Rozhodnutí Rady (EU) 2017/955 ze dne 29. května 2017, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0955 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 144/17
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/955
      ze dne 29. května 2017,
      kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/376/ES o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program
      RADA EVROPSKÉ UNIE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na Protokol č, 37 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel, připojený ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 2 druhý pododstavec tohoto protokolu,
      s ohledem na návrh Evropské komise,
      s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (2) (dále jen „rámcový program Horizont 2020“) vyzývá k přezkoumání rozhodnutí Rady 2008/376/ES (3) s cílem zajistit, že výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (dále jen „program výzkumného fondu“) doplňuje rámcový program Horizont 2020 v odvětvích spjatých s uhelným a ocelářským průmyslem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Aby se zajistil soudržný rámec pro účast jak v programu výzkumného fondu, tak v rámcovém programu Horizont 2020, je třeba některá pravidla účasti v programu výzkumného fondu sladit s pravidly platnými pro rámcový program Horizont 2020.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Je třeba revidovat pravidla upravující pravomoci a složení poradních a technických skupin, zejména ve vztahu k osobám jmenovaným Komisí jako odborníci, aby se zajistila větší transparentnost a soulad a slučitelnost s rámcovými předpisy pro odborné skupiny Komise a také co nejvyváženější zastoupení relevantních odborných zaměření a oblastí zájmu i optimální zastoupení žen a mužů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Je vhodné zvážit jednodušší pravidla financování, která usnadní účast malých a středních podniků v programu výzkumného fondu a umožní vlastníkům malých a středních podniků a ostatním fyzickým osobám nepobírajícím mzdu používat k výpočtu nákladů na pracovníky jednotkové náklady.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Opatření nezbytná k provedení rozhodnutí 2008/376/ES by měla být přijata v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Rozhodnutí 2008/376/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Rozhodnutí 2008/376/ES se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  článek 21 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 21
                  Úkoly poradních skupin
                  Jednotlivé poradní skupiny poskytují Komisi poradenství ohledně výzkumu a technického vývoje v odvětví uhlí a v odvětví oceli, a to z těchto hledisek:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              celkový vývoj výzkumného programu, soubor informací, jak je uveden v čl. 25 odst. 3, a budoucí základní směry;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              soulad a možné zdvojení s dalšími programy výzkumu a technologického vývoje na unijní a vnitrostátní úrovni;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              stanovení hlavních zásad pro sledování projektů výzkumu a technického vývoje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              relevantnost prací, které probíhají v rámci jednotlivých projektů;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              cíle výzkumu výzkumného programu uvedené v oddílech 3 a 4 kapitoly II;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              f)
                           
                           
                              roční prioritní cíle uvedené v souboru informací, popřípadě prioritní cíle pro vyhrazené výzvy k podávání návrhů, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 2;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              g)
                           
                           
                              příprava příručky pro hodnocení a výběr projektů výzkumu a technického vývoje, jak je uvedena v článcích 27 a 28;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              h)
                           
                           
                              pravidla, postupy a účinnost hodnocení návrhů akcí výzkumu a technologického vývoje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              i)
                           
                           
                              počet, pravomoci a organizace technických skupin uvedených v článku 24;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              j)
                           
                           
                              sestavení vyhrazených nabídkových řízení uvedených v čl. 25 odst. 2;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              k)
                           
                           
                              další opatření na žádost Komise.“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  článek 22 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 22
                  Složení poradních skupin
                  1.   Složení poradních skupin odpovídá tabulkám uvedeným v příloze. Členové poradních skupin jsou osoby jmenované Komisí, aby zastupovali společné zájmy zúčastněných stran. Nezastupují jednu zúčastněnou stranu, avšak vyjadřují názor společný různým organizacím zúčastněných stran.
                  Členové jsou jmenováni na dobu 42 měsíců. Členové, kteří již nejsou schopni efektivně přispívat k jednáním skupiny, odstoupí nebo porušují, a to i po skončení svého funkčního období, mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem služebního tajemství, zejména informace o podnicích, jejich obchodních poměrech nebo nákladových položkách, přestávají být zváni k účasti na zasedáních poradních skupin a mohou být na zbývající část svého funkčního období nahrazeni.
                  2.   Členové poradních skupin jsou vybíráni z řad odborníků, kteří mají schopnosti v oblastech uvedených v kapitole II oddílu 3 a 4 a kteří odpověděli na veřejnou výzvu k podávání přihlášek. Odborníci mohou být rovněž jmenováni na návrh některého ze subjektů uvedených v tabulkách v příloze nebo členskými státy.
                  Členové poradních skupin jsou v daném oboru činní a dbají na odvětvové priority.
                  3.   Komise se snaží zajistit, aby v každé poradní skupině byla vysoká odborná způsobilost a pokud možno také co nejvyváženější zastoupení relevantních odborných zaměření a oblastí zájmu i optimální zeměpisné zastoupení a zastoupení žen a mužů, s ohledem na konkrétní úkoly poradní skupiny, druh požadované odborné kvalifikace a výsledky výběrového řízení.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  článek 24 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 24
                  Zřízení a úkoly technických skupin pro uhlí a ocel
                  1.   Technické skupiny pro uhlí a ocel (dále jen „technické skupiny“) poskytují podporu Komisi při sledování výzkumných, pilotních a ukázkových projektů.
                  Členové technických skupin jsou jmenováni za svou osobu Komisí.
                  Členové, kteří již nejsou schopni efektivně přispívat k jednáním skupiny, odstoupí nebo porušují, a to i po skončení svého funkčního období, mlčenlivost o informacích, které jsou předmětem služebního tajemství, zejména informace o podnicích, jejich obchodních poměrech nebo nákladových položkách, přestávají být zváni k účasti na zasedáních technických skupin.
                  2.   Členové technických skupin jsou vybíráni z řad odborníků, kteří mají schopnosti na poli strategie výzkumu, řízení nebo výroby v oblastech uvedených v kapitole II oddílu 3 a 4 a kteří odpověděli na veřejnou výzvu k podávání přihlášek.
                  Členové technických skupin jsou v daném oboru činní a odpovídají za strategii výzkumu, řízení nebo výrobu v příslušných oblastech.
                  3.   Komise se snaží zajistit, aby v každé technické skupině byla vysoká úroveň odborné způsobilosti, vyvážené zastoupení relevantních odborných zaměření a pokud možno co nejvyváženější zastoupení mužů a žen, jakož i zeměpisné zastoupení, s ohledem na konkrétní úkoly technické skupiny, druh požadované odborné kvalifikace a výsledky výběrového řízení. Členství v technické skupině nevylučuje způsobilost být odborným hodnotitelem.
                  Komise zajistí stanovení pravidel a postupů nezbytných k zamezení a řádnému řešení střetu zájmů u členů technických skupin pověřených posouzením konkrétního projektu. Tyto předpisy rovněž zajistí rovné a spravedlivé zacházení po celou dobu sledování projektů.
                  Schůze technických skupin se pokud možno konají na místech zvolených tak, aby bylo co nejlépe zajištěno sledování projektu a hodnocení výsledků.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  4)
               
               
                  článek 25 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 25
                  Výzva k podávání návrhů
                  1.   Výzva k podávání návrhů se vyhlašuje každý rok. Datum zahájení podávání návrhů se zveřejňuje jako součást souboru informací uvedeného v odstavci 3. Není-li stanoveno jinak, je posledním dnem pro podání návrhů 15. září každého roku. Připadá-li 15. září na víkend nebo na pátek či pondělí, posouvá se termín automaticky na první pracovní den následující po 15. září. Datum posledního dne pro podávání návrhů se zveřejňuje jako součást souboru informací uvedeného v odstavci 3.
                  2.   Pokud se Komise v souladu s čl. 41 písm. d) a e) rozhodne upravit termín pro podání návrhů uvedený v odstavci 1 tohoto článku nebo vyhlásit vyhrazenou výzvu k podávání návrhů, zveřejní uvedené informace v Úředním věstníku Evropské unie.
                  Vyhrazené výzvy k podávání návrhů obsahují termíny a způsoby podání návrhů, včetně toho, zda budou jednokolové nebo dvoukolové, způsob hodnocení návrhů, priorit, typu způsobilých projektů, jak je uvedeno v článcích 14 až 18, a předpokládané financování.
                  3.   Komise zajistí, aby všichni potenciální účastníci měli v okamžiku zveřejnění výzvy k podávání návrhů k dispozici dostačující pokyny a informace, a to zejména prostřednictvím souboru informací dostupného na internetové stránce Komise. Soubor informací lze také od Komise na požádání obdržet v tištěné formě.
                  Soubor informací obsahuje podrobná pravidla účasti, metody správy návrhů a projektů, formuláře žádostí, pravidla pro podávání návrhů, vzorové grantové dohody, informace o způsobilých nákladech a maximálním povoleném finančním příspěvku, informace o metodách plateb a roční prioritní cíle výzkumného programu.
                  Žádosti se podávají Komisi v souladu s pravidly stanovenými v souboru informací.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  5)
               
               
                  v článku 27 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
                  „Komise zajistí, aby všichni potenciální účastníci měli k dispozici příručku pro hodnocení a výběr akcí výzkumu a technologického vývoje.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  6)
               
               
                  v článku 28 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
                  „3.   Komise vypracuje seznam přijatých návrhů, seřazených podle kvality.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  7)
               
               
                  vkládá se nový článek, který zní:
                  „Článek 29a
                  Provádění akcí
                  1.   Účastníci provádějí akce v souladu se všemi podmínkami a povinnostmi stanovenými tímto rozhodnutím, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (*1) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 (*2), výzvou k podávání návrhů a grantovou dohodou.
                  2.   Účastníci nepřijmou žádné závazky, které jsou neslučitelné s tímto rozhodnutím nebo s grantovou dohodou. Pokud některý účastník nesplní své povinnosti spojené s technickým prováděním akce, ostatní účastníci tyto povinnosti splní bez dalšího financování z prostředků Unie, ledaže je Komise těchto povinností výslovně zprostí. Účastníci zajistí, aby Komise byla včas informována o každé události, která by mohla podstatně ovlivnit provádění akce nebo zájmy Unie.
                  3.   Účastníci provedou akci a přijmou za tímto účelem všechna nezbytná a přiměřená opatření. Musí mít k dispozici vhodné zdroje potřebné k provedení akce, a to v době, kdy jsou potřebné. Je-li to nezbytné k provedení akce, mohou o provedení práce v rámci akce požádat třetí strany, včetně subdodavatelů. Účastníci jsou za provedenou práci nadále odpovědní vůči Komisi a vůči ostatním účastníkům.
                  4.   Zadávání subdodávek pro provedení některých složek akce je omezeno na případy stanovené v grantové dohodě a na řádně odůvodněné případy, které nebylo možné v době vstupu grantové dohody v platnost jednoznačně předvídat.
                  5.   Třetí strany jiné než subdodavatelé mohou provést práci v rámci akce za podmínek stanovených v grantové dohodě. Příslušná třetí strana a práce, kterou má vykonat, se stanoví v grantové dohodě.
                  Náklady vzniklé těmto třetím stranám mohou být považovány za způsobilé, pokud daná třetí strana splní všechny tyto podmínky:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              byla by způsobilá pro financování, pokud by byla účastníkem;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              je přidruženým subjektem nebo má právní vazbu na účastníka, z níž vyplývá spolupráce, která není omezena na danou akci;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              je uvedena v grantové dohodě a
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              dodržuje pravidla použitelná pro účastníka podle grantové dohody, pokud jde o způsobilost nákladů a kontrolu výdajů.
                           
                        
                     
                  
                  6.   Účastníci dodržují vnitrostátní právní předpisy i etická pravidla v zemích, kde se akce provádí. Účastníci případně před zahájením akce obdrží souhlas příslušných celostátních nebo místních etických výborů.
                  
                     (*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1)."

                  
                     (*2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  8)
               
               
                  článek 33 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 33
                  Náklady na pracovníky
                  Způsobilé náklady na pracovníky zahrnují pouze hodiny skutečně odpracované osobami, které přímo vykonávají práci v rámci akce.
                  Náklady na pracovníky vzniklé vlastníkům malých a středních podniků a jiným fyzickým osobám, které nepobírají mzdu, lze nahradit na základě jednotkových nákladů.“;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  9)
               
               
                  článek 39 se nahrazuje tímto:
                  „Článek 39
                  Jmenování nezávislých a vysoce kvalifikovaných odborníků
                  Na jmenování nezávislých a vysoce kvalifikovaných odborníků uvedených v článku 18, čl. 28 odst. 2 a v článku 38 se použijí obdobně ustanovení článku 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 (*3).
                  
                     (*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).“;"

               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  10)
               
               
                  v článku 41 se písmeno d) nahrazuje tímto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              „d)
                           
                           
                              změny termínu pro podání návrhů podle článku 25;“;
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  11)
               
               
                  v článku 42 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
                  „2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (*4).
                  
                     (*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
      
         V Bruselu dne 29. května 2017.
         
            
               Za Radu
            
            
               předseda
            
            C. CARDONA
         
      
      
      
         (1)  Stanovisko ze dne 14. prosince 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).
      
         (3)  Rozhodnutí Rady 2008/376/ES ze dne 29. dubna 2008 o přijetí výzkumného programu Výzkumného fondu pro uhlí a ocel a o víceletých technických základních směrech pro tento program (Úř. věst. L 130, 20.5.2008, s. 7).
      
         (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.