Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/996 ze dne 9. června 2017 o zřízení Evropské laboratorní infrastruktury pro zachycování a ukládání oxidu uhličitého – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ECCSEL ERIC) (oznámeno pod číslem C(2017) 3875)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D0996 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 149/91
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/996
   ze dne 9. června 2017
   o zřízení Evropské laboratorní infrastruktury pro zachycování a ukládání oxidu uhličitého – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ECCSEL ERIC)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3875)
      
   
   (Pouze anglické, francouzské, italské a nizozemské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko a Spojené království požádaly Komisi, aby zřídila Evropskou laboratorní infrastrukturu pro zachycování a ukládání oxidu uhličitého – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ECCSEL ERIC). Dohodly se, že hostitelským členským státem konsorcia ECCSEL ERIC bude Norsko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že Spojené království dne 29. března 2017 v souladu s článkem 50 Smlouvy o Evropské unii oznámilo svůj záměr vystoupit z Unie, přestanou se Smlouvy na Spojené království vztahovat ode dne vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení, pokud Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím nerozhodne o prodloužení této lhůty. Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o vystoupení, použije se toto prováděcí rozhodnutí proto pouze do doby, než Spojené království přestane být členským státem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Nařízení (ES) č. 723/2009 bylo rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 72/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2016/755] (2) začleněno do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v uvedeném nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Zřizuje se Evropská laboratorní infrastruktura pro zachycování a ukládání oxidu uhličitého – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury pod názvem „ECCSEL ERIC“.
   2.   Základní prvky stanov konsorcia ECCSEL ERIC jsou uvedeny v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice, Italské republice, Nizozemskému království, Norskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 9. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Carlos MOEDAS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 72/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (Úř. věst. L 129, 19.5.2016, s. 85).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ZÁKLADNÍ PRVKY STANOV KONSORCIA ECCSEL ERIC
      
      
         Následující články a odstavce článků stanov konsorcia ECCSEL ERIC představují základní prvky podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 723/2009.
      
      1.   Úkoly a činnosti
      
      (článek 2 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC vytvoří a provozuje distribuovanou výzkumnou infrastrukturu světové úrovně, která se má zřídit jako ústřední uzel odpovědný za koordinovanou činnost několika zařízení pracujících pod společnou značkou ECCSEL ERIC.
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Konsorcium ECCSEL ERIC koordinuje používání výzkumných zařízení v distribuované infrastruktuře, plány pro jejich zlepšení a nové investice. Konsorcium ECCSEL ERIC zajišťuje mezinárodní otevřený přístup k infrastruktuře. Konsorcium ECCSEL ERIC dále v rámci svých prostředků a pravomoci podporuje vlastníky výzkumných zařízení v jejich úsilí zvýšit činnosti jejich zařízení a snahy o jejich zdokonalení a vytvoření nových zařízení.
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Konsorcium ECCSEL ERIC usnadňuje špičkový experimentální výzkum nového a zdokonaleného zachycování CO2, metod dopravy a ukládání (CCS – carbon capture and storage – zachycování a ukládání uhlíku) s předpokladem komerčního využívání do roku 2020–2030 a případně po roku 2030. Valné shromáždění může v budoucnu rozhodnout o rozšíření činností konsorcia ECCSEL ERIC o využívání CO2 (CCUS – Carbon Capture, Utilizatzion and Storage – zachycování, využívání a ukládání uhlíku) navíc ke zvýšené těžbě ropy (metoda EOR – enhanced oil recovery).
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              Samotné konsorcium ECCSEL ERIC nevlastní a neprovozuje výzkumná zařízení. Valné shromáždění však může v budoucnu rozhodnout, že konsorcium ECCSEL ERIC bude investovat do vlastních zařízení nebo je provozovat. Členové a pozorovatelé, kteří se nechtějí účastnit financování takových zařízení, je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) financovat nemusí.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Zařízení potřebná pro provádění výzkumu v prioritních oblastech zpřístupní konsorcium ECCSEL ERIC mezinárodní výzkumné obci. Přitom přispěje k prosazování popředního technického rozvoje, který přesahuje současný obecně uznávaný stav techniky, a urychlí tím uvedení CCS na trh a jeho zavádění. V této činnosti bude konsorcium ECCSEL ERIC v souladu se svými prioritami řešit výzkumné úkoly na vysoké úrovni a pečovat o ně mezi vědci v oblasti CCS. Konsorcium ECCSEL ERIC vytvoří velmi pokrokový soubor jedinečných výzkumných zařízení a (především) evropskému společenství CCS a mimoevropským společenstvím CCS poskytne přístup k těmto zdrojům.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC se postaví a provozuje na nevýdělečném základě.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Aniž je dotčena základní zásada uvedená v čl. 2 odst. 3, může konsorcium ECCSEL ERIC vykonávat omezené ekonomické činnosti, pokud úzce souvisí s jeho hlavními úkoly a neohrožují jejich plnění.
               
            
         
      
      2.   Název, sídlo, umístění a pracovní jazyk
      
      (článek 1 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Jde o konsorcium distribuované evropské výzkumné infrastruktury pod názvem „Evropská laboratoř pro zachycování a ukládání uhlíku – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury“, dále jen „konsorcium ECCSEL ERIC“.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC má sídlo v Trondheimu v Norsku.
               
            
         
      
      3.   Trvání
      
      (článek 21 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      Konsorcium ECCSEL ERIC se zřizuje na dobu neurčitou.
      4.   Ukončení činnosti
      
      (článek 23 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Valné shromáždění může dvoutřetinovou většinou hlasů rozhodnout o ukončení činnosti konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Bez zbytečného odkladu, v každém případě však nejpozději do deseti dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia ECCSEL ERIC, vyrozumí konsorcium ECCSEL ERIC o tomto rozhodnutí Evropskou komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Aktiva zbývající po zaplacení dluhů konsorcia ECCSEL ERIC se rozdělí mezi členy v poměru k jejich akumulovanému ročnímu příspěvku konsorciu ECCSEL ERIC podle přílohy II stanov.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Bez zbytečného odkladu, v každém případě však do deseti dnů od uzavření postupu pro ukončení činnosti, vyrozumí konsorcium ECCSEL ERIC o této skutečnosti Evropskou komisi.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC zaniká dnem, kdy Evropská komise zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.
               
            
         
      
      5.   Odpovědnost
      
      (článek 13 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC odpovídá za své dluhy.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Členové nejsou společně odpovědní za dluhy konsorcia ECCSEL ERIC. Odpovědnost členů za závazky konsorcia ECCSEL ERIC je omezena do výše jejich příslušných příspěvků.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC uzavře odpovídající pojištění proti rizikům spojeným s vytvářením a činností konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      6.   Politika přístupu
      
      (článek 18 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Podstatná část doby výzkumu, která je k dispozici pro každé vnitrostátní zařízení zúčastněné na infrastruktuře ECCSEL, se musí poskytnout mezinárodní výzkumné obci. Část doby přístupu, která je k dispozici, vyhradí valné shromáždění pro výzkumné pracovníky ze států, jež nejsou členy konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC a vlastníci výzkumných zařízení uzavřou jednotlivé dohody o tom, jak velká část dostupné výzkumné doby bude k dispozici pro mezinárodní výzkumnou obec, a o podmínkách přístupu.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Přístup k zařízením konsorcia ECCSEL ERIC je otevřen pro výzkumníky, vědce a studenty. Poskytování přístupu je založeno na soutěži a srovnávacím hodnocení žádostí po spravedlivém a transparentním řízení. Mezi kritéria soutěže patří vysoká vědecká úroveň a důležitost ve vztahu ke strategiím konsorcia ECCSEL ERIC podle rozhodnutí valného shromáždění.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Uživatelé hradí veškeré náklady na přístup týkající se materiálů, včetně vzorků a zařízení, které patří těmto uživatelům. Náklady na přístup vycházejí ze sazeb platných pro každé zařízení konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC může vytvořit systém ověřování a schvalování, který zajistí, aby vstup do zařízení a jeho používání byly přípustné pouze pro osoby k tomu oprávněné. Konsorcium ECCSEL ERIC může rozhodnout, že členské státy a pozorovatelé musí takový systém dodržovat, pokud se jejich výzkumným pracovníkům má poskytnout přístup.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  6.
               
               
                  Podrobná politika přístupu vztahující se na všechny uživatele a schválená valným shromážděním je veřejně dostupná.
               
            
         
      
      7.   Koordinační výbor výzkumné infrastruktury, vědecká poradní rada a etický a environmentální poradní výbor
      
      (článek 11 stanov ECCSEL ERIC)
      Vědecká poradní rada
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  Valné shromáždění jmenuje nezávislou vědeckou poradní radu složenou až ze šesti předních, nezávislých a zkušených vědců pocházejících ze zemí celého světa. Jmenování členů rady vychází z návrhů ředitele, který ho konzultuje s vědeckou poradní radou a koordinačním výborem výzkumné infrastruktury. Funkční období členů rady činí tři roky. Opakované jmenování je možné jednou. Delegáti valného shromáždění nemohou být do této rady jmenováni.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  Ředitel nejméně jednou ročně konzultuje s vědeckou poradní radou vědeckou kvalitu služeb, které poskytuje konsorcium ECCSEL ERIC, vědeckou politiku organizace, postupy a budoucí plány.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  Prostřednictvím ředitele předkládá vědecká poradní rada valnému shromáždění každý rok písemnou zprávu o své činnosti. Ředitel předkládá zprávu valnému shromáždění spolu se svými připomínkami a případnými doporučeními.
               
            
         
      
      8.   Šíření politiky
      
      (článek 19 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  K výsledkům a údajům z výzkumu konsorcia ECCSEL ERIC je otevřený přístup v souladu s politikou šíření informací přijatou valným shromážděním. Výsledky a údaje z výzkumu se předávají zainteresovaným stranám bez placení jiných nákladů kromě těch, které souvisí s šířením informací. Pro účel tohoto ustanovení se „výsledky a údaji z výzkumu konsorcia ECCSEL ERIC“ rozumí výsledky a údaje z výzkumu v oblasti zachycování a ukládání uhlíku získané vlastníky zařízení, kteří se zúčastňují na infrastruktuře konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC aktivně šíří výsledky svého výzkumu ve společnosti, aby mohlo hrát aktivní roli v rozvoji politiky a kontrole emisí oxidu uhličitého.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC podporuje svou spolupráci a její výsledky, povzbuzuje výzkumné pracovníky, aby se angažovali v nových a inovačních projektech a případně využívali výsledky konsorcia ECCSEL ERIC ve vysokoškolském vzdělávání.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC obecně podporuje uživatele svých výsledků výzkumu, aby veřejně zpřístupnili své vlastní výsledky výzkumu, a požaduje od nich, aby vhodným způsobem propagovali přístup, který se jim poskytuje v rámci konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Politika šíření informací popisuje různé cílové skupiny a využívání rozličných kanálů s cílem dostat se k cílovým skupinám. Ve všech publikacích zabývajících se výsledky a poznatky získanými zásluhou spolupráce konsorcia ECCSEL ERIC nebo v jejím rámci se musí zásluhy konsorcia ECCSEL ERIC náležitě zmínit.
               
            
         
      
      9.   Politika práv duševního vlastnictví
      
      (článek 20 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  V souladu s předmětem těchto stanov se „duševním vlastnictvím“ rozumí význam uvedený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané dne 14. července 1967.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Pokud jde o otázky duševního vlastnictví, vztahy mezi členy se řídí vnitrostátními právními předpisy členských zemí a příslušnými mezinárodními pravidly a předpisy.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Duševní vlastnictví, které členové poskytnou konsorciu ECCSEL ERIC, zůstává vlastnictvím původního držitele duševního vlastnictví. Pochází-li toto vlastnictví z práce financované konsorciem ECCSEL ERIC (přímé nebo věcné příspěvky), duševní vlastnictví patří konsorciu ECCSEL ERIC, pokud nebylo dohodnuto, že náleží členovi, který ho vytvořil. Případná ekonomická hodnota přístupu překračující placený poplatek se nepovažuje za financování projektu konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  4.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC zajišťuje, aby uživatelé souhlasili s podmínkami přístupu k výsledkům a právům duševního vlastnictví a aby byla zavedena vhodná bezpečnostní opatření týkající se uchovávání práv a výsledků a nakládání s nimi.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  5.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC zavede způsoby pro vyšetřování podezření na porušení bezpečnosti a prozrazení důvěrných informací týkajících se údajů a informací z výzkumu.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  6.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC poskytuje pokyny výzkumným pracovníkům s cílem zajistit, aby výzkum prováděný s využitím materiálu zpřístupněného konsorciem ECCSEL ERIC probíhal v rámci, který uznává práva vlastníků.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  7.
               
               
                  Podrobnou politiku práv duševního vlastnictví schválenou valným shromážděním dohodnou zvlášť strany, které provozují zařízení zúčastněná na činnostech konsorcia ECCSEL ERIC.
               
            
         
      
      10.   Zaměstnání
      
      (článek 17 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti. Výběrová řízení pro žadatele o pracovní místo v konsorciu ECCSEL ERIC musí být transparentní, nediskriminační a dodržovat zásadu rovných příležitostí.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Pracovní smlouvy podléhají příslušným právním předpisům a nařízením země, v níž jsou pracovníci zaměstnáni, nebo právním předpisům země, kde se vykonávají činnosti konsorcia ECCSEL ERIC. Volná pracovní místa v konsorciu ECCSEL ERIC se příslušným způsobem uveřejňují v mezinárodním rámci.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  V souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů každý člen v rámci své jurisdikce usnadní pohyb a pobyt státních příslušníků členských zemí zapojených do úkolů konsorcia ECCSEL ERIC a jejich rodinných příslušníků.
               
            
         
      
      11.   Politika v oblasti zadávání veřejných zakázek a osvobození od daně
      
      (článek 16 stanov konsorcia ECCSEL ERIC)
      
         
         
         
         
            
               
               
                  1.
               
               
                  Konsorcium ECCSEL ERIC se zájemci a účastníky výběrových řízení zachází stejně a nediskriminačním způsobem bez ohledu na to, zda jsou usazeni v Evropské unii či nikoliv. Politika konsorcia ECCSEL ERIC pro zadávání veřejných zakázek dodržuje zásady transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  2.
               
               
                  Ředitel odpovídá za veškeré zadávání zakázek prováděné konsorciem ECCSEL ERIC. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky se náležitě zveřejňuje a obsahuje podrobné odůvodnění. Valné shromáždění přijme prováděcí pravidla, v nichž stanoví všechny potřebné údaje o přesných postupech a kritériích zadávání veřejných zakázek.
               
            
         
      
      
         
         
         
         
            
               
               
                  3.
               
               
                  Při zadávání zakázek ze strany členů a pozorovatelů v souvislosti s činnostmi konsorcia ECCSEL ERIC musí být věnována náležitá pozornost potřebám konsorcia ECCSEL ERIC, technickým požadavkům a specifikacím vydaným příslušnými orgány.
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.