Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1104 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení (EU) č. 20/2013 není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1104 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 158/49
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1104
   ze dne 20. června 2017,
   kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle článku 15 nařízení (EU) č. 20/2013 není vhodné pro dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Mechanismus stabilizace pro banány byl zaveden Dohodou zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (2) (dále jen „dohoda“), která se začala prozatímně uplatňovat na země Střední Ameriky během roku 2013 a konkrétně na Nikaraguu dne 1. srpna 2013.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Podle tohoto mechanismu stabilizace prováděného nařízením (EU) č. 20/2013, jakmile je překročen určitý spouštěcí objem dovozu čerstvých banánů (podpoložka 0803 00 19 kombinované nomenklatury Evropské unie ze dne 1. ledna 2012) z jedné z dotčených zemí, může Komise prováděcím aktem, který se přijme v souladu s postupem pro naléhavé případy stanoveným v čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 20/2013, buď dočasně pozastavit preferenční celní sazby používané na dovoz čerstvých banánů pro danou zemi, nebo stanovit, že toto pozastavení není vhodné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Dne 2. května 2017 překročil dovoz čerstvých banánů pocházejících z Nikaraguy do Unie prahovou hodnotu 13 500 tun stanovenou uvedenou dohodou.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V této souvislosti Komise podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 20/2013 zvážila dopad daného dovozu na situaci na trhu s banány v Unii, aby rozhodla, zda má být preferenční celní sazba pozastavena. Komise posoudila vliv dotčeného dovozu na úroveň cen v Unii, vývoj dovozu z jiných zdrojů a celkovou stabilitu trhu s čerstvými banány v Unii.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Při překročení prahové hodnoty pro rok 2017 představoval dovoz čerstvých banánů z Nikaraguy pouze 1,0 % dovozu čerstvých banánů do Unie v rámci mechanismu stabilizace pro banány. Kromě toho dovoz z Nikaraguy představuje méně než 1,0 % celkového dovozu čerstvých banánů do Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Dovoz ze zemí, které jsou velkými vývozci a se kterými má Unie rovněž uzavřenu dohodu o volném obchodu, zejména z Kolumbie, Ekvádoru a Kostariky, činil 26,5 % prahové hodnoty v případě Kolumbie, 27,8 % v případě Ekvádoru a 27,1 % v případě Kostariky. „Nevyužitá“ množství v rámci mechanismu stabilizace (přibližně 4,2 milionu tun) jsou podstatně vyšší než dosavadní celkový dovoz z Nikaraguy (15 600 tun).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Dovozní cena z Nikaraguy činila v prvních dvou měsících roku 2017 průměrně 513 EUR za tunu, což je o 24 % méně než průměrné ceny dovozu čerstvých banánů do Unie z jiných zemí.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Průměrná velkoobchodní cena banánů na trhu Unie v dubnu 2017 (1 020 EUR za tunu) nezaznamenala v porovnání s průměrnými velkoobchodními cenami žlutých banánů v předchozích měsících žádné významné změny.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (9)
            
            
               V této fázi tedy nic nenaznačuje, že dovozem čerstvých banánů z Nikaraguy přesahujícím stanovený roční spouštěcí objem dovozu byla narušena stabilita trhu Unie, ani že by to mělo významný dopad na situaci producentů z Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (10)
            
            
               V květnu 2017 neexistoval žádný náznak hrozby závažného zhoršení nebo náznak závažného zhoršení hospodářské situace v nejvzdálenějších regionech Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (11)
            
            
               Pozastavení preferenční celní sazby na dovoz banánů pocházejících z Nikaraguy se tudíž v této fázi nezdá být vhodné.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (12)
            
            
               Vzhledem k tomu, že roční spouštěcí objem dovozu byl překročen již v květnu, a navzdory tomu, že celkový dovoz z Nikaraguy na trh Unie je nízký, bude Komise i nadále monitorovat situaci a v případě potřeby může přijmout opatření,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dočasné pozastavení preferenční celní sazby na dovoz čerstvých banánů pocházejících z Nikaraguy zařazených pod podpoložkou 0803 00 19 kombinované nomenklatury Evropské unie není vhodné.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 20. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 346, 15.12.2012, s. 1.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.