     5 007 595,09
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     5 007 595,09
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     5 007 595,09
                  
                  
                     5 007 595,10
                  
                  
                     – 0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP023
                  
                  
                     2 965 676,21
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     2 965 676,21
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     2 965 676,21
                  
                  
                     2 965 676,21
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP024
                  
                  
                     3 141 568,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     3 141 568,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     3 141 568,37
                  
                  
                     3 141 568,35
                  
                  
                     0,02
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP025
                  
                  
                     4 704 210,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     4 704 210,63
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     4 704 210,63
                  
                  
                     4 704 210,62
                  
                  
                     0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP026
                  
                  
                     6 069 326,25
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     6 069 326,25
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     6 069 326,25
                  
                  
                     6 069 326,24
                  
                  
                     0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP031
                  
                  
                     1 959 740,54
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 959 740,54
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 959 740,54
                  
                  
                     1 959 740,52
                  
                  
                     0,02
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP041
                  
                  
                     16 176 639,00
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     16 176 639,00
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     16 176 639,00
                  
                  
                     16 176 639,00
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP042
                  
                  
                     1 782 803,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 782 803,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     1 782 803,98
                  
                  
                     1 782 804,00
                  
                  
                     – 0,02
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP043
                  
                  
                     4 152 955,01
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     4 152 955,01
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     4 152 955,01
                  
                  
                     4 152 955,00
                  
                  
                     0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP052
                  
                  
                     10 028 763,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 028 763,06
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 028 763,06
                  
                  
                     10 028 763,06
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP053
                  
                  
                     10 108 941,19
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 108 941,19
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 108 941,19
                  
                  
                     10 108 941,17
                  
                  
                     0,02
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP054
                  
                  
                     3 949 152,67
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     3 949 152,67
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     3 949 152,67
                  
                  
                     3 949 152,67
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP072
                  
                  
                     16 954 868,48
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     16 954 868,48
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     16 954 868,48
                  
                  
                     16 809 433,20
                  
                  
                     145 435,28
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP073
                  
                  
                     11 637 963,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 637 963,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 637 963,98
                  
                  
                     11 637 964,00
                  
                  
                     – 0,02
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP074
                  
                  
                     59 381 844,55
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     59 381 844,55
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     59 381 844,55
                  
                  
                     59 381 844,54
                  
                  
                     0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP082
                  
                  
                     11 369 813,19
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 369 813,19
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     11 369 813,19
                  
                  
                     11 515 248,44
                  
                  
                     – 145 435,25
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP083
                  
                  
                     10 010 501,31
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 010 501,31
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     10 010 501,31
                  
                  
                     10 010 501,32
                  
                  
                     – 0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP091
                  
                  
                     8 143 765,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     8 143 765,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     8 143 765,76
                  
                  
                     8 143 765,75
                  
                  
                     0,01
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     2014FR06RDRP093
                  
                  
                     7 126 189,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     7 126 189,16
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     7 126 189,16
                  
                  
                     7 126 189,13
                  
                  
                     0,03
                  
               
               
                  
                     GR
                  
                  
                     2014GR06RDNP001
                  
                  
                     230 990 348,26
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     230 990 348,26
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     230 990 348,26
                  
                  
                     227 838 948,92
                  
                  
                     3 151 399,34
                  
               
               
                  
                     HR
                  
                  
                     2014HR06RDNP001
                  
                  
                     130 642 964,35
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     130 642 964,35
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     130 642 964,35
                  
                  
                     130 639 186,68
                  
                  
                     3 777,67
                  
               
               
                  
                     IE
                  
                  
                     2014IE06RDNP001
                  
                  
                     203 978 965,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     203 978 965,76
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     203 978 965,76
                  
                  
                     203 874 746,85
                  
                  
                     104 218,91
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     2014IT06RDRP002
                  
                  
                     23 598 305,44
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     23 598 305,44
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     23 598 305,44
                  
                  
                     23 598 305,61
                  
                  
                     – 0,17
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     2014IT06RDRP003
                  
                  
                     18 415 132,14
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     18 415 132,14
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     18 415 132,14
                  
                  
                     18 415 131,30
                  
                  
                     0,84
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     2014IT06RDRP007
                  
                  
                     15 958 139,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     15 958 139,98
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     15 958 139,98
                  
                  
                     15 958 139,98
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     2014IT06RDRP009
                  
                  
                     5 113 543,78
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     5 113 543,78
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     5 113 543,78
                  
                  
                     5 113 544,07
                  
                  
                     – 0,29
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     2014IT06RDRP010
                  
                  
                     15 473 747,31
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     15 473 747,31
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     15 473 747,31
                  
                  
                     15 473 744,14
                  
                  
                     3,17
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     2014IT06RDRP011
                  
                  
                     6 334 019,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     6 334 019,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     6 334 019,37
                  
                  
                     6 334 019,37
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     2014IT06RDRP014
                  
                  
                     44 056 725,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     44 056 725,37
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     44 056 725,37
                  
                  
                     44 056 724,92
                  
                  
                     0,45
                  
               
               
                  
                     LT
                  
                  
                     2014LT06RDNP001
                  
                  
                     172 813 966,78
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     172 813 966,78
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     172 813 966,78
                  
                  
                     172 814 543,54
                  
                  
                     – 576,76
                  
               
               
                  
                     LU
                  
                  
                     2014LU06RDNP001
                  
                  
                     6 945 887,80
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     6 945 887,80
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     6 945 887,80
                  
                  
                     6 894 391,90
                  
                  
                     51 495,90
                  
               
               
                  
                     LV
                  
                  
                     2014LV06RDNP001
                  
                  
                     106 305 810,49
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     106 305 810,49
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     106 305 810,49
                  
                  
                     106 305 810,49
                  
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     NL
                  
                  
                     2014NL06RDNP001
                  
                  
                     33 528 096,93
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     33 528 096,93
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     33 528 096,93
                  
                  
                     33 522 811,53
                  
                  
                     5 285,40
                  
               
               
                  
                     PL
                  
                  
                     2014PL06RDNP001
                  
                  
                     454 725 264,81
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     454 725 264,81
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     454 725 264,81
                  
                  
                     454 725 811,72
                  
                  
                     – 546,91
                  
               
               
                  
                     PT
                  
                  
                     2014PT06RDRP001
                  
                  
                     33 792 756,65
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     33 792 756,65
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     33 792 756,65
                  
                  
                     33 792 752,98
                  
                  
                     3,67
                  
               
               
                  
                     PT
                  
                  
                     2014PT06RDRP002
                  
                  
                     459 290 424,10
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     459 290 424,10
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     459 290 424,10
                  
                  
                     459 412 567,54
                  
                  
                     – 122 143,44
                  
               
               
                  
                     PT
                  
                  
                     2014PT06RDRP003
                  
                  
                     8 011 226,05
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     8 011 226,05
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     8 011 226,05
                  
                  
                     8 035 597,87
                  
                  
                     – 24 371,82
                  
               
               
                  
                     RO
                  
                  
                     2014RO06RDNP001
                  
                  
                     556 145 121,60
                  
                  
                     – 5 775 525,93
                  
                  
                     550 369 595,67
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     550 369 595,67
                  
                  
                     550 349 470,63
                  
                  
                     20 125,04
                  
               
               
                  
                     SE
                  
                  
                     2014SE06RDNP001
                  
                  
                     190 974 384,34
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     190 974 384,34
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     190 974 384,34
                  
                  
                     190 974 572,33
                  
                  
                     – 187,99
                  
               
               
                  
                     SI
                  
                  
                     2014SI06RDNP001
                  
                  
                     76 080 128,11
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     76 080 128,11
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     76 080 128,11
                  
                  
                     76 097 194,09
                  
                  
                     – 17 065,98
                  
               
               
                  
                     UK
                  
                  
                     2014UK06RDRP001
                  
                  
                     513 071 267,07
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     513 071 267,07
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     513 071 267,07
                  
                  
                     517 978 181,25
                  
                  
                     – 4 906 914,18
                  
               
               
                  
                     UK
                  
                  
                     2014UK06RDRP002
                  
                  
                     28 130 955,88
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     28 130 955,88
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     28 130 955,88
                  
                  
                     28 141 699,67
                  
                  
                     – 10 743,79
                  
               
               
                  
                     UK
                  
                  
                     2014UK06RDRP003
                  
                  
                     26 493 385,20
                  
                  
                     – 3 253,21
                  
                  
                     26 490 131,99
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     26 490 131,99
                  
                  
                     26 179 831,75
                  
                  
                     310 300,24
                  
               
               
                  
                     UK
                  
                  
                     2014UK06RDRP004
                  
                  
                     41 128 704,54
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     41 128 704,54
                  
                  
                     0,00
                  
                  
                     41 128 704,54
                  
                  
                     41 128 712,45
                  
                  
                     – 7,91
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA II
         
            SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR
         
         
            ROZPOČTOVÝ ROK 2016 – EZFRV
         
         
            Seznam platebních agentur a programů, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Platební agentura
                  
                  
                     Program
                  
               
               
                  
                     Bulharsko
                  
                  
                     Státní fond pro zemědělství
                  
                  
                     2014BG06RDNP001
                  
               
               
                  
                     Dánsko
                  
                  
                     Danish AgriFish Agency
                  
                  
                     2014DK06RDNP001
                  
               
               
                  
                     Francie
                  
                  
                     Office du Développement Agricole et Rural de Corse
                  
                  
                     2014FR06RDRP094
                  
               
               
                  
                     Maďarsko
                  
                  
                     Agentura pro zemědělství a rozvoj venkova
                  
                  
                     2014HU06RDNP001
                  
               
               
                  
                     Itálie
                  
                  
                     Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
                  
                  
                     2014IT06RDRP001
                     2014IT06RDRP004
                     2014IT06RDRP005
                     2014IT06RDRP006
                     2014IT06RDRP008
                     2014IT06RDRP012
                     2014IT06RDRP013
                     2014IT06RDRP015
                     2014IT06RDRP016
                     2014IT06RDRP017
                     2014IT06RDRP019
                     2014IT06RDRP020
                     2014IT06RDRP021
                     2014IT06RDRN001
                     2014IT06RDNP001
                  
               
               
                  
                     Agenzia della regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura
                  
                  
                     2014IT06RDRP018
                  
               
               
                  
                     Malta
                  
                  
                     Agriculture and Rural Payments Agency
                  
                  
                     2014MT06RDNP001
                  
               
               
                  
                     Slovensko
                  
                  
                     Poľnohospodárska platobná agentúra
                  
                  
                     2014SK06RDNP001
                  
               
            
         
      
      
      
         PŘÍLOHA III
         
            SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR
         
         
            ROZPOČTOVÝ ROK 2016 – EZFRV
         
         
            Opravy podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013
             (*1)
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Členský stát
                  
                  
                     Měna
                  
                  
                     V národní měně
                  
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     AT
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     BE
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     BG
                  
                  
                     BGN
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     CY
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     CZ
                  
                  
                     CZK
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     DE
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     DK
                  
                  
                     DKK
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     EE
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     ES
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     FI
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     FR
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     GB
                  
                  
                     GBP
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     GR
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     HR
                  
                  
                     HRK
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     HU
                  
                  
                     HUF
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     IE
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     IT
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     LT
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     LU
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     LV
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     MT
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     NL
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     PL
                  
                  
                     PLN
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     PT
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     RO
                  
                  
                     RON
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     SE
                  
                  
                     SEK
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     SI
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
               
                  
                     SK
                  
                  
                     EUR
                  
                  
                     —
                  
                  
                     —
                  
               
            
         
         
         
            (*1)  V tomto rozhodnutí jsou uvedeny pouze opravy týkající se programového období 2014–2020.
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.