Rozhodnutí Rady (Euratom) 2017/956 ze dne 29. května 2017 o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2016–2019, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0956 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 144/23
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (Euratom) 2017/956
   ze dne 29. května 2017
   o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2016–2019, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 7 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po konzultaci s Výborem pro vědu a techniku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V rámci Evropského výzkumného prostoru je a po jistou dobu zůstane reaktor s vysokým tokem neutronů (dále jen „HFR“) v Pettenu významným prostředkem, který má Společenství k dispozici k výzkumu v rámci věd o materiálech, k testování materiálů, k nukleární medicíně a k výzkumu bezpečnosti jaderných reaktorů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Provoz HFR podporovala série doplňkových programů výzkumu, z nichž poslední (1) skončil dne 31. prosince 2015.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Provoz HFR pokračoval po celý rok 2016 bez doplňkového programu výzkumu, zatímco subjekty pověřené financujícími členskými státy o věci jednaly. Vzhledem k tomu, že toto úsilí vedlo k dohodě mezi dvěma vnitrostátními subjekty, je nutné zajistit pokračování finanční podpory v rámci nového doplňkového programu výzkumu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pro zajištění kontinuity mezi doplňkovými programy výzkumu by mělo být toto rozhodnutí použitelné od 1. ledna 2016. Část příspěvků podle doplňkového programu výzkumu HFR na období 2016–2019 by mělo být dovoleno použít na výdaje vynaložené během roku 2016.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Protože HFR je potřebný jakožto nenahraditelná infrastruktura Společenství pro výzkum v oblasti bezpečnosti jaderných reaktorů, ochrany zdraví (včetně vývoje lékařských izotopů v rámci lékařského výzkumu), jaderné fúze, základního výzkumu, odborné přípravy a nakládání s odpady (včetně bezpečnostních aspektů jaderných paliv používaných v určitých unijních reaktorových systémech, jež jsou předmětem zájmu v Evropě), mělo by se v jeho provozu podle doplňkového programu výzkumu HFR na období 2016–2019 pokračovat do konce roku 2019.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Francie) a NRG (Nuclear Research and Consultancy Group V.O.F., Nizozemsko) vzhledem ke svému zvláštnímu zájmu o ozařovací schopnosti HFR dosáhly jakožto výkonné orgány Francie a Nizozemska dohody a budou doplňkový program výzkumu HFR na období 2016–2019 v celém rozsahu financovat formou příspěvků do souhrnného rozpočtu Evropské unie v podobě účelově vázaných příjmů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tyto příspěvky jsou určeny k financování provozu HFR s cílem podpořit provádění výzkumného programu za běžného provozu a při pravidelné údržbě HFR. Oficiální oznámení provozovatele NRG o konečném odstavení nizozemskému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu před vyhlášením stavu bezpečné konzervace povede k pozastavení zbývajících plateb k uhrazení i výzev Komise k úhradě příspěvků,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Doplňkový program výzkumu pro provoz HFR, jehož cíle jsou uvedeny v příloze I, se přijímá na dobu čtyř let počínaje 1. lednem 2016.
   Článek 2
   Náklady na provádění programu, odhadované ve výši 30,2 milionu EUR, jsou plně financovány z příspěvků Francie a Nizozemska, jednajících prostřednictvím CEA a NRG. Rozdělení této částky je stanoveno v příloze II. Tento příspěvek se považuje za účelově vázaný příjem v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (2).
   Článek 3
   1.   Řízením programu je pověřena Komise. Za tímto účelem využívá služeb Společného výzkumného střediska.
   2.   Správní rada Společného výzkumného střediska je Komisí průběžně informována o provádění programu.
   Článek 4
   Pokud NRG oficiálně oznámí konečné odstavení HFR nizozemskému vnitrostátnímu regulačnímu orgánu před vyhlášením stavu bezpečné konzervace, zbavují se Francie a Nizozemsko, jednající prostřednictvím CEA a NRG, povinnosti provést zbývající platby a Komise přestane předkládat výzvy k úhradě příspěvků podle tohoto rozhodnutí.
   Článek 5
   Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě závěrečnou zprávu o provádění tohoto rozhodnutí po ukončení doplňkového programu výzkumu HFR na období 2016–2019.
   Článek 6
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 1. ledna 2016.
   Článek 7
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 29. května 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         C. CORDONA
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2012/709/Euratom ze dne 13. listopadu 2012 o přijetí doplňkového programu výzkumu reaktoru s vysokým tokem neutronů na období 2012–2015, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii (Úř. věst. L 321, 20.11.2012, s. 59).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      VĚDECKOTECHNICKÉ CÍLE
      Hlavní cíle doplňkového programu výzkumu HFR jsou:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  Zajistit bezpečný a spolehlivý provoz HFR tak, aby se zaručila dostupnost toku neutronů pro experimentální účely.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  Umožnit efektivní využívání HFR výzkumnými instituty v široké škále oblastí výzkumu: zlepšení bezpečnosti jaderných reaktorů, ochrana zdraví (včetně vývoje lékařských izotopů), jaderná fúze, základní výzkum, odborná příprava a nakládání s odpadem (včetně bezpečnostních aspektů jaderných paliv pro reaktorové systémy, jež jsou předmětem zájmu v Evropě).
               
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ
      Příspěvky na doplňkový program výzkumu HFR pocházejí z Nizozemska a Francie.
      Příspěvky jsou rozděleny takto:
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Francie: 1,2 milionu EUR,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  Nizozemsko: 29 milionů EUR,
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                   
               
               
                  celkem: 30,2 milionu EUR.
               
            
         
      
      Tyto příspěvky se platí do souhrnného rozpočtu Evropské unie a musí být účelově vázány na tento program. Podle pracovního programu, o němž bude mezi přispívajícími členskými státy a Komisí dosaženo dohody, může část těchto příspěvků v rámci tohoto doplňkového programu pokrýt výdaje na provoz HFR během roku 2016.
      Uvedené příspěvky jsou pevně stanovené a nepodléhají revizi v souvislosti se změnami provozních nákladů a nákladů na údržbu a vyřazení z provozu.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.