Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1002 ze dne 7. června 2017 o navrhované občanské iniciativě s názvem „Stop extremismu“ (oznámeno pod číslem C(2017) 4105)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1002 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 152/1
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1002
   ze dne 7. června 2017
   o navrhované občanské iniciativě s názvem „Stop extremismu“
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4105)
      
   
   (Pouze německé znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Předmět navrhované občanské iniciativy s názvem „Stop extremismu“ je následující: „Vyzýváme Evropskou komisi, aby předložila právní předpisy zabraňující škodlivým důsledkům extremismu, především v oblasti vnitřního trhu“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Deklarované cíle navrhované občanské iniciativy jsou tyto: „Na základě navrhovaných ustanovení práva Unie by členské státy měly využít: 1) pozitivní motivace, aby bylo zajištěno, že extremismus bude na vnitřním trhu identifikován a vyloučen; 2) transparentnost, aby občané a podniky mohli snadno identifikovat (finanční) podporu extremismu a 3) ustanovení v oblasti pracovního práva a náhrad v zájmu účinného boje proti extremismu na vnitřním trhu“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Na základě článku 114 Smlouvy o fungování EU („SFEU“) lze pro účely provedení Smluv přijmout právní akty Unie ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle ustálené judikatury Soudního dvora je však využití článku 114 SFEU odůvodněné pouze v případě, že rozdíly mezi právními a správními předpisy členských států omezují základní svobody, a mají tak přímý dopad na fungování vnitřního trhu, zatímco pouhé zjištění odlišností mezi vnitrostátními pravidly k tomu nepostačuje. Má-li určité opatření za cíl předcházet vzniku budoucích překážek obchodu v důsledku rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy, musí být vznik takových překážek pravděpodobný a cílem dotčeného opatření musí být jejich předcházení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Pokud jde o opatření v oblasti pracovního práva, článek 153 SFEU by mohl sloužit jako právní základ pro právní akt Unie obsahující ustanovení ohledně ochrany pracovníků při skončení pracovního poměru. Podobně článek 19 SFEU by mohl sloužit jako základ pro opatření, jejichž cílem je boj proti diskriminaci zejména na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, a to i na pracovišti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Smlouva o Evropské unii („SEU“) posiluje občanství Unie a demokratické fungování Unie tím, že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské iniciativy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by proto měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené povaze občanské iniciativy tak, aby povzbuzovaly k účasti občanů a učinily Unii přístupnější.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Z těchto důvodů je vhodné vzít v úvahu, že navrhovaná občanská iniciativa nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Stop extremismu“ by proto měla být zaregistrována. Prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativě by měla být shromažďována pouze za předpokladu, že jejím cílem je přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí pro účely provedení Smluv v oblasti působnosti uvedené ve 3. a 5. bodě odůvodnění,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Navrhovaná občanská iniciativa s názvem „Stop extremismu“ je zaregistrována.
   2.   Prohlášení o podpoře této navrhované občanské iniciativě smějí být shromažďována za předpokladu, že jejím cílem je přijetí návrhů právních aktů Unie předložených Komisí pro účely provedení Smluv:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               obsahujících ustanovení ohledně ochrany pracovníků při skončení pracovního poměru,
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               za účelem boje proti diskriminaci.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 12. června 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno organizátorům (členům občanského výboru) navrhované občanské iniciativy s názvem „Stop extremismu“, kterou jako kontaktní osoby zastupují paní Seyran ATEȘ a pan Sebastian REIMER.
   
      V Bruselu dne 7. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Frans TIMMERMANS
         
            první místopředseda
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.