Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1089 ze dne 16. června 2017, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Gruzie a Republiky Kiribati do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2017) 4049) (Text s významem pro EHP. )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1089 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
               
                  CS
               
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
               
                  L 156/34
               
            
         
      
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1089
      ze dne 16. června 2017,
      kterým se mění příloha II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o zařazení Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Gruzie a Republiky Kiribati do seznamu třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz některých produktů rybolovu určených k lidské spotřebě
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2017) 4049)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
         
         
         
            
               
                  (1)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 854/2004 stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu. Stanoví zejména, že produkty živočišného původu smějí být dováženy pouze z třetích zemí nebo z částí třetích zemí, které jsou uvedeny v seznamu vypracovaném v souladu s uvedeným nařízením.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (2)
               
               
                  Nařízení (ES) č. 854/2004 rovněž stanoví, že při vypracovávání a aktualizaci těchto seznamů musí být zvláště přihlédnuto k výsledkům kontrol Unie provedených v třetích zemích a zárukám příslušných orgánů třetích zemí, pokud jde o soulad nebo rovnocennost s předpisy Unie, které se týkají krmiv a potravin, a pravidly o zdraví zvířat stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2).
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (3)
               
               
                  Rozhodnutí Komise 2006/766/ES (3) uvádí třetí země, které splňují podmínky uvedené v nařízení (ES) č. 854/2004, a mohou tedy zaručit, že uvedené produkty splňují hygienické podmínky stanovené na ochranu zdraví spotřebitele v právních předpisech Unie, a mohou být tudíž vyváženy do Unie. Příloha II uvedeného rozhodnutí konkrétně stanoví seznam třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě do Unie. Tento seznam uvádí rovněž omezení týkající se takového dovozu z určitých třetích zemí.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (4)
               
               
                  Příslušné orgány Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Gruzie požádaly Komisi o povolení dovozu produktů rybolovu do Unie. Unie provedla v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a v Gruzii kontroly, jež prokázaly, že příslušné orgány poskytují odpovídající záruky ve smyslu čl. 48 odst. 3 nařízení (ES) č. 882/2004. Na základě dostupných informací a záruk mohou být Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Gruzie zařazeny do seznamu v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o produkty rybolovu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (5)
               
               
                  Příslušné orgány Republiky Kiribati požádaly Komisi o povolení dovozu produktů rybolovu do Unie. Příslušné orgány Republiky Kiribati poskytly písemné záruky, jež se považují za odpovídající ve smyslu čl. 48 odst. 3 nařízení (ES) č. 882/2004. Na základě dostupných informací a těchto záruk může být Republika Kiribati zařazena do seznamu v příloze II rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o produkty rybolovu.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (6)
               
               
                  Rozhodnutí 2006/766/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  (7)
               
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
            
         
      
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      V příloze II rozhodnutí 2006/766/ES se vkládají tyto položky:
      
         
         
         
            
               
                  1)
               
               
                  mezi položky týkající Grenady a Ghany:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „GE
                           
                           
                              Gruzie“
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2)
               
               
                  mezi položky týkající se Keni a Jižní Koreji:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „KI
                           
                           
                              Republika Kiribati“
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  3)
               
               
                  mezi položky týkající se Madagaskaru a Myanmaru:
                  
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „MK
                           
                           
                              Bývalá jugoslávská republika Makedonie (*1)
                              
                           
                           
                               
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 16. června 2017.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
      
         (2)  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 2006/766/ES ze dne 6. listopadu 2006, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (Úř. věst. L 320, 18.11.2006, s. 53).
      
         (*1)  Bývalá jugoslávská republika Makedonie: definitivní označení této země bude dohodnuto po skončení jednání, jež na toto téma v současné době probíhají v OSN.“
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.