Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1088 ze dne 24. března 2017 o státní podpoře SA. 35484 (2013/C) (ex SA 35484 (2012/NN)) týkající se některých dílčích výzkumných opatření financovaných podle zákona o mléku a tucích (oznámeno pod číslem C(2017) 1863)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1088 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 156/25
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1088
   ze dne 24. března 2017
   o státní podpoře SA. 35484 (2013/C) (ex SA 35484 (2012/NN)) týkající se některých dílčích výzkumných opatření financovaných podle zákona o mléku a tucích
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 1863)
      
   
   (Pouze německé znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,
   poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními (1) a s ohledem na tyto připomínky,
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               V dopisech ze dne 28. listopadu 2011 a ze dne 27. února 2012 Komise požádala Německo o doplňující informace týkající se výroční zprávy za rok 2010 o státní podpoře v odvětví zemědělství, kterou Německo předložilo v souladu s článkem 26 nařízení Rady (EU) 2015/1589 (2). Německo na tyto otázky odpovědělo dopisy ze dne 16. ledna 2012 a ze dne 27. dubna 2012. S ohledem na odpovědi Německa bylo zjištěno, že Německo poskytlo státní podporu německému odvětví mléka a mléčných výrobků na základě zákona o mléku a tucích z roku 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, dále jen „zákon o mléku a tucích“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dopisem ze dne 2. října 2012 Komise Německo informovala, že dotyčná podpora byla zaevidována jako neoznámená podpora pod registračním číslem SA.35484 (2012/NN). V dopisech ze dne 16. listopadu 2012, 7., 8., 11., 13., 14., 15. a 19. února, 21. března, 8. dubna, 28. května, 10. a 25. června a 2. července 2013 Německo předložilo další informace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dopisem ze dne 17. července 2013 (3) sdělila Komise Německu své rozhodnutí zahájit s ohledem na určitá dílčí opatření provedená podle zákona o mléku a tucích řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení“). V tomtéž dopise dospěla Komise k závěru, že další dílčí opatření buď pro období od 28. listopadu 2001 do 31. prosince 2006 nebo pro období od 1. ledna 2007 nebo pro obě období jsou slučitelná s vnitřním trhem nebo nepředstavují státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU nebo nespadají do oblasti působnosti předpisů o státní podpoře.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Pokud jde o dílčí opatření, jichž se týká toto rozhodnutí, totiž dílčí výzkumná opatření, jež rozhodnutí o zahájení řízení označuje jako dílčí opatření BY 2, BY 11, BY 12 a BY 13 (dále jen „dílčí opatření“), Komise konstatovala, že tato dílčí opatření jeví všechny znaky státní podpory a že způsobilé náklady odpovídají způsobilým nákladům povoleným podle použitelných pravidel státní podpory (viz 203. a 209. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Komise však od Německa neobdržela dostatečné informace o intenzitě podpory, zejména zda intenzita podpory odpovídala sazbám povoleným podle použitelných pravidel státní podpory (viz 204., 205., 210. a 211. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení) a v důsledku toho vyjádřila pochybnosti o slučitelnosti dílčích opatření s vnitřním trhem (viz 206. a 212. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení). Komise proto požádala Německo, aby předložilo své připomínky a aby poskytlo veškeré informace, které by mohly pomoci při posuzování podpory týkající se období od 28. listopadu 2001 (viz 276. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V dopise ze dne 20. září 2013 předložilo Německo připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení. Dopisy ze dne 22. září 2016 a 25. října 2016 předložilo Bavorské ministerstvo zemědělství další vysvětlení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Rozhodnutí o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                   (4). Komise vyzvala ostatní zúčastněné strany, aby ve lhůtě jednoho měsíce předložily k dotyčným opatřením své připomínky. Komise od zúčastněných stran neobdržela konkrétní připomínky ohledně dílčích opatření.
            
         
      
   
   2.   POPIS DÍLČÍCH OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Zákon o mléku a tucích je německý spolkový zákon, který vstoupil v platnost v roce 1952. Představuje právní rámec pro předmětná dílčí opatření a má neomezenou dobu platnosti.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               Zákon o mléku a tucích zmocňuje v § 22 odst. 1 německé spolkové země (dále jen „spolkové země“) k výběru dávky na mléko od mlékáren na základě množství syrového mléka.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               Podle § 22 odst. 2 zákona o mléku a tucích se prostředky získané z dávky na mléko používají výlučně k těmto účelům:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           k podpoře a zachování jakosti na základě určitých prováděcích předpisů;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           ke zlepšení hygieny při získávání, dodávce, zpracování, úpravě a odbytu mléka a mléčných výrobků;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           ke kontrolám mléka;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           d)
                        
                        
                           k poskytování poradenství podnikům v otázkách mlékárenského průmyslu a průběžnému dalšímu vzdělávání profesních nástupců;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           e)
                        
                        
                           k reklamě za účelem zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           f)
                        
                        
                           k plnění přidělených úkolů podle zákona o mléku a tucích.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Podle § 22 odst. 2a zákona o mléku a tucích lze odchylně od druhého odstavce použít prostředky získané při výběru dávky na mléko též:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           a)
                        
                        
                           ke zmírnění strukturálně podmíněných zvýšených nákladů na evidenci při dodávce mléka a smetany od výrobce do mlékárny;
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           b)
                        
                        
                           ke zmírnění zvýšených přepravních nákladů při dodávce mléka mezi mlékárnami, pokud je dodávka nezbytná pro zajištění zásobování odbytiště zásobovaných mlékáren konzumním mlékem; a
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           c)
                        
                        
                           na podporu jakosti u ústředního odbytu mléčných výrobků.
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               V Bavorsku byl výběr a použití dávky na mléko upraven v bavorském nařízení o dávce na mléko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (13)
            
            
               V Bavorsku byla dávka na mléko použita k financování dílčích výzkumných opatření uvedených ve 4. bodě odůvodnění, a to:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           BY 2 – „Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie“ (Zvýšení obsahu mléčných bílkovin v rámci řízení a chovu: výhledy pro producenty mléka a mléčných výrobků, spotřebitele i odvětví);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           BY 11 – „Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft“ (Podpora přizpůsobování metod vyšetřování zpracování konkrétních otázek a vývoji metod ve spolupráci s výzkumnými institucemi a přenos vědeckých poznatků na bavorský mlékárenský průmysl);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           BY 12 – „Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse“ (Vývoj látky proti listeriím pro zrání sýrů);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                            
                        
                        
                           BY 13 – „Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch – Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis“ (Sledování antimikrobiálních reziduí v mléce – zavedení nového systému biosenzoru MCR3 pro rutinní testování v praxi).
                        
                     
                  
               
               Poslední dílčí opatření bylo rovněž financováno z bavorského státního rozpočtu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (14)
            
            
               Zvláštní právní základ pro provádění dílčích opatření zahrnoval také:
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           rozpočtové předpisy Bavorska (Bayerische Haushaltsordnung), zejména články 23 a 44, jakož i příslušné správní předpisy (Verwaltungsvorschriften);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           pololetní rozpočtový plán Bavorského ministerstva zemědělství, včetně kapitoly o výdajích ze zvláštního fondu mléka a tuků (Sondervermögen Milch und Fett);
                        
                     
                  
               
               
                  
                  
                  
                     
                        
                           —
                        
                        
                           správní předpisy Bavorského ministerstva zemědělství ke schválení výzkumných projektů a výdajů (Ausgabeermächtigung).
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (15)
            
            
               Rozhodnutí o tom, jaký druh výzkumných projektů má být prováděn a financován z dávky na mléko, byla přijata zvláštním rozhodovacím procesem zahrnujícím různé úrovně rozhodování: předsednictvo Státní asociace bavorského mlékárenského průmyslu vydává seznam předem vybraných projektů a předkládá jej na hlasování valné hromady této asociace. Valná hromada hlasuje také o rozpočtu plánovaného projektu. Na základě tohoto hlasování a pololetního rozpočtového plánu Bavorského ministerstva zemědělství vydává ministerstvo správní předpisy schvalující výdaje na vybrané výzkumné projekty. O každém projektu se rozhoduje samostatně.
            
         
      
   
   3.   PŘIPOMÍNKY NĚMECKA
   
   
      
      
      
         
            
               (16)
            
            
               Německo ohledně podmínek slučitelnosti požadovaných v rozhodnutí o zahájení řízení poskytlo tyto informace:
            
         
      
   
   
      BY 2 – „Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie“ (Zvýšení obsahu mléčných bílkovin v rámci řízení a chovu: výhledy pro producenty mléka a mléčných výrobků, spotřebitele a odvětví):
   
   
      
      
      
         
            
               (17)
            
            
               Projekt byl realizován v letech 2008 až 2012. Příjemcem byla Technische Universität München.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (18)
            
            
               Celkový rozpočet projektu činil 600 000 EUR. Finanční prostředky jsou rozčleněny takto:
               
                  Tabulka 1
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Zdroj
                        
                        
                           EUR ročně
                        
                        
                           EUR celkem
                        
                        
                           % z celkového počtu
                        
                     
                     
                        
                           Vlastní zdroje příjemce
                        
                        
                           20 000
                        
                        
                           100 000
                        
                        
                           16,67
                        
                     
                     
                        
                           Skupina podniků Theo Müller
                        
                        
                           75 000
                        
                        
                           350 000
                        
                        
                           58,33
                        
                     
                     
                        
                           Dávka na mléko (zákon o mléku a tucích)
                        
                        
                           35 000
                        
                        
                           150 000
                        
                        
                           25
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (19)
            
            
               Výše podpory pocházející z dávky na mléko činila 150 000 EUR a představovala 25 % z celkového rozpočtu výzkumného projektu.
            
         
      
   
   
      BY 11 – „Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft“ (Podpora přizpůsobování metod vyšetřování zpracování konkrétních otázek a vývoji metod ve spolupráci s výzkumnými institucemi a přenos vědeckých poznatků na bavorský mlékárenský průmysl):
   
   
      
      
      
         
            
               (20)
            
            
               Cílem projektu byla modernizace stávajících metod analýzy mléka a dotazníků pro specifické otázky týkající se mléka. Výsledky výzkumného projektu byly určeny k tomu, aby je mlékárenské podniky v Bavorsku používaly při produkci mléka a zpracování mléčných produktů.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (21)
            
            
               Projekt byl realizován v letech 2002 až 2011. Podpora byla poskytována každoročně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (22)
            
            
               Rozpočet projektu a výše podpory byla tato:
               
                  Tabulka 2
               
               
                  Období 2002–2006
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Rok
                        
                        
                           2002
                        
                        
                           2003
                        
                        
                           2004
                        
                        
                           2005
                        
                        
                           2006
                        
                     
                     
                        
                           Rozpočet projektu (EUR)
                        
                        
                           332 505,30
                        
                        
                           416 945,14
                        
                        
                           616 483,19
                        
                        
                           812 433,90
                        
                        
                           587 072,90
                        
                     
                     
                        
                           Výše podpory (EUR)
                        
                        
                           222 261,52
                        
                        
                           288 240,39
                        
                        
                           423 429,64
                        
                        
                           564 887,80
                        
                        
                           391 124,32
                        
                     
                     
                        
                           Intenzita podpory (v %)
                        
                        
                           66,84
                        
                        
                           69,13
                        
                        
                           68,68
                        
                        
                           69,53
                        
                        
                           66,62
                        
                     
                  
               
               
                  
               
               
                  Tabulka 3
               
               
                  Období 2007–2012
               
               
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                     
                        
                           Rok
                        
                        
                           2007
                        
                        
                           2008
                        
                        
                           2009
                        
                        
                           2010
                        
                        
                           2011
                        
                        
                           2012
                        
                     
                     
                        
                           Rozpočet projektu (EUR)
                        
                        
                           378 169,60
                        
                        
                           324 134,53
                        
                        
                           376 916,07
                        
                        
                           369 009,52
                        
                        
                           409 803,32
                        
                        
                           343 753,57
                        
                     
                     
                        
                           Výše podpory (EUR)
                        
                        
                           273 898,60
                        
                        
                           240 292,53
                        
                        
                           274 014,01
                        
                        
                           268 866,52
                        
                        
                           301 076,32
                        
                        
                           257 259,72
                        
                     
                     
                        
                           Intenzita podpory (v %)
                        
                        
                           72,43
                        
                        
                           74,13
                        
                        
                           72,70
                        
                        
                           72,86
                        
                        
                           73,47
                        
                        
                           74,84
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (23)
            
            
               Příjemcem byla společnost Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V., střední podnik (5) (dále jen „MSP“). Výsledky výzkumu byly prezentovány na různých národních a mezinárodních akcích a rovněž v řadě národních a mezinárodních vědeckých časopisů (6).
            
         
      
   
   
      BY 12 – Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Vývoj látky proti listeriím pro zrání sýrů):
   
   
      
      
      
         
            
               (24)
            
            
               Ve svém dopise ze dne 20. září 2013 Německo vysvětlilo, že původně uvedlo nesprávný popis projektu, který byl pro účely rozhodnutí o zahájení řízení zvažován. Tato chyba byla způsobena záměnou s jiným projektem s podobným názvem, který byl zcela financován ze soukromých zdrojů. Německo poskytlo o projektu, který byl financován z dávky na mléko, tyto nové informace:
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (25)
            
            
               Cílem projektu bylo hledání vzájemných vazeb mezi bakterií Listeria monocytogenes a bakterií při zrání pod červeným mazem. Projekt sloužil základnímu mikrobiálnímu výzkumu. V důsledku toho byl prokázán mimořádný inhibiční potenciál některých kmenů Pichia norvegensis proti Listeria monocytogenes – zjištění, které nebylo dříve vědecky popsáno. Výsledek nemohl být okamžitě použit při výrobě sýra, jelikož musel být dále objasněn základní molekulární charakter inhibičního principu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (26)
            
            
               Projekt byl realizován v letech 2006 až 2008. Rozpočet projektu činil 30 000 EUR. Byl financován v plné výši z dávek na mléko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (27)
            
            
               Příjemcem byla Technische Universität München, veřejná nezisková vysokoškolská instituce.
            
         
      
   
   
      BY 13 – „Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch – Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis“ (Sledování antimikrobiálních reziduí v mléce – zavedení nového systému biosenzoru MCR3 pro rutinní testování v praxi):
   
   
      
      
      
         
            
               (28)
            
            
               Projekt byl realizován v letech 2010 a 2011. Způsobilé náklady činily 73 234,58 EUR. Podpora byla poskytnuta v roce 2010 a pocházela ze dvou zdrojů: z dávky na mléko a z bavorského státního rozpočtu. Výše podpory vyplacená z dávky na mléko činila 26 500 EUR a výše podpory vyplacená z bavorského státního rozpočtu činila 26 500 EUR. Intenzita podpory byla tedy 72,4 %.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (29)
            
            
               Příjemcem byla společnost Milchprüfring Bayern e. V., SMP (7). Výsledky výzkumu byly prezentovány na různých národních a mezinárodních akcích a rovněž v řadě národních a mezinárodních vědeckých časopisů (8).
            
         
      
   
   4.   POSOUZENÍ EXISTENCE STÁTNÍ PODPORY
   
   
      
      
      
         
            
               (30)
            
            
               V rozhodnutí o zahájení řízení zaujala Komise názor, že dotčená dílčí opatření jeví všechny znaky státní podpory.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (31)
            
            
               Podle čl. 107 odst. 1 SFEU podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem.
            
         
      
   
   4.1   Podpora poskytovaná státem nebo ze státních prostředků
   
   
      
      
      
         
            
               (32)
            
            
               Podpora byla poskytnuta převážně z dávky na mléko. V případě dílčího opatření BY 13 byla podpora rovněž poskytnuta ze státního rozpočtu Bavorska.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (33)
            
            
               Finanční prostředky pocházející ze státního rozpočtu Bavorska představují státní prostředky. Finanční prostředky pocházející z dávky na mléko jsou rovněž považovány za státní prostředky ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU z těchto důvodů:
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (34)
            
            
               Podle ustálené judikatury není přiměřené rozlišovat mezi případy, v nichž je podpora poskytnuta bezprostředně státem, a případy, v nichž je podpora poskytnuta veřejným nebo soukromým zařízením, které k tomu určil či zřídil stát. Aby poskytnuté výhody mohly být považovány za státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, musí být zaprvé poskytnuty přímo nebo nepřímo ze státních prostředků a zadruhé musí být přičitatelné státu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (35)
            
            
               Pokud jde o výše popsaná opatření, je zřejmé, že dávka je vybírána na základě federálního zákona, zákona o mléku a tucích, ve spojení s bavorskou úpravou týkající se dávky na mléko.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (36)
            
            
               Zejména § 22 odst. 1 první věta zákona o mléku a tucích stanoví, že vlády spolkových zemí mohou po konzultaci se zemským sdružením nebo profesními organizacemi společně vybírat dávky od mlékáren, středisek na sběr mléka a mléčných výrobků, aby podpořily mléčný průmysl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (37)
            
            
               Podle § 22 odst. 1 druhé věty zákona o mléku a tucích mohou vlády spolkových zemí na žádost zemského sdružení nebo profesních organizací společně vybírat až 0,2 centy na kilogram syrového mléka. Suverenitu ohledně dávky tedy jasně mají spolkové země.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (38)
            
            
               Právním základem pro vybírání dávky na mléko v Bavorsku je bavorské nařízení o dávce na mléko, které upravuje podrobná opatření, včetně výše dávky. Z toho vyplývá, že výběr dávky na mléko je regulován bavorskou vládou, tedy státem. Tento závěr nemění ani skutečnost, že dotčené nařízení se vydává po konzultaci s příslušným zemským sdružením zastupujícím mlékárenský průmysl.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (39)
            
            
               V tomto případě je dávka vybírána od soukromých podniků – mlékáren. Příjem z této dávky plyne do bavorského rozpočtu před tím, než se použije na financování dílčích výzkumných opatření. Proto se má za to, že je pod veřejnou kontrolou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (40)
            
            
               Komise došla k závěru, že opatření financovaná z fondu pro dávky na mléko jsou poskytována ze státních prostředků a jsou přičitatelná státu.
            
         
      
   
   4.2.   Výhoda pro podniky/selektivní výhoda
   
   
      
      
      
         
            
               (41)
            
            
               Příjemci byli tito: Technische Universität München (dílčí opatření BY 2 a BY 12), Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (dílčí opatření BY 11) a Milchprüfring Bayern e. V. (dílčí opatření BY 13).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (42)
            
            
               Technische Universität München je veřejná výzkumná organizace. V případě dílčího opatření BY 2 je třeba ji považovat za podnik, protože vykonávala hospodářskou činnost, a to smluvní výzkum v oblasti zemědělství s cílem poskytnout praktické výsledky, které budou použity při výrobě mléka producenty mléka a mléčných výrobků a mlékárnami. Hospodářská povaha činnosti je zdůrazněna skutečností, že na financování výzkumného projektu podílely se podílely i soukromé podniky (skupina podniků Theo Miller, viz 18. bod odůvodnění). Je možné dojít k závěru, že výzkumná organizace vykonávala smluvní výzkum a že poskytla výsledky výzkumu podnikům.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (43)
            
            
               V případě dílčího opatření BY 12 nemůže být Technische Universität München považována za podnik, protože nevykovávala hospodářskou činnost, když prováděla nezávislý výzkum pro získání základních znalostí v oblasti mikrobiologie. Jak bylo uvedeno v 24. bodě odůvodnění, Německo předložilo nové informace o tomto dílčím opatření, které nebylo v rozhodnutí o zahájení řízení zhodnoceno. Podle nových informací se výzkumný projekt v rámci dílčího opatření BY 12 týká nezávislého výzkumu, konkrétně základního výzkumu v oblasti mikrobiologie bez přímé praktické realizace.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (44)
            
            
               Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (dílčí opatření BY 11) a Milchprüfring Bayern e. V. (dílčí opatření BY 13) jsou formy organizací zástupců z řad producentů mléka a odvětví mléka a mléčných výrobků v Bavorsku, které mají soukromoprávní povahu, vykonávají různé hospodářské činnosti a poskytují služby v zájmu bavorských producentů mléka, zpracovatelů mléka a dalších hospodářských subjektů v odvětví mléka a mléčných výrobků. V rámci dílčích opatření BY 11 a BY 13 prováděly smluvní výzkum v zemědělské oblasti s cílem poskytnout praktické výsledky, které by mlékárny a producenti mléka a mléčných výrobků využili při výrobě mléka. V Německu jsou označeny jako MSP.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (45)
            
            
               Tito tři vybraní příjemci jako podniky obdrželi selektivní výhodu, jelikož náklady na projekt, které tvoří součást jejich hospodářské činnosti a které by obvykle musely být hrazeny z jejich vlastního rozpočtu, byly financovány prostředky pocházejícími ze státního rozpočtu a dávek na mléko.
            
         
      
   
   4.3.   Narušení hospodářské soutěže a dopad na obchod
   
   
      
      
      
         
            
               (46)
            
            
               Podle judikatury Soudního dvora vede posílení konkurenčního postavení podniku díky poskytnutí státní podpory za normálních okolností k narušení hospodářské soutěže oproti konkurenčním podnikům, které tuto podporu nedostávají (9). Podpora podniku, který svou činnost provozuje na otevřeném trhu v rámci Unie, by mohla narušit obchod mezi členskými státy (10). V období 2001 až 2012 dosáhl obchod se zemědělskými výrobky v Unii značného objemu. Například dovoz a vývoz činil u výrobků, které spadají do čísla 0401 kombinované nomenklatury (mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel) (11),1,2 miliardy EUR, resp. 957 mil. EUR v roce 2011 (12).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (47)
            
            
               Dílčí opatření, která jsou předmětem tohoto rozhodnutí, jsou zaměřena na podporu výzkumných činností průmyslových smluvních vztahů v zemědělském odvětví, zejména v odvětví mléka a mléčných výrobků. Vzhledem k rozsáhlému obchodu s mléčnými výrobky lze tudíž vycházet z toho, že předmětná dílčí opatření narušují hospodářskou soutěž nebo jejím narušením hrozí a narušují obchod mezi členskými státy.
            
         
      
   
   4.4.   Závěr o existenci podpory
   
   
      
      
      
         
            
               (48)
            
            
               Lze proto dospět k závěru, že dílčí opatření BY 2, BY 11 a BY 13 se považují za státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU, zatímco dílčí opatření BY 12 se nepovažuje za státní podporu, protože příjemce nevykonával hospodářskou činnost.
            
         
      
   
   5.   POSOUZENÍ ZÁKONNOSTI STÁTNÍ PODPORY
   
   
      
      
      
         
            
               (49)
            
            
               Podle čl. 108 odst. 3 SFEU mají členské státy povinnost informovat Komisi o každém plánu poskytnout podporu a tuto podporu neposkytnou, dokud ji Komise neschválí jako slučitelnou (stávající povinnost). Německo neoznámilo Komisi dílčí opatření BY 2, BY 11 a BY 13 před jejich provedením.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (50)
            
            
               Dílčí opatření BY 2, BY 11 a BY 13 představují novou podporu ve smyslu čl. 1 písm. c) nařízení (EU) 2015/1589. Žádná z kritérií stávající podpory nejsou splněna. Podpora neexistuje zejména ve smyslu čl. 1 písm. b) bodu i) nařízení (EU) 2015/1589, neboť byla poskytnuta po vstupu SFEU v platnost (dílčí opatření BY 2 vstoupilo v platnost v roce 2008, dílčí opatření BY 11 vstoupilo v platnost v roce 2002 a dílčí opatření BY 13 vstoupilo v platnost v roce 2010) a promlčecí lhůta 10 let ještě neuplynula (promlčecí lhůta byla přerušena 28. listopadu 2011, viz 152. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (51)
            
            
               Jelikož tyto nové podpory nebyly oznámeny Komisi před jejich poskytnutím, jsou tedy protiprávní.
            
         
      
   
   6.   POSOUZENÍ SLUČITELNOSTI DÍLČÍCH OPATŘENÍ
   
   
      
      
      
         
            
               (52)
            
            
               V souladu s čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU mohou podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, být považovány za slučitelné s vnitřním trhem, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (53)
            
            
               Podle oznámení Komise o pravidlech, která se používají při posuzování protiprávních státních podpor (13), je zapotřebí protiprávní podpory, tj. podpory poskytnuté v rozporu s čl. 108 odst. 3 SFEU, posuzovat podle pravidel platných v době poskytnutí podpory.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (54)
            
            
               Byly přijaty specifické pokyny pro podporu výzkumu. Podpora poskytnutá v období od 28. listopadu 2001 do 31. prosince 2006 se má posuzovat s ohledem na rámec Společenství pro státní podporu výzkumu a vývoje (14) (dále jen „rámec Společenství z roku 1996“). Podpora poskytnutá po 1. lednu 2007 se má posuzovat s ohledem na rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (15) (dále jen „rámec Společenství pro období 2007–2013“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (55)
            
            
               Dílčí opatření BY 2, BY 11 a BY 13 jsou považována za průmyslový výzkum definovaný v druhé odrážce přílohy I rámce Společenství z roku 1996 a bodu 2.2 písm. f) rámce Společenství pro období 2007–2013, neboť tato dílčí opatření byla zaměřena na významné zlepšení a získání znalostí o mléčných výrobcích a výrobních procesech a měla praktické důsledky pro odvětví mléka a mléčných výrobků. Výsledky těchto výzkumných projektů byly přímo použitelné podniky v odvětví mléka a mléčných výrobků v jejich výrobních cyklech, neboť byly zaměřeny na dosažení lepší kvality produkovaných mléčných produktů. Například výzkumný projekt v rámci dílčího opatření BY 2 týkající se zvýšení obsahu mléčných bílkovin, do kterého byly přímo zapojeny soukromé podniky; výzkumný projekt v rámci dílčího opatření BY 11 související s moderní analýzou kvality mléka a výzkumný projekt v rámci dílčího opatření BY 13 týkající se zavedení nového systému biosenzoru pro rutinní testování v praxi.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (56)
            
            
               Slučitelnost způsobilých nákladů byla již kladně posouzena v rozhodnutí o zahájení řízení (viz 203. a 209. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení). Proto musí být intenzita podpory posuzována i nadále (viz 204., 205., 210. a 211. bod odůvodnění rozhodnutí o zahájení řízení) (viz 5. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí).
            
         
      
   
   
      Dílčí opatření BY 2
   
   
      
      
      
         
            
               (57)
            
            
               Dílčí opatření BY 2 musí být posouzeno s ohledem na rámec Společenství pro období 2007–2013, protože podpora byla poskytnuta v období 2008–2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (58)
            
            
               Podle bodu 5.1.2 písm. b) rámce Společenství pro období 2007–2013 je pro průmyslový výzkum povolena intenzita podpory až do výše 50 %. Intenzita podpory dílčího opatření BY 2 činila 25 % (viz 19. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí), a byla tedy v rámci povoleného limitu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (59)
            
            
               Lze proto dospět k závěru, že dílčí opatření BY 2 je slučitelné s vnitřním trhem, jelikož je dodržena intenzita podpory uvedená v bodě 5.1.2 písm. b) rámce Společenství pro období 2007–2013.
            
         
      
   
   
      Dílčí opatření BY 11
   
   
      
      
      
         
            
               (60)
            
            
               Vzhledem k tomu, že dílčí opatření BY 11 bylo poskytnuto v období mezi lety 2002 a 2011, musí být tato podpora posouzena s ohledem na oba pokyny pro podporu výzkumu: rámec Společenství z roku 1996 s obdobím provádění od 28. listopadu 2001 do 31. prosince 2006 a rámec Společenství pro období 2007–2013 s obdobím provádění od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2011.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (61)
            
            
               Během období provádění od 28. listopadu 2001 do 31. prosince 2006 byla intenzita podpory povolená pro průmyslový výzkum 50 % (bod 5.3 rámce Společenství z roku 1996). Dalších 10 procentních bodů bylo povoleno, pokud byla podpora poskytnuta MSP (bod 5.10.1 rámce Společenství z roku 1996). Další zvýšení o 10 procentních bodů bylo povoleno, pokud byly výsledky projektu veřejně šířeny a zveřejněny (bod 5.10.4 písm. c) rámce Společenství z roku 1996). Podpora poskytovaná v rámci dílčího opatření BY 11 je v souladu s těmito pravidly intenzity podpory, jelikož tato podpora byla poskytnuta MSP a výsledky byly prezentovány v rámci různých mezinárodních a národních vědeckých akcí a publikací a činila méně než 70 % způsobilých nákladů (viz 22. bod odůvodnění a tabulka 2 tohoto rozhodnutí).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (62)
            
            
               Během období provádění od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2011 byla intenzita podpory povolená pro průmyslový výzkum 50 % (bod 5.1.2 písm. b) rámce Společenství pro období 2007–2013). Dalších 10 procentních bodů bylo povoleno, pokud byla podpora poskytnuta MSP (bod 5.1.3 písm. a) rámce Společenství pro období 2007–2013). Další zvýšení o 15 procentních bodů až na maximální intenzitu podpory ve výši 80 % bylo povoleno, pokud byly výsledky projektu veřejně šířeny a zveřejněny (bod 5.1.3 písm. c) rámce Společenství pro období 2007–2013). Podpora poskytovaná v rámci dílčího opatření BY 11 je v souladu s těmito pravidly intenzity podpory, jelikož tato podpora byla poskytnuta MSP a výsledky byly prezentovány v rámci různých mezinárodních a národních vědeckých akcí a publikací a činila méně než 75 % způsobilých nákladů (viz 21. bod odůvodnění a tabulka 3 tohoto rozhodnutí).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (63)
            
            
               Příjemce, společnost Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V, splňuje označení jako MSP, jelikož počet jejích zaměstnanců a roční obrat je nižší než hranice stanovená v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (16) (viz 23. bod odůvodnění). Seznam různých mezinárodních a národních vědeckých akcí a publikací uvedený ve stejném bodě odůvodnění uvádí 38 přednášek a 29 publikací.
            
         
      
   
   
      Dílčí opatření BY 13
   
   
      
      
      
         
            
               (64)
            
            
               Dílčí opatření BY 13 musí být posouzeno s ohledem na rámec Společenství pro období 2007–2013, jelikož byla podpora poskytnuta v roce 2010.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (65)
            
            
               Intenzita podpory byla pro průmyslový výzkum povolena ve výši 50 % (bod 5.1.2 písm. b) rámce Společenství pro období 2007–2013). Dalších 10 procentních bodů bylo povoleno, pokud byla podpora poskytnuta MSP (bod 5.1.3 písm. a) rámce Společenství pro období 2007–2013). Další zvýšení o 15 procentních bodů až na maximální intenzitu podpory ve výši 80 % bylo povoleno, pokud byly výsledky projektu veřejně šířeny a zveřejněny (bod 5.1.3 písm. c) rámce Společenství pro období 2007–2013). Podpora poskytnutá v rámci dílčího opatření BY 13 je v souladu s těmito pravidly intenzity podpory, jelikož tato podpora byla poskytnuta MSP a výsledky byly prezentovány v rámci různých mezinárodních a národních vědeckých akcí a publikací a činila méně než 75 % způsobilých nákladů (viz 26 a 27. bod odůvodnění tohoto rozhodnutí).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (66)
            
            
               Příjemce, společnost Milchprüfring Bayern e. V, splňuje označení jako MSP, jelikož počet jejích zaměstnanců a roční obrat je nižší než hranice stanovená v doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (17) (viz 29. bod odůvodnění). Seznam různých mezinárodních a národních vědeckých akcí a publikací uvedený ve stejném bodě odůvodnění uvádí 12 přednášek a 12 publikací.
            
         
      
   
   
      Závěr ohledně slučitelnosti dílčích opatření podpory
   
   
      
      
      
         
            
               (67)
            
            
               Lze proto dospět k závěru, že dílčí opatření BY 2, BY 11 a BY 13 jsou slučitelná s vnitřním trhem,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dílčí opatření BY 12 nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU.
   Článek 2
   Státní podpora poskytnutá protiprávně Německem v období od 28. listopadu 2001 do 31. prosince 2012 pro dílčí opatření BY 2, BY 11 a BY 13 v rozporu s čl. 108 odst. 3 SFEU je slučitelná s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.
   
      V Bruselu dne 24. března 2017
      
         
            Za Komisi
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 7, 10.1.2014, s. 8.
   
      (2)  Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9).
   
      (3)  C(2013) 4457 final, opravené dopisem ze dne 16. prosince 2013 (C(2013) 9021 final).
   
      (4)  Viz odkaz v poznámce pod čarou 1.
   
      (5)  Podle informací, které předložilo Německo, příjemce v roce 2011 zaměstnával 154 zaměstnanců a měl roční obrat ve výši 9,05 milionů EUR.
   
      (6)  Seznam publikací předložených Bavorským ministerstvem zemědělství je registrován u Komise pod referenčním číslem Ares (2016) 5503557 – 22. září 2016.
   
      (7)  Podle informací předložených Německem příjemce v roce 2011 zaměstnával 158 zaměstnanců a měl obrat ve výši 14,6 milionů EUR.
   
      (8)  Seznam publikací předložených Bavorským ministerstvem zemědělství je registrován u Komise pod referenčním číslem Ares (2016) 5503557 – 22. září 2016.
   
      (9)  Rozsudek ze dne 17. září 1980, Philip Morris Holland BV v. Komise, 730/79, EU:C:1980:209, body 11 a 12.
   
      (10)  Viz zejména rozsudek ze dne 13. července 1988, Francouzská republika v. Komise, 102/87, EU:C:1988:391.
   
      (11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 927/2012 ze dne 9. října 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 304, 31.10.2012, s. 1).
   
      (12)  Zdroj: Eurostat.
   
      (13)  Oznámení Komise o stanovení použitelných pravidel pro posuzování protiprávní státní podpory (Úř. věst. C 119, 22.5.2002, s. 22).
   
      (14)  Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu a vývoje (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).
   
      (15)  Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (Úř. věst. C 323, 30.12.2006, s. 1).
   
      (16)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
   
      (17)  Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.