Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1021 ze dne 10. ledna 2017 o státní podpoře SA.44727 2016/C (ex 2016/N), kterou Francie hodlá poskytnout skupině Areva (oznámeno pod číslem C(2016) 9029) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1021 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 155/23
               
            
         
      
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1021
      ze dne 10. ledna 2017
      o státní podpoře SA.44727 2016/C (ex 2016/N), kterou Francie hodlá poskytnout skupině Areva
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 9029)
         
      
      (Pouze francouzské znění je závazné)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,
      s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
      s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
      poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s uvedenými články (1) a s ohledem na tyto připomínky,
      vzhledem k těmto důvodům:
      1.   POSTUP
      
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Poté, co byla nejprve kontaktována v rámci předběžného oznámení, oznámily francouzské orgány dne 29. dubna 2016 Komisi podporu na restrukturalizaci pro skupinu Areva (dále jen „skupina Areva“) v podobě úpisu francouzského státu ke dvěma navýšením kapitálu. Dodatkové informace sdělily tyto orgány Komisi dopisy ze dne 27. května a ze dne 6. července 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Dopisem ze dne 19. července 2016 informovala Komise francouzské orgány, že se rozhodla zahájit v souvislosti s uvedenou podporou řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). Francouzské orgány předložily Komisi své připomínky k tomuto rozhodnutí dopisem ze dne 12. září 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rozhodnutí Komise o zahájení řízení (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení“) bylo zveřejněno dne 19. srpna 2016 v Úředním věstníku Evropské unie
                      (2). Komise vyzvala zúčastněné třetí strany k předložení připomínek týkajících se výše uvedené podpory.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Komise obdržela ve stanovené lhůtě k této věci připomínky od těchto zúčastněných třetích stran: Urenco, Teollisuuden Voima Oyj (dále jen „TVO“), Siemens, skupina Areva a třetí strana, která si nepřeje zveřejnit svoji totožnost. Předala je francouzským orgánům a umožnila jim, aby se k nim vyjádřily; jejich komentáře pak obdržela dopisem ze dne 18. října 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Francouzské orgány poskytly Komisi řadu dalších připomínek dne 30. listopadu a následně pak 7., 12., 21. a 22. prosince 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Souběžně s řízením týkajícím se podpory na restrukturalizaci oznámily francouzské orgány dne 27. července 2016 Komisi podporu na záchranu ve výši 3,3 miliardy EUR poskytnutou formou dvou úvěrů ve prospěch skupiny Areva, z nichž jeden ve výši 2 miliard EUR byl poskytnut mateřské společnosti Areva SA (dále jen „Areva SA“), a druhý ve výši 1,3 miliardy EUR její 100 % dceřiné společnosti Nouvel Areva (dále jen „Nouvel Areva“) (3). Tyto úvěry jsou určeny k tomu, aby byly převedeny na kapitál uvedených dvou subjektů při navýšeních kapitálu, která jsou předmětem tohoto rozhodnutí. Oznámení podpory na záchranu, evidované pod číslem SA.46077, je předmětem samostatného rozhodnutí.
               
            
         
      
      2.   PODROBNÝ POPIS PODPORY
      
      2.1.   Příjemce a kontext poskytnutí podpory
      
      2.1.1.   Prezentace skupiny Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Skupina Areva je kótována na burze a je z 86,52 % přímo nebo nepřímo ovládána francouzským státem. Stát totiž vlastní její mateřskou společnost Areva SA jednak z 28,83 % přímo, jednak nepřímo prostřednictvím orgánu Commissariat à l'Energie Atomique (dále jen „CEA“), který vlastní 54,37 % společnosti Areva SA, a společnosti Bpifrance Participations, která vlastní 3,32 % této společnosti. Společnost Areva SA je vlastníkem jednotlivých dceřiných společností skupiny Areva ve výši dle procenta ovládání uvedené níže v grafu č. 2.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (8)
               
               
                  Skupina Areva vykonává na jaderných trzích činnosti pokrývající jaderný cyklus jako celek prostřednictvím svých čtyř divizí:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              těžba uranu (průzkum, vývoj, provoz a modernizace těžebních projektů), která v roce 2015 představovala 18 % jejího obratu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              začátek palivového cyklu (konverze a obohacování uranu, vývoj a výroba jaderného paliva), který v roce 2015 představoval 28 % jejího obratu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              konec palivového cyklu (zpracování a recyklace jaderného odpadu na palivo „MOX“ (4), jaderná logistika, vyřazování z provozu a služby), který v roce 2015 představoval 19 % jejího obratu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              reaktory a související služby (vývoj, výroba a údržba jaderných reaktorů včetně jaderných reaktorů pro pohon plavidel a další vedlejší činnosti, jako je například měření jaderných údajů), které v roce 2015 představovaly 34 % jejího obratu.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (9)
               
               
                  Další činnost, která je méně významná a právě probíhá její racionalizace, se týká energie z obnovitelných zdrojů. Tato činnost představovala v roce 2015 necelé 1 % obratu skupiny Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (10)
               
               
                  Zhruba lze říci, že tyto čtyři divize odpovídají dvěma významným historicky odlišným a vzájemně se doplňujícím činnostem: i) řízení cyklu jaderných materiálů, které zahrnuje těžbu a činnosti na začátku a na konci tohoto cyklu, a ii) činnost týkající se reaktorů. První z těchto činností zajišťovala společnost Cogema a druhou společnost Framatome až do roku 2001, kdy se obě tyto společnosti spojily a vytvořily skupinu Areva.
                  
                     Graf 1
                  
                  
                     Schematické znázornění činností skupiny Areva
                  
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (11)
               
               
                  Rozlišení mezi těmito dvěma hlavními skupinami se zachovalo i v organizačním schématu skupiny Areva po spojení, jak je znázorněno v grafu č. 2. Činnost související s reaktory tak zajišťuje dceřiná společnost Areva Nuclear Power (dále jen „Areva NP“), (a pokud jde o pohon lodí, společnost Société Technique pour l'Energie Atomique, dále jen „Areva TA“), zatímco činnost týkající se palivového cyklu je rozdělena mezi společnost Areva Nuclear Cycle (dále jen „Areva NC“), pokud jde o začátek a konec tohoto cyklu, a její dceřinou společnost s názvem „Areva Mines“, pokud jde o těžební činnost. Výroba jaderných palivových článků je navzdory svým vazbám na cyklus jaderných materiálů přičleněna ke společnosti Areva NP vzhledem k významným synergiím mezi koncepcí této výroby a koncepcí reaktorů (5).
                  
                     Graf 2
                  
                  
                     Zjednodušené organizační schéma skupiny Areva ke dni 31. prosince 2014
                  
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (12)
               
               
                  K 31. prosinci 2015 zaměstnávala skupina Areva 39 537 osob. V roce 2015 dosáhl její celkový obrat 8,2 miliardy EUR oproti 8,3 miliardám EUR v roce 2014. Při uplatnění standardu IFRS 5 na vyřazované nebo ukončované činnosti (6) však činil zveřejněný obrat skupiny Areva 4,2 miliardy EUR.
               
            
         
      
      2.1.2.   Obtíže skupiny Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (13)
               
               
                  Obtíže, jimž musela skupina Areva čelit, vyplývají především z důsledků prudkého zvratu na jaderném trhu a ze zhoršování hospodářské a finanční situace od roku 2008. Skupina Areva navíc utrpěla značné ztráty v určitém omezeném počtu průmyslových projektů. A konečně došlo k oslabení její ziskovosti v důsledku některých akvizic a rozvoji některých činností.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (14)
               
               
                  Pokud jde o první bod, k rychlému zvratu ekonomické situace na jaderných trzích přispěla havárie v elektrárně Fukušima v roce 2011. Po tomto datu byl ukončen provoz řady reaktorů a některé země, jako například Německo a Švýcarsko, se rozhodly upustit od jaderné energie. Byly rovněž odloženy projekty výstavby nových elektráren v zemích, jako je například Čína. Tyto skutečnosti měly dopad nejen na trhy s palivem, ale i na trh reaktorů, což se projevilo zhoršením výsledků skupiny Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (15)
               
               
                  Příčinou dalších komplikací financování kapitálově tak náročných projektů, jako jsou jaderné elektrárny, mohl být dále i dlouhodobý úbytek zdrojů financování, k němuž došlo v důsledku finanční krize v roce 2008, a nově zavedená obezřetnostní pravidla.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (16)
               
               
                  A konečně v době, kdy se skupina Areva rozhodla provést investice do modernizace a čelila zvýšeným provozním nákladům, došlo ke zmenšení trhu, jehož důsledkem byla nadbytečná kapacita. Tato situace přímo zasáhla peněžní toky společnosti a donutila ji uchýlit se k zadlužení za účelem krátkodobého financování vlastního provozu. Zároveň byla skupina Areva s ohledem na zhoršující se vývoj na trhu nucena přistoupit ke znehodnocení aktiv.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (17)
               
               
                  Pokud jde o druhý bod, skupina Areva utrpěla značné ztráty v rámci řady průmyslových projektů, především při výstavbě jaderné elektrárny nejnovější generace v Olkiluotu ve Finsku (dále jen „projekt OL3“) pro zákazníka TVO.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (18)
               
               
                  Tento projekt řídí konsorcium (dále jen „Konsorcium“), které v roce 2003 vytvořila skupina Areva prostřednictvím společnosti Areva NP, její dceřiné společnosti Areva GmbH (dále jen „Areva GmbH“), a společnosti Siemens. Výstavba se celkově opozdila přibližně o devět let, a příslušné vícenáklady znamenaly pro skupinu Areva ztrátu, která při dokončení projektu bude činit odhadem 5,5 miliard EUR (7). Skupina Areva vystavila prostřednictvím své mateřské společnosti Areva SA záruku za pasiva ve prospěch klienta TVO, jejíž platnost a rozsah však zůstávají podle francouzských orgánů i nadále předmětem šetření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (19)
               
               
                  Ohledně projektu OL3 je veden významný rozhodčí spor mezi Konsorciem a TVO, přičemž obě strany se navzájem obviňují z toho, že způsobily značná zpoždění a vícenáklady, k nimž při výstavbě došlo. Obě strany od sebe navzájem vyžadují odškodnění ve výši několika miliard EUR. […] (*1).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (20)
               
               
                  Konsorcium a společnost TVO zahájily jednání o komplexní dohodě, která by smluvně stanovila nový předpokládaný termín dodání (8) […], čímž by daný rozhodčí spor ukončila […] (9).[…].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (21)
               
               
                  Francouzské orgány rovněž podrobně vyčíslily ztráty spojené s projekty RJH (reaktor Jules Horowitz – projekt výzkumného jaderného reaktoru probíhající v centru CEA de Cadarache) a […] (modernizace reaktoru […] elektrárny […]), které až doposud způsobily ztráty ve výši několika set miliónů EUR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (22)
               
               
                  A konečně co se týče třetího bodu, zhoršilo se rovněž finanční zdraví skupiny Areva v důsledku nerentabilních akvizic a rozvojových projektů, zejména v oblasti těžby uranu (například akvizice společnosti Uramin, v jejímž důsledku došlo ke ztrátám ve výši téměř […] EUR) a obnovitelných zdrojů energie.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (23)
               
               
                  Ze všech těchto důvodů zaznamenala skupina Areva významné ztráty, jejichž celková výše v letech 2011–2015 překročila 9 miliard EUR. Za účelem financování těchto ztrát a investic potřebných k modernizaci svých průmyslových zařízení (10) se skupina Areva uchýlila k zadlužení, a to jak u bank (dále jen „bankovní dluh“), tak na kapitálových trzích (dále jen „vydané dluhopisy“). Po čerpání nových bankovních úvěrů na počátku roku 2016 dosáhl její dluh k 5. lednu 2016 výše 9,4 miliardy EUR (11), z čehož 6,0 miliard tvořily vydané dluhopisy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (24)
               
               
                  Vzhledem k perspektivám týkajícím se ziskovosti skupiny Areva jí její kapitálová struktura neumožňuje řešit její dluhy, a z tohoto důvodu francouzské orgány zahájily rozsáhlou restrukturalizaci skupiny Areva.
               
            
         
      
      2.2.   Plán restrukturalizace skupiny Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (25)
               
               
                  Francouzské orgány předložily ve svém oznámení ze dne 29. dubna 2016 plán restrukturalizace, který zahrnuje období od listopadu 2014 do prosince 2019 (dále jen „období restrukturalizace“) a jehož cílem je obnova konkurenceschopnosti skupiny Areva a ozdravění její finanční struktury. Tento plán stanoví změnu zaměření skupiny Areva na činnosti v rámci cyklu jaderných materiálů. Je doprovázen průmyslovou restrukturalizací na základě plánu výkonnosti a konkurenceschopnosti, jehož cílem je přinést úspory nákladů v oblasti provozovaných činností ve výši řádově 500 milionů EUR ročně v horizontu roku 2018. Rovněž je doprovázen výraznou finanční restrukturalizací, která bude provedena zejména prostřednictvím rekapitalizace skupiny Areva.
               
            
         
      
      2.2.1.   Opětovné zaměření na činnosti palivového cyklu
      
      
         
         
         
            
               
                  (26)
               
               
                  Opětovné zaměření na činnosti v oblasti cyklu jaderného materiálu je založeno na i) převodu ostatních činností skupiny Areva, ii) vytvoření nového právního subjektu Nouvel Areva, který převezme činnosti v oblasti palivového cyklu, a iii) izolaci některých stávajících pasiv v současné mateřské společnosti Areva SA.
               
            
         
      
      2.2.1.1.   Realizované nebo plánované převody v rámci skupiny Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (27)
               
               
                  Týkají se následujících dceřiných společností a činností:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              činnosti, jež v současné době vlastní společnost Areva NP, která je ze 100 % dceřinou společností společnosti Areva SA;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              společnost Areva TA, kterou z 83,58 % vlastní přímo nebo nepřímo společnost Areva SA. Vzhledem k citlivé povaze činností v oblasti jaderného pohonu, jimiž se společnost Areva TA zabývá, byly podíly skupiny Areva v této společnosti převedeny na konsorcium veřejných akcionářů (francouzský stát, CEA a francouzská zbrojní společnost DCNS). Strany této transakce uzavřely převodní smlouvu dne 15. prosince 2016. Společnost Areva TA je převáděna bez své dceřiné společnosti Elta, která je předmětem samostatného prodeje;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              společnost Canberra, jejímž 100 % akcionářem je skupina Areva: převod této dceřiné společnosti je účinný od 1. července 2016;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              jiné převody menšího významu, jako je dceřiná společnost Elta (kterou z 66 % vlastní společnost Areva CK a z 34 % společnost Areva SA), která se specializuje na elektronické systémy pro letecký průmysl, […].
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (28)
               
               
                  Kromě toho skupina Areva plánuje, že se v krátkodobém a střednědobém horizontu zbaví prakticky všech svých činností v oblasti obnovitelné energie a skladování energie. Probíhá prodej společnosti Adwen, která se specializuje na větrné elektrárny na moři, španělské skupině Gamesa. V oblasti plovoucích větrných elektráren […]. V oblasti biomasy […]. V oblasti koncentrace solární energie se skupina Areva v roce 2014 rozhodla postupně ukončit své činnosti poté, co dokončí rozpracované projekty. A konečně si skupina Areva ponechává menšinový podíl ve společnosti vyvíjející technologie elektrolýzy za účelem akumulace energie a vyvíjí v omezeném rozsahu i činnost týkající se výzkumu a vývoje průtokových baterií a vodíkových palivových článků.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (29)
               
               
                  Převod činností, které v současné době provozuje společnost Areva NP, se řídí zvláštními postupy a vztahuje se na něj celá řada podmínek uvedených ve smlouvě o koupi akcií („share purchase agreement“, dále jen „SPA“), kterou uzavřela společnost EDF a skupina Areva dne 15. listopadu 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (30)
               
               
                  Především bylo dohodnuto, že společnost EDF bude chráněna proti určitému počtu rizik, která jsou v současné době spojena se společností Areva NP. Tato rizika se týkají především pokračování projektu OL3, ale i nedostatků zjištěných v záznamech o sledování výroby zařízení vyráběných společností Areva NP v zařízeních, jako je například Le Creusot, Saint-Marcel a Jeumont (dále jen „smlouvy na komponenty“). Společnosti Areva a EDF se za tímto účelem rozhodly využít mechanismus vytváření dceřiných společností „zespodu“ („drop down“), který spočívá ve vyvedení hlavních činností společnosti Areva NP do nového subjektu (dále jen „Nouvel Areva NP“), který má být převeden na společnost EDF. Historická společnost Areva NP, a jejím prostřednictvím i mateřská společnost Areva SA, si ponechají činnosti související s plněním smlouvy týkající se projektu OL3, […] (12).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (31)
               
               
                  Prodej následně proběhne až po zrušení určitých podmínek. Mezi ně patří i podmínka, že […] projekt Flamanville 3 nevykáže závady, které by výrazně prodražily nebo prodloužily pokračování tohoto projektu. […] nádoba […] podléhá zvláštnímu programu ověřování poté, co byly v roce 2014 zjištěny nevyhovující hodnoty při testech prováděných na obdobné nádobě jako v případě Flamanville 3, které odhalily vyšší než očekávanou koncentraci uhlíku (dále jen „uhlíková segregace“). Skupina Areva a společnost EDF navrhly další opatření, (dále jen „program odůvodnění“), jehož cílem je poskytnout dodatečné záruky při prokazování spolehlivosti a bezpečnosti nádoby navzdory uvedenému problému s uhlíkovou segregací. Tyto úpravy schválil Úřad pro jadernou bezpečnost (Autorité de Sûreté Nucléaire, dále jen „ASN“) (13). Testy zahrnuté do programu odůvodnění byly prováděny až do konce roku 2016. Skupina Areva a společnost EDF předložily dne 16. prosince 2016 úřadu ASN závěrečnou zprávu z těchto testů, která předpokládá, že na analýzu výsledků a zveřejnění konečných závěrů bude zapotřebí lhůty pěti měsíců.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (32)
               
               
                  Původní koncepce restrukturalizace předpokládala, že si společnost Nouvel Areva zachová strategický podíl ve společnosti Nouvel Areva NP ve výši 15 %. Francouzské orgány se však v reakci na pochybnosti, které vznesla Komise v rámci svého hloubkového šetření, zavázaly, že dojde k úplnému zrušení investic společnosti Areva do činnosti týkající se reaktorů, což znamená, že po dokončení plánu restrukturalizace oznámeného Komisi již společnost Areva SA a společnost Nouvel Areva nebudou mít na společnost Nouvel Areva NP žádné kapitálové vazby.
               
            
         
      
      2.2.1.2.   Vytvoření dceřiných společností pro činnosti v rámci cyklu jaderného materiálu
      
      
         
         
         
            
               
                  (33)
               
               
                  Skupina Areva založila společnost Nouvel Areva, kterou v současné době ze 100 % vlastní společnost Areva SA, s cílem sdružit:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              veškerá aktiva skupiny Areva v rámci cyklu jaderných materiálů týkající se činností v oblasti těžby, chemie, obohacování, vyřazování jaderných zařízení z provozu, recyklace a inženýrství v rámci tohoto cyklu včetně akcií společností Areva NC a Areva Mines, s výjimkou aktiv držených k prodeji;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              emise dluhopisů a dluh v rámci skupiny.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (34)
               
               
                  Dne 30. srpna 2016 byla uzavřena dohoda o částečném vložení aktiv společnosti Areva SA do společnosti Nouvel Areva, a souhlas všech držitelů dluhopisů převedených do společnosti Nouvel Areva byl získán dne 27. září 2016. Vytvoření společnosti Nouvel Areva bylo schváleno na mimořádné valné hromadě akcionářů společnosti Areva SA dne 3. listopadu 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (35)
               
               
                  Je stanoveno, že kapitál tohoto nového subjektu bude navýšen o 3 miliardy EUR francouzským státem a určitým počtem investorů, kteří jsou třetími stranami. Francouzský stát poskytne 2,5 miliardy EUR a investoři, kteří jsou třetími stranami, 500 miliónů EUR. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti Nouvel Areva byly před transakcí oceněny na 2 miliardy EUR, budou vlastníky kapitálu tohoto subjektu po provedení dané transakce v následujícím pořadí podle velikosti: 40 % společnost Areva SA, 50 % přímo francouzský stát a 10 % investoři z řad třetích stran.
               
            
         
      
      2.2.1.3.   Izolace některých pasiv skupiny Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (36)
               
               
                  Restrukturalizace předpokládá, že rizika spojená s projektem OL3 […] ponese stávající mateřská společnost Areva SA buď přímo, nebo prostřednictvím společnosti Areva NP. Kromě toho si společnost Areva SA ponechá i bankovní úvěr upsaný skupinou Areva, a mimoto z ní budou vyvedeny její hlavní činnosti prostřednictvím operací souvisejících s převodem společnosti Nouvel Areva NP a převedení činností v oblasti palivového cyklu do dceřiných společností.
               
            
         
      
      2.2.2.   Plán výkonnosti a konkurenceschopnosti
      
      
         
         
         
            
               
                  (37)
               
               
                  Pro zlepšení své konkurenceschopnosti a provozní výkonnosti po opětovném zaměření na palivový cyklus začala skupina Areva zavádět plán výkonnosti a konkurenceschopnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (38)
               
               
                  Ten by měl po vynaložení významného úsilí umožnit společnosti Nouvel Areva úspory nákladů ve výši 500 milionů EUR ročně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (39)
               
               
                  Plán výkonnosti a konkurenceschopnosti se zaměřuje na čtyři oblasti: i) selektivita nákupů, ii) lepší rozložení prodeje, iii) zvýšení produktivity (mimo jiné prostřednictvím plánu dobrovolných odchodů ze zaměstnání) a iv) kontrola vývoje odměňování. První opatření byla přijata v roce 2015 a provádění plánu by mělo trvat až do roku 2018.
               
            
         
      
      2.2.3.   Finanční restrukturalizace
      
      
         
         
         
            
               
                  (40)
               
               
                  Mimořádně obtížně udržitelná finanční struktura skupiny Areva vyžaduje restrukturalizaci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (41)
               
               
                  Hlavní zdroj financování potřeb likvidity skupiny Areva představují výnosy z prodeje jednotlivých dceřiných společností uvedených v 27. a 28. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (42)
               
               
                  Skupina Areva rovněž mobilizuje vlastní finanční prostředky ve výši přibližně [0–2 miliardy] EUR, které lze rozčlenit na strukturální snížení o [0–1 miliardu] EUR minimální úrovně její hotovosti a různé převody pohledávek za [0–1 miliardu] EUR. Podrobnosti o těchto operacích jsou popsány níže v 321. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (43)
               
               
                  Tyto zdroje se však jeví jako nedostatečné na pokrytí dluhu skupiny Areva. Francouzské úřady tak odhadly potřebu vlastního kapitálu skupiny Areva na 5 miliard EUR. Plán restrukturalizace skupiny Areva tedy předpokládá vložení kapitálu ve výši 5 miliard EUR, který má být rozdělen takto:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              3 miliardy EUR pro společnost Nouvel Areva, které budou upsány podle podmínek uvedených v 35. bodě odůvodnění. Při výpočtu této částky byly zohledněny dva cíle: na jedné straně zajistit potřeby likvidity společnosti Nouvel Areva až do roku 2019 včetně, a na druhé straně umožnit společnosti Nouvel Areva, aby po skončení období restrukturalizace dosáhla takové míry zadluženosti, která by byla v souladu s rizikovým profilem „investment grade“, a umožnila by jí refinancování na trzích […] (14);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              2 miliardy EUR pro společnost Areva SA, plně upsané francouzským státem, určené na pokrytí nákladů na činnosti, které zůstanou v rámci tohoto subjektu (tedy především náklady na projekt OL3 […] a splacení bankovního dluhu skupiny Areva (15)).
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      2.3.   Oznámená podpora
      
      
         
         
         
            
               
                  (44)
               
               
                  Dne 29. dubna 2016 oznámily francouzské orgány jako jedinou podporu restrukturalizace plánovaný úpis francouzského státu k navýšení kapitálu společností Areva SA a Nouvel Areva v celkové výši 4,5 miliardy EUR. Předpokládá se, že tato pomoc bude financována z vlastních zdrojů francouzského státu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (45)
               
               
                  Slučitelnost podpor na restrukturalizaci je analyzována v souvislosti s Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích (16) (dále jen „pokyny“). Po počátečním přezkumu vyjádřila Komise pochybnosti o tom, zda je tato podpora s uvedenými pokyny v souladu.
               
            
         
      
      2.4.   Popis důvodů vedoucích k zahájení řízení
      
      2.4.1.   Pochybnosti o plánu obnovení dlouhodobé životaschopnosti restrukturalizované skupiny Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (46)
               
               
                  Komise zpochybnila reálnost předpokladů, na nichž je založen plán obnovení dlouhodobé životaschopnosti skupiny Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (47)
               
               
                  Komise například konstatovala, že základní scénář společnosti Nouvel Areva jednoznačně nespecifikuje potenciální dopad jednotlivých převodů plánovaných v rámci restrukturalizace (v prvé řadě společnosti Nouvel Areva NP) z hlediska činností cyklu jaderných materiálů a z hlediska ztráty synergií. Došlo k rozporu s tvrzením francouzských orgánů, že tyto převody snižují konkurenceschopnost restrukturalizované skupiny Areva, a tudíž představují skutečná vyrovnávací opatření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (48)
               
               
                  Komise rovněž uvedla, že zhoršený scénář není v souladu s analýzou citlivosti, která jednoznačně uvádí a řadí podle priority hlavní rizikové faktory, které mohou skupinu Areva ovlivnit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (49)
               
               
                  Komise si rovněž nebyla jista, zda by společnost Nouvel Areva mohla obnovit svou dlouhodobou životaschopnost ve zhoršeném scénáři vzhledem k tomu, že tento scénář zdůrazňuje nedostatek financí […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (50)
               
               
                  Pokud jde o společnost Areva SA, předpovědi oznámené francouzskými orgány stále závisely na příliš velkém počtu nejistých faktorů, které se týkaly mimo jiné vyčíslení scénáře vytvoření dceřiných společností „zespodu“.
               
            
         
      
      2.4.2.   Pochybnosti ohledně přiměřenosti podpory
      
      
         
         
         
            
               
                  (51)
               
               
                  Na základě informací oznámených francouzskými orgány dospěla Komise k závěru, že zásada spravedlivého sdílení nákladů se zdá být dodržena, avšak za předpokladu, že budou podána vysvětlení ohledně zacházení se stávajícími menšinovými akcionáři.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (52)
               
               
                  Komise naopak vyjádřila pochybnosti ohledně vlastního příspěvku skupiny Areva na náklady její restrukturalizace. Na základě prognóz poskytnutých francouzskými orgány se jevilo, že skupina Areva je v zásadě schopna financovat náklady na svou restrukturalizaci do výše přes 50 %. Ze součtu těchto vlastních příspěvků však vyplynula částka [9–11 miliard] EUR, tj. vyšší než očekávaná potřeba financování [8–9 miliard] EUR, aniž by tento rozdíl byl řádně odůvodněn. Navíc celá řada operací, které generují tento vlastní příspěvek, například jednotlivé plánované převody nebo příspěvek investorů, kteří jsou třetími stranami, k navýšení kapitálu společnosti Nouvel Areva, se stále jevily jako příliš nejisté na to, aby mohly být kvalifikovány jako „skutečné a opravdové“ příspěvky.
               
            
         
      
      2.4.3.   Pochybnosti o opatřeních, jimiž se omezuje narušování hospodářské soutěže
      
      
         
         
         
            
               
                  (53)
               
               
                  Komise uznala, že tyto jednotlivé převody, ať již úplné či částečné, které provedla skupina Areva, vedly k významnému omezení oblasti její činnosti – řádově o 50 %, pokud bychom jako parametry zohlednili konsolidovaný obrat nebo počet zaměstnanců. Dopad těchto převodů na hospodářskou soutěž však nebyl dostatečně zřetelný.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (54)
               
               
                  Komise se proto domnívala, že nelze posuzovat všechny tyto převody na stejné úrovni. Převod relativně malých dceřiných společností jako Areva CK nebo Canberra se jevil jako nesouměřitelný s rozsahem navrhované podpory.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (55)
               
               
                  Zbýval však ještě částečný převod společnosti Nouvel Areva NP, jehož rozsah naopak zřejmě odpovídal rozsahu podpory, ale nejevilo se, že by se týkal přímo trhů, na nichž by skupina Areva zaujímala významné postavení po restrukturalizaci. Komise si proto kladla otázku ohledně obou předpokladů, které umožnily francouzským orgánům tvrdit, že se skutečně jedná o opatření ve prospěch hospodářské soutěže: za prvé, že existují silné synergie mezi činností související s reaktory a činností související s palivovým cyklem, což znamená, že působit na jaderných trzích jako integrovaná skupina představuje výhodu; za druhé, že by skupina Areva převodem své dceřiné společnosti Nouvel Areva NP ztratila výhodu plynoucí z těchto synergií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (56)
               
               
                  Zejména v případě druhého z těchto předpokladů Komise uvedla, že na základě memoranda o porozumění uzavřeného dne 20. července 2015 mezi společnostmi EDF a Areva se jevilo, že obě skupiny smluvně obnoví synergie, které byly doposud strukturální.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (57)
               
               
                  Z těchto důvodů měla Komise pochybnosti ohledně dopadů převodu společnosti Nouvel Areva NP na konkurenční postavení skupiny Areva na trzích po restrukturalizaci, a tudíž ohledně dostatečnosti tohoto vyrovnávacího opatření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (58)
               
               
                  A konečně pak se Komise pozastavila nad francouzským postojem, který spočíval v odmítnutí závazku uvedeného v pokynech, totiž že podpora na restrukturalizaci nebude využívána za účelem získání podílů. Komise proto vyzvala francouzské orgány, aby takové operace zahrnuly do plánu restrukturalizace jen tehdy, pokud se ukáží jako naprosto nezbytné pro obnovení dlouhodobé životaschopnosti skupiny Areva.
               
            
         
      
      3.   PŘIPOMÍNKY ZÚČASTNĚNÝCH TŘETÍCH STRAN
      
      3.1.   Skupina Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (59)
               
               
                  Skupina Areva plně podporuje odpovědi francouzských orgánů ze dne 12. září 2016, na jejichž vypracování se ostatně sama podílela.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (60)
               
               
                  Pokud jde o pochybnosti vyjádřené Komisí, skupina Areva zdůrazňuje především následující body:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              skupina Areva je přesvědčena o dlouhodobé životaschopnosti restrukturalizované skupiny Areva, která bude založena na existenci modernizovaných průmyslových aktiv a na očekávaném nárůstu poptávky po energii;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              převod společnosti Nouvel Areva NP na společnost EDF představuje postačující vyrovnávací opatření. Bude znamenat silné zhoršení konkurenceschopnosti restrukturalizované skupiny Areva: kromě 50 % snížení jejího obratu způsobí tato operace i i) odchod této společnosti z velkého počtu trhů (zejména z trhu výstavby a údržby jaderných reaktorů a výroby palivových článků) a ii) ztráty synergií související zejména s neexistencí zdrojů vzájemného krytí nákladů (např. v oblasti obchodu, palivových článků, výzkumu a vývoje a inženýrství);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              zákaz získávání podílů nepředstavuje vhodné vyrovnávací opatření. Skupina Areva se totiž domnívá, že je skutečně nezbytné, aby jí bylo v budoucnu umožněno […] případně vytvářet partnerství.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (61)
               
               
                  Skupina Areva rovněž zdůrazňuje strategický význam podpory na restrukturalizaci pro evropské odvětví jaderné energie a pro evropskou ekonomiku: je přímým poskytovatelem pracovních příležitostí, klíčovým aktérem z hlediska zachování odvětví jaderné energie, zapojeným do celé řady segmentů hodnotového řetězce těchto odvětví, aktérem zásadního významu pro řádné fungování soustavy evropských jaderných elektráren.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (62)
               
               
                  Skupina Areva konečně zdůrazňuje úspěšné provádění plánu restrukturalizace, konkrétně i) převod společnosti Canberra (dokončený) a podílu skupiny Areva ve společnosti Adwen (uplatněná opce) a ii) schválení částečného vkladu aktiv společnosti Areva SA do společnosti Nouvel Areva a rovněž současného převodu vydaných dluhopisů na společnost Nouvel Areva dluhopisovými věřiteli. Kromě toho schválení projektu Hinkley Point C poskytuje možnosti rozvoje, které podporují úspěšné plnění tohoto plánu.
               
            
         
      
      3.2.   Urenco
      
      
         
         
         
            
               
                  (63)
               
               
                  Společnost Urenco vznikla na základě politické spolupráce mezi Spolkovou republikou Německo, Nizozemskem a Spojeným královstvím. Byla založena v roce 1970, působí především v segmentu obohacování uranu a vlastní továrny ve třech zemích svého původu a rovněž ve Spojených státech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (64)
               
               
                  Poté, co nastínila panorama hodnotového řetězce cyklu jaderného materiálu, rozvíjí společnost Urenco své odůvodnění ve třech bodech: za prvé, zkoumaná podpora povede k významnému posílení skupiny Areva; následně se zkreslující účinek této podpory projeví obzvláště na trhu obohacování uranu, což poškodí jak společnost Urenco, tak další konkurenty působící v tomto segmentu; opatření v oblasti hospodářské soutěže navrhovaná francouzskými orgány jsou tudíž nedostatečná a je nutno je posílit.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (65)
               
               
                  Pokud jde o první z těchto bodů, společnost Urenco konstatuje, že plán restrukturalizace nezahrnuje snížení kapacity u žádné z aktivit skupiny Areva navzdory jejím finančním obtížím a nadměrné kapacitě charakteristické pro trhy, na kterých působí. Společnost Nouvel Areva tak bude mít pro cyklus jaderných materiálů i nadále k dispozici stejná aktiva jako v minulosti, takže má ideální předpoklady pro to, aby si na těchto trzích udržela silnou pozici.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (66)
               
               
                  To je tím zřejmější vzhledem k tomu, že státní zásah přispívá k vyčištění rozvahy nově zřízených subjektů a umožní jim začínat s čistým štítem bez ohledu na špatné řízení v minulosti. Tím se zcela obnoví manévrovací prostor společností Nouvel Areva NP a Nouvel Areva z hlediska nových investic, přístupu k finančním prostředkům i vyjednávací síly. Konkurenti společnosti Nouvel Areva musí naproti tomu nést náklady na své minulé investice v plné výši a při financování svého rozvoje se mohou spoléhat pouze na své vlastní zisky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (67)
               
               
                  Pokud jde o druhý z těchto bodů, společnost Urenco se domnívá, že narušení hospodářské soutěže se trvale promítne do segmentu obohacování uranu, který se vyznačuje nadměrnou kapacitou a omezeným počtem kapitálově náročných projektů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (68)
               
               
                  Podle společnosti Urenco světové kapacity v oblasti obohacování uranu výrazně převyšují poptávku […]. Tato nadměrná kapacita je o to škodlivější, že část růstu poptávky se nachází v zemích, jako je Čína nebo Rusko, které jsou z velké části pro západní aktéry uzavřeny. Pokud jde o poptávku dostupnou západním aktérům, její významný podíl představují jaderné elektrárny společnosti EDF, a je proto velmi důležité, aby posílení vazeb mezi společností EDF a skupinou Areva neomezilo přístup společnosti Urenco ke společnosti EDF.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (69)
               
               
                  Zkoumaná podpora kromě toho skupině Areva umožňuje zachovat si svou činnost v oblasti paliva MOX, přestože toto palivo není tak konkurenceschopné jako obohacený přírodní uran. Bez státní podpory by byla tato aktivita ukončena nebo by ztratila na důležitosti, což by uvolnilo trh pro konkurenty skupiny Areva (zejména ve vztahu ke společnosti EDF, jejíž poptávku lze z [0–25] % uspokojit pomocí paliva MOX).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (70)
               
               
                  Vyčištěná rozvaha společnosti Nouvel Areva jí rovněž umožní rozvíjet se v oblasti obchodu se službami obohacování uranu (dále jen „SWU“); jedná se o činnost vyžadující značný manévrovací prostor v oblasti financí. Tento trh […] může přispět k posílení společnosti Nouvel Areva ve srovnání s konkurenty, jimž podpora poskytnuta nebyla a jejichž finanční struktura, která je odrazem kapitálově velmi náročných projektů v daném odvětví, jim neumožňuje taková rizika podstupovat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (71)
               
               
                  A konečně je společnost Urenco přesvědčena, že společnost Nouvel Areva bude i nadále využívat výhod vertikální integrace na trzích palivového cyklu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (72)
               
               
                  Pokud jde o třetí z těchto bodů, společnost Urenco zdůrazňuje, že na trzích, kde bude skupina Areva působit po restrukturalizaci, by měla být navržena opatření na ochranu hospodářské soutěže, a to tím spíše, že většina z těchto trhů (těžba, konverze a obohacování uranu) v současné době trpí nadměrnou kapacitou.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (73)
               
               
                  Společnost Urenco nesdílí postoj francouzských orgánů, podle něhož oddělení činností souvisejících s reaktory způsobí takové ztráty synergií, že by tím byla zasažena i činnost v oblasti paliva. Existence celé řady neintegrovaných, ale přesto efektivních aktérů (např. společnosti Urenco, Cameco, KAP) má tak tendenci význam těchto synergií relativizovat. Kromě toho se tyto synergie projevují pouze v oblasti dodávek paliva do nových reaktorů; […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (74)
               
               
                  Navíc strategické partnerství mezi společnostmi EDF a Nouvel Areva všechny případně ztracené synergie znovu vytvoří. Společnost Nouvel Areva si totiž zachová strategický podíl ve společné dceřiné společnosti se společností EDF, což bude vyžadovat určitou úroveň koordinace mezi oběma těmito skupinami a mohlo by to společnost EDF motivovat k tomu, že by společnost Areva zvýhodňovala. Tyto společnosti budou mít mimo jiné rovněž stejného akcionáře, tj. francouzský stát. Posílená spolupráce se navíc nachází teprve ve fázi budování, jak uvedla Komise ve svém rozhodnutí o zahájení řízení. A konečně nevýhody rozdělení ponese v prvé řadě společnost Nouvel Areva NP, která bude nucena vytvářet nové obchodní týmy pro prodej palivových článků, zatímco společnost Nouvel Areva si zachová přínosy integrace v oblasti cyklu jaderného materiálu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (75)
               
               
                  S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje společnost Urenco následující kroky na ochranu hospodářské soutěže:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              aby byl přijat závazek, že EDF si zachová politiku dodávek otevřenou všem aktérům cyklu jaderného materiálu;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              aby státní podpora neznamenala neúměrné zlepšení situace dceřiné společnosti Nouvel Areva, která působí v oblasti obohacování, a aby zajistila určitou nepropustnost mezi rekapitalizací a touto dceřinou společností (např. zajištěním toho, že dluhy spojené s výstavbou závodu Georges Besse II budou hrazeny pouze z peněžních toků souvisejících s touto činností);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              aby bylo společnosti Nouvel Areva zakázáno navyšovat kapacitu továrny Georges Besse II minimálně v průběhu období restrukturalizace, aniž by však byly zpochybněny závazky skupiny Areva […] v rámci […] (17);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              aby společnost Nouvel Areva snížila svou kapacitu v oblasti výroby paliva MOX a nevyužívala získané likviditu k rozvoji svých obchodních aktivit v oblasti SWU.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (76)
               
               
                  Společnost Urenco rovněž vyjádřila přání, aby francouzské orgány zkoumaly další možnosti opatření na ochranu hospodářské soutěže společných pro všechny segmenty, například prodej některé z činností novému účastníkovi s cílem snížit synergie související s integrací společnosti Nouvel Areva v rámci palivového cyklu. A konečně společnost Urenco zdůrazňuje důležitost dodržování zákazu akvizice jakékoli společnosti v průběhu období restrukturalizace, pokud nebude prokázáno, že taková akvizice je nezbytná pro obnovení životaschopnosti skupiny Areva.
               
            
         
      
      3.3.   TVO
      
      
         
         
         
            
               
                  (77)
               
               
                  TVO je finská společnost zabývající se výrobou elektřiny, která byla založena v roce 1969 a vlastní ji jiné finské elektrárenské společnosti a rovněž průmyslové podniky. Společnost TVO je budoucím vlastníkem OL3, jaderné elektrárny založené na technologii typu evropského tlakovodního reaktoru (dále jen „EPR“), která se dosud nachází ve fázi výstavby. Smlouva na výstavbu této elektrárny […] byla uzavřena s Konsorciem dne 18. prosince 2003. Původním datem dodávky byl 30. duben 2009. Po celé řadě zpoždění nyní Konsorcium ohlašuje toto datum na prosinec 2018.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (78)
               
               
                  Společnost TVO zdůrazňuje význam reaktoru OL3 pro finský i evropský energetický sektor. Až bude elektrárna OL3 uvedena do provozu, měla by do roku 2020 pokrýt 9 % celkové výroby elektřiny ve Finsku a uspokojit 14 % celkové poptávky po elektřině, čímž by umožnila zvýšit energetickou nezávislost Finska. OL3 je rovněž průkopnickým projektem, který měl předznamenat období „renesance“ jaderného průmyslu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (79)
               
               
                  Projekt OL3 se nachází v závěrečné fázi realizace. Vnější konstrukce je téměř dokončena, ale některé konstrukční a montážní práce uvnitř elektrárny dosud probíhají, což se týká zejména jaderného ostrova (reaktoru). Na staveništi pracuje přibližně 2 400 pracovníků. Společnost TVO zdůrazňuje, že projekt OL3 nyní vstupuje do rozhodující fáze, tj. do procesu uvedení do provozu, po jehož dokončení nastane předpokládaný termín dodání. Tato fáze vyžaduje průběžnou podporu Konsorcia, které disponuje znalostmi a odbornými vědomostmi v oblasti technologie EPR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (80)
               
               
                  Společnost TVO rovněž zmiňuje rozhodčí spor, který vede proti Konsorciu. Celková částka požadovaná Konsorciem v současné době činí kolem [0–5] miliardy EUR, zatímco částka, kterou požaduje společnost TVO na pokrytí svých vlastních nákladů a ztrát, činila dle nejnovějších odhadů společnosti TVO [0–5] miliardy EUR. Celková částka požadovaná oběma stranami v rámci rozhodčího sporu tedy v konečném součtu činí přibližně [0–10 miliard] EUR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (81)
               
               
                  Společnost TVO pak vysvětluje, jak chápe plán restrukturalizace skupiny Areva, který v současnosti vychází z „plánu B“ spočívajícího v převodu společnosti Nouvel Areva NP na společnost EDF poté, co od ní bude oddělen projekt OL3 a zdroje potřebné k jeho dokončení; v této tzv. „špatné bance“ budou ponechány rovněž smlouvy na komponenty a část dluhu skupiny Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (82)
               
               
                  Celkově lze říci, že společnost TVO podporuje projekt rekapitalizace skupiny Areva francouzským státem. Vyjadřuje však své znepokojení ohledně možných negativních dopadů restrukturalizace skupiny na projekt OL3. Konkrétně si společnost TVO klade otázku ohledně schopnosti tzv. špatné banky, do níž by byl vyčleněn projekt OL3, zachovat zdroje potřebné ke zdárnému zakončení tohoto projektu. Špatná banka bude totiž mít k dispozici jen omezené finanční prostředky na úhradu dluhů, které mohou potenciálně dosáhnout značné výše a v této fázi jsou jen obtížně vyčíslitelné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (83)
               
               
                  Finanční prostředky této špatné banky se skládají z: navýšení kapitálu o 2 miliardy EUR, výnosu z prodeje společnosti Nouvel Areva NP společnosti EDF ve výši 2,5 miliardy EUR, zbývajících výnosů z prodeje nestrategických činností společnosti Areva, jakož i ze zbývající části ceny, kterou společnost TVO musí skupině Areva ještě doplatit za dokončení projektu OL3. Oproti těmto zdrojům jsou náklady na špatnou banku odhadovány takto: náklady na dokončení projektu OL3 včetně souvisejících záruk, splacení bankovního dluhu ve výši 3,4 miliard EUR, případné záruky, které bude nutno poskytnout společnosti EDF ohledně smluv týkajících se jaderných elektráren, jejichž části jsou předmětem auditu, jiné záruky spojené s prodejem nestrategických aktiv, jakož i částka, která může dosáhnout až [0–5 miliard] EUR v případě, že společnost TVO vyhraje rozhodčí spor, který v současné době probíhá.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (84)
               
               
                  Společnost TVO tak zpochybňuje schopnost restrukturalizované skupiny Areva čelit rizikům spojeným s projektem OL3, zejména nákladům na jeho dokončení, a vysvětluje důsledky těchto pochybností s ohledem na analýzu podpory na restrukturalizaci podle pokynů, přesněji řečeno s ohledem na úroveň přispění této podpory k cíli společného zájmu, na obnovení dlouhodobé životaschopnosti skupiny Areva a na zásadu „jednou a dost“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (85)
               
               
                  Za prvé, pokud jde o cíl společného zájmu, podporuje společnost TVO tvrzení Francie, které klade důraz na přínos této podpory pro dosažení cílů Smlouvy o Euratomu, uvedených zejména v čl. 2 písm. d). TVO však zdůrazňuje nutnost posoudit rovněž čl. 2 písm. b) a c) této smlouvy. Pokud jde o čl. 2 písm. c), podpora přispívá k dokončení projektu OL3, který je významný pro rozvoj evropského energetického sektoru a pro zajištění zásobování energií v severských zemích. Pokud jde o čl. 2 písm. b), cíl jaderné bezpečnosti předpokládá, jak je uvedeno v článku 11 Úmluvy o jaderné bezpečnosti, že „každá smluvní strana přijme vhodná opatření s cílem zajistit dostatečný počet kvalifikovaného personálu s potřebným vzděláním, odbornou přípravou a rekvalifikací pro veškerou činnost v oblasti bezpečnosti v každém jaderném zařízení nebo pro každé jaderné zařízení po celou dobu jeho životnosti.“ Vzhledem k tomu, že kapacity společnosti TVO jsou omezeny především na provoz elektráren, spoléhá se společnost TVO při zajišťování bezpečnosti činností v rámci projektu OL3 na odbornost Konsorcia. Každý plán restrukturalizace, který by zahrnoval vyčlenění projektu OL3 do tzv. „špatné banky“, by však s sebou nesl riziko spočívající v tom, že kvalifikovaný personál skupiny Areva bude přidělen na projekt OL3 a že dojde ke ztrátě „back office“ skupiny Areva ve Francii a v Německu, ke ztrátě technické infrastruktury skupiny Areva, jakož i k potenciálním problémům se subdodavateli tohoto projektu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (86)
               
               
                  Za druhé, pokud jde o obnovení dlouhodobé životaschopnosti skupiny Areva, zpochybňuje společnost TVO dostatečnost kapitálové injekce do společnosti Areva SA, realističnost předpokladů plánu restrukturalizace, a tudíž i schopnost podpory zajistit dlouhodobou životaschopnost společnosti Areva SA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (87)
               
               
                  Za třetí, pokud jde o zásadu „jednou a dost“, pokud plán restrukturalizace nezaručí, že skupina Areva bude schopna dostát svým závazkům ohledně dokončení projektu OL3, mohly by jí vzniknout další závazky v podobě náhrady škody za další zpoždění. V takovém případě by pak ale nebylo možné s ohledem na zásadu „jednou a dost“ schválit novou státní podporu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (88)
               
               
                  Pro vyřešení těchto pochybností a otázek trvá společnost TVO na tom, že je nezbytné, aby každý plán restrukturalizace zahrnoval:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              provozní opatření, jejichž cílem bude zajistit, aby byly i nadále k dispozici dostatečné lidské, technické i finanční zdroje, které budou vyčleněny na zajištění úspěšného dokončení projektu OL3 ve stanovené lhůtě a v souladu s úrovní výkonnosti zaručenou v původní smlouvě o stavbě, a aby bylo možné pokrýt i další potenciální náklady až do konce záruční doby i po jejím uplynutí;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              dostatečné finanční prostředky přidělené subjektu, jemuž bude svěřen projekt OL3, a plně vyčleněné na tento konkrétní projekt, které by pokryly zbývající náklady na dokončení projektu, jakož i další závazky vyplývající z jednotlivých smluv mezi skupinou Areva a společností TVO.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      3.4.   Siemens
      
      
         
         
         
            
               
                  (89)
               
               
                  Společnost Siemens je společně se dvěma společnostmi ze skupiny Areva (Areva GmbH a Areva NP) partnerem Konsorcia v souvislosti s projektem OL3. Přestože za největší část tohoto projektu odpovídá skupina Areva, jsou členové Konsorcia společně a nerozdílně odpovědni společnosti TVO, která je jejich klientem, za dokončení tohoto projektu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (90)
               
               
                  Skupina Siemens sice plně podporuje zásah francouzského státu ve prospěch skupiny Areva, vyjádřila však své výhrady na několika úrovních.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (91)
               
               
                  Siemens zpochybňuje především přiměřenost podpory z hlediska pokrytí závazků a rizik, která nese společnost Areva SA:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              Siemens totiž odhaduje riziko skupiny Areva v souvislosti s projektem OL3 na [0–5 miliard] až [0–5 miliard] EUR u základního scénáře, zatímco u zhoršeného scénáře zahrnujícího i) […] a ii) […] by se mohlo jednat až o […] EUR;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              Siemens také upozorňuje na další pasiva společnosti Areva SA, jako jsou například některá bankovní pasiva, jejichž výše dosahuje 3,4 miliardy EUR.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (92)
               
               
                  Společnost Siemens si následně klade otázku, zda bude mít struktura, která má zajistit projekt OL3, k dispozici dostatečné právní, lidské, finanční a provozní prostředky umožňující dokončení tohoto projektu, jestliže činnosti a provozní prostředky týkající se výstavby musí být převedeny na společnost Nouvel Areva NP, která má být postoupena společnosti EDF. Téměř nevyhnutelný outsourcing realizace části projektu na společnost Nouvel Areva NP by mohl […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (93)
               
               
                  A konečně je společnost Siemens znepokojena tím, že společnost TVO blokuje […] restrukturalizaci skupiny Areva vzhledem k tomu, že jejím cílem je vyčlenit projekt OL3 do specifické struktury, […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (94)
               
               
                  Podle společnosti Siemens by bylo možné tato rizika zajistit dalšími mechanismy, jako jsou například i) další finanční prostředky poskytnuté francouzským státem, ii) státní záruka na veškerá další pasiva vztahující se k projektu OL3, případně ještě iii) závazek francouzského státu financovat jakoukoli další potřebu dodatečného kapitálu související s tímto projektem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (95)
               
               
                  A konečně kvůli solidaritě mezi společností Siemens a skupinou Areva v rámci Konsorcia se společnost Siemens obává, že bude povinna hradit finanční náklady, které případně nebude schopna pokrýt skupina Areva, což by podle jejího názoru bylo v rozporu se zásadou sdílení nákladů uvedenou v pokynech.
               
            
         
      
      3.5.   Třetí strana, která si nepřeje zveřejnit svou totožnost
      
      
         
         
         
            
               
                  (96)
               
               
                  Poslední třetí strana, která si přála zůstat v anonymitě, upozorňuje Komisi na narušení hospodářské soutěže v důsledku posuzované podpory. Podle této třetí strany by restrukturalizace díky zásahu státu vedla k posílení nejen společnosti Nouvel Areva, ale i společnosti Nouvel Areva NP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (97)
               
               
                  Společnosti, které čerpají státní podporu, jsou v konkurenčním prostředí jaderné energie výrazně zvýhodněny. Toto prostředí se vyznačuje intenzivní konkurencí a požadavky na stále větší záruky.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (98)
               
               
                  A konečně se tato anonymní třetí strana domnívá, že budoucí spolupráce společností Nouvel Areva a Nouvel Areva NP znovu vytvoří silné synergie, které přispějí k ovlivnění hospodářské soutěže.
               
            
         
      
      4.   VYJÁDŘENÍ FRANCIE
      
      
         
         
         
            
               
                  (99)
               
               
                  Vyjádření Francie se dělí na čtyři části odpovídající hlavním pochybnostem, které vznesla Komise v rozhodnutí o zahájení řízení. Úvodem se francouzské orgány snaží prokázat, že jediným opatřením, které by mohlo představovat státní podporu, je navýšení kapitálu na úrovni společnosti Areva SA a společnosti Nouvel Areva. Následně pak reagují na pochybnosti Komise týkající se reálnosti předpokladů, z nichž vychází obchodní plán, přiměřenosti výše podpory a navrhovaných opatření v oblasti hospodářské soutěže.
               
            
         
      
      4.1.   Státní podporu může představovat pouze navýšení kapitálu
      
      
         
         
         
            
               
                  (100)
               
               
                  Francouzské orgány v prvé řadě uvádějí, že možnost, že skupina Areva převede státní podporu na třetí strany tím, že prodá své dceřiné společnosti za příliš nízkou cenu, i) není v rámci tohoto řízení relevantní a ii) jeví se jako čistě teoretická vzhledem k tomu, že skupina Areva má motivaci maximalizovat výnosy ze svých převodů. Uvádějí rovněž, že skupina Areva nezískává žádnou podporu z převodů společností Nouvel Areva NP a Areva TA, které sice mobilizují státní zdroje, ale uskutečňují se za tržní ceny.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (101)
               
               
                  Pokud jde o společnost Nouvel Areva NP, francouzské orgány objasňují, že ve společnosti EDF byl zaveden zvláštní režim správy s cílem zajistit zachování zájmů společnosti EDF. V rámci této správy byla vytvořena pracovní skupina speciálně za účelem získání společnosti Nouvel Areva NP, jejímiž členy jsou nezávislí správci a jejímž cílem je ověřit soulad této operace se společenským zájmem společnosti EDF a poskytnout stanovisko nezávislé na správní radě společnosti EDF. Členem této pracovní skupiny není žádný zástupce státu. Na základě prací provedených touto skupinou, která si objednala zejména studii ocenění u banky Société Générale, nakonec společnost EDF přijala rozhodnutí o akvizici.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (102)
               
               
                  Francouzské orgány rovněž objasnily, že se nakonec rozhodly pro koncepci vytvoření dceřiných společností „zespodu“, které společnosti EDF umožní získat od skupiny Areva činnosti související s reaktory. Tyto nové mechanismy převodu podle názoru francouzských orgánů neovlivní ocenění provedené stranami ani jejich rady vycházející z předpokladu původní koncepce převodu: 2,5 miliard EUR za 100 % vlastního kapitálu. Bez ohledu na právní podmínky převodu zůstává ekonomická skutečnost pro společnost EDF de facto stejná; EDF převezme historické činnosti společnosti Areva NP, aniž by převzala riziko spojené s projektem OL3. EDF bude rovněž chráněna proti rizikům spojeným se smlouvami na komponenty. Tato rizika sice nebyla v ocenění z ledna 2016 zohledněna, ale mechanismus ochrany, na němž se strany shodly, umožňuje neměnit jejich podstatu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (103)
               
               
                  Pokud jde o společnost Areva TA, proces ocenění byl rozčleněn na dvě etapy v souladu s nejobvyklejšími tržními postupy: i) v období mezi lednem a květnem 2016 poskytla skupina Areva konsorciu kupujících finanční, provozní, právní a daňové informace a zorganizovala několik pracovních setkání s vedením společnosti Areva TA; ii) konsorcium následně získalo přístup do „data roomu“ a mělo možnost jednat s vedením společnosti Areva TA prostřednictvím otázek a odpovědí. V této souvislosti poskytuje společnosti Areva i kupujícímu součinnost 12 právních a bankovních poradců a specialistů na předběžný finanční audit („due diligence“).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (104)
               
               
                  Dne 18. srpna 2016 předložilo nabývající konsorcium uvedené v 27. bodě odůvodnění nabídku, která oceňuje cenné papíry společnosti Areva TA na [0–2 miliard] EUR. Toto ocenění je založeno na metodě diskontovaných peněžních toků (metoda „discounted cash flows“, dále jen „metoda DCF“), uplatněné na obchodní plán, který vychází z předpokladů odsouhlasených s kupujícím. Tato cena byla použita v kupní smlouvě uzavřené dne 15. prosince 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (105)
               
               
                  Francouzské orgány se proto domnívají, že ocenění, které bylo nakonec zvoleno, je založeno na obecně uznávaných metodách po vynaložení obvyklé řádné péče.
               
            
         
      
      4.2.   Skupina Areva realizuje plán restrukturalizace, který obnoví její životaschopnost v dlouhodobém měřítku
      
      
         
         
         
            
               
                  (106)
               
               
                  Francouzské orgány nejprve předkládají aktualizovaný finanční vývoj společnosti Nouvel Areva. Tento vývoj je založen na předpokladech, které jsou považovány za obzvláště konzervativní: i) cena uranu byla upravena směrem dolů, […], ii) předpovědi těžební činnosti byly revidovány směrem dolů iii) bylo zohledněno další riziko s ohledem na […], iv) bylo zohledněno posílení plánu snižování nákladů na obohacování a konverzi v) náklady na provádění koncepce vytváření dceřiných společností „zespodu“ se v období 2016–2025 ustálily na [200–900 milionech] EUR. Dle obdobné logiky byly směrem dolů revidovány i předpoklady zhoršeného scénáře.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (107)
               
               
                  Francouzské orgány následně reagují na jednotlivé pochybnosti Komise týkající se plánu obnovení životaschopnosti.
               
            
         
      
      4.2.1.   Obchodní plán společnosti Nouvel Areva zohledňuje důsledky navrhovaných převodů
      
      
         
         
         
            
               
                  (108)
               
               
                  Francouzské orgány tvrdí, že vzhledem k délce cyklů jaderného průmyslu se hlavní ztráty synergií uskuteční z větší části v takovém časovém horizontu, který přesahuje finanční vývoj skupiny Areva (2016–2025). Společnost Nouvel Areva má totiž zcela zaplněnou knihu zakázek na období příštích pěti až deseti let, což jí zajišťuje určitou nezávislost na vývoji těch částí trhu, jichž je účastníkem. To však platí i pro všechny ostatní dodavatele jaderných materiálů vzhledem k tomu, že smlouvy na dodávky jsou zpravidla uzavírány na celou řadu let (obvykle pět až deset) v závislosti na druhu materiálu (surový, konvertovaný nebo obohacený uran) a na typu klienta. Naproti tomu jednotlivé plánované převody, zejména převod společnosti Nouvel Areva NP, z dlouhodobějšího hlediska poškozují konkurenční postavení společnosti Nouvel Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (109)
               
               
                  Skupina Areva navíc ještě zavádí plán výkonnosti a konkurenceschopnosti, díky němuž bude schopna zmírnit dopad převodu společnosti Nouvel Areva NP v krátkodobějším měřítku na své strukturální náklady. Například pokud jde o zrušení hromadných nákupů, je cílem daného plánu právě dosažení zisků v této oblasti, aby se vyrovnaly ztráty objemů prodeje, které budou následovat po převodu společnosti Nouvel Areva NP. Zhoršený finanční vývoj však předpokládá, že cílů tohoto plánu bude dosaženo jen na [50–100] %, a tudíž se projeví negativní dopad.
               
            
         
      
      4.2.2.   Analýza citlivosti a strategie snižování rizik
      
      
         
         
         
            
               
                  (110)
               
               
                  Francouzské orgány a skupina Areva identifikovaly hlavní rizikové faktory, které ovlivňují budoucnost společnosti Nouvel Areva. Připomínáme, že základní scénář je již nyní velmi konzervativní, a není tudíž pravděpodobné, že by se všechny zhoršené předpoklady projevily zároveň.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (111)
               
               
                  Prvním z těchto faktorů je směnný kurz euro/dolar. […]. Každý měsíc se provádí analýza expozic a jsou sjednána odpovídající zajištění tak, aby pokrývala určité minimální procento budoucích plateb. Navíc některé činnosti, jako je například těžba uranu, jsou proti tomuto riziku částečně chráněny přirozenou cestou: 50 % těžební produkce společnosti Nouvel Areva bude probíhat v Kanadě, jejíž měna je v korelaci s dolarem.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (112)
               
               
                  Druhé riziko se týká […]. Následky ve zhoršeném scénáři činí přibližně [0–100 milionů] EUR v rámci provozních finančních toků celkem za období 2016–2025. Francouzské orgány upřesňují, že skupina Areva již nyní realizuje celou řadu opatření vedoucích k optimalizaci a snižování nákladů s cílem omezit dopad tohoto rizika: jedná se o provozní zlepšení, jejichž cílem je […]. Tato zlepšení jsou zahrnuta do plánu výkonnosti a konkurenceschopnosti, který pokrývá období až do roku 2018, […], ale bylo by je možno využít i po roce 2018, pokud by se dané riziko uskutečnilo.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (113)
               
               
                  Třetí identifikované riziko souvisí s následky případného selhání […]. Toto riziko se francouzským orgánům jeví jako nepravděpodobné, protože […]. Selhání by nicméně […] snížilo příjmy společnosti Nouvel Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (114)
               
               
                  A konečně finanční vývoj společnosti Nouvel Areva zohledňuje řadu rizik […], jejichž rozsah se liší podle toho, zda se jedná o základní nebo zhoršený scénář. Výše těchto rizik dosahuje [1–2 miliard] EUR ve zhoršeném scénáři během období 2016–2025, tj. o [0–1 miliard] EUR více než ve scénáři základním. Francouzské orgány uvádějí nápravná opatření, která by mohla být provedena: dodatečná opatření v oblasti obchodu nebo produktivity (např. optimalizace nákupů a snižování celkového objemu mezd), nebo úprava investičního plánu […].
               
            
         
      
      4.2.3.   Společnost Nouvel Areva bude schopna refinancovat svou činnost na trzích během období 2015–2025
      
      
         
         
         
            
               
                  (115)
               
               
                  Francouzské orgány v reakci na pochybnost Komise uvedenou ve 151. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení uvádějí, že v základním scénáři se potřeba financování společnosti Nouvel Areva uskuteční […]. Očekává se však, že se společnosti Nouvel Areva k tomuto datu podaří znovu dosáhnout tak dobrých finančních ukazatelů, aby jí to umožňovalo účast na trzích s dluhopisy, aniž by byl ohrožen rating podniku „investment grade“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (116)
               
               
                  Na druhé straně ve zhoršeném scénáři bude mít společnost Nouvel Areva potřebu financování ve výši […]. Francouzské orgány však objasňují, že společnost Nouvel Areva bude schopna spojit […], aniž by to zpochybnilo obnovení životaschopnosti tohoto podniku […].
               
            
         
      
      4.2.4.   Společnost Areva SA bude disponovat prostředky, které jí umožní pokrýt její finanční potřeby v období let 2016–2025
      
      
         
         
         
            
               
                  (117)
               
               
                  Francouzské orgány se zavázaly, že společnost Areva SA nebude vykonávat jiné činnosti než ty, které jsou výslovně stanoveny v plánu restrukturalizace oznámeném Komisi. Na tomto základě se domnívají, že společnost Areva SA bude mít k dispozici dostatečné prostředky, které jí umožní pokrytí jejích finančních potřeb.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (118)
               
               
                  Francouzské orgány potvrzují své předpoklady týkající se nákladů na dokončení projektu OL3 během období 2017–2025. Dle těchto předpovědí dojde během posuzovaného období ke vzniku záporných peněžních toků ve výši [0–2 miliardy] EUR. […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (119)
               
               
                  Na základě těchto předpokladů vykazuje obchodní plán společnosti Areva SA přebytek likvidity ve výši [0–500 miliónů] EUR na konci období v případě základního scénáře a [0–100 milionů] EUR v případě zhoršeného scénáře. […].
               
            
         
      
      4.3.   Státní podpora je přiměřená a je omezená na nezbytné minimum
      
      4.3.1.   Byla dodržena zásada spravedlivého rozdělení vůči menšinovým akcionářům
      
      
         
         
         
            
               
                  (120)
               
               
                  Za prvé je třeba připomenout, že již byly zaúčtovány významné rezervy na ztráty a znehodnocení aktiv, a že cena akcií se nachází na historickém minimu. Odpovědnost za předchozí řízení tedy do značné míry dopadá na menšinové akcionáře úměrně jejich podílům.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (121)
               
               
                  Za druhé, francouzské orgány předpokládají, že francouzský Orgán pro cenné papíry a trhy (Autorité des marchés financiers, dále jen „AMF“) uloží státu podat veřejnou nabídku výkupu cenných papírů. Orgán AMF bude přísně kontrolovat cenu nabídnutou akcionářům a zajistí dodržování metody ocenění založené na více kritériích.
               
            
         
      
      4.3.2.   Skupina Areva mobilizuje dostatečnou, skutečnou a opravdovou úroveň vlastního příspěvku
      
      
         
         
         
            
               
                  (122)
               
               
                  Pokud jde o možný přebytek likvidity uvedený ve 172. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení, francouzské orgány se domnívají, že skutečnost, že likvidita mobilizovaná za účelem realizace plánu restrukturalizace převyšuje náklady na restrukturalizaci a sama o sobě neznamená, že by výše podpory nebyla omezena na minimum. Pokyny totiž sice stanoví spodní hranici vlastního příspěvku, ale neurčují ani jeho horní hranici, ani existenci matematického vztahu mezi výší státní podpory a výší nákladů na restrukturalizaci.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (123)
               
               
                  Jinými slovy, francouzské orgány se domnívají, že je nutné jasně rozlišovat mezi oběma odlišnými právními kritérii, tj. na jedné straně financování nezbytné s ohledem na finanční vývoj pro obnovení životaschopnosti, a na straně druhé omezení výše státní podpory na minimum na základě požadavku významného vlastního příspěvku na náklady na restrukturalizaci. Tento výklad dokládá rozhodovací praxe Komise (18), která v minulosti připustila, aby byl vlastní příspěvek vyšší než náklady na restrukturalizaci, aniž by tento přebytek likvidity znamenal, že podpora nebyla omezena na minimum.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (124)
               
               
                  A konečně francouzské orgány zdůrazňují, že je nezbytné, aby skupina Areva disponovala likvidní rezervou pro případ, že by se uskutečnil zhoršený scénář.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (125)
               
               
                  Pokud jde o pochybnosti vznesené Komisí ohledně skutečné a opravdové povahy vlastního příspěvku skupiny Areva, uvádějí francouzské orgány řadu vyjasnění a připomínají, že Komise ve své rozhodovací praxi akceptovala, aby byly budoucí prodeje aktiv účtovány jako vlastní příspěvek za předpokladu, že budou posouzeny nezávislým odborníkem, který odhadne tržní hodnotu daného majetku (19).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (126)
               
               
                  Ohledně převodu společnosti Nouvel Areva NP připomínají francouzské orgány existenci nezávislých ocenění, která byla Komisi poskytnuta po vydání oznámení. Francie rovněž klade důraz na prvky, které umožňují zjištění skutečné a opravdové povahy převodu společnosti Nouvel Areva NP: především kupní smlouva na akcie společnosti Nouvel Areva NP uzavřená se společností EDF dne 15. listopadu 2016; dále pak skutečnost, že podmíněná ustanovení, jimž převod podléhá, nezpochybňují jeho jistotu. Francouzské úřady jsou tedy přesvědčeny o správnosti závěrů úřadu ASN ohledně programu zdůvodnění u nádoby reaktoru Flamanville 3 vzhledem k tomu, že všechny testy zahrnuté do tohoto programu byly provedeny, aniž by EDF či skupina Areva zjistily jakýkoli nesoulad. Jednání se společností TVO navíc […] nemá vliv na převod společnosti Nouvel Areva NP, má dopad pouze na jeho harmonogram.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (127)
               
               
                  U převodu společnosti Canberra francouzské orgány připomínají, že je účinné od 1. července 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (128)
               
               
                  Převod společnosti Areva je již téměř dokončen, jak vyplývá z informací již shrnutých v 103. až 105. bodě odůvodnění tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (129)
               
               
                  Pokud jde o dceřinou společnost Elta, vydala skupina ECA dne 4. srpna 2016 závazný jednostranný slib nákupu, a prodej se uskutečnil dne 1. prosince 2016 za cenu [0–10 miliónů] EUR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (130)
               
               
                  Předpokládá se, že podíl skupiny Areva v její dceřiné společnosti Adwen bude odprodán v plné výši, a u skupiny Gamesa byla zajištěna minimální cena 60 milionů EUR. Faktická realizace tohoto převodu je naplánována na začátek ledna 2017.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (131)
               
               
                  Naproti tomu k převodům […] nedojde dříve než […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (132)
               
               
                  A konečně pokud jde o zapojení investorů, kteří jsou třetími stranami, do navýšení kapitálu společnosti Nouvel Areva, francouzské orgány uvádějí, že obdržely vyjádření zájmu od […] japonských skupin JNFL a MHI […]. Stav jednání je následující. Jak skupina MHI, tak skupina JNFL předložily závaznou nabídku […] na 5 % kapitálu společnosti Nouvel Areva v hodnotě 250 milionů EUR. […].
               
            
         
      
      4.4.   Skupina Areva navrhuje opatření umožňující minimalizovat narušení hospodářské soutěže
      
      
         
         
         
            
               
                  (133)
               
               
                  Podle francouzských orgánů představuje převod společnosti Nouvel Areva NP vyrovnávací opatření v obzvláště významném rozsahu, protože se na jeho základě uskuteční celkové stažení skupiny Areva ze značného počtu trhů, na kterých skupina EDF následně oživí hospodářskou soutěž. Převodem společnosti Nouvel Areva NP se skupina Areva zbavuje třetiny svých aktiv a přibližně poloviny svého obratu. Zbavuje se rovněž veškerých výhod, které vyplývají z jejího integrovaného modelu vyvinutého v průběhu posledních patnácti let, což znamená strategický obrat prvořadého významu. Kromě toho se skupina Areva zbavuje kladných peněžních toků, které společnost Nouvel Areva NP během daného období vytvoří.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (134)
               
               
                  Na podporu tohoto tvrzení se francouzské orgány podrobně zabývají jednotlivými body vznesenými Komisí v rozhodnutí o zahájení řízení.
               
            
         
      
      4.4.1.   Vyčíslení kompenzačních opatření
      
      
         
         
         
            
               
                  (135)
               
               
                  Francouzské orgány připomínají, že „opatření, která mají omezit narušování hospodářské soutěže, by se měla soustředit jak na obavy ohledně morálního hazardu, tak na možné narušení trhů, na nichž příjemce působí“, budou záviset i na „vlastnostech dotčeného trhu“ (20).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (136)
               
               
                  V tomto případě je podle nich veškeré riziko morálního hazardu vyloučeno, protože ztráty v minulosti hradili stávající akcionáři skupiny Areva, k nimž v první řadě patří stát, a to prostřednictvím opravných položek a snižování hodnoty aktiv. Kromě toho vzhledem k vlastnostem příslušných trhů státní podpora účinnou hospodářskou soutěž spíše zachovává, než omezuje, protože většina trhů, na kterých bude skupina Nouvel Areva působit, má oligopolní strukturu, která by se odchodem jednoho z aktérů ještě zhoršila.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (137)
               
               
                  Podle francouzských orgánů z porovnání situace na trzích dle srovnávacího scénáře, který nezahrnuje podporu, jasně vyplývá, že účinnou hospodářskou soutěž na trzích bude možno zachovat jen tehdy, bude-li zachována i skupina Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (138)
               
               
                  To znamená, že převod společnosti Nouvel Areva NP představuje více než dostatečné vyrovnávací opatření, zejména proto, že skupině Areva přinese krátkodobou ztrátu synergií a ve střednědobém horizontu ji zbaví vyhlídek na obzvláště ziskový rozvoj popsaný níže v oddíle 4.4.2.
               
            
         
      
      4.4.2.   Převod společnosti Nouvel Areva NP trvale poškozuje všechny činnosti společnosti Nouvel Areva
      
      4.4.2.1.   Činnosti na začátku cyklu
      
      
         
         
         
            
               
                  (139)
               
               
                  Integrovaná skupina Areva měla k dispozici integrovaný prodej a marketing, jejichž pomocí uváděla na trh přírodní uran a poskytovala služby v oblasti konverze a obohacování uranu a navrhování a výroby palivových článků, jakož i veškeré potenciální kombinace těchto produktů a služeb. Integrace prodeje palivových článků s činnostmi na začátku cyklu poskytovala skupině Areva významnou informační a obchodní výhodu. Energetické společnosti totiž mívají pro dodávky palivových článků zpravidla jen jediného kupce. Vzhledem k nízké vzájemné zastupitelnosti palivových článků je dodavatel těchto článků klíčovým partnerem energetické společnosti, ale u dodavatele na začátku cyklu, jehož produkty a služby jsou zastupitelné, tomu tak není.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (140)
               
               
                  Francouzské orgány uvádějí jako příklad energetickou společnost […], u níž mohla skupina Areva v rámci nabídkového řízení na palivové články rozšířit prodej o produkty a služby na začátku cyklu. Fakticky platí, že [5–10] z 10 zákazníků jsou dnes zákazníky jak společnosti Areva NC, tak společnosti Areva NP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (141)
               
               
                  Navíc oddělení činností společnosti Nouvel Areva NP bude komplikovat logistickou optimalizaci: společnost Nouvel Areva bude muset v budoucnu spolupracovat s výrobci palivových článků společnosti Nouvel Areva NP stejně jako se všemi ostatními americkými a evropskými výrobci, čímž se sníží její schopnost optimalizace logistiky například v důsledku zvýšení nákladů souvisejících s dodávkami a snížení schopnosti optimalizovat svou produkci obohaceného uranu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (142)
               
               
                  Francouzské orgány rovněž vysvětlují, že každý dodavatel produktů a služeb na začátku cyklu, který spolupracuje s dodavatelem palivových článků a reaktorů, má nezpochybnitelnou konkurenční výhodu u nabídek na začátku cyklu. Nabyvatel nové elektrárny bude totiž zpravidla vyžadovat, aby mu výrobce dodal první aktivní zónu reaktoru a zajistil i případné výměny paliva. Díky integraci se společností Areva NP měla skupina Areva v rámci své činnosti na začátku cyklu k této poptávce automatický přístup. Skupina Areva by navíc mohla vyjednat lepší podmínky pro svůj uran, protože takové jednání se obvykle provádí přímo bez otevřeného nabídkového řízení. A konečně tento typ smlouvy umožňuje vznik obchodních vztahů zejména na obtížně přístupných trzích, jako je například Čína.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (143)
               
               
                  Tato konkurenční výhoda se projevila u smluv, které skupina Areva sjednala pro reaktory OL3, Taishan 1 a 2, […]. Například v případě Taishan 1 a 2, […]. Takové podmínky by nebylo možné vyjednat bez výhod, které přináší integrace: naproti tomu skupina Areva mohla uzavřít smlouvy pouze […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (144)
               
               
                  Proto bude každý budoucí prodej reaktorů společností Nouvel Areva NP znamenat zároveň promarněnou příležitost společnosti Nouvel Areva, pokud jde o prodej materiálů na začátku cyklu za optimálních podmínek. Podle francouzských orgánů bude mít společnost Nouvel Areva NP dobré předpoklady pro získání těchto projektů […]. Společnost Nouvel Areva NP by také mohla aspirovat na projekty […]. Z důvodu délky jaderných cyklů se však tyto ztráty synergií uskuteční až po skončení období, pro které skupina Areva předložila svůj finanční vývoj.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (145)
               
               
                  Tyto ztráty synergií jsou obzvláště patrné na počátku životnosti reaktoru, ale projevují se i v celém zbývajícím průběhu jeho životnosti. Některé energetické společnosti totiž preferují jednotnou nabídku, která zahrnuje jak nákup uranu, tak služby v oblasti konverze, obohacování a palivových článků, a to zejména u reaktorů, u nichž je již naplánováno ukončení činnosti (skončení životnosti).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (146)
               
               
                  A konečně ukončení integrace zkomplikuje rovněž vytvoření integrovaného odvětví recyklace přepracovaného uranu, protože toto odvětví vyžaduje značnou míru logistické koordinace mezi dodavatelem palivových článků (Nouvel Areva NP) a poskytovatelem služeb v oblasti přepracování (Nouvel Areva).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (147)
               
               
                  Všechny tyto ztráty synergií poškodí společnost Nouvel Areva ve prospěch jejích konkurentů. Pokud by skupina Areva zůstala i nadále integrována, měla by ideální předpoklady pro to, aby mohla těžit z očekávaného oživení trhu, zejména díky tomu, že disponuje modernizovaným zařízením. Rozsáhlý trh se otevírá například v segmentu nabídek energetickým společnostem ohledně správy jejich reaktorů na konci životnosti. Z důvodu ztráty očekávaných synergií se však francouzské orgány a skupina Areva spoléhají na […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (148)
               
               
                  Naproti tomu konkurenti společnosti Nouvel Areva budou moci těžit z příležitostí vzniklých v důsledku rozdělení skupiny Areva, zejména v oblasti dodávek paliva pro nové reaktory. Společnost Nouvel Areva bude nucena bojovat proti novým integrovaným konkurentům, jako je například společnost Rosatom, nebo konkurentům, kteří se integrují vertikálně, jako jsou společnosti KHNP, Toshiba/Westinghouse nebo CNNC.
               
            
         
      
      4.4.2.2.   Činnosti na konci cyklu
      
      
         
         
         
            
               
                  (149)
               
               
                  Převod společnosti Nouvel Areva NP bude […] pro činnosti společnosti Nouvel Areva v oblasti recyklace a zpracování použitého paliva. Prodej paliva MOX závisí na tom, zda bude na trhu existovat flotila reaktorů na lehkou vodu schopných využívat palivové články MOX. Rozsah této flotily však závisí na tom, jaké úsilí bude společnost Nouvel Areva NP ochotna vyvinout při navrhování a rozvoji této technologie v budoucnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (150)
               
               
                  Rozhodnutí energetické společnosti „moxovat“ určitý reaktor závisí na její schopnosti zajistit výkon tohoto reaktoru a s tím související náklady. Tyto dva faktory zase závisejí na kvalitě spolupráce mezi projektantem reaktoru, projektantem článků a dodavatelem moxovaného materiálu. Doposud byla tato spolupráce možná díky tomu, že skupina Areva byla schopna centralizovaně rozhodovat mezi protichůdnými zájmy těchto subjektů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (151)
               
               
                  Společnost Nouvel Areva NP tak […] s cílem podporovat šíření reaktorů využívajících MOX do té míry, že […]. Až doposud příslušnost k téže skupině umožňovala dohody v rámci skupiny […] a rovněž sladění protichůdných zájmů obou těchto činností. V budoucnu tomu již tak nebude, a v dlouhodobém horizontu lze tedy očekávat významné ztráty synergií.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (152)
               
               
                  Ztráty synergií se projeví rovněž v segmentu vyřazování z provozu a v segmentu logistiky. Činnosti v oblasti vyřazování z provozu jsou do velké míry integrovány s činnostmi v oblasti řešení reaktorů a s poskytováním služeb v rámci již existujících elektráren. Co se týče logistických činností, ty nyní pro společnost Areva NP představují klienty ve dvou oblastech: přeprava kontaminovaných nástrojů pro údržbu a přeprava palivových článků. U tohoto poskytování služeb v rámci skupiny existuje buď riziko, že budou internalizovány skupinou Nouvel Areva NP, nebo že budou v budoucnu ovlivněny hospodářskou soutěží.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (153)
               
               
                  Trh vyřazování z provozu a trh logistiky představují dva dynamické trhy, na kterých skupina Areva […].
               
            
         
      
      4.4.3.   Komplexní strategické a průmyslové partnerství mezi společnostmi Nouvel Areva a EDF by neumožňovalo obnovení synergií, které v současné době vyplývají z integrace společnosti Areva NP v rámci skupiny Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (154)
               
               
                  Francouzské orgány předložily Komisi memorandum o porozumění uzavřené dne 28. července 2016 mezi společností EDF a skupinou Areva. Příloha 7 tohoto memoranda se týká vytvoření komplexního strategického a průmyslového partnerství.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (155)
               
               
                  Podle francouzských orgánů nemůže toto partnerství obnovit ztracené synergie […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (156)
               
               
                  […] francouzské orgány zdůrazňují, že společnosti Nouvel Areva NP a Nouvel Areva se chystají vstoupit do vztahu zákazník/dodavatel. […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (157)
               
               
                  Z tohoto důvodu nemůže žádné strategické partnerství nahradit kompromisy a synergie, které v rámci této skupiny fungovaly v minulosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (158)
               
               
                  Francouzské orgány se však v reakci na námitky ze strany Komise ohledně tohoto bodu zavázaly, že po dobu trvání restrukturalizace neuzavřou společnosti Nouvel Areva NP ovládaná společností EDF a společnost Nouvel Areva žádné strategické partnerství ani jinou rámcovou dohodu o obchodní spolupráci, jejímž cílem by bylo zvýhodnit společnost Nouvel Areva v situacích, kdy by si společnost Nouvel Areva NP přála poskytnout klientovi nabídku integrovanou s dodavatelem jaderného materiálu na trzích vymezených v 344. a 347. bodě odůvodnění – dodávky palivových článků a výstavba nových reaktorů. Tento závazek nebrání společnosti Nouvel Areva a společnosti Nouvel Areva NP podávat vázané nabídky pod podmínkou, že společnost Nouvel Areva bude vybrána na základě obchodních a technických kritérií.
               
            
         
      
      4.4.4.   Francouzské orgány se zavazují, že skupina Areva přijme etická opatření uvedená v bodě 84 pokynů
      
      
         
         
         
            
               
                  (159)
               
               
                  Francouzské orgány připomněly význam partnerství v oblasti jaderné energie a zavázaly se, že v průběhu období restrukturalizace skupina Areva (společnosti Areva SA a Nouvel Areva) a podniky, které jsou jimi ovládány, nezískají přímo ani nepřímo podíly v žádném podniku, který neovládají již nyní, s výjimkou projektů nezbytných pro obnovení životaschopnosti skupiny Areva. Tento závazek se nevztahuje na nabytí podílů, které uskuteční společnost Nouvel Areva a společnosti, které jsou jí přímo nebo nepřímo ovládány, za účelem finančního řízení i) fondů na vyřazení z provozu, jejichž řízením je skupina Areva pověřena na základě právního nebo regulačního požadavku; ii) penzijních fondů zaměstnanců skupiny Areva; iii) investic do likvidních zdrojů. Zavázaly se rovněž, že skupina Areva (Areva SA a Nouvel Areva) se při uvádění svých výrobků a služeb na trh zdrží toho, aby prezentovala státní podporu, kterou obdržela, jako konkurenční výhodu.
               
            
         
      
      4.5.   Komentář francouzských orgánů k připomínkám třetích zúčastněných osob
      
      4.5.1.   Připomínky společností TVO a Siemens
      
      
         
         
         
            
               
                  (160)
               
               
                  Francouzské orgány se domnívají, že společnost Areva SA bude schopna financovat všechny své předpokládané potřeby.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (161)
               
               
                  Na jedné straně není správné se domnívat, že skupina Areva prostřednictvím přijaté koncepce restrukturalizace ohrožuje řádné dokončení projektu OL3. Úspěch tohoto projektu je zásadní pro všechny subjekty, které jsou do restrukturalizace zapojeny: samozřejmě pro společnost Areva SA, ale rovněž pro společnost Nouvel Areva (z důvodů dodávek paliva) a Nouvel Areva NP (z důvodu prokázání funkčnosti tohoto prvního projektu EPR). Společnost Areva SA bude mít tedy k dispozici všechny potřebné provozní zdroje, které nebudou podléhat vyčlenění a bezprostřednímu převedení na společnost Nouvel Areva NP, za účelem dokončení daného projektu, a veškeré pochybnosti společnosti TVO o této záležitosti se tedy jeví jako bezpředmětné.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (162)
               
               
                  Francouzské orgány zdůrazňují zejména existenci […] konkrétní spolupráce mezi společnostmi Areva NP a Nouvel Areva NP, které umožňují společnosti Areva NP oslovit společnost Nouvel Areva NP, jakmile se to ukáže jako nezbytné […]
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (163)
               
               
                  Na druhou stranu francouzské orgány správně a konzervativním způsobem odhadly potřeby společnosti Areva SA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (164)
               
               
                  Pokud jde o náklady na dokončení projektu OL3, je ostatně odhad skupiny Areva srovnatelný s odhadem společnosti TVO nebo dokonce ještě konzervativnější, s výjimkou […], ale francouzské orgány odmítají […], který podle nich postrádá veškerou důvěryhodnost. Francouzské orgány nekomentují odhad společnosti Siemens, který na této úrovni agregace neumožňuje podrobnou analýzu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (165)
               
               
                  Pokud jde o právo na náhradu škody, které by mohlo vyplynout z případného rozsudku vyneseného v rozhodčím sporu […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (166)
               
               
                  Podle francouzských orgánů by bylo zcela nevhodné a neslučitelné s cíli a duchem pravidel týkajících se podpory na restrukturalizaci zvýšit částku podpory s cílem zaručit třetím stranám náhradu škody, která by jim byla případně přiznána na základě sporu zahájeného vůči příjemci podpory. Za prvé, tento druh rizika nespadá do definice rizik, která je třeba zohlednit při určování zhoršeného scénáře. Pokyny se totiž týkají pouze makroekonomických a obchodních faktorů. Za druhé, takové zvýšení podpory by bylo v rozporu se zásadou proporcionality a zásadou omezení částky podpory na nezbytné minimum. Za třetí, cílem argumentů společností TVO a Siemens je ve skutečnosti to, aby stát zaručil solventnost jejich případného dlužníka/společného a nerozdílného spoludlužníka, což by představovalo poskytnutí státní podpory společnostem Siemens a TVO. Komise však výslovně uznala, že státní záruky za případné soudní spory by představovaly státní podporu (21) a již vyloučila zásadu jejich slučitelnosti (22). Za čtvrté, argumenty společností Siemens a TVO jsou rozporné v tom smyslu, že nezahrnují možnost pozitivního výsledku pro Konsorcium. Za páté, v případě nepříznivého výsledku rozhodčího řízení, […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (167)
               
               
                  Pokud jde o […]. Francouzské orgány předložily několik argumentů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (168)
               
               
                  Pokud jde o […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (169)
               
               
                  Kromě toho probíhá řešení problematiky uhlíkové segregace ve stávajícím parku společnosti EDF z regulačního hlediska. Úřad ASN povolil opětovné spuštění všech reaktorů francouzského parku, které využívají parní generátory vyrobené v Le Creusot (u nichž byly zjištěny problémy s uhlíkovou segregací), a osmi z dvanácti reaktorů využívajících parní generátory vyrobené japonským partnerem společnosti Areva NP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (170)
               
               
                  Dosud nebyla odhalena žádná odchylka od normálu ani na primárním okruhu elektrárny Taishan. V každém případě je smluvně stanoveno, že smluvní odpovědnost skupiny Areva bude v případě projektu Taishan omezena na [0–1 miliardu] EUR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (171)
               
               
                  […], v rámci každé žádosti bude nutné předložit důkaz o prokazatelné škodě, tj. o skutečné bezpečnostní závadě určité součástky, která s sebou nese vysoké riziko selhání.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (172)
               
               
                  Ohledně všech záležitostí, které by mohly zpochybnit občanskoprávní odpovědnost skupiny Areva, francouzské orgány informovaly Komisi, že […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (173)
               
               
                  Pokud jde o argument společnosti Siemens, že předpokládané zdroje společnosti Areva SA by jí měly umožnit pokrýt částku v teoretické maximální výši zahrnující všechna teoreticky možná rizika, francouzské orgány zdůrazňují, že všechny příklady dřívějších rozhodnutí Komise, o které se argumentace společnosti Siemens opírá, pocházejí z otevřených řízení v dočasném rámci podpor na restrukturalizaci finančních institucí v souvislosti s finanční a hospodářskou krizí. Tato analogická argumentace, kterou použila společnost Siemens, není tedy podle francouzských orgánů v tomto případě relevantní. Tyto orgány rovněž uvádějí, že nejhorší ze scénářů ve smyslu uvedených pokynů nemůže pokrýt všechna teoreticky možná rizika, ale musí se držet v rámci možných událostí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (174)
               
               
                  A konečně v reakci na argument společnosti Siemens, že nedostatek kapitálu společnosti Areva SA by byl v rozporu se zásadou spravedlivého sdílení nákladů uvedenou v pokynech, francouzské orgány připomínají, že uplatňování této zásady se týká pouze akcionářů a podřízených věřitelů, kteří by neměli být účinky této podpory nepřiměřeně chráněni.
               
            
         
      
      4.5.2.   Připomínky společnosti Urenco
      
      
         
         
         
            
               
                  (175)
               
               
                  Francouzské orgány úvodem zdůrazňují, že společnost Urenco do značné míry přispěla k nadbytečné kapacitě, kterou se od událostí ve Fukušimě vyznačuje trh obohacování uranu. To znamená, že podíl společnosti Urenco na světové kapacitě obohacování uranu se mezi lety 2007 a 2015 zdvojnásobil, zatímco podíl skupiny Areva se snížil.
               
            
         
      
      4.5.2.1.   Údajná narušení hospodářské soutěže
      
      
         
         
         
            
               
                  (176)
               
               
                  Francouzské orgány následně prokazují, že státní podpora nebude představovat žádné narušení hospodářské soutěže, ale naopak se bude podílet na jejím dlouhodobém oživení.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (177)
               
               
                  Z relativně nízké účasti skupiny Areva na trzích logistiky a vyřazování z provozu je zřejmé, že podpora nepovede ke vzniku žádného narušení hospodářské soutěže. Naproti tomu je skupina Areva jediným globálním aktérem, který provozuje přepracovatelský závod v průmyslovém měřítku, a její udržení v tomto odvětví nemůže tedy poškodit hospodářskou soutěž, neboť tam žádná neexistuje.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (178)
               
               
                  Struktury trhu v segmentu těžby, konverze a obohacování uranu jsou vysoce koncentrované a skupina Areva navíc představuje v segmentu těžby a konverze uranu jedinou významnou evropskou skupinu. Kdyby skupina Areva tyto segmenty opustila, mělo by to tedy účinky poškozující hospodářskou soutěž, neboť by došlo k dalšímu posílení koncentrace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (179)
               
               
                  Skupina Areva navíc nebude neoprávněně posílena státní podporou konkrétně v segmentu obohacování. Za prvé, francouzské orgány poznamenávají, že způsobilost skupiny Areva uzavírat smlouvy na služby v oblasti obohacování uranu nesouvisí s jejím finančním ratingem, ale spíše s jinými vlastnostmi, jako jsou například ceny dodávek, smluvní flexibilita, kvalita logistiky atd. Za druhé, dceřiná společnost skupiny Areva zabývající se obohacováním uranu (Société d'Enrichissement du Tricastin, dále jen „SET“) je již nyní zisková a finančně nezávislá, […]. […], tato činnost dále přispěje k obnovení životaschopnosti restrukturalizované skupiny Areva, přestože sama o sobě nebude příjemcem této podpory. Za třetí, společnost Areva již nejméně 10 let nepůsobí v oblasti obchodování se SWU […].
               
            
         
      
      4.5.2.2.   Kompenzační opatření
      
      
         
         
         
            
               
                  (180)
               
               
                  Francouzské orgány odkazují na argumentaci, kterou uvádějí ve svých připomínkách ze dne 12. září 2016, s cílem připomenout, že vymizení synergií vyplývajících z integrovaného modelu by poškodilo nejen činnosti na začátku a na konci cyklu, ale také obecněji všechny činnosti v průběhu celého životního cyklu reaktoru. Převod společnosti Nouvel Areva NP by tedy představoval dostatečné opatření. Z důvodů, které již byly v těchto připomínkách uvedeny, vyplývá, že strategické partnerství se společností EDF by tyto synergie znovu nevytvořilo, a skutečnost, že francouzský stát je akcionářem obou těchto skupin, by na tom nic nezměnila, neboť tyto skupiny představují nezávislé ekonomické subjekty s nezávislou rozhodovací pravomocí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (181)
               
               
                  Pokud jde konkrétněji o různá opatření doporučovaná společností Urenco, francouzské orgány uvádějí, že:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              požadavek společnosti Urenco týkající se závazku společnosti EDF provádět otevřená nabídková řízení je jak právně, tak fakticky neodůvodněný. Francouzský stát předně nemůže nic ukládat společnosti EDF, která je třetí stranou tohoto řízení o státní podpoře. Společnost EDF jako nezávislá hospodářská jednotka navíc nemá žádnou motivaci ke zvýhodňování společnosti Nouvel Areva. A konečně precedens vyplývající ze spojení společností Framatome/Siemens/Cogema není relevantní, protože dotyčné opatření se týkalo palivových článků, pro jejichž vstup existovaly silné bariéry (zejména z hlediska právních předpisů) a vzhledem k tomu, že stát již není z právního hlediska oprávněn uzavírat jakékoli závazky jménem společnosti EDF;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              zavedení odděleného účetnictví (tzv. „ring-fencing“) pro činnosti v oblasti obohacování je zbytečné vzhledem k tomu, že společnost SET je již nyní finančně nezávislá. Takové opatření by navíc představovalo nepřekonatelné provozní obtíže vzhledem k vysokému stupni provázanosti této dceřiné společnosti s dalšími subjekty ze skupiny Areva;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              zákaz rozšíření kapacity závodu Georges Besse II se jeví být v rozporu se závazkem skupiny Areva, […]. Francouzské orgány se proto zavázaly, že skupina Areva v průběhu období restrukturalizace nenavýší kapacitu závodu Georges Besse II s výjimkou pořízení a instalace centrifug, které bylo stanoveno v již uzavřených dohodách […];
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              převod nebo omezení činnosti výroby paliva MOX jsou nevhodné. Za prvé, tato činnost bude oslabena v důsledku převodu společnosti Nouvel Areva NP. Za druhé, vzhledem k tomu, že paliva MOX a UOX nejsou vzájemně zaměnitelná, dochází jen k minimálnímu narušení hospodářské soutěže pro konkurenty, jako je společnost Urenco, které nabízí pouze palivo UOX. Za třetí, výroba paliva MOX je nezbytná pro zachování existence odvětví jaderného zpracování. Za čtvrté, tvrzení společnosti Urenco, podle kterého výroba paliva MOX není v porovnání s palivem UOX zisková, ignoruje celou řadu pozitivních externalit spojených s touto výrobou;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              e)
                           
                           
                              další převody, například v oblasti logistiky, brzdí obnovení dlouhodobé životaschopnosti společnosti Nouvel Areva a jsou opodstatněné tím méně, že narušení hospodářské soutěže v důsledku této podpory je na těchto trzích minimální.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      5.   POSOUZENÍ PODPORY
      
      5.1.   Existence podpory
      
      
         
         
         
            
               
                  (182)
               
               
                  Komise musí přezkoumat, zda opatření, která jsou předmětem tohoto řízení, představují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (183)
               
               
                  Podle článku 107 odst. 1 SFEU „podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem“.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (184)
               
               
                  Na základě tohoto ustanovení se Komise domnívá, že označení veřejného opatření za státní podporu předpokládá, že jsou současně splněny následující podmínky: i) opatření musí být poskytnuto státem nebo ze státních prostředků, ii) musí poskytovat svému příjemci hospodářskou výhodu, iii) tato výhoda musí být selektivní, a iv) dotčené opatření musí narušovat hospodářskou soutěž nebo to musí hrozit a musí být schopno ovlivnit obchod mezi členskými státy.
               
            
         
      
      5.1.1.   Úpis francouzského státu k navyšování kapitálu společností Areva SA a Nouvel Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (185)
               
               
                  Přestože se jedná o dva zdánlivě odlišné zásahy, Komise se domnívá, že úpis státu k navyšování kapitálu společností Areva SA a Nouvel Areva je nutno považovat za jedinou podporu poskytnutou skupině Areva. Z analýzy obtíží a zadlužení skupiny Areva totiž vyplývá, že tato skupina má potřebu kapitálu jako celek. Skutečnost, že tato celková potřeba rekapitalizace bude následně rozdělena mezi společnost Areva SA a společnost Nouvel Areva představuje pouze způsob provádění rekapitalizace skupiny Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (186)
               
               
                  Tento závazek je přičitatelný státu a pochází ze státních zdrojů. Obě navýšení kapitálu budou totiž upsána přímo státem a budou pocházet z jeho vlastních zdrojů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (187)
               
               
                  Tento závazek poskytuje skupině Areva hospodářskou výhodu. Na jedné straně tato investice zlepšuje situaci skupiny Areva, neboť jí umožňuje vyřešit významnou část jejích dluhů. Na druhou stranu by skupina Areva nemohla takový kapitál získat za běžných tržních podmínek, neboť žádný soukromý investor by se za těchto podmínek k navýšení kapitálu skupiny Areva neupsal vzhledem k její zhoršené finanční situaci. Oba investoři, kteří jsou třetími stranami, tj. společnosti MHI a JNFL, ostatně rovněž nevstoupí do kapitálu společnosti Areva stejným způsobem jako francouzský stát, protože jejich investice se bude týkat pouze jednoho ze dvou subjektů restrukturalizované skupiny Areva (Nouvel Areva), a menšinové částky […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (188)
               
               
                  Výhoda, která bude takto poskytnuta skupině Areva, je selektivní. Úpis státu k těmto navýšením kapitálu představuje opatření ad hoc, které prospěje výlučně skupině Areva pro potřeby její restrukturalizace.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (189)
               
               
                  A konečně výhoda poskytnutá skupině Areva prostřednictvím upsání státu ke dvěma navýšením kapitálu je takové povahy, že může ovlivnit obchod mezi členskými státy. Jednotlivé trhy, na kterých skupina Areva působí, se totiž vyznačují rozsáhlými obchody mezi danými členskými státy. V této souvislosti již Komise měla možnost zohlednit, že trhy s jadernou energií mají minimálně evropský rozměr (23). Výhoda poskytnutá skupině Areva jí navíc poskytuje další finanční prostředky, které jí umožní nadále se účastnit trhu. Z tohoto důvodu může uvedené opatření narušit hospodářskou soutěž.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (190)
               
               
                  S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že úpis francouzského státu k navýšení kapitálu společností Areva SA a Nouvel Areva představuje státní podporu ve smyslu článku 107 odstavce 1 SFEU ve prospěch skupiny Areva v celkové výši 4,5 miliardy EUR.
               
            
         
      
      5.1.2.   Převody uskutečněné v rámci plánu restrukturalizace
      
      
         
         
         
            
               
                  (191)
               
               
                  Komise v rozhodnutí o zahájení řízení uvedla, že jednotlivé převody předpokládané skupinou Areva by mohly představovat podporu v případě, že by nebyly provedeny za tržní cenu. V takovém případě by se jednalo buď o podporu poskytnutou nabyvateli v případě, že by prodejní cena byla považována za nepřiměřeně nízkou, nebo o podporu poskytnutou prodávajícímu (skupina Areva), v případě, že by prodejní cena byla považována za nepřiměřeně vysokou – podpora poskytnutá prodávajícímu by byla relevantní pouze v případě převodu na jiný veřejný subjekt za předpokladu, že by byla splněna kritéria přičitatelnosti a státních prostředků. Komise připomíná, že podle bodu 63 pokynů nemohou být převody, které by zahrnovaly prvek podpory poskytnuté prodávajícímu (skupina Areva) zohledněny při výpočtu vlastního příspěvku.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (192)
               
               
                  Pokud jde o převod jiným než veřejným třetím stranám (Canberra, Elta, Adwen), Komise uznává, že scénář, podle něhož by skupina Areva poskytovala podporu těmto nabyvatelům prostřednictvím nepřiměřeně nízké ceny, je nepravděpodobný vzhledem k tomu, že skupina Areva má eminentní zájem na maximalizaci výnosů z těchto převodů. Navíc se tyto převody uskutečnily prostřednictvím soutěžních procesů, u nichž je pravděpodobné, že budou maximalizovat cenu, kterou může skupina Areva získat.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (193)
               
               
                  Naproti tomu pokud jde o převod společnosti Nouvel Areva NP a společnosti Areva TA, nelze a priori vyloučit, že společnost EDF nebo veřejné konsorcium, které získá společnost Areva TA, učiní nabídku za nepřiměřeně vysokou cenu s cílem zvýhodnit skupinu Areva. Komise však může na základě úvahy uvedené dále v částech 5.1.2.1 a 5.1.2.2 vyvodit závěr, že tyto převody se uskutečňují za tržní cenu, což vylučuje existenci hospodářské výhody ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.
               
            
         
      
      5.1.2.1.   Převod většinového podílu ve společnosti Nouvel Areva NP
      
      
         
         
         
            
               
                  (194)
               
               
                  Prodej většinového podílu ve společnosti Nouvel Areva NP společnosti EDF neproběhl formou otevřeného, transparentního a bezpodmínečného nabídkového řízení. Přímý prodej kontrolních podílů je však na trhu běžnou praxí. Pokud jde o společnost Nouvel Areva NP, je třeba zohlednit rovněž oblast její působnosti a vazby na provoz jaderných elektráren, kde prodej kontrolních podílů na základě nabídkového řízení není běžnou praxí na trhu. Navíc před schválením prodeje tohoto podílu si obě strany transakce zajistily nezávislé znalecké posudky s cílem každá sama za sebe stanovit prodejní cenu. I když je pravdou, že skutečná prodejní cena je v konečném důsledku výsledkem jednání mezi dobrovolným prodávajícím a dobrovolným kupujícím, faktem zůstává, že využití těchto znaleckých posudků pro jednání ještě před odsouhlasením ceny je rovněž běžnou praxí na trhu, kterou by použil obezřetný investor (24).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (195)
               
               
                  Pokud jde o obsah těchto znaleckých posudků a po určení hodnoty daného podílu na základě více kritérií vydal finanční poradce společnosti EDF, banka BNP Paribas, 24. července 2015 následující stanovisko: „Na základě výše uvedených informací a charakteristiky této transakce se k dnešnímu dni cena 2,7 miliard EUR za 100 % kapitálu společnosti Areva NP, kterou navrhuje společnost EDF v rámci této transakce, dle našeho názoru z čistě finančního hlediska jeví pro společnost EDF jako přiměřená.“ Společnost EDF následně využila služeb banky Société Générale za účelem provedení fáze předběžného auditu. Francouzské orgány poskytly Komisi podrobnou prezentaci výsledků tohoto předběžného auditu z ledna 2016, ve které Société Générale schvaluje ocenění, které smluvní strany mezi sebou znovu projednaly, ve výši 2,5 miliardy EUR za 100 % vlastního kapitálu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (196)
               
               
                  Ocenění provedené bankou Société Générale je velmi podrobné (analýza o 127 stranách) a je založeno na metodě DCF, která je obecně používanou metodou ve finančních záležitostech.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (197)
               
               
                  Banka Société Générale v prvé řadě přepracovala se společností EDF obchodní plány vypracované skupinou Areva pro každé z pěti odvětví její činnosti, která jsou součástí cílového rozsahu činností společnosti Nouvel Areva NP: již existující elektrárny, palivové články, výroba, velké projekty a další (podpůrné funkce, rizika atd.). Tyto obchodní plány jsou stanoveny až do roku 2023. Uvedené úpravy zahrnují velmi mnoho předpokladů týkajících se celé řady projektů společnosti Nouvel Areva NP. […] (25).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (198)
               
               
                  Na základě těchto obchodních plánů se vypočítá hodnota podniků zabývajících se jednotlivými odvětvími činnosti s využitím metody DCF. Société Générale používá za tímto účelem vážený průměr kapitálových nákladů (dále jen „WACC“), který se pro každé odvětví činnosti liší podle rizika spojeného s danou činností. Tato hodnota WACC se stranoví odhadem na základě relativně podrobné metodiky CAPM (model oceňování kapitálových aktiv): pro každé odvětví činnosti se tak WACC odhaduje podle zemí, v nichž daný podnik působí, a pak se z těchto různých zeměpisných WACC vypočte vážený WACC. Bezrizikové úrokové míry vycházejí z několika uznávaných zdrojů (SG Research, Bloomberg, Associés en finance); rizikové prémie země vycházejí z prací profesora Damodarana z univerzity NYU Stern a náklady dluhu jsou založeny na rizikové prémii dluhopisů vydávaných srovnatelnými podniky. Tyto srovnatelné podniky, které vybírá společnost Société Générale podle různých kritérií specifických pro jednotlivá odvětví, slouží rovněž pro stanovení hodnoty beta u každé činnosti. Vzorek srovnatelných společností se skládá ze sedmi společností kótovaných na burze pro odvětví paliva, pěti pro již existující elektrárnu, šesti pro výrobu a šesti pro velké projekty. Takto získané hodnoty beta jsou potvrzeny na základě porovnání s předpokládanými hodnotami beta získanými na základě vícefaktorového modelu Barra.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (199)
               
               
                  Analýza hodnoty jednotlivých odvětví činnosti na základě metody DCF zahrnuje rovněž konečnou hodnotu po roce 2023. Ta byla vypočtena na základě metody Gordon-Shapiro s využitím standardního finančního toku považovaného za reprezentativní z hlediska kapacity tvorby peněžních prostředků z dané činnosti. Pro všechna odvětví činnosti byl zvolen nulový předpoklad míry růstu do nekonečna.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (200)
               
               
                  Byly provedeny analýzy citlivosti těchto hodnot podniků se změnami parametrů, jako je například WACC nebo marže EBITDA. Od těchto hodnot podniků byl pak odečten čistý dluh jednotlivých odvětví činnosti s cílem z něho odvodit hodnotu vlastního kapitálu. Součet těchto jednotlivých částek podle odvětví činnosti pak znamená celkovou hodnotu vlastního kapitálu společnosti Nouvel Areva NP. Dle odhadu Société Générale by z tohoto ocenění bylo možné odvodit násobek EBITDA ve výši […]. Tento násobek EBITDA se jeví jako přiměřený vzhledem k tomu, že je nižší než průměr a medián násobků EBITDA zjištěných u srovnatelných transakcí – Société Générale zvolila vzorek 19 transakcí reprezentativních pro jednotlivé obory činnosti společnosti Nouvel Areva NP.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (201)
               
               
                  Hodnota jednotlivých parametrů použitých při metodě DCF jakož i hodnota implicitního násobku EBITDA jsou navíc potvrzeny porovnáním s hodnotou průměru a mediánu vycházející ze studie srovnatelných podniků uvedené ve 198. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (202)
               
               
                  S ohledem na výše uvedené skutečnosti Komise potvrzuje zjištění, které bylo vyjádřeno již v rozhodnutí o zahájení řízení, že ocenění provedené společností EDF a jejími poradci je založeno na dostupných, ověřitelných a spolehlivých objektivních údajích a odráží ekonomickou situaci v době, kdy byla tato transakce schválena. Toto zjištění nebylo v průběhu šetření zpochybněno žádnou zúčastněnou třetí stranou. Nové prvky, které byly zjištěny po provedení tohoto ocenění, jako je například vytvoření dceřiných společností „zespodu“, případně zjištění rizik týkajících se smluv na komponenty, nejsou takové povahy, aby ovlivnily jeho výsledek, protože společnost EDF se proti těmto rizikům plně zajistila způsoby popsanými v 30. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (203)
               
               
                  Na základě tohoto ocenění ve výši 2,5 miliardy EUR za 100 % vlastního kapitálu společnost Société Générale doložila, že společnost EDF mohla u této investice očekávat v hlavním scénáři vnitřní míru návratnosti (dále jen „IRR“) ve výši [0–20] %. Tento hlavní scénář předpokládá výstup (pro výpočet konečné hodnoty) v […], a násobek na výstupu rovnající se násobku na vstupu, tj. […]x EBITDA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (204)
               
               
                  Tento IRR by měl být porovnán s náklady na vlastní kapitál, váženými podle jednotlivých odvětví společnosti Nouvel Areva NP. V tomto případě výpočty Société Générale, založené na objektivních kritériích uvedených ve 198. bodě odůvodnění, poskytují pro jednotlivá odvětví činnosti následující informace: [0–10] % pro palivo, [0–10] % pro existující elektrárny, [0–20] % pro velké projekty, [0–10] % pro výrobu. Tyto odhady se jeví jako podložené, neboť jsou založeny na běžně akceptovaných zdrojích a metodice, které se podobají těm, které sama Komise použila v jiných případech, případně ještě podpořených rozhodnutím Tribunálu (26). Vážením těchto odhadů podle poměrného podílu jednotlivých odvětví činnosti na obratu společnosti Nouvel Areva NP získáme vážený průměr ceny vlastního kapitálu ve výši [0–10] %. Hodnota IRR, kterou může společnost EDF očekávat z investice do společnosti Nouvel Areva NP, tedy převyšuje cenu vlastního kapitálu v posuzovaném sektoru, a to včetně určitého počtu negativních scénářů zvažovaných v rámci analýz citlivosti (na daný rok a násobek na výstupu), které provedla společnost Société Générale.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (205)
               
               
                  S ohledem na tyto objektivní skutečnosti dospěla Komise k závěru, že převod společnosti Nouvel Areva NP probíhá za běžných tržních podmínek a nepředstavuje ekonomickou výhodu ani pro nabyvatele (EDF), ani pro prodávajícího (skupina Areva), a vylučuje tedy existenci státní podpory.
               
            
         
      
      5.1.2.2.   Převod společnosti Areva TA
      
      
         
         
         
            
               
                  (206)
               
               
                  Francouzské orgány objasnily podmínky převodu společnosti Areva TA a poskytly informace umožňující odůvodnit cenu ve výši [0–2 miliardy] EUR za 100 % vlastního kapitálu. Tyto prvky byly shrnuty ve studii finanční poradenské společnosti […] ze dne 6. prosince 2016.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (207)
               
               
                  V rámci svého předběžného auditu vytvořilo nabývající konsorcium svůj vlastní obchodní plán společnosti Areva TA, při němž vycházelo z vize prodávajícího a upravilo předpoklady tvorby plánu podle svého nejlepšího vědomí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (208)
               
               
                  Komise přezkoumala odhady a předpoklady použité při tomto ocenění a domnívá se, že toto ocenění splňuje požadavky obezřetného investora na kvalitu. Je založeno na dostupných ověřitelných, spolehlivých a objektivních údajích, které odrážejí ekonomickou situaci v době schválení dané transakce.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (209)
               
               
                  S ohledem na tyto objektivní faktory se Komise domnívá, že převod společnosti Areva TA probíhá za běžných tržních podmínek a neznamená hospodářskou výhodu ani pro nabyvatele, ani pro prodávajícího (skupina Areva), a vylučuje tedy existenci státní podpory.
               
            
         
      
      5.2.   Slučitelnost podpory s vnitřním trhem
      
      
         
         
         
            
               
                  (210)
               
               
                  Závazek státu provést navýšení kapitálu společností Areva SA a Nouvel Areva představuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, kterou Francie zamýšlí poskytnout podniku, tj. skupině Areva, působícímu v oblastech, na něž se vztahuje Smlouva o Euratomu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (211)
               
               
                  Smlouva o Euratomu zakládá Evropské společenství pro atomovou energii, přičemž specifikuje potřebné nástroje a stanoví odpovědnost za dosažení cílů, jako je jaderná bezpečnost, energetická nezávislost, rozmanitost a zásobování energií. (27).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (212)
               
               
                  Jak to uznala Komise v předchozích rozhodnutích (28), podpora účinné jaderné energie je klíčovým cílem Smlouvy o Euratomu, a proto i celé Unie. Jak to naznačuje preambule Smlouvy o Euratomu, je Komise jako instituce Evropského společenství pro atomovou energii povinna vytvořit „podmínky pro rozvoj mocného jaderného průmyslu, který rozšíří zdroje energie“. Tuto povinnost je třeba vzít v úvahu při uplatňování diskreční pravomoci Komise při schvalování státní podpory na základě čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU a čl. 108 odst. 2 SFEU.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (213)
               
               
                  SFEU definuje podmínky, za nichž může být podpora prohlášena za slučitelnou s vnitřním trhem. V čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU je stanoveno, že Komise může schválit státní podporu, pokud je poskytována s cílem podpořit rozvoj určitých hospodářských odvětví a pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem. Vzhledem k povaze tohoto opatření Komise určí, zda je v souladu s ustanoveními o restrukturalizačních podporách stanovenými v pokynech s ohledem na pochybnosti vyjádřené v rozhodnutí o zahájení řízení, jakož i na připomínky Francie a zúčastněných třetích stran.
               
            
         
      
      5.2.1.   Způsobilost skupiny Areva pro podpory na restrukturalizaci
      
      
         
         
         
            
               
                  (214)
               
               
                  Na konci roku 2014, tedy na začátku období restrukturalizace skupiny Areva, měla tato skupina záporný vlastní kapitál ve výši – 244 milióny EUR. Od té doby byly zaznamenány další ztráty a v roce 2015 se situace skupiny Areva v oblasti vlastního kapitálu zhoršila ještě více. Vlastní kapitál skupiny Areva k 31. prosinci 2015 činil – 2,3 miliardy EUR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (215)
               
               
                  Vzhledem k existenci záporného vlastního kapitálu je splněno kritérium uvedené v bodě 20 písm. a) pokynů. Skupinu Areva je proto nutno považovat za podnik v obtížích, což ji činí způsobilou pro podporu na restrukturalizaci.
               
            
         
      
      5.2.2.   Příspěvek k jasně vymezenému cíli společného zájmu
      
      
         
         
         
            
               
                  (216)
               
               
                  Smlouva o Euratomu stanoví jako cíle společného zájmu jadernou bezpečnost, energetickou nezávislost, rozmanitost a bezpečnost dodávek energie. Ustanovení čl. 2 písm. d) Smlouvy o Euratomu stanoví zejména, že společenství Euratom musí dbát na pravidelné a rovnoměrné zásobování všech uživatelů ve Společenství rudami a jadernými palivy. Tím, že předejde zániku skupiny Areva, přispívá dotčená podpora k dosahování těchto jednotlivých cílů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (217)
               
               
                  Tato podpora totiž umožňuje zachování skupiny Areva, která je klíčovým aktérem evropského odvětví jaderné energie. Skupina Areva je hlavním evropským aktérem působícím na trhu těžby uranu a jediným aktérem na trzích konverze uranu, recyklace paliva a výroby paliva MOX. Má pravomoci nezbytné k tomu, aby mohla v optimálních podmínkách bezpečnosti a ochrany využívat určitý počet „základních zařízení nezbytných pro rozvoj jaderné energetiky“ ve smyslu článku 2, což se týká například takových lokalit nebo zařízení, jako je Comurhex II, Haag a Melox. A konečně je skupina Areva klíčovým evropským aktérem v oblasti výroby jaderného paliva pro výzkumné reaktory a cílů, které mají být ozářeny při výrobě lékařských radioizotopů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (218)
               
               
                  Její zánik by proto měl okamžité důsledky z hlediska jaderné bezpečnosti, energetické nezávislosti, rozmanitosti i bezpečnosti dodávek energie v Evropě.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (219)
               
               
                  Pokyny rovněž stanoví podmínky, za nichž podpora na restrukturalizaci přispívá k cíli společného zájmu. Je tomu tak v případě, že jejím cílem je zabránit sociálním problémům nebo odstranit selhání trhu, která by vznikla v důsledku odchodu daného podniku z trhu a ukončení jeho činností.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (220)
               
               
                  Mezi selhání trhu uvedená v bodě 44 pokynů, která se vztahují na projednávaný případ, patří v závislosti na příslušných trzích i) riziko přerušení důležité služby, kterou je obtížné nahradit a kterou by namísto příjemce podpory jen těžko mohla zajišťovat konkurence, ii) negativní dopady odchodu podniku z trhu hrají klíčovou systémovou roli v určitém sektoru, a iii) nevratná ztráta technických znalostí nebo zásadních dovedností. Způsobem, kterým tato podpora umožňuje vyhnout se těmto rizikům nebo škodlivým následkům, se zabýváme níže v 223. až 226. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (221)
               
               
                  Kromě toho by Komise měla posoudit i jiné scénáře, než je prostý odchod z trhu, například pokračování určitých činností po likvidaci bez státní podpory. Komise se totiž musí ujistit, že v těchto srovnávacích scénářích, které nezahrnují podporu, by nebylo možno dosáhnout cílů společného zájmu stejným způsobem. Tato analýza je uvedena v části 5.2.4 tohoto rozhodnutí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (222)
               
               
                  Pokud jde o důsledky odchodu skupiny Areva z trhů, na nichž působí, Komise konstatuje následující.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (223)
               
               
                  U těžebních činností by odchod skupiny Areva z trhu vzhledem k tomu, že tato skupina je hlavním evropským aktérem v tomto sektoru, znamenal, že dodávky uranu do Evropy by byly závislé především na neevropských subjektech, mimo jiné na ruských (Rosatom) a kazašských (KAP) provozovatelích, kteří představují přibližně [30–50] % trhu (29). Nejeví se, že by kterýkoli evropský nebo dokonce západní aktér (např. kanadská společnost Cameco) byl schopen posílit svou těžební kapacitu v takovém rozsahu, který by umožňoval zajistit rozmanitost a bezpečnost dodávek do Evropské unie. Odchod skupiny Areva z trhu by mohl rovněž vést ke zvýšení cen uranu vzhledem ke koncentraci na tomto trhu. Z tohoto hlediska hraje skupina Areva zásadní systémovou roli pro evropské dodávky uranu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (224)
               
               
                  U činností v oblasti konverze uranu je skupina Areva posledním evropským aktérem, který na tomto trhu působí. Její zmizení z trhu by mohlo mít závažné negativní důsledky. Za prvé by ohrozilo energetickou nezávislost Unie, protože konverze uranu je nepostradatelným článkem jaderného řetězce. Dále pak by vedlo ke snížení intenzity hospodářské soutěže na tomto již nyní vysoce koncentrovaném trhu, což by mohlo mít za následek dodatečné náklady pro evropské energetické společnosti a v konečném důsledku tedy i pro evropské spotřebitele. Z tohoto pohledu hraje skupina Areva významnou systémovou úlohu z hlediska evropských činností palivového cyklu a pokud by zanikla, neslo by to s sebou riziko přerušení důležité služby.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (225)
               
               
                  Pokud jde o činnosti v oblasti obohacování uranu, patří skupina Areva společně s konsorciem Urenco k jediným dvěma evropským aktérům. Jediným dalším hospodářským subjektem, který je fakticky přítomen na evropském trhu, je ruská společnost TENEX (skupina Rosatom). Zánik činností skupiny Areva by ovlivnil strukturu trhu, který by nabyl rysů oligopolu na evropské úrovni, což by pravděpodobně vedlo k nárůstu cen. Skupina Areva tedy zde opět hraje v rámci svých činností v oblasti obohacování zásadní systémovou úlohu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (226)
               
               
                  V oblasti zpracování a recyklace použitého paliva je dnes skupina Areva jediným provozovatelem na světě, který v průmyslovém měřítku využívá technologii recyklace použitého paliva a jeho přeměny na palivo MOX pro lehkovodní reaktory. Díky svým postupům tak skupina Areva dodává recyklované palivo představující [0–25] % francouzské produkce elektřiny. Kromě toho se Francie rozhodla svěřit skupině Areva průmyslovou odpovědnost za recyklaci. Skupina je proto zásadním článkem řízení politiky použitého paliva ve Francii a v širším měřítku i v celé Unii. Za těchto podmínek by odchod skupiny Areva z trhu mohl vážně narušit řádné fungování trhu v rámci Evropské unie tím, že by s sebou přinesl nenahraditelnou ztrátu technických znalostí, zásadního know-how a způsobil by přerušení služby zásadního významu, při jejímž poskytování by v současné době nemohl skupinu Areva nahradit žádný konkurent.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (227)
               
               
                  Komise dospěla k závěru, že podpora na restrukturalizaci oznámená francouzskými orgány zabrání zániku skupiny Areva a jejích činností v oblasti palivového cyklu, a tak umožní předejít selhání trhu, k němuž by v důsledku tohoto zániku došlo.
               
            
         
      
      5.2.3.   Plán restrukturalizace a obnovení dlouhodobé životaschopnosti
      
      
         
         
         
            
               
                  (228)
               
               
                  Aby podpora na restrukturalizaci účinně přispěla k dosažení uvedených cílů společného zájmu, je nutno prokázat, že navrhovaná restrukturalizace umožní obnovit dlouhodobou životaschopnost podniku. Komise však v rozhodnutí o zahájení řízení zpochybnila reálnost některých předpokladů, z nichž plán obnovení dlouhodobé životaschopnosti skupiny Areva vychází.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (229)
               
               
                  Analýza obnovení životaschopnosti skupiny Areva se musí týkat restrukturalizované skupiny Areva, která bude v budoucnu zahrnovat dva subjekty: i) společnost Nouvel Areva a ii) společnost Areva SA. Tyto dva subjekty budou provozovat oddělené činnosti a oddělené účetnictví. Aby bylo možné hodnotit obnovení životaschopnosti skupiny Areva, je tedy možné analyzovat odděleně a postupně obchodní plány každého z těchto dvou subjektů.
               
            
         
      
      5.2.3.1.   Obchodní plán společnosti Nouvel Areva
      
      
         
         
         
            
               
                  (230)
               
               
                  Francouzské orgány informovaly Komisi o obchodním plánu společnosti Nouvel Areva podle základního scénáře a podle zhoršeného scénáře. Finanční výhledy související s těmito scénáři jsou uvedeny níže v tabulkách č. 1 a č. 2.
                  
                     Tabulka č. 1
                  
                  
                     Finanční vývoj společnosti Nouvel Areva (základní scénář)
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              V milionech EUR
                           
                           
                              2012
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              O2016
                           
                           
                              O2017
                           
                           
                              O2018
                           
                           
                              B2019
                           
                           
                              B2020
                           
                           
                              B2021
                           
                           
                              B2022
                           
                           
                              B2023
                           
                           
                              B2024
                           
                           
                              B2025
                           
                           
                              Celkem 16–25
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Obrat
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 % růstu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Hrubá marže
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 V % obratu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Výzkum a vývoj
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Náklady na uvádění na trh a marketing
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Správní náklady
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Ostatní provozní náklady a výnosy
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Jiné než provozní náklady celkem
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 EBIT
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 V % obratu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Odpisy a amortizace a změny rezerv
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 EBITDA
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 V % obratu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Změny potřeb provozního kapitálu
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              Provozní investice
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              Snižování počtu provozních investic
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              Příjmy z převodu
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Provozní peněžní toky
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
                  
                     Tabulka č. 2
                  
                  
                     Finanční vývoj společnosti Nouvel Areva (zhoršený scénář)
                  
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              V milionech EUR
                           
                           
                              2012
                           
                           
                              2013
                           
                           
                              2014
                           
                           
                              2015
                           
                           
                              O2016
                           
                           
                              O2017
                           
                           
                              O2018
                           
                           
                              B2019
                           
                           
                              B2020
                           
                           
                              B2021
                           
                           
                              B2022
                           
                           
                              B2023
                           
                           
                              B2024
                           
                           
                              B2025
                           
                           
                              Celkem 16–25
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Obrat
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 % růstu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 Hrubá marže
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 V % obratu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Výzkum a vývoj
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Náklady na uvádění na trh a marketing
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Správní náklady
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Ostatní provozní náklady a výnosy
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Jiné než provozní náklady celkem
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 EBIT
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 V % obratu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Odpisy a amortizace a změny rezerv
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                        
                        
                           
                              
                                 EBITDA
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 V % obratu
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                        
                           
                              Změny potřeb provozního kapitálu
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              Provozní investice
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              Snižování počtu provozních investic
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              Příjmy z převodu
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              […]
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                        
                        
                           
                              
                                 Provozní peněžní toky
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 […]
                              
                           
                           
                              
                                 
                                    […]
                                 
                              
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (231)
               
               
                  Tyto výhledy jsou založeny na řadě předpokladů, z nichž hlavní jsou popsány ve 106. bodě odůvodnění. Komise si je vědoma konzervativní povahy těchto předpokladů, zejména pokud jde o prognózy ceny uranu. I na základě konzervativních předpokladů panuje na trhu shoda (30) ohledně střednědobého oživení trhu a postupného zvyšování cen jaderných materiálů, což je pozitivní z hlediska obnovení životaschopnosti skupiny Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (232)
               
               
                  Ve 150. bodě odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení Komise uvedla, že zhoršený scénář předložený francouzskými orgány není spojen s analýzou citlivosti, která by umožňovala stanovit hierarchii rizik pro činnost podniku a předvídat je.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (233)
               
               
                  Komise konstatuje, že francouzské orgány tento nedostatek napravily v připomínkách, které předložily v rámci hloubkového šetření.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (234)
               
               
                  Tak byla vypočítána citlivost jednotlivých předpokladů, což umožnilo identifikovat hlavní rizika dané činnosti: směnný kurz euro/dolar, provozní podmínky […] nesplnění […] nedosažení cílů plánu výkonnosti a konkurenceschopnosti. Tato rizika se ve zhoršeném scénáři jasně odrážejí. V období let 2016–2025 byla kumulovaná hodnota EBITDA o [0–30] % nižší a provozní peněžní toky o [0–30] % nižší v porovnání se základním scénářem. Zhoršený scénář se tedy jeví jako důsledek zhoršení těchto citlivých parametrů.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (235)
               
               
                  Francouzské orgány rovněž předložily strategii snižování těchto klíčových rizik, jak je uvedeno ve 111. až 114. bodě odůvodnění.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (236)
               
               
                  Pokud jde o kurzové riziko euro/dolar, zdá se, že skupina Areva uplatňuje přísnou politiku zajištění rizik. Měsíčně se provádí analýza expozic a zajištění jsou sjednávána v souladu s ní tak, aby pokrývala minimální procento částek splatných v budoucnosti. Kromě toho některé činnosti, které mají zásadní význam pro obnovení životaschopnosti restrukturalizované skupiny Areva, jako je například těžba uranu, požívají zčásti přirozené ochrany proti tomuto riziku: [20–70] % těžby společnosti Nouvel Areva tak bude probíhat v Kanadě, jejíž měna je v korelaci s dolarem. Kombinace těchto dvou faktorů – přirozené ochrany některých klíčových činností a proaktivní politiky zajištění u zbývajících činností – vede Komisi k závěru, že je zavedena důvěryhodná strategie snižování rizik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (237)
               
               
                  Pokud jde o provozní podmínky činností […], skupina Areva již zavedla strategii snižování rizik, která spočívá v dosahování provozních zlepšení umožňujících vykompenzovat dodatečné náklady […]. Tato zlepšení jsou zahrnuta do plánu výkonnosti a konkurenceschopnosti, který pokrývá období až do roku 2018, a pokud by se dané riziko uskutečnilo, bylo by možné hledat nové možnosti optimalizace i po roce 2018. Komise se domnívá, že skupina Areva zvolila racionální přístup, neboť se snaží zachovat ziskovost svých aktiv […] s využíváním nástrojů, nad kterými má kontrolu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (238)
               
               
                  Pokud jde o riziko související s […], je jisté, že […] by mělo negativní dopady na budoucí činnost společnosti Nouvel Areva. Francouzské orgány však uvedly, že je nízká pravděpodobnost. že se toto riziko uskuteční[…]. Jednalo se například o […]. Komise se proto domnívá, že je zavedena uspokojivá strategie snižování rizik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (239)
               
               
                  A konečně pokud jde o nedosažení cílů plánu konkurenceschopnosti a výkonnosti, francouzské orgány uvedly, že společnost Nouvel Areva by mohla rozšířit působnost a dobu trvání tohoto plánu například ve smyslu snižování nákladů na nákup nebo objemu mezd. Komise je toho názoru, že pokud by nebyly splněny všechny cíle předchozího plánu, bylo by racionálním přístupem hledat další opatření v oblasti konkurenceschopnosti.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (240)
               
               
                  Na základě informací, které jí byly poskytnuty, se tedy Komise domnívá, že skupina Areva provádí uspokojivou strategii snižování hlavních rizik ohrožujících její činnost. Tuto pochybnost lze tedy vyvrátit, a je potvrzen soulad plánu restrukturalizace společnosti Nouvel Areva s bodem 50 pokynů, který byl v rozhodnutí o zahájení řízení zpochybněn.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (241)
               
               
                  Komise si rovněž kladla otázku ohledně toho, zda by společnost Nouvel Areva byla schopna zajistit finanční prostředky nezbytné pro obnovení její dlouhodobé životaschopnosti i ve zhoršeném scénáři.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (242)
               
               
                  Francouzské orgány poskytly potřebná vysvětlení. Ve zhoršeném scénáři se předpokládá, že potřeba financování dosáhne výše [0–1] miliardy EUR v […]. Tato potřeba financování […] bude pravděpodobně naplněna […]. Francouzské orgány však prokázaly, že ve zhoršeném scénáři společnost Nouvel Areva znovu získá rating „investment grade“ […], a to i po zohlednění […]. To umožní společnosti, aby se refinancovala na kapitálových trzích za přiměřenou cenu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (243)
               
               
                  Problémem však zůstává […]. Existují však dva důvody domnívat se, že tuto překážku bude možné překonat. Za prvé, společnost Nouvel Areva bude mít k tomuto datu znovu zajištěny dostatečně zdravé hospodářské a finanční základy, které jí umožní […]. […] společnosti Nouvel Areva zajistit bankovní financování v takovém trvání a výši, že to bude v souladu s jejími potřebami financování. Za druhé, trhy s obligacemi nazvané „high yields“ zaznamenaly v posledních letech značný rozvoj, což umožní společnosti Nouvel Areva jich v případě potřeby využít. Finanční prostředky na těchto trzích jsou sice dražší, ale společnost Nouvel Areva by měla omezené emisní požadavky vzhledem k tomu, že by měla znovu získat rating „investment grade“ […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (244)
               
               
                  […]. Z hlediska nastavení rozsahu podpory je tedy uspokojivé, že společnost Nouvel Areva v základním scénáři dosáhne ratingu „investment grade“, tj. dříve, než nastanou její potřeby refinancování. Ve zhoršeném scénáři […] aby nedošlo ke zpochybnění dlouhodobé životaschopnosti společnosti Nouvel Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (245)
               
               
                  S ohledem na tato vysvětlení se Komise domnívá, že společnost Nouvel Areva bude schopna splnit své potřeby financování […], a to i v rámci zhoršeného scénáře. Její vyhlídky na obnovení dlouhodobé životaschopnosti nejsou tedy ohroženy.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (246)
               
               
                  A konečně si Komise v rozhodnutí o zahájení řízení klade otázku ohledně toho, že v obchodním plánu evidentně nebyla zohledněna činnost palivového cyklu a ztráty synergií v důsledku převodu činnosti související s reaktory.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (247)
               
               
                  Komise se zde opět domnívá, že francouzské orgány poskytly odpovědi umožňující tuto pochybnost rozptýlit. Tyto odpovědi lze rozčlenit na dva argumenty.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (248)
               
               
                  Za prvé je evidentní, že dopady ztrát synergií se nejvýrazněji projeví v časovém horizontu, který zčásti přesáhne časový horizont obchodního plánu oznámeného Komisi (2016–2025). To lze vysvětlit velmi dlouhým trváním hospodářských cyklů v odvětví jaderné energie. Smlouvy o dodávkách jaderných materiálů jsou tak zpravidla uzavírány na celou řadu let (obvykle pět až deset), v závislosti na druhu materiálu (surový, konvertovaný, obohacený uran) a na povaze klienta. Z toho vyplývá, že první roky obchodního plánu jsou nevyhnutelně provázeny dosti silnou hysterezí. Ztráty synergií se projeví především při obnovení hlavních smluv o dodávkách společnosti Nouvel Areva, případně poté, co společnost Nouvel Areva NP získá nové jaderné projekty, tj. spíše ke konci (nebo i po něm) obchodního plánu na období 2016–2025. V tomto ohledu jsou předpoklady růstu obratu společnosti Nouvel Areva ke konci období trvání obchodního plánu konzervativní. Jsou totiž jsou založeny na […], i když v hypotetickém scénáři, kdy by obě historické aktivity zůstaly i nadále integrovány, by skupina Areva nepochybně mohla […], zejména díky nabídkám do „konce životnosti“, u nichž se synergie uplatní v plném rozsahu (31).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (249)
               
               
                  Za druhé, skupina Areva provádí ambiciózní plán výkonnosti a konkurenceschopnosti, jehož cílem je především kompenzovat ztráty úspor z rozsahu vyplývající z řady převodů, které jsou prováděny, například v oblasti nákupů. Cílem tohoto plánu je dosáhnout v horizontu roku 2018 úspor ve výši 500 milionů EUR ročně.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (250)
               
               
                  S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěla Komise k závěru, že pochybnosti, které vyjádřila ohledně jednotlivých prvků obchodního plánu společnosti Nouvel Areva, jsou bezpředmětné. Zbytek plánu obnovení životaschopnosti tohoto subjektu byl vyhodnocen jako uspokojivý již v rozhodnutí o zahájení řízení. Komise zdůraznila zejména realističnost klíčových předpokladů, a na tomto zjištění se nic nezměnilo. Komise rovněž konstatovala, že vývoj společnosti Nouvel Areva umožní návrat restrukturalizovaného subjektu k životaschopnosti v horizontu roku 2019, přičemž ukazatele, které použily francouzské orgány, považuje Komise za relevantní: obrat, EBITDA, provozní peněžní toky, čistý dluh, poměry S&P, jako je například čistý dluh/EBITDA a provozní peněžní tok/čistý dluh. Ze všech těchto důvodů se Komise domnívá, že obchodní plán společnosti Nouvel Areva je spolehlivý, že umožní její návrat k životaschopnosti v horizontu roku 2019 a že přispívá k dosažení cílů společného zájmu, které podpora sleduje.
               
            
         
      
      5.2.3.2.   Obchodní plán společnosti Areva SA
      
      
         
         
         
            
               
                  (251)
               
               
                  V rozhodnutí o zahájení řízení zpochybnila Komise reálnost některých předpokladů, z nichž vychází obchodní plán společnosti Areva SA. Tyto pochybnosti byly ještě posíleny skutečností, že k datu rozhodnutí o zahájení řízení nebylo dosud jasné, jaká koncepce převodu činnosti související s reaktory bude zvolena.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (252)
               
               
                  V reakci na pochybnosti vznesené Komisí předložily francouzské orgány obchodní plán aktualizovaný na základě stabilizovaných předpokladů. Byla poskytnuta rovněž vyjádření třetích stran, společností Siemens a TVO. Komise tak má k dispozici informace potřebné k posouzení toho, zda restrukturalizace skupiny Areva umožňuje obnovení dlouhodobé životaschopnosti společnosti Areva SA.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (253)
               
               
                  V budoucnu bude hlavním posláním subjektu Areva SA vypořádat pasiva, která do něj byla vyčleněna (přímo nebo nepřímo prostřednictvím společnosti Areva NP), a to:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              splacení bankovního dluhu skupiny Areva a příslušných úroků v celkové výši 3,4 miliardy EUR během období 2017–2025;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              různé náklady a rezervy týkající se činností určených k převodu v celkové výši [0–1 miliarda] EUR;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              jakékoli případné náhrady, které by mohly být požadovány nebo záruky, jichž by bylo možné se dovolávat […];
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              d)
                           
                           
                              náklady spojené s dokončením projektu OL3.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (254)
               
               
                  S ohledem na zvláštní účel tohoto subjektu znamená otázka obnovení životaschopnosti společnosti Areva SA ve skutečnosti zajistit, aby zdroje, které bude mít k dispozici, byly dostatečné na pokrytí všech těchto pasiv, a to i ve zhoršeném scénáři.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (255)
               
               
                  Od roku 2017 bude mít společnost Areva SA následující zdroje:
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              a)
                           
                           
                              navýšení kapitálu plánované francouzským státem ve výši 2 miliard EUR;
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              b)
                           
                           
                              výnosy z probíhajících převodů, které dosahují výše cca [1–5 miliard] EUR (32), ale je možné, že budou navýšeny o [200–700 milionů] EUR, pokud bude uhrazen příplatek k ceně stanovený ve smlouvě SPA o převodu společnosti Nouvel Areva NP (33);
                           
                        
                     
                  
                  
                     
                     
                     
                        
                           
                              c)
                           
                           
                              hodnota aktiv, která zůstanou v rozvaze společnosti Areva SA […], to znamená v prvé řadě akcií, které si společnost Areva SA udrží ve společnosti Nouvel Areva.
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (256)
               
               
                  Zdroje uvedené ve 255. bodě odůvodnění lze odhadnout s dostatečnou spolehlivostí. Za prvé, výše navýšení kapitálu je jistá. Za druhé, výtěžky z převodů velmi pravděpodobně dosáhnou výše minimálně cca [1–5 miliard] EUR vzhledem k tomu, že smlouva SPA uzavřená mezi společností EDF a skupinou Areva uvádí cenu 2,5 miliardy EUR za 100 % (34) vlastního kapitálu společnosti Nouvel Areva NP, a vzhledem k tomu, že se uskutečnil prodej dceřiné společnosti Adwen za 60 miliard EUR (35). Za třetí, podíl společnosti Areva SA ve společnosti Nouvel Areva lze konzervativní metodou ocenit na 2 miliardy EUR.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (257)
               
               
                  Pokud jde o tento poslední bod, je jisté, že zbývající podíl společnosti Areva SA ve společnosti Nouvel Areva je nejobtížněji ocenitelným prvkem ze všech zdrojů společnosti Areva SA. […]. Navzdory této nejistotě spočívá konzervativní přístup v tom, že bude jako referenční hodnota použita současná hodnota tohoto podílu. Ta byla oceněna oběma japonskými investory uvedenými ve 132. bodě odůvodnění na základě zprávy finančního poradce […] ze dne 23. září 2016 na 2 miliardy EUR za 100 % vlastního kapitálu. Tento přístup je konzervativní, protože pokud se společnost Nouvel Areva zotaví podle vývoje nastíněného v plánu restrukturalizace, bude hodnota jejího vlastního kapitálu […] v zásadě vyšší než dnes. […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (258)
               
               
                  Z těchto jednotlivých prvků vyplývá, že společnost Areva SA bude mít na pokrytí svých potřeb k dispozici [3–7 miliard] EUR. K tomu lze přičíst příplatek k ceně ve výši [200 až 700 milionů] EUR, rozdělený do období mezi lety 2017 a 2019 a rovněž 2 miliardy EUR […] jejího podílu ve společnosti Nouvel Areva.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (259)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že zdroje společnosti Areva SA jsou známy, jedná se nyní o to posoudit jejich přiměřenost s ohledem na jejich výhledové využití. Odhad využití u společnosti Areva SA je mnohem méně jistý. Splacení bankovního dluhu a úroků odpovídá určité částce: 3,4 miliardy EUR od roku 2017. Náklady a rezervy týkající se aktivit určených k převodu jsou soustředěny do prvních let obchodního plánu, a proto nejsou předmětem zásadní nejistoty. Jsou oceněny na [0–1 miliardu] EUR. Avšak rizika vztahující se k […] je ze samé jejich podstaty obtížné vyhodnotit. Dokončení projektu OL3 je pak předmětem celé řady rizik.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (260)
               
               
                  Vzhledem k tomu, že se jedná především o rizika související s […], uvádí smlouva SPA upravující převod společnosti Nouvel Areva NP výčet záruk za pasiva poskytnutých společnosti EDF […]. Cílem těchto záruk za pasiva je ochránit společnost EDF před možnými finančními důsledky, které by vyplývaly z […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (261)
               
               
                  Z hlediska smluvní odpovědnosti, […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (262)
               
               
                  […], se toto riziko dnes jeví jako omezené.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (263)
               
               
                  Pro všechny otázky, které zpochybňují občanskoprávní odpovědnost […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (264)
               
               
                  S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Komise domnívá, že expozici společnosti Areva SA rizikům […] je obtížné vyčíslit, ale v každém případě je pravděpodobné, že bude omezena na […].
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (265)
               
               
                  Pokud jde o náklady na dokončení projektu OL3 a finanční nebo právní rizika, která jsou s ním spojena, obdržela Komise řadu vyjádření třetích stran. Je nutné rozlišovat dvě otázky: Na jedné straně náklady na dokončení stavby v užším slova smyslu, na straně druhé finanční riziko spojené s různými probíhajícími soudními řízeními mezi účastníky projektu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
           &nb