Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1107 ze dne 8. června 2017 o prodloužení platnosti nároku audiovizuálních koprodukcí stanoveném v článku 5 Protokolu o kulturní spolupráci připojeného k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1107 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 160/33
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/1107
   ze dne 8. června 2017
   o prodloužení platnosti nároku audiovizuálních koprodukcí stanoveném v článku 5 Protokolu o kulturní spolupráci připojeného k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na čl. 3 odst. 1 rozhodnutí Rady (EU) 2015/2169 ze dne 1. října 2015 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (1),
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 1. října 2015 Rada přijala rozhodnutí (EU) 2015/2169 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé (dále jen „rozhodnutí“).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Protokol o kulturní spolupráci (dále jen „protokol“) připojený k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé stanoví v článku 1 rámec pro spolupráci mezi stranami k usnadnění výměny kulturních činností, statků a služeb, mimo jiné včetně audiovizuálního odvětví. V souladu s čl. 5 odst. 3 protokolu by strany měly usnadnit koprodukci mezi tvůrci z EU a Koreje, a to i prostřednictvím toho, že koprodukcím umožní využívat příslušné programy na podporu místního a regionálního kulturního obsahu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               V souladu s čl. 5 odst. 8 písm. b) protokolu se po prvním období tří let uvedený nárok obnoví na další tři roky a dále by měl být obnovován automaticky vždy o tři roky, neukončí-li jej některá ze stran písemným oznámením nejméně tři měsíce před koncem prvního nebo kteréhokoli z následujících období.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               V souladu s čl. 3 odst. 1 rozhodnutí (EU) 2015/2169 má Komise oznámit Korejské republice postupem stanoveným v čl. 5 odst. 8 protokolu úmysl Unie neprodloužit platnost nároku audiovizuálních koprodukcí podle článku 5 protokolu, pokud Rada na základě návrhu Komise neschválí čtyři měsíce před koncem platnosti tohoto nároku, že má platit i nadále. Rozhodne-li Rada o další platnosti nároku, použije se toto ustanovení opět na konci obnovené doby platnosti nároku. Pro účely rozhodování o další platnosti nároku má Rada rozhodovat jednomyslně.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Domácí poradní skupina Unie zřízená v souladu s čl. 3 odst. 5 protokolu vydala dne 5. září 2016 souhlasné stanovisko k prodloužení platnosti nároku, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 8 písm. a) protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Rada souhlasí s tím, aby byla prodloužena platnost nároku audiovizuálních koprodukcí využívat příslušných programů stran na podporu místního a regionálního kulturního obsahu, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 4, 5, 6 a 7 protokolu.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               Tímto rozhodnutím by neměly být dotčeny příslušné pravomoci Unie a členských států,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Platnost nároku audiovizuálních koprodukcí využívat příslušných programů stran na podporu místního a regionálního kulturního obsahu, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 4, 5, 6 a 7 protokolu, se prodlužuje na dobu tří let, od 1. července 2017 do 30. června 2020.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 8. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         K. SIMSON
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 307, 25.11.2015, s. 2.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.