Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1003 ze dne 13. června 2017, o bezcelním dovozu zboží, které má být rozděleno zdarma nebo dáno zdarma k dispozici obětem zemětřesení, k nimž došlo v srpnu a říjnu 2016 v Itálii (oznámeno pod číslem C(2017) 3865)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1003 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 152/3
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1003
   ze dne 13. června 2017,
   o bezcelním dovozu zboží, které má být rozděleno zdarma nebo dáno zdarma k dispozici obětem zemětřesení, k nimž došlo v srpnu a říjnu 2016 v Itálii
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 3865)
      
   
   (Pouze italské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (1), a zejména na článek 76 uvedeného nařízení,
   s ohledem na žádost italské vlády ze dne 14. března 2017 o bezcelní dovoz zboží, které má být dáno zdarma k dispozici obětem zemětřesení, k nimž došlo v srpnu a říjnu 2016 v Itálii,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Zemětřesení jako ta, k nimž došlo dne 24. srpna a ve dnech 26. a 30. října 2016 v Itálii, představují katastrofu ve smyslu kapitoly XVII části C nařízení (ES) č. 1186/2009; je proto vhodné povolit bezcelní dovoz zboží, které splňuje požadavky článků 74 až 80 výše uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Italská republika by měla informovat Komisi o povaze a množství jednotlivých druhů zboží osvobozených od dovozního cla ve prospěch obětí zemětřesení, k nimž došlo v Itálii v roce 2016, o organizacích, jež schválila za účelem rozdělování nebo zpřístupnění tohoto zboží, a o opatřeních, jež byla přijata, aby se zabránilo používání zboží jiným způsobem, než na zmírnění škod, které utrpěly oběti zemětřesení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Osvobození od cla by se mělo týkat dovozu od data prvního zemětřesení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s článkem 76 nařízení (ES) č. 1186/2009 byly zkonzultovány další členské státy,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Zboží je osvobozeno od dovozního cla ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1186/2009, jsou-li splněny tyto podmínky:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               zboží je určeno k jednomu z těchto použití:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           i)
                        
                        
                           rozdělení zboží zdarma obětem zemětřesení, k nimž došlo v roce 2016 v Itálii, subjekty nebo organizacemi uvedenými v písmenu c);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           ii)
                        
                        
                           zpřístupnění uvedeného zboží obětem zdarma, přičemž zboží zůstává ve vlastnictví daných organizací;
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               zboží splňuje požadavky článků 75, 78 a 79 nařízení (ES) č. 1186/2009;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               zboží dováží státní subjekty nebo organizace schválené příslušnými italskými orgány za účelem propuštění do volného oběhu.
            
         
      
   
   2.   Zboží dovážené záchrannými jednotkami za účelem propuštění do volného oběhu, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu pomoci při odstraňování škod, které utrpěly oběti zemětřesení, k nimž došlo v roce 2016 v Itálii, je rovněž osvobozeno od dovozního cla ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1186/2009.
   Článek 2
   Italská republika sdělí Komisi nejpozději do 30. září 2017 tyto informace:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               seznam schválených organizací uvedených v čl. 1 odst. 1;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               informace o povaze a množství jednotlivých druhů zboží osvobozených od dovozního cla podle článku 1;
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               c)
            
            
               opatření přijatá k zajištění souladu s články 78, 79 a 80 nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jde o zboží spadající do působnosti tohoto rozhodnutí.
            
         
      
   
   Článek 3
   Článek 1 se použije na dovozy uskutečněné od 24. srpna 2016 do 30. června 2017.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.
   
      V Bruselu dne 13. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Pierre MOSCOVICI
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.