Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/974 ze dne 8. června 2017, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0974 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/143
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/974
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 26. července 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/413/SZBP (1).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Rozhodnutí 2010/413/SZBP stanoví mimo jiné režim udělování povolení pro přezkum a rozhodování, pokud jde o převody jaderného materiálu do Íránu nebo o činnosti prováděné s Íránem v oblasti jaderných materiálů, na něž se nevztahuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2231 (2015), a to v plném souladu se společným komplexním akčním plánem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rada se domnívá, že podmínky režimu udělování povolení by měly být pozměněny s cílem dosáhnout jednotného provádění kontrol v celé Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               K provedení opatření stanovených tímto rozhodnutím je nezbytná další činnost Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Rozhodnutí 2010/413/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2010/413/SZBP se mění takto:
   
      
      
      
         
            
               1)
            
            
               V článku 26c rozhodnutí 2010/413/SZBP se odstavec 7 nahrazuje tímto:
               „7.   Pořízení věcí, materiálů, vybavení, zboží a technologií uvedených v odstavci 1 z Íránu, ať již z tohoto území pocházejí či nikoli, příslušníky členských států nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států musí být oznámeno společné komisi.“
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               2)
            
            
               Článek 26d se mění takto:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           odstavec 3 se nahrazuje tímto:
                           „3.   Členské státy zapojené do činností uvedených v odstavcích 1 a 2 zajistí, aby měly k dispozici informace o konečném použití a místu konečného použití jakékoli dodané věci.“
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           V čl. 26d odst. 5 se písmeno f) nahrazuje tímto:
                           
                              
                              
                              
                                 
                                    
                                       „f)
                                    
                                    
                                       měly k dispozici informace o konečném použití a místu konečného použití jakékoli dodané věci.“
                                    
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 8. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         U. REINSALU
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.