Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1014 ze dne 15. června 2017 o zveřejnění odkazů na evropské normy EN 13869:2016 pro požadavky na bezpečnost pro děti, které musí splňovat zapalovače, a EN 13209-2:2015 pro nosiče dětí v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1014 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 153/36
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1014
   ze dne 15. června 2017
   o zveřejnění odkazů na evropské normy EN 13869:2016 pro požadavky na bezpečnost pro děti, které musí splňovat zapalovače, a EN 13209-2:2015 pro nosiče dětí v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 první pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/95/ES jsou výrobci povinni uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2001/95/ES se, pokud jde o rizika a kategorie rizik, na které se vztahují příslušné vnitrostátní normy, předpokládá, že výrobek je bezpečný, je-li ve shodě s nezávaznými vnitrostátními normami přejímajícími evropské normy, na něž v souladu s článkem 4 uvedené směrnice Komise zveřejnila odkazy v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2001/95/ES evropské normy vypracovávají evropské normalizační organizace pověřené Komisí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2001/95/ES musí Komise zveřejnit odkazy na tyto normy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 23. dubna 2008 přijala Komise rozhodnutí 2008/357/ES (2) a dne 7. června 2008 vydala Komise pověření M/427 pro Evropský výbor pro normalizaci (CEN) týkající se požadavků na zabezpečení zapalovačů proti použití dětmi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V reakci na pověření M/427 přijal CEN normu EN 13869:2016 „Zapalovače – Požadavky na bezpečnost pro děti u zapalovačů – Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení“. Norma EN 13869:2016 naplňuje pověření M/427 a je v souladu s obecným požadavkem na bezpečnost stanoveným ve směrnici 2001/95/ES. Odkaz na tuto normu by proto měl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dne 16. prosince 1997 vydala Komise pověření M/264 pro CEN a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) týkající se bezpečnosti výrobků pro péči o dítě.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               V reakci na pověření M/264 přijal CEN normu EN 13209-2:2015 „Výrobky pro péči o dítě – Nosiče dětí – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení – Část 2: Měkký nosič“. Norma EN 13209-2:2015 naplňuje pověření M/264 a je v souladu s obecným požadavkem na bezpečnost stanoveným ve směrnici 2001/95/ES. Odkaz na tuto normu by proto měl být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 2001/95/ES,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V řadě C Úředního věstníku Evropské unie se zveřejňují odkazy na tyto normy:
   
      
      
      
         
            
               a)
            
            
               EN 13869:2016 „Zapalovače – Požadavky na bezpečnost pro děti u zapalovačů – Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení“.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               b)
            
            
               EN 13209-2:2015 „Výrobky pro péči o dítě – Nosiče dětí – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení – Část 2: Měkký nosič“.
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
   
      V Bruselu dne 15. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2008/357/ES ze dne 23. dubna 2008 týkající se konkrétních požadavků na bezpečnost pro děti, které musí podle evropských norem splňovat zapalovače v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (Úř. věst. L 120, 7.5.2008, s. 11).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.