Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (oznámeno pod číslem C(2017) 1927) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1013 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 153/28
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1013
      ze dne 30. března 2017,
      kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 1927)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (1), a zejména na čl. 25 odst. 2 uvedeného nařízení,
      s ohledem na stanovisko Výboru pro silniční dopravu zřízeného na základě čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Členské státy by měly používat jednotný formulář uvedený v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006, jehož prostřednictvím každé dva roky sdělí Komisi informace nezbytné pro vypracování zprávy o provádění tohoto nařízení, nařízení (EU) č. 165/2014 a o vývoji v oblastech, na něž se uvedené akty vztahují.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Jednotný formulář stanovený rozhodnutím Komise 2009/810/ES (3) by měl být zrušen a mělo by být přijato nové rozhodnutí, aby se zohlednil mimo jiné vývoj v Unii, např. přistoupení Chorvatska a nová pravidla týkající se dob řízení a dob odpočinku, ke kterému došlo od přijetí uvedeného rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Požadavky na podávání zpráv stanovené nařízením (ES) č. 561/2006 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (4), která stanoví minimální podmínky jeho provádění, se týkají zvláště informací o vnitrostátních výjimkách udělených členskými státy podle čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 a přesnějších podrobných informací o kontrolách provedených u vozidel.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES (5) doplňuje ustanovení o době řízení, přestávkách v řízení a dobách odpočinku stanovená nařízením (ES) č. 561/2006.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  V souladu s čl. 13 odst. 1 směrnice 2002/15/ES členské státy podají každé dva roky zprávu o provádění uvedené směrnice. Toto dvouleté období se shoduje s obdobím stanoveným v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006. Z důvodů administrativního zjednodušení a účinného monitorování vlivu právní úpravy Unie v této oblasti je proto vhodné učinit opatření k zahrnutí těchto informací do jednotného formuláře,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Jednotný formulář uvedený v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006 se vytvoří v souladu se vzorem stanoveným v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      1.   Rozhodnutí 2009/810/ES se zrušuje.
      2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.
      Článek 3
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 30. března 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Violeta BULC
            
               členka Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.
      
         (2)  Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1.
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 2009/810/ES ze dne 22. září 2008, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 289, 5.11.2009, s. 9).
      
         (4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).
      
         (5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).
      
      
         PŘÍLOHA
         
            Jednotný formulář pro podávání zpráv o provádění nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EU) č. 165/2014 a směrnice 2002/15/ES v souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 561/2006 a článkem 13 směrnice 2002/15/ES členskými státy
         
         1.   ČLENSKÝ STÁT
         2.   SLEDOVANÉ OBDOBÍ
         (článek 17 nařízení (ES) č. 561/2006)
         od (datum):
         do (datum):
         3.   VÝPOČET MINIMÁLNÍHO POČTU KONTROL, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY
         (článek 2 směrnice 2006/22/ES)
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     Počet odpracovaných dnů na jednoho řidiče během sledovaného období: …
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     Celkový počet vozidel podléhajících nařízení (ES) č. 561/2006: …
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     Celkový počet odpracovaných dnů [a) × b)]: …
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     d)
                  
                  
                     Minimální počet kontrol [3 % od ledna 2010]: …
                  
               
            
         
         4.   SILNIČNÍ KONTROLY
         4.1.   Počet řidičů kontrolovaných na silnicích podle země registrace vozidla a hlavního druhu přepravy
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Hlavní druh přepravy
                  
                  
                     EU/EHP/Švýcarsko
                  
                  
                     Třetí země
                  
               
               
                  
                     Státní příslušníci
                  
                  
                     Cizí státní příslušníci
                  
               
               
                  
                     Přeprava cestujících
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Přeprava zboží
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Celkem
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         4.2.   Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu silnice a země registrace vozidla
         
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Typ silnice
                  
                  
                     A
                  
                  
                     B
                  
                  
                     BG
                  
                  
                     CY
                  
                  
                     CZ
                  
                  
                     D
                  
                  
                     DK
                  
                  
                     E
                  
                  
                     EST
                  
                  
                     F
                  
                  
                     FIN
                  
                  
                     GB
                  
                  
                     GR
                  
                  
                     H
                  
                  
                     HR
                  
                  
                     I
                  
                  
                     IRL
                  
               
               
                  
                     Dálnice
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Silnice
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Místní komunikace
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Typ silnice
                  
                  
                     L
                  
                  
                     LT
                  
                  
                     LV
                  
                  
                     M
                  
                  
                     NL
                  
                  
                     P
                  
                  
                     PL
                  
                  
                     RO
                  
                  
                     S
                  
                  
                     SK
                  
                  
                     SLO
                  
                  
                     FL
                  
                  
                     IS
                  
                  
                     N
                  
                  
                     CH
                  
                  
                     Ostatní
                  
                  
                     Celkem
                  
               
               
                  
                     Dálnice
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Silnice
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Místní komunikace
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         4.3.   Počet vozidel zastavených za účelem silniční kontroly podle typu tachografu
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Typ tachografu
                  
                  
                     EU/EHP/Švýcarsko
                  
                  
                     Třetí země
                  
               
               
                  
                     Státní příslušníci
                  
                  
                     Cizí státní příslušníci
                  
               
               
                  
                     Analogový
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Digitální
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Inteligentní (1)
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Celkem
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         Pokud to umožňuje vnitrostátní statistika, vyplňte také níže uvedenou tabulku a uveďte přesné údaje týkající se vozidel s digitálním tachografem.
         
            
            
            
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Počet vozidel s digitálním tachografem
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Podíl vozidel s digitálním tachografem v celém vozovém parku podléhajících nařízením
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         4.4.   Počet kontrolovaných pracovních dnů na silnici podle hlavního druhu přepravy a země registrace vozidla
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Hlavní druh přepravy
                  
                  
                     EU/EHP/Švýcarsko
                  
                  
                     Třetí země
                  
               
               
                  
                     Státní příslušníci
                  
                  
                     Cizí státní příslušníci
                  
               
               
                  
                     Přeprava cestujících
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Přeprava zboží
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Celkem
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         4.5.   Přestupky – počet a druh přestupků zjištěných na silnicích
         
         (R – přestupek proti nařízení (ES) č. 561/2006, D – přestupek proti směrnici 2006/22/ES)
         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
               
                  
                     Článek
                  
                  
                     Druh přestupku
                  
                  
                     Přeprava cestujících
                  
                  
                     Přeprava zboží
                  
               
               
                  
                     EU/EHP/Švýcarsko
                  
                  
                     Třetí země
                  
                  
                     EU/EHP/Švýcarsko
                  
                  
                     Třetí země
                  
               
               
                  
                     Státní příslušníci
                  
                  
                     Cizí státní příslušníci
                  
                  
                     Státní příslušníci
                  
                  
                     Cizí státní příslušníci
                  
               
               
                  
                     R 6
                  
                  
                     Doba řízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 denní limit
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 týdenní limit
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dvoutýdenní limit
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 6
                  
                  
                     Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo dosažitelnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 7
                  
                  
                     Přestávky v řízení (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 8
                  
                  
                     Doby odpočinku:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 denní minimum
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 týdenní minimum
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 10 a 26
                  
                  
                     Záznamy o době řízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 záznamy za předchozích 28 dnů
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     D, Příloha I A
                  
                  
                     Záznamové zařízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 nesprávné fungování
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zneužití záznamového zařízení nebo manipulace s ním
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         5.   KONTROLY V PROVOZOVNÁCH DOPRAVCŮ
         5.1.   Počet kontrolovaných řidičů a počet kontrolovaných pracovních dnů v provozovnách dopravců
         
         
            
            
            
            
               
                  
                     Druh přepravy
                  
                  
                     Počet kontrolovaných řidičů
                  
                  
                     Počet kontrolovaných pracovních dnů
                  
               
               
                  
                     I.   Klasifikace
                     
                  
               
               
               
                  
                     Přeprava cestujících
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Přeprava zboží
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     II.   Klasifikace
                     
                  
               
               
               
                  
                     Přeprava na cizí účet nebo za úplatu
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Přeprava na vlastní účet
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         5.2.   Přestupky – počet a druh přestupků zjištěných v provozovnách
         
         (R – přestupek proti nařízení (ES) č. 561/2006, D – přestupek proti směrnici 2006/22/ES)
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Článek
                  
                  
                     Druh přestupku
                  
                  
                     Přeprava cestujících
                  
                  
                     Přeprava zboží
                  
               
               
                  
                     R 6
                  
                  
                     Doba řízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 denní limit
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 týdenní limit
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 dvoutýdenní limit
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 6
                  
                  
                     Chybějící záznamy o jiné práci a/nebo dosažitelnosti
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 7
                  
                  
                     Přestávky v řízení (doba řízení delší než 4,5 hod. bez přestávky nebo příliš krátká přestávka)
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 8
                  
                  
                     Doby odpočinku:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 denní minimum
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 týdenní minimum
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     R 10 a 26
                  
                  
                     Záznamy o době řízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 1 rok pro uchovávání údajů
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     D, Příloha I A
                  
                  
                     Záznamové zařízení:
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 nesprávné fungování
                              
                           
                        
                     
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 —
                              
                              
                                 zneužití záznamového zařízení nebo manipulace s ním
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         5.3   Počet dopravců a řidičů kontrolovaných v provozovnách podle velikosti vozového parku dopravce
         
         
            
            
            
            
            
               
                  
                     Velikost vozového parku
                  
                  
                     Počet kontrolovaných dopravců
                  
                  
                     Počet kontrolovaných řidičů
                  
                  
                     Počet zjištěných přestupků
                  
               
               
                  
                     1
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     2–5
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     6–10
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     11–20
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     21–50
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     51–200
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     201–500
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
               
                  
                     Více než 500
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
                  
                      
                  
               
            
         
         6.   VNITROSTÁTNÍ KAPACITA NA PROSAZOVÁNÍ PRÁVA
         
            
            
            
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 a)
                              
                              
                                 Počet kontrolorů provádějících silniční kontroly a kontroly v provozovnách:
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     …
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 b)
                              
                              
                                 Počet kontrolorů vyškolených k provádění analýzy dat z digitálních tachografů jak na silnicích, tak v provozovnách dopravců:
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     …
                  
               
               
                  
                     
                        
                        
                        
                           
                              
                                 c)
                              
                              
                                 Počet jednotek zařízení poskytnutých kontrolorům za účelem stahování, čtení a analýzy dat z digitálních tachografů na silnicích a v provozovnách dopravců:
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     …
                  
               
            
         
         7.   VNITROSTÁTNÍ A MEZINÁRODNÍ INICIATIVY
         7.1   Vnitrostátní iniciativy
         
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     regulační (včetně aktualizace použití výjimek podle čl. 13 odst. 1))
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     správní
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     c)
                  
                  
                     ostatní
                  
               
            
         
         7.2   Mezinárodní iniciativy
         
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     koordinované kontroly: počet v každém roce, spolupracující země
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     výměna zkušeností, údajů, zaměstnanců: počet iniciativ, lidé, předměty výměny, spolupracující země
                  
               
            
         
         8.   SANKCE
         8.1.   Tarify ve sledovaném roce
         
         8.2.   Změny
         
         
            
            
            
               
                  
                     a)
                  
                  
                     Datum a druh nejnovějších změn (na základě sledovaného roku)
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     b)
                  
                  
                     Správní nebo právní odkazy
                  
               
            
         
         9.   ZÁVĚRY A POZNÁMKY VČETNĚ VÝVOJE V DOTYČNÉ OBLASTI
         10.   ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE O PRACOVNÍ DOBĚ 2002/15/ES
         Tato část by měla obecně obsahovat tyto informace:
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     způsob vypracování zprávy a které zúčastněné strany byly konzultovány,
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     provádění [právní stav, jak provedení změnilo předchozí právní stav týkající se pracovní doby, konkrétní obtíže vzniklé při uplatňování směrnice, opatření přijatá v reakci na tyto obtíže, doprovodná opatření usnadňující provádění legislativy],
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     monitorování provádění [subjekty odpovědné za monitorování dodržování pravidel, metody použité pro monitorování, vzniklé problémy a použitá řešení],
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     výklad soudu [uveďte, zda na vnitrostátní úrovni existují rozhodnutí soudů ohledně výkladu nebo uplatňování směrnice v důležitých otázkách, a které hlavní právní skutečnosti byly uvedeny],
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     posouzení účinnosti [údaje použité k posouzení účinnosti prováděcích opatření, kladné a záporné stránky praktického provádění legislativy],
                  
               
            
         
         
            
            
            
               
                  
                     —
                  
                  
                     výhled [priority v předmětné oblasti, návrh úprav nebo změn směrnice s uvedením důvodu, uvedení veškerých změn, které jsou považovány za nezbytné pro technický pokrok, návrh doprovodných opatření na úrovni EU].
                  
               
            
         
         11.   OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY
         Jméno: …
         Funkce: …
         Organizace: …
         Správní adresa: …
         Tel./Fax …
         E-mail: …
         Datum: …
         
         
            (1)  Povinný od data účinnosti přílohy IC prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 (Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1).
      
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.