Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/972 ze dne 8. června 2017, kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/154

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0972 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/139
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/972
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/154
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 27. prosince 2001 přijala Rada společný postoj 2001/931/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 27. ledna 2017 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2017/154 (2), kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP (dále jen „seznam“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada dospěla k závěru, že v případě jednoho z uvedených subjektů již neexistují důvody, aby byl na seznamu nadále ponechán.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Seznam by proto měl být odpovídajícím způsobem aktualizován,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha rozhodnutí (SZBP) 2017/154 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 8. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         U. REINSALU
      
   
   
   
      (1)  Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/154 ze dne 27. ledna 2017, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2016/1136 (Úř. věst. L 23, 28.1.2017, s. 21).
   
   
      PŘÍLOHA
      Ze seznamu uvedeného v příloze rozhodnutí (SZBP) 2017/154 se vyjímá níže uvedený subjekt:
      II.   SKUPINY A SUBJEKTY
      
         
         
         
         
            
               
               
                  11.
               
               
                  „Hofstadgroep“.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.