Rozhodnutí Rady (EU) 2017/938 ze dne 23. září 2013 o podpisu Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0938 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 142/2
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/938
   ze dne 23. září 2013
   o podpisu Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rtuť a její sloučeniny jsou vysoce toxické pro zdraví lidí, zvířat a rostlin. V Unii podléhají rtuť a její sloučeniny opatřením na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Řídící rada Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) požádala v roce 2009 výkonného ředitele UNEP, aby svolal mezivládní vyjednávací výbor s mandátem připravit celosvětově právně závazný nástroj o rtuti a s cílem dokončit tuto přípravu před 27. pravidelným zasedáním Řídící rady v roce 2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V prosinci 2010 pověřila Rada Komisi, aby se jménem Unie zúčastnila jednání o celosvětově právně závazném nástroji o rtuti, pokud jde o záležitosti, které spadají do pravomoci Unie a pro které Unie přijala pravidla, v souladu s postupem stanoveným ve směrnicích pro jednání, které jsou obsaženy v dodatku k uvedenému pověření.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Vyjednávání bylo úspěšně dokončeno na pátém zasedání mezivládního vyjednávacího výboru, které se konalo v Ženevě ve dnech 13.–18. ledna 2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Unie hrála v tomto vyjednávání klíčovou úlohu a aktivně se podílela na výsledku, který je v souladu se směrnicemi pro jednání, jež Komise obdržela.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rada na svém 3 233. zasedání dne 21. března 2013 výsledek vyjednávání přivítala.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Celosvětově právně závazný nástroj o rtuti bude pod názvem Minamatská úmluva o rtuti otevřen k podpisu na diplomatické konferenci, která se bude konat od 7. do 11. října 2013 ve městě Kumamoto v Japonsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Minamatská úmluva o rtuti by proto měla být podepsána,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Minamatské úmluvy o rtuti jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření. (1)
   
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat úmluvu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 23. září 2013.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         V. JUKNA
      
   
   
   
      (1)  Znění úmluvy bude zveřejněno současně s rozhodnutím o jejím uzavření.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.