Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/944 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0944 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 142/87
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/944
   ze dne 18. května 2017
   o automatizované výměně daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV nesmí k předávání osobních údajů stanoveném v uvedeném rozhodnutí dojít, dokud nebudou ve vnitrostátním právu na území členských států, které se na tomto předávání podílejí, provedena obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 20 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (3) stanoví, že ověření, zda podmínka uvedená v 1. bodě odůvodnění týkající se automatizované výměny údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV byla splněna, se provádí na základě hodnotící zprávy vycházející z dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Radě byla předložena celková hodnotící zpráva, v níž jsou shrnuty výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu týkajících se výměny daktyloskopických údajů v Lotyšsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2014/911/EU (4) dospěla Rada k závěru, že Lotyšsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 9 uvedeného rozhodnutí od 4. prosince 2014, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí 2014/911/EU, které bylo zrušeno Soudním dvorem Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) jeho rozsudkem ze dne 22. září 2016 ve spojených věcech C-14/15 a C-116/15. V tomto rozsudku Soudní dvůr dospěl k závěru, že účinky rozhodnutí 2014/911/EU jsou zachovány, dokud nevstoupí v platnost nový akt určený k jeho nahrazení. Rozhodnutí 2014/911/EU proto pozbývá účinku ke dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V zájmu zajištění pokračujícího přijímání a poskytování osobních údajů podle článku 9 rozhodnutí 2008/615/SVV by se vstup v platnost tohoto rozhodnutí neměl dotknout platnosti automatizované výměny údajů provedené členskými státy na základě rozhodnutí 2014/911/EU. Členské státy, které získaly osobní údaje podle rozhodnutí 2014/911/EU, by měly být nadále zmocněny k dalšímu zpracování údajů na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy pro účely stanovené v článku 26 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Článek 33 rozhodnutí 2008/615/SVV svěřuje Radě prováděcí pravomoci s cílem přijímat opatření nutná k provádění uvedeného rozhodnutí, zejména pokud jde o přijímání a poskytování osobních údajů stanovené v uvedeném rozhodnutí. Jelikož byly splněny podmínky pro zahájení výkonu takových prováděcích pravomocí a byly dodrženy odpovídající postupy, mělo by být přijato prováděcí rozhodnutí o automatizované výměně daktyloskopických údajů týkající se Lotyšska s cílem nahradit zrušené rozhodnutí 2014/911/EU a umožnit tomuto členskému státu nadále přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 9 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Pro Dánsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Pro Spojené království a Irsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2008/615/SVV,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Lotyšsko je nadále oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 9 rozhodnutí 2008/615/SVV pro účely automatizovaného vyhledávání daktyloskopických údajů.
   Článek 2
   1.   Rozhodnutí 2014/911/EU pozbývá účinku dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, aniž je dotčena platnost automatizované výměny údajů provedené členskými státy na základě uvedeného rozhodnutí.
   2.   Členské státy, které získaly osobní údaje podle rozhodnutí 2014/911/EU, jsou nadále zmocněny k dalšímu zpracování údajů na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy pro účely stanovené v článku 26 rozhodnutí 2008/615/SVV.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 18. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. ABELA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
   
      (2)  Stanovisko ze dne 5. dubna 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2014/911/EU ze dne 4. prosince 2014 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Lotyšsku (Úř. věst. L 360, 17.12.2014, s. 28).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.