Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1101 ze dne 19. června 2017 o jmenování předsedy odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1101 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 158/43
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1101
   ze dne 19. června 2017
   o jmenování předsedy odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (1), a zejména na čl. 166 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2016 byl správní radou Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „úřad“) předložen Radě seznam kandidátů na místo předsedy odvolacího senátu úřadu,
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pan Sven STÜRMANN, narozený v Bonnu (Německo) dne 20. listopadu 1971, je jmenován předsedou odvolacího senátu úřadu na období pěti let.
   Začátek pětiletého období uvedeného v prvním pododstavci stanoví správní rada úřadu.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 19. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. HERRERA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 154, 16.6.2017, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.