Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/947 ze dne 18. května 2017 o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0947 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 142/97
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/947
   ze dne 18. května 2017
   o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV nesmí k předávání osobních údajů stanoveném v uvedeném rozhodnutí dojít, dokud nebudou ve vnitrostátním právu na území členských států, které se na tomto předávání podílejí, provedena obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 uvedeného rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 20 rozhodnutí Rady 2008/616/SVV (3) stanoví, že ověření, zda podmínka uvedená v 1. bodě odůvodnění týkající se automatizované výměny údajů podle kapitoly 2 rozhodnutí 2008/615/SVV byla splněna, se provádí na základě hodnotící zprávy vycházející z dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Radě byly předloženy celkové hodnotící zprávy, v nichž jsou shrnuty výsledky dotazníku, hodnotící návštěvy a zkušebního testu týkající se výměny údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2010/559/EU (4) Rada došla k závěru, že Finsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 13. září 2010, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2011/387/EU (5) Rada došla k závěru, že Slovinsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 28. června 2011, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2011/547/EU (6) Rada došla k závěru, že Rumunsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 12. září 2011, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2012/236/EU (7) Rada došla k závěru, že Polsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 26. dubna 2012, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2012/664/EU (8) Rada došla k závěru, že Švédsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 25. října 2012, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2012/713/EU (9) Rada došla k závěru, že Litva plně provedla obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněna přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 13. listopadu 2012, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2013/230/EU (10) Rada došla k závěru, že Bulharsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 14. května 2013, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2013/692/EU (11) Rada došla k závěru, že Slovensko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 19. listopadu 2013, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Přijetím rozhodnutí Rady 2014/264/EU (12) Rada došla k závěru, že Maďarsko plně provedlo obecná ustanovení o ochraně údajů obsažená v kapitole 6 rozhodnutí 2008/615/SVV a je oprávněno přijímat a poskytovat osobní údaje v souladu s článkem 12 uvedeného rozhodnutí ode dne 6. května 2014, a rovněž dospěla k závěru, že hodnotící zpráva byla schválena v souladu s čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Ve svém rozsudku ze dne 22. září 2016 ve spojených věcech C-14/15 a C-116/15 se Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV protiprávně stanoví požadavek jednomyslnosti pro přijetí opatření nutných k provedení uvedeného rozhodnutí. Rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU byla přijata na základě čl. 25 odst. 2 rozhodnutí 2008/615/SVV a vykazují v důsledku toho procesní vadu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               V zájmu zajištění právní jistoty ohledně přijímání a poskytování osobních údajů podle rozhodnutí 2008/615/SVV, pokud jde o členské státy, na něž se vztahují rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU, by uvedená rozhodnutí měla být nahrazena tímto rozhodnutím.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               V zájmu zajištění pokračujícího přijímání a poskytování osobních údajů podle článku 12 rozhodnutí 2008/615/SVV pozbydou rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU účinku od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Ze stejného důvodu by se vstup tohoto rozhodnutí v platnost neměl dotknout platnosti automatizované výměny údajů provedené členskými státy na základě rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Členské státy, které získaly osobní údaje podle rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU, by rovněž měly být nadále zmocněny k dalšímu zpracování takových údajů na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy pro účely stanovené v článku 26 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Článek 33 rozhodnutí 2008/615/SVV svěřuje Radě prováděcí pravomoci s cílem přijímat opatření nutná k provádění tohoto rozhodnutí, zejména pokud jde o přijímání a poskytování osobních údajů stanovené v uvedeném rozhodnutí. Jelikož byly splněny podmínky pro zahájení výkonu takových prováděcích pravomocí a byly dodrženy odpovídající postupy, mělo by být přijato prováděcí rozhodnutí o automatizované výměně údajů o registraci vozidel týkající se Finska, Slovinska, Rumunska, Polska, Švédska, Litvy, Bulharska, Slovenska a Maďarska s cílem umožnit těmto členským státům nadále přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 12 rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Pro Dánsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2008/615/SVV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Pro Spojené království a Irsko je rozhodnutí 2008/615/SVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2008/615/SVV,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Finsko, Slovinsko, Rumunsko, Polsko, Švédsko, Litva, Bulharsko, Slovensko a Maďarsko jsou i nadále oprávněny přijímat a poskytovat osobní údaje podle článku 12 rozhodnutí 2008/615/SVV pro účely automatizovaného vyhledávání údajů o registraci vozidel (VRD).
   Článek 2
   1.   Rozhodnutí 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU pozbývají účinku dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, aniž je dotčena platnost automatizované výměny údajů provedené členskými státy na základě uvedených rozhodnutí.
   2.   Členské státy, které získaly osobní údaje podle rozhodnutí uvedených v odstavci 1, jsou nadále zmocněny k dalšímu zpracování údajů na vnitrostátní úrovni nebo mezi členskými státy pro účely stanovené v článku 26 rozhodnutí 2008/615/SVV.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.
   
      V Bruselu dne 18. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. ABELA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
   
      (2)  Stanovisko ze dne 5. dubna 2017 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 12).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2010/559/EU ze dne 13. září 2010 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) s Finskem (Úř. věst. L 245, 17.9.2010, s. 34).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2011/387/EU ze dne 28. června 2011 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) se Slovinskem (Úř. věst. L 173, 1.7.2011, s. 9).
   
      (6)  Rozhodnutí Rady 2011/547/EU ze dne 12. září 2011 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) s Rumunskem (Úř. věst. L 242, 20.9.2011, s. 8).
   
      (7)  Rozhodnutí Rady 2012/236/EU ze dne 26. dubna 2012 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) s Polskem (Úř. věst. L 118, 3.5.2012, s. 8).
   
      (8)  Rozhodnutí Rady 2012/664/EU ze dne 25. října 2012 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) se Švédskem (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 44).
   
      (9)  Rozhodnutí Rady 2012/713/EU ze dne 13. listopadu 2012 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) s Litvou (Úř. věst. L 323, 22.11.2012, s. 17).
   
      (10)  Rozhodnutí Rady 2013/230/EU ze dne 14. května 2013 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) s Bulharskem (Úř. věst. L 138, 24.5.2013, s. 12).
   
      (11)  Rozhodnutí Rady 2013/692/EU ze dne 19. listopadu 2013 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) se Slovenskem (Úř. věst. L 319, 29.11.2013, s. 7).
   
      (12)  Rozhodnutí Rady 2014/264/EU ze dne 6. května 2014 o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel (VRD) s Maďarskem (Úř. věst. L 137, 12.5.2014, s. 7).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.