Rozhodnutí Rady (EU) 2017/971 ze dne 8. června 2017, kterým se stanoví postupy plánování a vedení vojenských misí EU SBOP bez výkonných pravomocí a mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil, rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0971 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/133
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/971
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se stanoví postupy plánování a vedení vojenských misí EU SBOP bez výkonných pravomocí a mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil, rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada rozhodla, že je nutné posílit plánování a vedení vojenských misí EU bez výkonných pravomocí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V závěrech ze dne 6. března 2017 se Rada shodla na tom, že krátkodobým cílem je zřídit v rámci Vojenského štábu EU (EUMS) v Bruselu útvar schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC), který bude odpovědný za operační plánování a vedení vojenských misí bez výkonných pravomocí na strategické úrovni a bude podléhat politické kontrole a strategickému řízení ze strany Politického a bezpečnostního výboru.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nově zřízený útvar MPCC bude fungovat souběžně a koordinovaně s útvarem schopnosti civilního plánování a vedení, zejména prostřednictvím společné podpůrné koordinační jednotky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V závěrech ze dne 6. března 2017 Rada rozhodla, že ředitelem MPCC bude generální ředitel EUMS, který bude z tohoto titulu vykonávat funkce velitele mise pro vojenské mise bez výkonných pravomocí, včetně tří výcvikových misí EU (EUTM) nasazených v Somálsku, Mali a ve Středoafrické republice, v souladu s mandátem ředitele MPCC.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               V závěrech ze dne 6. března 2017 Rada rovněž souhlasila s návrhy týkajícími se strategického výhledu a dohledu, díky nimž mohou příslušné struktury pro řešení krizí v rámci Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) poskytovat Radě, vysokému představiteli pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) a Politickému a bezpečnostnímu výboru účinnou podporu při plnění jejich příslušných povinností v souvislosti s vojenskými misemi bez výkonných pravomocí, mimo jiné prostřednictvím systematické součinnosti a koordinace mezi velitelem mise a těmito strukturami na strategicko-politické úrovni, aniž je dotčena linie velení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dne 8. června 2017 schválila Rada konsolidovaný mandát EUMS, zahrnující i MPCC. Tento mandát respektuje specifika EUMS a zvláštní povahu jeho funkcí v souladu s čl. 4 odst. 3 písm. a) rozhodnutí Rady 2010/427/EU (1) o organizaci a fungování ESVČ, jak byly přizpůsobeny novým postupům velení a řízení, které schválila Rada, a nahrazuje mandát EUMS, jenž je připojen k rozhodnutí Rady 2001/80/SZBP (2) o zřízení Vojenského štábu Evropské unie, který již není použitelný. Útvar MPCC proto bude plnit úkoly, které mu jsou přiděleny v novém konsolidovaném mandátu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Byly provedeny nezbytné přípravy, aby se mohl útvar MPCC ujmout svých povinností, zejména v souvislosti s misemi EUTM nasazenými v Somálsku, v Mali a ve Středoafrické republice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Rada by proto měla stanovit postupy plánování a vedení vojenských misí bez výkonných pravomocí a změnit linii velení těchto tří misí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Ředitel MPCC by měl vykonávat povinnosti velitele operace podle rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 (3) o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Velitelé sil misí EUTM by se měli ve všech příslušných případech připojit k doporučením velitele mise pro Politický a bezpečnostní výbor, jež se týkají účasti třetích států.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Aniž je dotčena linie velení, poskytují velitelům sil misí EU vedení v otázkách místní politické situace v příslušných případech zvláštní zástupci EU a příslušné delegace Unie v regionu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se nepodílí na provádění tohoto rozhodnutí,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Odpovědnost za operační plánování a vedení vojenských misí EU bez výkonných pravomocí na vojensko-strategické úrovni nese ředitel útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC).
   2.   Na operační úrovni v místě nasazení vede vojenské mise bez výkonných pravomocí, jakmile jsou zřízeny, velitel sil mise EU, který podléhá velení ředitele MPCC při výkonu funkcí velitele mise.
   3.   Ředitel MPCC při výkonu funkcí velitele mise pro vojenské mise bez výkonných pravomocí podléhá politické kontrole a strategickému řízení ze strany Politického a bezpečnostního výboru v souladu s článkem 38 Smlouvy.
   Článek 2
   1.   V souladu se zásadami EU pro velení a řízení a v souladu s revidovaným mandátem EUMS poskytuje útvar MPCC řediteli MPCC při výkonu funkcí velitele mise podporu jakožto statická velitelská a řídící struktura na vojensko-strategické úrovni mimo operační prostor, která je odpovědná za operační plánování a vedení vojenských misí bez výkonných pravomocí, a to i za utváření, rozmístění, udržování a obnovu ozbrojených sil Unie.
   2.   Po zřízení mise je veliteli sil mise EU v místě nasazení nápomocno velitelství sil mise.
   Článek 3
   Ředitel MPCC plní při výkonu funkcí velitele mise povinnosti velitele operace podle rozhodnutí (SZBP) 2015/528.
   Článek 4
   Rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP (4) se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
               „1.   Velitelem mise EUTM Somalia je ředitel útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC).
               2.   Velitelem sil mise EU pro misi EUTM Somalia je jmenován brigádní generál Maurizio Morena.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 3 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
               „1.   Útvar MPCC je statickou velitelskou a řídící strukturou na vojensko-strategické úrovni mimo operační prostor, která je odpovědná za operační plánování a vedení mise EUTM Somalia.
               2.   Velitelství sil mise EUTM Somalia se nachází v Mogadišu a podléhá velení velitele sil mise EU. Jeho součástí je styčný úřad v Nairobi.
               3.   Do doby, než útvar MPCC dosáhne plné operační schopnosti, zahrnuje útvar MPCC podpůrnou buňku velitelství sil mise v Bruselu.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V čl. 5 odst. 1 se na konci čtvrté věty slova „velitele mise EU“ nahrazují slovy:
               „velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 5 odst. 3 se do druhé věty před slova „na svá zasedání“ vkládají slova:
               „a velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V čl. 6 odst. 2 se do druhé věty před slova „na svá zasedání“ vkládají slova:
               „a velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Aniž je dotčena linie velení, poskytují veliteli sil mise EU vedení v otázkách místní politické situace zvláštní zástupce EU pro oblast Afrického rohu v koordinaci s příslušnými delegacemi Unie v regionu.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               V čl. 8 odst. 2 se do druhé věty před slova „a Vojenského výboru EU“ vkládají slova:
               „, po konzultaci velitele sil mise EU,“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V čl. 11 odst. 5 se na konci věty doplňují tato slova:
               „nebo na velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               V čl. 13 odst. 2 se slova „velitele mise EU“ nahrazují slovy:
               „velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   Článek 5
   Rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP (5) se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
               „1.   Velitelem mise EUTM Mali je ředitel útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC).
               2.   Velitelem sil mise EU pro misi EUTM Mali je jmenován brigádní generál Peter Devogelaere.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 3 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
               „1.   Útvar MPCC je statickou velitelskou a řídící strukturou na vojensko-strategické úrovni mimo operační prostor, která je odpovědná za operační plánování a vedení mise EUTM Mali.
               2.   Velitelství sil mise EUTM Mali se nachází v Mali a podléhá velení velitele sil mise EU.
               3.   Do doby, než útvar MPCC dosáhne plné operační schopnosti, zahrnuje útvar MPCC podpůrnou buňku velitelství sil mise v Bruselu.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V čl. 5 odst. 1 se na konci čtvrté věty slova „velitelů mise EU“ nahrazují slovy:
               „velitelů sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 5 odst. 3 se do druhé věty před slova „na svá zasedání“ vkládají slova:
               „a velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V čl. 6 odst. 2 se do druhé věty před slova „na svá zasedání“ vkládají slova:
               „a velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Aniž je dotčena linie velení, poskytují veliteli sil mise EU vedení v otázkách místní politické situace zvláštní zástupce Evropské unie pro oblast Sahelu v koordinaci s vedoucím delegace Unie v Bamaku.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               V čl. 8 odst. 2 se do druhé věty před slova „a Vojenského výboru EU“ vkládají slova:
               „po konzultaci velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V čl. 11 odst. 5 se na konci věty doplňují slova:
               „nebo na velitele sil mise EU.“
            
         
      
   
   Článek 6
   Rozhodnutí (SZBP) 2016/610 (6) se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 2 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
               „1.   Velitelem mise EUTM RCA je ředitel útvaru schopnosti vojenského plánování a vedení (MPCC).
               2.   Velitelem sil mise EU pro misi EUTM RCA je jmenován brigádní generál Herman Ruys.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               V článku 3 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
               „1.   Útvar MPCC je statickou velitelskou a řídící strukturou na vojensko-strategické úrovni mimo operační prostor, která je odpovědná za operační plánování a vedení mise EUTM RCA.
               2.   Velitelství sil mise EUTM RCA se nachází v Bangui a podléhá velení velitele sil mise.
               3.   Do doby, než útvar MPCC dosáhne plné operační schopnosti, zahrnuje útvar MPCC podpůrnou buňku velitelství sil mise v Bruselu.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               3)
            
            
               V čl. 5 odst. 1 se ve čtvrté větě slova „velitelů mise EU“ nahrazují slovy:
               „velitelů sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               4)
            
            
               V čl. 5 odst. 3 se do druhé věty po slovech „velitele mise EU“ vkládají slova:
               „a velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               5)
            
            
               V čl. 6 odst. 2 se do druhé věty před slova „na svá zasedání“ vkládají slova:
               „a velitele sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               6)
            
            
               V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   Aniž je dotčena linie velení, poskytuje veliteli sil mise EU vedení v otázkách místní politické situace vedoucí delegace Unie ve Středoafrické republice.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               7)
            
            
               V čl. 7 odst. 4 se slova „velitelem mise EU“ nahrazují slovy:
               „velitelem sil mise EU“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               8)
            
            
               V čl. 8 odst. 2 se do druhé věty před slova „a Vojenského výboru EU“ vkládají slova:
               „, po konzultaci velitele sil mise EU,“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               9)
            
            
               V čl. 12 odst. 5 se na konci věty doplňují slova:
               „nebo na velitele sil mise EU.“
            
         
      
   
   Článek 7
   Zrušují se rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/396 (7), (SZBP) 2016/2352 (8) a (SZBP) 2017/112 (9).
   Článek 8
   Rada na základě zprávy vysokého představitele přezkoumá zřízení útvaru MPCC a společné podpůrné koordinační jednotky rok poté, co se stanou plně funkčními, nejpozději však do konce roku 2018.
   Článek 9
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 8. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         U. REINSALU
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost (Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2001/80/SZBP ze dne 22. ledna 2001 o zřízení Vojenského štábu Evropské unie (Úř. věst. L 27, 30.1.2001, s. 7).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/528 ze dne 27. března 2015 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (Athena) a o zrušení rozhodnutí 2011/871/SZBP (Úř. věst. L 84, 28.3.2015, s. 39).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (Úř. věst. L 44, 19.2.2010, s. 16).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19).
   
      (6)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 21).
   
      (7)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/396 ze dne 15. března 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (Úř. věst. L 73, 18.3.2016, s. 99).
   
      (8)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/2352 ze dne 7. prosince 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016) (Úř. věst. L 348, 21.12.2016, s. 25).
   
      (9)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/112 ze dne 10. ledna 2017 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou výcvikovou misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017) (Úř. věst. L 18, 24.1.2017, s. 47).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.