Rozhodnutí Rady (EU) 2017/986 ze dne 8. června 2017, kterým se prodlužuje funkční období zástupce výkonného ředitele Europolu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0986 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 148/46
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/986
   ze dne 8. června 2017,
   kterým se prodlužuje funkční období zástupce výkonného ředitele Europolu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (1), a zejména na čl. 54 odst. 3 až 5 uvedeného nařízení,
   jednajíc jako orgán, který má pravomoc jmenovat výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele Europolu,
   s ohledem na návrh správní rady Europolu ze dne 19. května 2017,
   Vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Pan Wilhelmus Martinus VAN GEMERT byl jmenován zástupcem výkonného ředitele Europolu aktem Rady ze dne 11. února 2014 (2). Jeho funkční období skončí dne 30. dubna 2018.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 54 odst. 4 nařízení (EU) 2016/794 jsou zástupci výkonného ředitele Europolu jmenováni na čtyřleté období, jež je možné jednou prodloužit.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 1. května 2017 stanoví postup pro prodloužení funkčního období zástupců výkonného ředitele Europolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Správní rada Europolu uvědomila dne 10. května 2017 Evropský parlament o svém záměru navrhnout Radě prodloužení funkčního období pana Wilhelma Martina VAN GEMERTA.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Správní rada Europolu předložila Radě stanovisko, v němž navrhuje prodloužení funkčního období stávajícího zástupce výkonného ředitele Europolu pana Wilhelmuse VAN GEMERTA a jeho přeřazení do platové třídy AD 14.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Na základě návrhu předloženého správní radou Europolu si Rada přeje prodloužit funkční období pana Wilhelmuse VAN GEMERTA jako zástupce výkonného ředitele Europolu,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Funkční období pana Wilhelma Martina VAN GEMERTA jako zástupce výkonného ředitele Europolu se prodlužuje od 1. května 2018 do 30. dubna 2022 se zařazením do platové třídy AD 14 stupně 1.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 8. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         U. REINSALU
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53.
   
      (2)  Úř. věst. C 44, 15.2.2014, s. 3.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.