Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2017/1108 ze dne 20. června 2017 o jmenování dvou členů výboru nezávislých významných osobností podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1108 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 160/35
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU, Euratom) 2017/1108
   ze dne 20. června 2017
   o jmenování dvou členů výboru nezávislých významných osobností podle čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
   RADA EVROPSKÉ UNIE
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Ustanovením čl. 11 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se zřizuje výbor nezávislých významných osobností.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               V čl. 11 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 se stanoví, že se tento výbor má skládat ze šesti členů, přičemž Evropský parlament, Rada a Komise jmenují po dvou členech. Výbor se má obměňovat po každých volbách do Evropského parlamentu, a to do šesti měsíců od jeho prvního zasedání. Mandát členů nelze obnovit,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Členy výboru nezávislých významných osobností na dobu trvání funkčního období výboru jsou jmenováni:
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               Paní Rebecca ADLER-NISSENOVÁ
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               —
            
            
               Pan Christoph MÖLLERS
            
         
      
   
   2.   Jmenování je podmíněno podepsáním prohlášení o nezávislosti a neexistenci střetu zájmů uvedeného v příloze tohoto rozhodnutí každým navrženým členem.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 20. června 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         H. DALLI
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 1
   
   
   
      PŘÍLOHA
      
         PROHLÁŠENÍ O NEZÁVISLOSTI A NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ
      
      Já, níže podepsaný/á …, prohlašuji, že jsem se seznámil/a s ustanoveními čl. 11 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací a že budu funkci člena/členky výboru nezávislých významných osobností vykonávat zcela nezávisle a v plném souladu s pravidly stanovenými tímto nařízením.
      Nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od žádného orgánu nebo vlády ani od jiné instituce či subjektu. Zdržím se jednání, které je neslučitelné s povahou mých povinností.
      Prohlašuji, že podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se nenacházím v situaci střetu zájmů. Ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných nebo osobních důvodů, z důvodů politické, národní, názorové či náboženské spřízněnosti, z ekonomických důvodů nebo z důvodů jiných společných zájmů s příjemcem ohrožen nestranný a objektivní výkon funkce člena výboru nezávislých významných osobností.
      Zejména prohlašuji, že nejsem členem/členkou Evropského parlamentu, Rady ani Komise. Nevykonávám žádný volený mandát. Nejsem úředníkem/úřednicí nebo zaměstnancem/zaměstnankyní Evropské unie. Nejsem a ani jsem nikdy nebyl/a zaměstnancem/zaměstnankyní evropské politické strany nebo evropské politické nadace.
      
         V … dne
         
            
               [DATUM + PODPIS
            
            
               navrženého člena nebo členky
            
            
               výboru
            
            
               nezávislých významných osobností]
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.