Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/995 ze dne 9. června 2017, kterým se zřizuje konsorcium datových archivů evropských společenských věd – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (CESSDA ERIC) (oznámeno pod číslem C(2017) 3870)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0995 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 149/85
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/995
   ze dne 9. června 2017,
   kterým se zřizuje konsorcium datových archivů evropských společenských věd – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (CESSDA ERIC)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3870)
      
   
   (Pouze anglické, české, dánské, francouzské, maďarské, německé, nizozemské, řecké, slovenské, slovinské a švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko a Švýcarsko požádaly Komisi o zřízení konsorcia datových archivů evropských společenských věd – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (CESSDA ERIC). Státy souhlasily, že hostitelskou zemí CESSDA ERIC bude Norsko. Švýcarská konfederace informovala o svém rozhodnutí zúčastnit se CESSDA ERIC nejprve jako pozorovatel. Švýcarsko také souhlasilo, že hostitelskou zemí CESSDA ERIC bude Norsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že Spojené království dne 29. března 2017 v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie, přestanou se Smlouvy na Spojené království vztahovat ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o prodloužení této lhůty. Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o vystoupení, použije se toto prováděcí rozhodnutí proto pouze do doby, než Spojené království přestane být členským státem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (ES) č. 723/2009 bylo začleněno do dohody o spolupráci v Evropském hospodářském prostoru (EHP) rozhodnutím smíšeného výboru EHP č. 72/2015 (2).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v uvedeném nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Zřizuje se konsorcium datových archivů evropských společenských věd – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (CESSDA ERIC).
   2.   Základní prvky stanov konsorcia CESSDA ERIC jsou uvedeny v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, České republice, Dánskému království, Francouzské republice, Maďarsku, Nizozemskému království, Norskému království, Rakouské republice, Republice Slovinsko, Řecké republice, Slovenské republice, Spojenému království Velké Británie a Severního Irska, Spolkové republice Německo, Švédskému království a Švýcarské konfederaci.
   
      V Bruselu dne 9. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Carlos MOEDAS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Úř. věst. L 129, 19.5.2016, s. 85).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ZÁKLADNÍ PRVKY STANOV KONSORCIA CESSDA ERIC
      
      
         Následující články a odstavce článků stanov konsorcia CESSDA ERIC představují základní prvky podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 723/2009
      
      1.   Úkoly a činnosti
      
      (článek 2 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC je centrem distribuované výzkumné infrastruktury, které propojuje datové archivy společenských věd svých členů, pozorovatelů a jiných partnerů. Konsorcium CESSDA ERIC neprovozuje vlastní datové archivy.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Úkolem konsorcia CESSDA ERIC je poskytovat distribuovanou a udržitelnou výzkumnou infrastrukturu, a umožnit tak výzkumné komunitě provádět vysoce kvalitní výzkum v oblasti společenských věd, který přispívá k tvorbě účinných řešení závažných problémů, kterým společnost dnes čelí, a usnadnit výuku a vzdělávání v oblasti společenských věd.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC je provozováno na neziskovém základě. Může však provádět omezené hospodářské činnosti, pokud jsou úzce spojeny s jeho hlavními úkoly a neohrožují jejich dosažení.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC svůj úkol plní tak, že přispívá k tvorbě a koordinaci norem, protokolů a profesionálních osvědčených postupů včetně vzdělávání v osvědčených postupech vztahujících se k distribuci a správě dat. Konsorcium CESSDA ERIC také podle potřeby zahrnuje do infrastruktury nové zdroje dat.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC podporuje širší zapojení do výzkumné infrastruktury. Pro usnadnění vstupu zemí, které usilují o podporu dalšího rozvoje svých datových archivů společenských věd, iniciuje konsorcium CESSDA ERIC vzdělávací aktivity a výměny mezi zavedenými a potenciálními poskytovateli služeb.
               
            
         
      
      2.   Název a sídlo
      
      (článek 1 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium datových archivů evropských společenských věd (CESSDA) má právní status konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) zřízeného podle nařízení (ES) č. 723/2009 a nese název „CESSDA ERIC“.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Statutární sídlo konsorcia CESSDA ERIC je v Bergenu v Norsku.
               
            
         
      
      3.   Doba trvání a ukončení činnosti
      
      (články 22 a 23 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC existuje do ukončení svojí činnosti v souladu s článkem 23.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Ukončení činnosti
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Valné shromáždění může dvoutřetinovou většinou hlasů rozhodnout o ukončení činnosti konsorcia CESSDA ERIC.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia CESSDA ERIC, vyrozumí konsorcium o této skutečnosti Evropskou komisi.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Aktiva zbývající po zaplacení závazků konsorcia CESSDA ERIC se rozdělí mezi členy v poměru k jejich akumulovaným příspěvkům ve prospěch konsorcia CESSDA ERIC.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              Bez zbytečného odkladu, v každém případě však do deseti dnů od uzavření postupu pro ukončení činnosti, vyrozumí konsorcium CESSDA ERIC o této skutečnosti Evropskou komisi.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              Konsorcium CESSDA ERIC zaniká dnem, kdy Evropská komise zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      4.   Odpovědnost a pojištění
      
      (článek 20 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      Odpovědnost
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC odpovídá za své dluhy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Členové a pozorovatelé nejsou společně odpovědni za dluhy konsorcia CESSDA ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC uzavře odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvářením a provozem infrastruktury konsorcia CESSDA ERIC.
               
            
         
      
      5.   Politika přístupu k datům
      
      (článek 14 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Politika přístupu k datům konsorcia CESSDA ERIC je v souladu s doporučeními a pokyny pro přístup k údajům Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (Zásady a pokyny OECD pro přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných prostředků, OECD 2007).
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Data a metadata financovaná z veřejných prostředků, která uchovávají poskytovatelé služeb, jsou, pokud čl. 9 odst. 6 nestanoví jinak, zdarma a veřejně přístupná v přístupovém bodě pro veřejný výzkum a vzdělávání a jsou včas zpřístupněna.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Poskytovatelé služeb zpřístupní všechny sbírky dat oprávněným výzkumným pracovníkům za účelem veřejného výzkumu a vzdělávání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Poskytovatelé služeb chrání anonymitu subjektů dat v souladu s příslušnými mezinárodními, evropskými a vnitrostátními předpisy a etickými rámci.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Poskytovatelé služeb dodržují spravedlivé, otevřené a transparentní postupy co se týče přístupu k datům a metadatům, která uchovávají.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  6.
               
               
                  Zásada otevřeného přístupu podle čl. 14 odst. 2 a 3 neukládá poskytovateli služeb sdílet data, metadata nebo sbírky dat, pokud by to bylo v rozporu s vnitrostátními právními předpisy, právy duševního vlastnictví nebo z jiných přesvědčivých právních důvodů.
               
            
         
      
      6.   Vědecká poradní rada
      
      (článek 10 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Valné shromáždění jmenuje nezávislou vědeckou poradní radu složenou alespoň ze čtyř, ale ne více než sedmi, významných, nezávislých a zkušených vědců z celého světa. Jmenování vědecké poradní rady vychází z doporučení ředitele. Řediteli poskytuje poradenství vědecká poradní rada a fórum poskytovatelů služeb. Funkční období členů vědecké poradní rady jsou tři roky. Členové mohou být jmenováni maximálně na dvě funkční období.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Ředitel alespoň jednou ročně konzultuje s poradní vědeckou radou kvalitu služeb, vědecké politiky a postupů a budoucí plány v těchto oblastech.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Poradní vědecká rada každoročně prostřednictvím ředitele předkládá valnému shromáždění psanou zprávu o svojí činnosti. Zpráva obsahuje posouzení služeb nabízených konsorciem CESSDA ERIC uživatelům dat. Ředitel zprávu předkládá valnému shromáždění společně se svými komentáři a případnými doporučeními.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Poradní vědecká rada může ředitele požádat, aby valnému shromáždění navrhl doplnění členů rady, aby se zajistila její dostatečná reprezentativnost ve všech oblastech, kterými se konsorcium CESSDA ERIC zabývá.
               
            
         
      
      7.   Politika šíření informací
      
      (článek 15 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Politika šíření informací konsorcia CESSDA ERIC je uplatňována prostřednictvím komunikační strategie konsorcia.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Politika zahrnuje výstupy všech činností financovaných konsorciem CESSDA ERIC a je otevřeně dostupná vyjma případů, kde je její zpřístupnění znemožněno již existujícími právy duševního vlastnictví.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Všechny odborné dokumenty, politiky, hlavní postupy a zprávy o monitorování jsou veřejně přístupné na webové stránce konsorcia CESSDA ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Veškerá dokumentace vztahující se ke splnění povinností poskytovatele služeb je zveřejněna poskytovateli služeb.
               
            
         
      
      8.   Duševní vlastnictví
      
      (článek 16 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Pojmem „duševní vlastnictví“ se v těchto stanovách rozumí duševní vlastnictví ve smyslu článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) podepsané dne 14. července 1967.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Co se týká otázek duševního vlastnictví, vztahy mezi členy, pozorovateli a poskytovateli služeb se řídí příslušnými vnitrostátními předpisy a mezinárodními pravidly a předpisy.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Duševní vlastnictví, kterým členové nebo poskytovatelé služeb přispívají do konsorcia CESSDA ERIC, zůstává vlastnictvím jeho držitele.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Pokud duševní vlastnictví vznikne z práce financované konsorciem CESSDA ERIC (jako přímý příspěvek nebo věcné plnění), náleží konsorciu CESSDA ERIC. Konsorcium CESSDA ERIC se může plně nebo zčásti vzdát svých práv ve prospěch člena, pozorovatele nebo poskytovatele služeb, který práva duševního vlastnictví vytvořil.
               
            
         
      
      9.   Zaměstnávání
      
      (článek 17 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC se řídí zásadami podporujícími rovné příležitosti. Vědecké pozice se obsazují poté, co byly oznámeny na mezinárodní úrovni.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  V souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů každý člen v rámci své jurisdikce usnadní pohyb a pobyt státních příslušníků členských zemí zapojených do úkolů konsorcia CESSDA ERIC a jejich rodinných příslušníků.
               
            
         
      
      10.   Zadávání zakázek
      
      (článek 21 stanov konsorcia CESSDA ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium CESSDA ERIC s uchazeči a účastníky výběrových řízení zachází rovným a nediskriminačním způsobem bez ohledu na to, zda mají sídlo v Evropské unii, či nikoliv. Politika konsorcia CESSDA ERIC pro zadávání veřejných zakázek dodržuje zásady transparentnosti, rovného zacházení a hospodářské soutěže.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Při zadávání zakázek ze strany členů a pozorovatelů v souvislosti s činnostmi konsorcia CESSDA ERIC musí být věnována náležitá pozornost potřebám konsorcia, technickým požadavkům a specifikacím vydaným příslušným orgánem konsorcia CESSDA ERIC.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.