Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1015 ze dne 15. června 2017 o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1015 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 153/38
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1015
   ze dne 15. června 2017
   o emisích skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (1), a zejména na čl. 19 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (2) stanoví mezní hodnoty emisí skleníkových plynů (roční emisní příděly) každého členského státu pro každý rok období 2013–2020 a mechanismus každoročního posuzování dodržování těchto hodnot. Roční emisní příděly členských států vyjádřené v tunách ekvivalentu CO2 jsou uvedeny v rozhodnutí Komise 2013/162/EU (3). Uvedené příděly byly naposledy změněny prováděcím rozhodnutím Komise 2013/634/EU (4).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Článek 19 nařízení (EU) č. 525/2013 stanoví postup pro přezkum inventur emisí skleníkových plynů členských států pro účely posouzení souladu s rozhodnutím č. 406/2009/ES. Komplexní přezkum podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 byl proveden na základě údajů o emisích z roku 2014 oznámených Komisi v dubnu 2016 v souladu s postupy stanovenými v kapitole III a v příloze XVI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 749/2014 (5).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V celkovém množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, na rok 2014 pro každý členský stát by se měly zohlednit technické opravy a revidované odhady vypočítané v průběhu komplexního přezkumu, jak jsou uvedeny v konečných zprávách o přezkumu vypracovaných podle čl. 35 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 749/2014.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Toto rozhodnutí by mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění, aby bylo v souladu s ustanoveními čl. 19 odst. 7 nařízení (EU) č. 525/2013, které stanoví datum zveřejnění tohoto rozhodnutí jako počátek běhu čtyřměsíční lhůty, kdy mohou členské státy využít mechanismů pružnosti podle rozhodnutí č. 406/2009/ES,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Celkové množství emisí skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, pro každý členský stát na rok 2014 vyplývající z opravených inventurních údajů po dokončení komplexního přezkumu podle čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 525/2013 je stanoveno v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 15. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13.
   
      (2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 136).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2013/162/EU ze dne 26. března 2013 o stanovení ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 90, 28.3.2013, s. 106).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/634/EU ze dne 31. října 2013 o úpravách ročních emisních přídělů členských států na období 2013–2020 v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 406/2009/ES (Úř. věst. L 292, 1.11.2013, s. 19).
   
      (5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 749/2014 ze dne 30. června 2014 o struktuře, formátu, postupech předkládání a přezkumu informací vykázaných členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 203, 11.7.2014, s. 23).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Emise skleníkových plynů, na něž se vztahuje rozhodnutí č. 406/2009/ES, na rok 2014
                  (v tunách ekvivalentu oxidu uhličitého)
               
            
            
               
                  Belgie
               
               
                  70 054 910
               
            
            
               
                  Bulharsko
               
               
                  22 900 867
               
            
            
               
                  Česká republika
               
               
                  57 620 658
               
            
            
               
                  Dánsko
               
               
                  32 643 514
               
            
            
               
                  Německo
               
               
                  436 790 185
               
            
            
               
                  Estonsko
               
               
                  6 083 093
               
            
            
               
                  Irsko
               
               
                  41 663 021
               
            
            
               
                  Řecko
               
               
                  44 409 918
               
            
            
               
                  Španělsko
               
               
                  199 755 020
               
            
            
               
                  Francie
               
               
                  353 528 786
               
            
            
               
                  Chorvatsko
               
               
                  14 663 196
               
            
            
               
                  Itálie
               
               
                  265 275 604
               
            
            
               
                  Kypr
               
               
                  3 924 856
               
            
            
               
                  Lotyšsko
               
               
                  9 017 595
               
            
            
               
                  Litva
               
               
                  12 922 268
               
            
            
               
                  Lucembursko
               
               
                  8 858 306
               
            
            
               
                  Maďarsko
               
               
                  38 423 028
               
            
            
               
                  Malta
               
               
                  1 291 392
               
            
            
               
                  Nizozemsko
               
               
                  97 887 338
               
            
            
               
                  Rakousko
               
               
                  48 194 334
               
            
            
               
                  Polsko
               
               
                  181 543 023
               
            
            
               
                  Portugalsko
               
               
                  38 836 638
               
            
            
               
                  Rumunsko
               
               
                  72 534 134
               
            
            
               
                  Slovinsko
               
               
                  10 472 374
               
            
            
               
                  Slovensko
               
               
                  19 782 144
               
            
            
               
                  Finsko
               
               
                  30 146 832
               
            
            
               
                  Švédsko
               
               
                  34 522 651
               
            
            
               
                  Spojené království
               
               
                  324 444 705
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.