Rozhodnutí Rady (EU) 2017/932 ze dne 23. května 2017, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0932 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 141/12
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/932
   ze dne 23. května 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Protokol č. 4 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména s ohledem na čl. 27 odst. 1 tohoto protokolu,
   s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ze dne 31. března 2017 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8) (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Mandát externího auditora Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, společnosti Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d' Entreprises, skončil po provedení auditu za účetní rok 2016. Je proto nezbytné jmenovat externího auditora od účetního roku 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique si za svého externího auditora pro účetní roky 2017 až 2022 vybrala společnost Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Rada guvernérů ECB doporučila, aby společnost Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA byla jmenována externím auditorem Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pro účetní roky 2017 až 2022.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Na základě doporučení Rady guvernérů ECB by mělo být rozhodnutí Rady 1999/70/ES (2) odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 1 nahrazuje tímto:
   
      „1.   Společnost Mazars Réviseurs d'entreprises/Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA se schvaluje jako externí auditor Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique pro účetní roky 2017 až 2022.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Evropské centrální bance.
   
      V Bruselu dne 23. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         E. SCICLUNA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 120, 13.4.2017, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 1999/70/ES ze dne 25. ledna 1999 o schválení externích auditorů národních centrálních bank (Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.