Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/976 ze dne 7. června 2017, kterým se schvaluje rozhodnutí o odchylce podle článku 9 směrnice Rady 96/67/ES týkající se poskytování určitých služeb pozemního odbavování na letišti Tallinn (AS Tallinna Lennujaam) (oznámeno pod číslem C(2017) 3798)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0976 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 146/150
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/976
   ze dne 7. června 2017,
   kterým se schvaluje rozhodnutí o odchylce podle článku 9 směrnice Rady 96/67/ES týkající se poskytování určitých služeb pozemního odbavování na letišti Tallinn (AS Tallinna Lennujaam)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3798)
      
   
   (Pouze estonské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   ROZHODNUTÍ O ODCHYLCE OZNÁMENÉ VLÁDOU ESTONSKÉ REPUBLIKY
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Estonské úřady emailem ze dne 14. února 2017 a v dopise doručeném Komisi dne 7. března 2017, oznámily v souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice 96/67/ES (dále jen „směrnice“) rozhodnutí vlády Estonské republiky udělit tallinnskému letišti odchylky na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Odchylka spočívá v tom, že řídícímu orgánu letiště (Tallinn Airport Ltd) je prostřednictvím jeho stoprocentně vlastněné dceřiné společnosti Tallinn Airport GH Ltd jako jedinému subjektu vyhrazeno právo poskytovat třetím stranám na letišti Tallinnu tyto kategorie služeb uvedené v bodech 3 a 5 přílohy směrnice: odbavování zavazadel a manipulaci na rampě. Odchylka se uděluje na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice na počáteční dobu dvou let počínající dne 15. května 2017 a končící dne 14. května 2019. Vzhledem k době, která je určena na překonání prostorových omezení s cílem dalšího otevření trhu, estonské úřady v souladu s čl. 9 odst. 6 směrnice dále rozhodly o prodloužení této doby o dodatečné období dvou let od 15. května 2019 do 14. května 2021.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 9 odst. 5 směrnice Komise konzultovala svůj návrh posouzení s estonskou vládou.
            
         
      
   
   2.   STÁVAJÍCÍ SITUACE NA TALLINNSKÉM LETIŠTI
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Po nedávném zvýšení prahové hodnoty ročního objemu provozu nad dva milióny cestujících stanovené v čl. 1 odst. 2 směrnice spadá letiště Tallinn do působnosti směrnice a týkají se ho povinnosti z ní vyplývající, které souvisí s otevřením trhu odbavovacích služeb.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Co se týče odbavování zavazadel, tallinnské letiště v současnosti disponuje jedním odbavovacím terminálem a jedním zařízením pro třídění zavazadel pro zavazadla odbavená na místě a všechna transferová zavazadla, které je umístěné v suterénu centrální části terminálu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Přestože je celkový přístup na trh s odbavovacími službami v současnosti plně liberalizován, je letiště z důvodu prostorových omezení prostřednictvím své dceřiné společnosti jediným poskytovatelem služeb odbavování zavazadel a manipulace na rampě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tallinnské letiště nyní prochází procesem rozvoje. Tento proces byl naplánován v roce 2010 a původně nebyl navržen pro otevření trhu odbavovacích služeb. Jakmile však letiště dosáhlo prahové hodnoty dvou miliónů cestujících, začala se uplatňovat směrnice a stavební plány byly příslušným způsobem přezkoumány, aby se investice vyhradily konkrétně na otevření trhu s odbavovacími službami. V příštích letech letiště počítá s realizací investičních plánů jak pro počáteční stavební plány, které budou dále prováděny podle programu, tak pro plány, které jsou navrženy konkrétně na otevření trhu s odbavovacími službami, přičemž zajištěním kontinuity operací se bude snažit co nejvíce zmírnit nepohodlí, jež mohou pro cestující znamenat stavební práce nezbytné vzhledem k očekávanému nárůstu počtu cestujících, zejména během nadcházejícího estonského předsednictví EU od 1. července do 31. prosince 2017.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Na tallinnském letišti probíhají nebo budou zahájeny následující velké investiční projekty do rozvoje infrastruktury:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           projekt rozvoje provozního prostoru v období 2016–2020,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           prodloužení jižního nástupního koridoru odbavovacího terminálu v období 2016–2019,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           výstavba pozemního stání (součást projektu odbavovacího terminálu) v roce 2017,
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           investice do otevření trhu odbavovacích služeb v období 2019–2021.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   3.   KONZULTACE ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V souladu s čl. 9 odst. 3 směrnice Komise zveřejnila souhrn rozhodnutí o odchylce, které jí oznámily estonské úřady, v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 29. března 2017 (2) a vyzvala zúčastněné strany, aby se k němu vyjádřily.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Komise obdržela vyjádření od sdružení leteckých dopravců, kteří oponují tvrzením estonské vlády, že současná infrastruktura nemá žádné prostorové omezení, které by společnosti Tallinn Airport Ltd. bránilo nalézt řešení pro přijetí alespoň jednoho dalšího poskytovatele služeb. Sdružení leteckých dopravců tvrdí, že tak tomu bylo v minulosti, kdy několik společností po dlouhé období na tallinnském letišti odbavovací služby poskytovalo.
            
         
      
   
   4.   POSOUZENÍ ODCHYLKY S OHLEDEM NA USTANOVENÍ SMĚRNICE
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Estonské úřady vydaly své rozhodnutí o odchylce na základě čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice, které členským státům v případě zvláštního omezení disponibilního prostoru nebo kapacity výslovně umožňuje vyhradit jednu či více kategorií služeb uvedených v čl. 6 odst. 2 (3) jednomu poskytovateli. V tomto případě estonské úřady v souladu s čl. 9 odst. 2 uvedly kategorie, kterých se rozhodnutí o odchylce týká. Dotčenými kategoriemi jsou odbavování zavazadel a manipulace na rampě, které jsou uvedené v bodech 3 a 5 přílohy směrnice, zatímco přístup na trh pro všechny ostatní kategorie odbavovacích služeb na tallinnském letišti není omezen.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Odchylku uděluje Estonská republika především z tohoto důvodu: kvůli stávajícím omezením disponibilního prostoru a kapacity na tallinnském letišti není možné zavést dalšího poskytovatele služeb pozemního odbavování pro kategorie služeb uvedené výše (vyjma dopravy potravin a nápojů, jejich nakládání do letadla a vykládání z letadla) v době trvání stavebních prací, jež umožní plně otevřít trh služeb manipulace na rampě a odbavování zavazadel. Zejména:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Umístění a velikost stávajícího zařízení pro třídění zavazadel neumožňuje přidělit prostor dalším poskytovatelům odbavování zavazadel. Zvláště provozní prostor je omezený a úzký a manévrování se zavazadlovými vozíky je zejména při špičkové zátěži pro stávajícího poskytovatele služeb obtížné. Umístění stávajícího zařízení nelze rozšířit do jiných prostor, což znamená, že pro otevření trhu druhé společnosti zajišťující odbavování zavazadel jsou nutné významné stavební práce za účelem výstavby nových zařízení ve vnějším prostoru.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           V blízkém okolí parkovacího stání letadel není k dispozici dostatek prostoru, což znemožňuje zřízení parkování pro další vybavení pro druhou společnost zajišťující manipulaci na rampě. Stávající parkovací stání určená pro strojní vybavení pozemního odbavování a zavazadlové vozíky na parkovacích místech na odbavovací ploše a pod galerií terminálu pro cestující jsou již využívána v maximální možné míře. Řešit současné problémy s omezeným prostorem je pro stávajícího poskytovatele služeb náročné, zejména např. v zimním období, kdy na omezené parkovací ploše parkují i vozy na odklízení sněhu. Kromě toho nejsou k dispozici žádné zvláštní hangáry ani garáže pro parkování vybavení. Jelikož v blízkosti terminálu pro cestující není pro zvýšení parkovací kapacity žádný fyzický prostor, přijetí druhého provozovatele odbavovacích služeb v současnosti není možné a vyžaduje významné stavební práce za účelem výstavby nových zařízení.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               Za prvé, Komise se domnívá, že prostor pro zavazadla je omezený, jelikož je 72 metrů dlouhý, 13 metrů široký a 1,9 metru vysoký, což není dostatečné pro druhého poskytovatele odbavování zavazadel. Za druhé, vzhledem k prvnímu odstavci článku 9 směrnice, který se týká prostorových omezení nebo kapacity vznikající zejména z míry dopravního zahlcení a míry využívání areálu, Komise podotýká, že tyto aspekty na tallinnském letišti charakterizují tři krátké časové úseky s vysokou zátěží, během kterých musí být v omezeném časovém úseku uvedena do provozu řada zařízení, a to za současných prostorových omezení. Za třetí, prostorová omezení nemohou být rychle a jednoduše vyřešena rozšířením současného areálu se zařízením, jelikož okolní prostor není k dispozici, protože je zastavěný. Konečně, v současné chvíli není k dispozici dostatečný prostor k uskladnění vybavení nebo k umístění personálu dalšího poskytovatele odbavování zavazadel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Co se týče manipulace na rampě, Komise také podotýká, že za prvé v blízkém okolí parkovacího stání letadel není k dispozici dostatek prostoru, což znemožňuje zřízení parkování pro další vybavení druhé společnosti zajišťující manipulaci na rampě. Za druhé, stávající parkovací stání určená pro strojní vybavení pozemního odbavování a zavazadlové vozíky na parkovacích místech na odbavovací ploše a pod galerií terminálu pro cestující jsou již využívána v maximální možné míře. Za třetí, řešit současné problémy s omezeným prostorem na tallinnském letišti je pro stávajícího poskytovatele služeb náročné, zejména v zimním období, kdy na omezené parkovací ploše parkují i vozy na odklízení sněhu. Za čtvrté, nejsou k dispozici žádné zvláštní hangáry ani garáže pro parkování vybavení. Konečně, jelikož v blízkosti terminálu pro cestující není pro zvýšení parkovací kapacity k dispozici žádný fyzický prostor, přijetí druhého provozovatele služeb pozemního odbavování není v současnosti možné a vyžaduje významné stavební práce za účelem výstavby nových zařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Co se týče tvrzení sdružení leteckých dopravců, že několik společností na tallinnském letišti v minulosti služby pozemního odbavování poskytovalo, Komise podotýká, že podle informací podávaných Estonskem od roku 1998 se míra letového provozu na tallinnském letišti zvýšila více než o 50 % a počet cestující se zvýšil o 300 %, přičemž velikost rampy a prostoru pro odbavování zavazadel zůstaly stejné. Dostupnost prostoru se v důsledku zvýšení provozu změnila. Sdružení leteckých dopravců nespecifikuje, jak by mohla za současných podmínek manipulaci na rampě a odbavování zavazadel provádět další společnost zajišťující pozemní odbavování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Aby bylo možné překonat výše uvedená prostorová omezení, estonské úřady předložily detailní plán, který má za cíl rozšířit infrastrukturu, která by umožnila vstup druhého poskytovatele odbavování zavazadel a poskytovatele manipulace na rampě a aby se tak vyhovělo stupni otevření trhu, které vyžaduje směrnice. Vypršení platnosti odchylky v roce 2021 odpovídá plánovanému skončení období výstavby, jež umožní otevření trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               V tomto ohledu Komise podotýká, že uvedené tři projekty, které má tallinnské letiště realizovat, by přispěly k otevření trhu s pozemním odbavováním následujícím způsobem:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Projekt rozvoje provozního prostoru (2016–2020): tallinnské letiště vybuduje na východ od dráhy dodatečný areál pro odmrazování a prodlouží rampu A směrem na sever. Po skončení tohoto projektu by toto umožnilo druhé společnosti zajišťující pozemní odbavování vstoupit na trh odbavovacích služeb a provádět odmrazování a manipulaci na rampě.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Prodloužení jižního nástupního koridoru odbavovacího terminálu (2016–2019): zvýší se kapacita rentgenových zařízení pro odbavená zavazadla a budou vybudovány další převlékací kabiny pro personál pozemního odbavování, což by také umožnilo vstup druhé společnosti zajišťující pozemní odbavování na trh.
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           Výstavba pozemního stání (2017–2018): zvětšilo by se parkoviště pro zaměstnance druhé společnosti zajišťující pozemní odbavování.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Na základě výše uvedených úvah a informací, které má Komise k dispozici, se Komise domnívá, že estonské úřady prokázaly, že pro druhého externího poskytovatele služeb provádějícího odbavování vedle vlastního oddělení služeb pozemního odbavování nemá letiště kapacitu, dokud nedokončí výše popsané stavební projekty.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Byly také zváženy skutečnosti, že trh na tallinnském letišti je otevřený vůči všem kategoriím pozemního odbavování kromě odbavování zavazadel a manipulace na rampě, že omezení, která odchylky představují, platí nediskriminačně pro všechny (potenciální) poskytovatele služeb pozemního odbavování (kromě oddělení letiště pro služby pozemního odbavování), že žádný poskytovatel služeb pozemního odbavování ani uživatel letiště dosud nepodal žádost o povolení provozovat činnosti odbavování zavazadel nebo manipulace na rampě na tallinnském letišti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Ustanovení čl. 9 odst. 1 písm. b), které vyhrazuje poskytování služeb jedinému poskytovateli, nesmí přesáhnout dva roky a může být prodlouženo o jedno období ne delší než dva roky. Toto je rámec, ve kterém estonské úřady udělily uvedenou odchylku. Obnovení bylo oznámeno ve stejnou dobu, kdy bylo doručeno oznámení o rozhodnutí o odchylce, a Komise jej analyzovala v rozsahu stávajícího postupu a tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Konečně, zejména s ohledem na současnou situaci na letišti Tallinn, na věcnou a časovou omezenost předmětných odchylek a opatření přijatých v zájmu překonání stávajících omezení, má Komise za to, že odchylky nepoškozují nepřiměřeně cíle směrnice, nevyvolávají narušení hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb pozemního odbavování a uživateli letiště provádějícími odbavování vlastními silami ani nemají trvat déle, než je nutné, tak jak je stanoveno v čl. 9 odst. 2 druhém pododstavci směrnice.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Tímto rozhodnutím není dotčen článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, který zakazuje, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na vnitřním trhu nebo jeho podstatné části, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, neboť takové jednání je s vnitřním trhem neslučitelné.
            
         
      
   
   5.   ZÁVĚR
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Na základě výsledků posouzení, které Komise provedla, a po konzultaci s Estonskou republikou by rozhodnutí uvedeného členského státu o odchylce podle čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice týkající se letiště Tallinn, jež bylo Komisi oznámeno emailem dne 14. února 2017 a v dopise doručeném dne 7. března 2017, mělo být schváleno.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem poradního výboru uvedeného v článku 10 směrnice,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí Estonské republiky o odchylce podle čl. 9 odst. 1 písm. b) směrnice 96/67/ES týkající se letiště Tallinn, jež bylo Komisi oznámeno emailem dne 14. února 2017 a v dopise doručeném dne 7. března 2017, se tímto schvaluje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Estonské republice.
   
      V Bruselu dne 7. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36.
   
      (2)  Úř. věst. C 98, 29.3.2017, s. 3.
   
      (3)  Ustanovení čl. 6 odst. 2 směrnice zní: „Členské státy nemohou nicméně omezit tento počet na méně než dva poskytovatele pro každou kategorii těchto služeb:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               odbavování zavazadel,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               manipulace na rampě,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               manipulace na rampě, manipulace s pohonnými hmotami a oleji,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               odbavování nákladu a pošty, co se týká fyzické manipulace s nákladem a poštou mezi letištním terminálem a letadlem při příletu, odletu nebo v tranzitu.
            
         
      
   
   odbavování nákladu a pošty, co se týká fyzické manipulace s nákladem a poštou mezi letištním terminálem a letadlem při příletu, odletu nebo v tranzitu.“.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.