Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/1102 ze dne 20. června 2017, kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1102 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 158/44
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/1102
   ze dne 20. června 2017,
   kterým se mění rozhodnutí 2014/219/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 28, čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Rada ve svých závěrech ze dne 20. června 2016 vyzvala k tomu, aby byly co nejrychleji podrobně prozkoumány možnosti regionalizace misí společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 15. května 2017 Rada schválila koncepci operací týkající se regionalizace činností společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Koncepce operací týkající se regionalizace činností společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu stanoví tyto strategické cíle regionalizace činností společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu: podporovat přeshraniční spolupráci v oblasti Sahelu, podporovat regionální struktury spolupráce, zejména struktury zemí skupiny G5 Sahel, a v této souvislosti posilovat vnitrostátní kapacity zemí skupiny G5 Sahel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V první fázi by měla být v oblasti Sahelu zřízena bezpečnostní síť společné bezpečnostní a obranné politiky a mělo by být provedeno posouzení potřeb za účelem vypracování regionálního prováděcího plánu společné bezpečnostní a obranné politiky, na němž se dohodnou členské státy.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               S cílem podpořit plnění těchto cílů by měla být v rámci mise EUCAP Sahel Mali zřízena regionální koordinační jednotka zahrnující odborníky na vnitřní bezpečnost a obranu v zemích skupiny G5 Sahel.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP (1) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V rozhodnutí 2014/219/SZBP se vkládá nový článek, který zní:
   
      „Článek 14a
      1.   V rámci mise EUCAP Sahel Mali se zřizuje regionální koordinační jednotka.
      2.   Regionální koordinační jednotka má sídlo při velitelství mise EUCAP Sahel Mali v Bamaku. Skládá se ze zaměstnanců umístěných u mise EUCAP Sahel Mali a z odborníků na vnitřní bezpečnost a obranu, kteří působí v delegacích Unie v Burkině Faso, Čadu, Mauritánii a Nigeru.
      3.   Regionální koordinační jednotka, v úzké spolupráci se stávajícími misemi společné bezpečnostní a obranné politiky v oblasti Sahelu, plní tyto cíle:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  přispívat k informovanosti Unie o situaci, pokud jde o potřeby a nedostatky zemí skupiny G5 Sahel v oblasti bezpečnosti a obrany, které se týkají regionální přeshraniční spolupráce a bezpečnostních výzev, s cílem vypracovat regionální prováděcí plán společné bezpečnostní a obranné politiky, který formuluje doporučení pro případné další fáze;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  usnadňovat pořádání kurzů odborné přípravy misemi společné bezpečnostní a obranné politiky Unie v oblasti Sahelu zaměřených na bezpečnost a obranu pro účastníky ze zemí skupiny G5 Sahel.
               
            
         
      
      4.   Odborníci na vnitřní bezpečnost a obranu shromažďují informace týkající se otázek bezpečnosti a obrany v hostitelských zemích. Tyto informace a tam, kde je to vhodné, doporučení poskytují vedoucímu regionální koordinační jednotky. Řádně informují vedoucího delegace Unie na místě, na němž působí.
      5.   Velitel civilní operace vykonává strategické velení a řízení regionální koordinační jednotky pod politickou kontrolou a strategickým řízením Politického a bezpečnostního výboru a pod celkovým vedením vysokého představitele. Odchylně od čl. 6 odst. 1 je vedoucí regionální koordinační jednotky přímo odpovědný veliteli civilní operace a jedná v souladu s jeho pokyny. Vedoucí regionální koordinační jednotky vydává pokyny veškerému personálu této jednotky.
      6.   Vedoucí mise vykonává pravomoc nad personálem regionální koordinační jednotky v souladu s čl. 6 odst. 2, 3 a 4 a článkem 11. Pokud jde o odborníky na vnitřní bezpečnost a obranu, není tím dotčen odstavec 7 tohoto článku.
      7.   Mise EUCAP Sahel Mali uzavře nezbytná správní ujednání s delegacemi Unie v Burkině Faso, Čadu, Mauritánii a Nigeru.
      Tato správní ujednání:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  zajistí, aby byla odborníkům na vnitřní bezpečnost a obranu poskytnuta logistická a bezpečnostní podpora nezbytná pro plnění jejich úkolů;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  stanoví, že vedoucí delegací vykonávají pravomoc nad odborníky na vnitřní bezpečnost a obranu v příslušných delegacích Unie, zejména pro účely plnění povinnosti řádné péče, zajištění souladu s platnými bezpečnostními požadavky a přispění k výkonu disciplinární kontroly, a že odborníci na vnitřní bezpečnost a obranu řádně informují vedoucí delegací o své činnosti;
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  stanoví, že vedoucí delegací musí zajistit, aby odborníci na vnitřní bezpečnost a obranu požívali týchž výsad a imunit jako zaměstnanci v delegacích Unie na místě, na němž působí.“
               
            
         
      
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 20. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         H. DALLI
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2014/219/SZBP ze dne 15. dubna 2014 o misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (Úř. věst. L 113, 16.4.2014, s. 21).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.