Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/927 ze dne 29. května 2017 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2016 (oznámeno pod číslem C(2017) 3597)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0927 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 140/25
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/927
   ze dne 29. května 2017
   o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2016
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3597)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle článku 51 nařízení (EU) č. 1306/2013 musí Komise na základě ročních účetních závěrek předložených členskými státy, k nimž jsou přiloženy informace požadované pro schválení účetních závěrek a výrok auditora týkající se úplnosti, přesnosti a věcné správnosti účetních závěrek a zprávy vyhotovené certifikačními subjekty, schválit účetní závěrky platebních agentur podle článku 7 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V souladu s článkem 39 nařízení (EU) č. 1306/2013 začíná zemědělský rozpočtový rok 16. října roku N–1 a končí 15. října roku N. Při schvalování účetních závěrek za rozpočtový rok 2016 by se měly zohlednit výdaje uskutečněné členskými státy od 16. října 2015 do 15. října 2016, jak je stanoveno v čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Ustanovení čl. 33 odst. 2 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 stanoví, že částky, které mají být v souladu s rozhodnutím o schválení účetní závěrky uvedeným v čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení od každého členského státu získány zpět či mu mají být uhrazeny, se stanoví pomocí odečtení měsíčních plateb za daný rozpočtový rok, tj. rok 2016, od výdajů uznaných ve stejném roce v souladu s čl. 33 odst. 1. Komise má tuto částku odečíst od měsíční platby týkající se výdajů uskutečněných za druhý měsíc následující po měsíci, v němž bylo přijato rozhodnutí o schválení účetní závěrky, nebo ji k ní přičíst.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise ověřila informace předložené členskými státy a sdělila před 30. dubnem 2017 členským státům výsledky kontrol spolu s nezbytnými změnami.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V případě některých platebních agentur může Komise na základě předložených ročních účetních závěrek a k nim přiloženým dokumentům přijmout rozhodnutí o jejich úplnosti, přesnosti a věcné správnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Informace předložené některými dalšími platebními agenturami vyžadují doplňující šetření, a jejich účetní závěrky proto nemohou být v tomto rozhodnutí schváleny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Podle čl. 5 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (3) mají být v rozhodnutí o schválení účetní závěrky zohledněna případná překročení lhůt, ke kterým dojde v měsících srpnu, září a říjnu. Některé výdaje vykázané některými členskými státy během těchto měsíců v roce 2016 byly uskutečněny po příslušných lhůtách. Je proto třeba, aby toto rozhodnutí stanovilo odpovídající snížení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Na základě článku 41 nařízení (EU) č. 1306/2013 Komise již snížila nebo pozastavila některé měsíční platby pro rozpočtový rok 2016 z důvodu překročení finančních stropů, nedodržení lhůt pro platby nebo nedostatků zjištěných v kontrolním systému. Při přijímání tohoto rozhodnutí by Komise měla vzít v úvahu snížené nebo pozastavené částky, aby zamezila provádění veškerých nepřípustných plateb nebo plateb mimo řádné lhůty a vyplácení částek, jež by se mohly později stát předmětem finanční opravy. Je-li to na místě, mohou se dotčené částky stát předmětem dalšího přezkoumání v rámci postupu schvalování souladu podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Ustanovení čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 ukládá členským státům, aby k ročním účetním závěrkám, které mají předkládat Komisi podle článku 29 prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014, přikládaly certifikovanou tabulku, v níž budou zaneseny částky, jež členské státy ponesou podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Prováděcí pravidla týkající se povinnosti členských států oznamovat částky, které mají být získány zpět, jsou stanovena v prováděcím nařízení (EU) č. 908/2014. V příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 908/2014 je uveden vzor tabulky, kterou musí členské státy použít k poskytnutí informací o částkách, jež mají být získány zpět. Na základě tabulek vyplněných členskými státy by měla Komise rozhodnout o finančních důsledcích skutečnosti, že částky v důsledku nesrovnalostí nebyly ve lhůtě čtyř, popřípadě osmi let získány zpět.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podle čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) č. 1306/2013 se v řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout ve vymáhání plateb nepokračovat. Takové rozhodnutí lze přijmout pouze tehdy, pokud je souhrn nákladů, které již byly a pravděpodobně budou vynaloženy, vyšší než částka, která má být získána, nebo pokud se ukáže, že zpětné získání není možné proto, že dlužník nebo osoby právně odpovědné za nesrovnalost vykazují platební neschopnost zjištěnou a uznanou v souladu s vnitrostátním právem. Pokud k přijetí tohoto rozhodnutí dojde během čtyř let následujících po dni prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem nebo během osmi let, jestliže je zpětné získání předmětem vnitrostátního soudního řízení, byl měl nést 100 % finančních důsledků toho, že nedošlo ke zpětnému získání částek, rozpočet Unie. Částky, u nichž se daný členský stát rozhodl, že nebude usilovat o zpětné získání, se uvedou spolu s odůvodněním jeho rozhodnutí v souhrnné zprávě uvedené v čl. 54 odst. 4 ve spojení s čl. 102 odst. 1 písm. c) bodem iv) nařízení (EU) č. 1306/2013. Tyto částky by proto neměly být účtovány k tíži dotčených členských států, a nese je tedy rozpočet Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               V souladu s článkem 51 nařízení (ES) č. 1306/2013 není tímto rozhodnutím dotčeno přijetí dalších rozhodnutí, která může Komise následně přijmout, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly uskutečněny v souladu s předpisy Evropské unie,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   S výjimkou platebních agentur uvedených v článku 2 se schvalují účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) pro rozpočtový rok 2016.
   Částky, které mají být podle tohoto rozhodnutí jednotlivými členskými státy vráceny nebo jim vyplaceny, včetně částek vyplývajících z použití čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, jsou uvedeny v příloze I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Na účetní závěrky platebních agentur členských států týkající se výdajů financovaných z EZZF za rozpočtový rok 2016, uvedené v příloze II, se toto rozhodnutí nevztahuje a tyto účetní závěrky budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek.
   Článek 3
   Tímto rozhodnutím není dotčeno přijetí pozdějších rozhodnutí týkajících se schválení souladu, která může Komise přijmout podle článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby z financování z prostředků Unie vyloučila výdaje, jež nebyly vynaloženy v souladu s předpisy Unie.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 908/2014 ze dne 6. srpna 2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schvalování účetní závěrky, pravidla pro kontroly, jistoty a transparentnost (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 59).
   
      (3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR
      
      
         Rozpočtový rok 2016
      
      
         Částka, kterou má členský stát vrátit nebo která mu má být vyplacena
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                   
               
               
                  2016 – Výdaje/účelově vázané příjmy platebních agentur, jejichž účetní závěrka je
               
               
                  Celkem a + b
               
               
                  Snížení a pozastavení plateb za celý rozpočtový rok (1)
                  
               
               
                  Snížení podle čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013
               
               
                  Celkem včetně snížení a pozastavení plateb
               
               
                  Platby členskému státu za rozpočtový rok
               
               
                  Částka, kterou má členský stát vrátit (–) nebo která mu má být vyplacena (+) (2)
                  
               
            
            
               
                  schválena
               
               
                  oddělena
               
            
            
               
                  = výdaje/účelově vázané příjmy vykázané v ročním výkazu
               
               
                  = součet výdajů/účelově vázaných příjmů v měsíčních výkazech
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                  a
               
               
                  b
               
               
                  c = a + b
               
               
                  d
               
               
                  e
               
               
                  f = c + d + e
               
               
                  g
               
               
                  h = f – g
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  EUR
               
               
                  565 800 293,40
               
               
                  0,00
               
               
                  565 800 293,40
               
               
                  – 24 418,01
               
               
                  – 241 052,67
               
               
                  565 534 822,72
               
               
                  565 786 088,68
               
               
                  – 251 265,96
               
            
            
               
                  BG
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  729 203 377,20
               
               
                  729 203 377,20
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  729 203 377,20
               
               
                  729 203 377,20
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  CZ
               
               
                  EUR
               
               
                  851 003 406,06
               
               
                  0,00
               
               
                  851 003 406,06
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  851 003 406,06
               
               
                  851 003 406,14
               
               
                  – 0,08
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  DKK
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  851 273 384,99
               
               
                  851 273 384,99
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  851 273 384,99
               
               
                  851 273 384,99
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  EUR
               
               
                  4 813 842 919,23
               
               
                  0,00
               
               
                  4 813 842 919,23
               
               
                  – 22 007,53
               
               
                  – 41 980,97
               
               
                  4 813 778 930,73
               
               
                  4 813 605 081,67
               
               
                  173 849,06
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  EUR
               
               
                  119 781 045,31
               
               
                  0,00
               
               
                  119 781 045,31
               
               
                  – 3 127,00
               
               
                  – 225,29
               
               
                  119 777 693,02
               
               
                  119 682 495,57
               
               
                  95 197,45
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  EUR
               
               
                  1 100 232 600,17
               
               
                  0,00
               
               
                  1 100 232 600,17
               
               
                  – 233 504,29
               
               
                  – 92 736,80
               
               
                  1 099 906 359,08
               
               
                  1 098 961 539,18
               
               
                  944 819,90
               
            
            
               
                  EL
               
               
                  EUR
               
               
                  1 931 266 283,90
               
               
                  0,00
               
               
                  1 931 266 283,90
               
               
                  – 80 233,91
               
               
                  – 2 219 058,01
               
               
                  1 928 966 991,98
               
               
                  1 931 251 959,99
               
               
                  – 2 284 968,01
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  EUR
               
               
                  5 498 388 535,84
               
               
                  0,00
               
               
                  5 498 388 535,84
               
               
                  – 6 642 128,99
               
               
                  – 953 901,10
               
               
                  5 490 792 505,75
               
               
                  5 494 559 517,54
               
               
                  – 3 767 011,79
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  EUR
               
               
                  6 638 739 575,44
               
               
                  427 190 631,87
               
               
                  7 065 930 207,31
               
               
                  – 175 963 214,64
               
               
                  – 318 659,21
               
               
                  6 889 648 333,46
               
               
                  6 892 176 940,56
               
               
                  – 2 528 607,10
               
            
            
               
                  HR
               
               
                  EUR
               
               
                  189 069 655,09
               
               
                  0,00
               
               
                  189 069 655,09
               
               
                  – 112,27
               
               
                  0,00
               
               
                  189 069 542,82
               
               
                  189 070 148,92
               
               
                  – 606,10
               
            
            
               
                  IT
               
               
                  EUR
               
               
                  2 052 605 403,60
               
               
                  2 253 934 649,51
               
               
                  4 306 540 053,11
               
               
                  – 642 279,82
               
               
                  – 520 250,83
               
               
                  4 305 377 522,46
               
               
                  4 306 115 729,35
               
               
                  – 738 206,89
               
            
            
               
                  CY
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  56 313 396,90
               
               
                  56 313 396,90
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  56 313 396,90
               
               
                  56 313 396,90
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  LV
               
               
                  EUR
               
               
                  189 060 513,30
               
               
                  0,00
               
               
                  189 060 513,30
               
               
                  0,00
               
               
                  – 540,85
               
               
                  189 059 972,45
               
               
                  189 060 513,30
               
               
                  – 540,85
               
            
            
               
                  LT
               
               
                  EUR
               
               
                  438 683 340,62
               
               
                  0,00
               
               
                  438 683 340,62
               
               
                  – 21 771,92
               
               
                  – 398,01
               
               
                  438 661 170,69
               
               
                  433 978 994,41
               
               
                  4 682 176,28
               
            
            
               
                  LU
               
               
                  EUR
               
               
                  28 963 594,31
               
               
                  0,00
               
               
                  28 963 594,31
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  28 963 594,31
               
               
                  28 924 603,27
               
               
                  38 991,04
               
            
            
               
                  HU
               
               
                  HUF
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 70 659 646,00
               
               
                  – 70 659 646,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 70 659 646,00
               
            
            
               
                  HU
               
               
                  EUR
               
               
                  1 317 869 300,83
               
               
                  0,00
               
               
                  1 317 869 300,83
               
               
                  – 978 373,92
               
               
                  0,00
               
               
                  1 316 890 926,91
               
               
                  1 317 033 374,15
               
               
                  – 142 447,24
               
            
            
               
                  MT
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  5 317 207,05
               
               
                  5 317 207,05
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  5 317 207,05
               
               
                  5 317 207,05
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  EUR
               
               
                  618 414 657,81
               
               
                  0,00
               
               
                  618 414 657,81
               
               
                  – 501 741,06
               
               
                  0,00
               
               
                  617 912 916,75
               
               
                  617 804 156,39
               
               
                  108 760,36
               
            
            
               
                  AT
               
               
                  EUR
               
               
                  675 728 274,74
               
               
                  560 013,80
               
               
                  676 288 288,54
               
               
                  – 483,40
               
               
                  – 2,64
               
               
                  676 287 802,50
               
               
                  676 287 805,14
               
               
                  – 2,64
               
            
            
               
                  PL
               
               
                  PLN
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 463 339,83
               
               
                  – 463 339,83
               
               
                  0,00
               
               
                  – 463 339,83
               
            
            
               
                  PL
               
               
                  EUR
               
               
                  3 439 186 934,69
               
               
                  0,00
               
               
                  3 439 186 934,69
               
               
                  – 11 137 793,39
               
               
                  0,00
               
               
                  3 428 049 141,30
               
               
                  3 426 576 470,41
               
               
                  1 472 670,89
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  EUR
               
               
                  668 951 357,46
               
               
                  0,00
               
               
                  668 951 357,46
               
               
                  – 667 959,08
               
               
                  – 824 107,43
               
               
                  667 459 290,95
               
               
                  667 469 761,97
               
               
                  – 10 471,02
               
            
            
               
                  RO
               
               
                  RON
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 962,73
               
               
                  – 4 962,73
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 962,73
               
            
            
               
                  RO
               
               
                  EUR
               
               
                  1 510 255 741,41
               
               
                  0,00
               
               
                  1 510 255 741,41
               
               
                  – 487 680,90
               
               
                  0,00
               
               
                  1 509 768 060,51
               
               
                  1 509 929 433,56
               
               
                  – 161 373,05
               
            
            
               
                  SI
               
               
                  EUR
               
               
                  140 789 748,39
               
               
                  0,00
               
               
                  140 789 748,39
               
               
                  0,00
               
               
                  – 472,11
               
               
                  140 789 276,28
               
               
                  140 691 157,45
               
               
                  98 118,83
               
            
            
               
                  SK
               
               
                  EUR
               
               
                  430 776 343,03
               
               
                  0,00
               
               
                  430 776 343,03
               
               
                  – 21 043,51
               
               
                  0,00
               
               
                  430 755 299,52
               
               
                  430 774 523,45
               
               
                  – 19 223,93
               
            
            
               
                  FI
               
               
                  EUR
               
               
                  537 722 597,80
               
               
                  0,00
               
               
                  537 722 597,80
               
               
                  – 11 610,57
               
               
                  – 19 035,45
               
               
                  537 691 951,78
               
               
                  537 710 991,08
               
               
                  – 19 039,30
               
            
            
               
                  SE
               
               
                  SEK
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 985 583,95
               
               
                  – 985 583,95
               
               
                  0,00
               
               
                  – 985 583,95
               
            
            
               
                  SE
               
               
                  EUR
               
               
                  677 120 048,81
               
               
                  0,00
               
               
                  677 120 048,81
               
               
                  – 12 921,93
               
               
                  0,00
               
               
                  677 107 126,88
               
               
                  677 107 126,88
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  GBP
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 80 816,20
               
               
                  – 80 816,20
               
               
                  0,00
               
               
                  – 80 816,20
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  EUR
               
               
                  2 949 537 751,98
               
               
                  0,00
               
               
                  2 949 537 751,98
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  2 949 537 751,98
               
               
                  2 951 631 697,28
               
               
                  – 2 093 945,30
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                   
               
               
                  Výdaje (3)
                  
               
               
                  Účelově vázané příjmy (3)
                  
               
               
                  Čl. 54 odst. 2 (= e)
               
               
                  Celkem (= h)
               
            
            
               
                  05 07 01 06
               
               
                  6701
               
               
                  6702
               
            
            
               
                  i
               
               
                  j
               
               
                  k
               
               
                  l = i + j + k
               
            
            
               
                  BE
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 10 213,29
               
               
                  – 241 052,67
               
               
                  – 251 265,96
               
            
            
               
                  BG
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  CZ
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 0,08
               
               
                  0,00
               
               
                  – 0,08
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  DKK
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  DK
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  DE
               
               
                  EUR
               
               
                  215 830,03
               
               
                  0,00
               
               
                  – 41 980,97
               
               
                  173 849,06
               
            
            
               
                  EE
               
               
                  EUR
               
               
                  95 422,74
               
               
                  0,00
               
               
                  – 225,29
               
               
                  95 197,45
               
            
            
               
                  IE
               
               
                  EUR
               
               
                  1 037 556,70
               
               
                  0,00
               
               
                  – 92 736,80
               
               
                  944 819,90
               
            
            
               
                  EL
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 65 910,00
               
               
                  – 2 219 058,01
               
               
                  – 2 284 968,01
               
            
            
               
                  ES
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 813 110,69
               
               
                  – 953 901,10
               
               
                  – 3 767 011,79
               
            
            
               
                  FR
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 209 947,89
               
               
                  – 318 659,21
               
               
                  – 2 528 607,10
               
            
            
               
                  HR
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 606,10
               
               
                  0,00
               
               
                  – 606,10
               
            
            
               
                  IT
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 217 956,06
               
               
                  – 520 250,83
               
               
                  – 738 206,89
               
            
            
               
                  CY
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  LV
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 540,85
               
               
                  – 540,85
               
            
            
               
                  LT
               
               
                  EUR
               
               
                  4 682 574,29
               
               
                  0,00
               
               
                  – 398,01
               
               
                  4 682 176,28
               
            
            
               
                  LU
               
               
                  EUR
               
               
                  38 991,04
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  38 991,04
               
            
            
               
                  HU
               
               
                  HUF
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 70 659 646,00
               
               
                  – 70 659 646,00
               
            
            
               
                  HU
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 142 447,24
               
               
                  0,00
               
               
                  – 142 447,24
               
            
            
               
                  MT
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  NL
               
               
                  EUR
               
               
                  108 760,36
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  108 760,36
               
            
            
               
                  AT
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2,64
               
               
                  – 2,64
               
            
            
               
                  PL
               
               
                  PLN
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 463 339,83
               
               
                  – 463 339,83
               
            
            
               
                  PL
               
               
                  EUR
               
               
                  1 472 670,89
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  1 472 670,89
               
            
            
               
                  PT
               
               
                  EUR
               
               
                  813 636,41
               
               
                  0,00
               
               
                  – 824 107,43
               
               
                  – 10 471,02
               
            
            
               
                  RO
               
               
                  RON
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 962,73
               
               
                  – 4 962,73
               
            
            
               
                  RO
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 161 373,05
               
               
                  0,00
               
               
                  – 161 373,05
               
            
            
               
                  SI
               
               
                  EUR
               
               
                  98 590,94
               
               
                  0,00
               
               
                  – 472,11
               
               
                  98 118,83
               
            
            
               
                  SK
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 19 223,93
               
               
                  0,00
               
               
                  – 19 223,93
               
            
            
               
                  FI
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 3,85
               
               
                  – 19 035,45
               
               
                  – 19 039,30
               
            
            
               
                  SE
               
               
                  SEK
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 985 583,95
               
               
                  – 985 583,95
               
            
            
               
                  SE
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  GBP
               
               
                  0,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 80 816,20
               
               
                  – 80 816,20
               
            
            
               
                  UK
               
               
                  EUR
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 093 945,30
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 093 945,30
               
            
         
      
      
      
         (1)  Uvedená snížení a pozastavení plateb jsou ta, která jsou zohledněna v platebním systému a k nimž jsou přičteny zejména opravy za nedodržení platebních lhůt stanovených v srpnu, září a říjnu 2016 a další snížení v souvislosti s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013.
      
         (2)  Pro výpočet částky, kterou má členský stát vrátit, nebo která mu má být vyplacena, se použije částka, která je součtem schválených výdajů podle ročního výkazu (sloupec a), nebo součtem oddělených výdajů z měsíčních výkazů (sloupec b). Použitelný směnný kurz: ustanovení čl. 11 odst. 1 první pododstavec, druhá věta nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014.
      
         (3)  BL 05 07 01 06 se rozdělí mezi záporné opravy, které se stanou účelově vázanými příjmy v BL 67 01, a kladné opravy ve prospěch členských států, jež budou nyní zahrnuty na straně výdajů 05 07 01 06 podle článku 43 nařízení č. 1306/2013.
      
         
         
         
            
               
                  Pozn.:
               
               
                  nomenklatura 2017: 05 07 01 06, 6701, 6702
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         SCHVÁLENÍ ÚČETNÍCH ZÁVĚREK PLATEBNÍCH AGENTUR
      
      
         ROZPOČTOVÝ ROK 2016 – EZZF
      
      
         Seznam platebních agentur, jejichž účetní závěrky jsou odděleny a budou předmětem pozdějšího rozhodnutí o schválení účetních závěrek
      
      
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Platební agentura
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  Zollamt Salzburg
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  Státní fond pro zemědělství
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  Kyperská organizace pro zemědělské platby
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  Danish AgriFish Agency
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  FranceAgriMer
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  Agenzia per le erogazioni in Agricoltura
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  Agriculture and Rural Payments Agency
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.