Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1144 ze dne 26. června 2017, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2017) 4136)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1144 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 165/37
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1144
   ze dne 26. června 2017,
   kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2017) 4136)
      
   
   (Pouze anglické, bulharské, dánské, francouzské, italské, litevské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské a španělské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na článek 52 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle ustanovení článku 31 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 (2) a od 1. ledna 2015 podle ustanovení článku 52 nařízení (EU) č. 1306/2013 má Komise provést nezbytná ověřování, sdělit členským státům výsledky těchto ověřování, seznámit se s připomínkami členských států, svolat dvoustranná jednání s cílem dosáhnout dohody s dotyčnými členskými státy a formálně jim sdělit své závěry.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Členské státy měly možnost požádat o zahájení dohodovacího řízení. Tato možnost byla v některých případech využita a zprávy vydané po ukončení dohodovacího řízení Komise posoudila.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Podle nařízení (EU) č. 1306/2013 lze financovat pouze zemědělské výdaje vynaložené způsobem, který neporušuje právo Unie.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Na základě provedených ověřování, výsledků dvoustranných jednání a dohodovacích řízení bylo zjištěno, že část výdajů vykázaných členskými státy tento požadavek nesplňuje, a nelze ji tudíž financovat v rámci EZZF a EZFRV.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Je třeba uvést částky, které nebyly uznány k financování v rámci EZZF a EZFRV. Tyto částky se nevztahují na výdaje vynaložené více než 24 měsíců před písemným sdělením, ve kterém Komise oznámila členským státům výsledky ověřování.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               Částky, které jsou tímto rozhodnutím vyloučeny z financování Unií, by měly zohledňovat rovněž snížení nebo pozastavení plateb uplatněná v souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1306/2013, neboť tato snížení nebo pozastavení jsou dočasná a nejsou jimi dotčena rozhodnutí přijatá na základě článku 51 nebo 52 uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (7)
            
            
               U případů, na které se vztahuje toto rozhodnutí, sdělila Komise členským státům v souhrnné zprávě vyhodnocení částek, jež je třeba vyloučit, neboť nejsou v souladu s právem Unie (3).
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (8)
            
            
               Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny finanční dopady, které by mohla Komise vyvodit z rozsudků Soudního dvora Evropské unie ve věcech projednávaných ke dni 31. března 2017,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Částky uvedené v příloze vztahující se na výdaje vynaložené schválenými platebními agenturami členských států, které byly vykázány v rámci EZZF nebo EZFRV, jsou vyloučeny z financování Unií.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Bulharské republice, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Slovenské republice a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 26. června 2017.
      
         
            Za Komisi
         
         Phil HOGAN
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
   
      (2)  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1).
   
      (3)  Ares(2017)2831484, 7. června 2017.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Rozpočtový bod: 05040501
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     RO
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2010
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  22 850 154,78
               
               
                  6 418 693,16
               
               
                  16 431 461,62
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, příplatky k přímým platbám (2007–2013)
               
               
                  2010
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  8 507 107,30
               
               
                  1 459 929,21
               
               
                  7 047 178,09
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  13 471 514,97
               
               
                  2 311 644,65
               
               
                  11 159 870,32
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  129 773,68
               
               
                  – 481,74
               
               
                  130 255,42
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, příplatky k přímým platbám (2007–2013)
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 10 435,76
               
               
                  0,00
               
               
                  – 10 435,76
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2012
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  1 924 121,26
               
               
                  330 203,99
               
               
                  1 593 917,27
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2012
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 394 552,63
               
               
                  0,00
               
               
                  – 394 552,63
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, příplatky k přímým platbám (2007–2013)
               
               
                  2012
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 60 445,30
               
               
                  0,00
               
               
                  – 60 445,30
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem RO:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     46 417 238,30
                  
               
               
                  
                     10 519 989,27
                  
               
               
                  
                     35 897 249,03
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     LT
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
               
                  2010
               
               
                  Finanční dopad rozhodnutí C(2015) 6810 ze dne 9. října 2015, kterým se snížily průběžné platby související s výdaji vynaloženými mezi 16. říjnem a 31. prosincem 2014, mezi 1. lednem a 31. březnem 2015 a mezi 1. dubnem a 30. červnem 2015
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  708 136,83
               
               
                  0,00
               
               
                  708 136,83
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem LT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     708 136,83
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     708 136,83
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     47 125 375,13
                  
               
               
                  
                     10 519 989,27
                  
               
               
                  
                     36 605 385,86
                  
               
            
         
      
      
         Rozpočtový bod: 05070107
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     MT
                  
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2016
               
               
                  Vrácení částky vyplacené za vyúčtování v případech nesrovnalostí
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  201 499,67
               
               
                  0,00
               
               
                  201 499,67
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem MT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     201 499,67
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     201 499,67
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     PL
                  
               
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
               
                  2012
               
               
                  Náhrada za období od 16.10.2011 do 13.2.2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  25,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  12 517 258,69
               
               
                  5 006 903,48
               
               
                  7 510 355,21
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem PL:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     12 517 258,69
                  
               
               
                  
                     5 006 903,48
                  
               
               
                  
                     7 510 355,21
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     RO
                  
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2010
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  60 723 392,19
               
               
                  2 629 950,76
               
               
                  58 093 441,43
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – energetické plodiny
               
               
                  2010
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  185 062,92
               
               
                  370,13
               
               
                  184 692,79
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory
               
               
                  2010
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  83 561,22
               
               
                  7 140,83
               
               
                  76 420,39
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  34 885 948,11
               
               
                  765 982,00
               
               
                  34 119 966,11
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  40 279,67
               
               
                  0,00
               
               
                  40 279,67
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  14 498,34
               
               
                  29,00
               
               
                  14 469,34
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – energetické plodiny
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  23,62
               
               
                  0,05
               
               
                  23,57
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory
               
               
                  2011
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 6,62
               
               
                  – 0,01
               
               
                  – 6,61
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2012
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  40 874,57
               
               
                  0,00
               
               
                  40 874,57
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2012
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 98 628,64
               
               
                  0,00
               
               
                  – 98 628,64
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ostatní přímé podpory – energetické plodiny
               
               
                  2012
               
               
                  Náhrada na základě rozsudku ve věci T-145/15
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 6,51
               
               
                  0,00
               
               
                  – 6,51
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem RO:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     95 874 998,87
                  
               
               
                  
                     3 403 472,76
                  
               
               
                  
                     92 471 526,11
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     108 593 757,23
                  
               
               
                  
                     8 410 376,24
                  
               
               
                  
                     100 183 380,99
                  
               
            
         
      
      
         Rozpočtový bod: 6701
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     AT
                  
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2014
               
               
                  Nebyly předmětem 2 klíčových kontrol
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 677 033,31
               
               
                  – 677 033,31
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2015
               
               
                  Nebyly předmětem 2 klíčových kontrol
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 763 280,20
               
               
                  0,00
               
               
                  – 763 280,20
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem AT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 440 313,51
                  
               
               
                  
                     – 677 033,31
                  
               
               
                  
                     – 763 280,20
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     BG
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti, rozsahu a kvalitě kontrol na místě a podávání zpráv u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, uplatnění přípustné odchylky, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  3,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 174 830,40
               
               
                  – 1 875,59
               
               
                  – 172 954,81
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti, rozsahu a kvalitě kontrol na místě a podávání zpráv u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, uplatnění přípustné odchylky, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  6,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 8 128,40
               
               
                  0,00
               
               
                  – 8 128,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v působnosti, rozsahu a kvalitě kontrol na místě a podávání zpráv u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, uplatnění přípustné odchylky, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  6,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 391 569,13
               
               
                  – 150,78
               
               
                  – 391 418,35
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedosažení povinné míry kontrol u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné zvýšení míry kontrol, rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 21 192,88
               
               
                  0,00
               
               
                  – 21 192,88
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedosažení povinné míry kontrol u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné zvýšení míry kontrol, rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 172 970,16
               
               
                  – 526,34
               
               
                  – 1 172 443,82
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem BG:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 768 690,97
                  
               
               
                  
                     – 2 552,71
                  
               
               
                  
                     – 1 766 138,26
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     DE
                  
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2013
               
               
                  Rok podání žádosti 2012 – nezpůsobilé oblasti
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 23 056,56
               
               
                  0,00
               
               
                  – 23 056,56
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2014
               
               
                  Rok podání žádosti 2013 – nezpůsobilé oblasti
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 23 513,46
               
               
                  0,00
               
               
                  – 23 513,46
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2015
               
               
                  Rok podání žádosti 2014 – nezpůsobilé oblasti
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 27 314,63
               
               
                  0,00
               
               
                  – 27 314,63
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2015
               
               
                  Rok žádosti 2014 – zpětné vrácení prostředků
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 9 023,01
               
               
                  – 5 362,92
               
               
                  – 3 660,09
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2011
               
               
                  Nedbalost, již lze přičíst skutečnosti, že nedošlo k zpětnému vrácení neoprávněné platby
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 298,67
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 298,67
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2013
               
               
                  Neodůvodněné rozhodnutí nepokračovat ve vymáhání.
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 523,94
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 523,94
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2011
               
               
                  Neodůvodněné zastavení postupu vymáhání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 46 219,07
               
               
                  0,00
               
               
                  – 46 219,07
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem DE:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 134 949,34
                  
               
               
                  
                     – 5 362,92
                  
               
               
                  
                     – 129 586,42
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     DK
                  
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2015
               
               
                  Rozpočtový rok 2015 – kvalita systému evidence půdy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 174 979,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 174 979,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2015
               
               
                  Rozpočtový rok 2015 – zpětné vrácení prostředků
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 736 162,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 736 162,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2016
               
               
                  Rozpočtový rok 2016 – kontroly na místě – kontrola způsobilosti
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 522 366,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 522 366,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2016
               
               
                  Rozpočtový rok 2016 – kontroly na místě – plocha využívaná v ekologickém zájmu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 54 849,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 54 849,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2016
               
               
                  Rozpočtový rok 2016 – kvalita systému evidence půdy
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 174 587,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 174 587,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2016
               
               
                  Rozpočtový rok 2016 – zpětné vrácení prostředků
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 243 766,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 243 766,00
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem DK:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 2 906 709,00
                  
               
               
                   0,00
                  
               
               
                  
                     – 2 906 709,00
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     ES
                  
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2014
               
               
                  Rok podání žádosti 2013: Nedostatečná kvalita kontrol na místě
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 9 312,36
               
               
                  0,00
               
               
                  – 9 312,36
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2015
               
               
                  Rok podání žádosti 2013: Nedostatečná kvalita kontrol na místě
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 26,35
               
               
                  0,00
               
               
                  – 26,35
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v náhodně vybrané části vzorku dobrých životních podmínek zvířat, roky podání žádosti 2012–2014
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 66 615,68
               
               
                  0,00
               
               
                  – 66 615,68
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – nedostatečná analýza rizik – pilíř I – rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 240 657,88
               
               
                  – 11 564,21
               
               
                  – 229 093,67
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – nedostatečná analýza rizik – víno – rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 30,18
               
               
                  0,00
               
               
                  – 30,18
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – pilíř I – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 222 425,22
               
               
                  0,00
               
               
                  – 222 425,22
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – víno – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 10 385,58
               
               
                  0,00
               
               
                  – 10 385,58
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – víno – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 448,95
               
               
                  0,00
               
               
                  – 448,95
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – nedostatečná analýza rizik – pilíř I – rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 247 147,90
               
               
                  – 15 410,19
               
               
                  – 231 737,71
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v působnosti kontrol povinných požadavků na hospodaření 2 a 4 a v provádění zajištění dobrých životních podmínek zvířat a v podávání zpráv o nich, rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 89 033,37
               
               
                  0,00
               
               
                  – 89 033,37
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti kontrol povinných požadavků na hospodaření 2 a 4, v provádění zajištění dobrých životních podmínek zvířat a v podávání zpráv o nich a v kontrolách na místě týkajících se pozemků, rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 316 430,95
               
               
                  0,00
               
               
                  – 316 430,95
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách s vypočítaným finančním dopadem – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 122 144,38
               
               
                  0,00
               
               
                  – 122 144,38
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách s vypočítaným finančním dopadem – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 122 144,38
               
               
                  0,00
               
               
                  – 122 144,38
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Paušální částka plateb podpory na náklady na zaměstnance
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 97 958,68
               
               
                  – 97 958,68
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Paušální částka plateb podpory na náklady na zaměstnance
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 112 555,18
               
               
                  – 91 488,65
               
               
                  – 21 066,53
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě v roce podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 5 707,30
               
               
                  0,00
               
               
                  – 5 707,30
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatečný počet kontrol na místě týkajících se stálých pastvin v roce podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 82 097,33
               
               
                  – 82 097,33
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2014
               
               
                  Neprovedená zpětná analýza v roce podání žádosti 2013 ve vztahu k rokům 2010 až 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 12 884,58
               
               
                  0,00
               
               
                  – 12 884,58
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2014
               
               
                  Neprovedená zpětná analýza v roce podání žádosti 2013 ve vztahu k rokům 2010 až 2012 (týkající se stálých pastvin)
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 19 298,48
               
               
                  – 19 298,48
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Přímé podpory oddělené od produkce
               
               
                  2014
               
               
                  Neprovedená zpětná analýza v roce podání žádosti 2014 ve vztahu k rokům 2011 až 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 9 603,76
               
               
                  0,00
               
               
                  – 9 603,76
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Překročení celkového stropu pro rozpočtový rok 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 18 356 430,10
               
               
                  – 287 742,17
               
               
                  – 18 068 687,93
               
            
            
               
                   
               
               
                  Víno – propagace na trzích třetích zemí
               
               
                  2014
               
               
                  Provádění správních kontrol, včetně křížových kontrol, u všech žádostí o podporu a žádostí o platbu (článek 59 nařízení č. 1306/2013 a článek 77 nařízení č. 555/2008)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 44 060,79
               
               
                  0,00
               
               
                  – 44 060,79
               
            
            
               
                   
               
               
                  Víno – propagace na trzích třetích zemí
               
               
                  2015
               
               
                  Provádění správních kontrol, včetně křížových kontrol, u všech žádostí o podporu a žádostí o platbu (článek 59 nařízení č. 1306/2013 a článek 77 nařízení č. 555/2008)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 19 149,42
               
               
                  0,00
               
               
                  – 19 149,42
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Organizace producentů bez řádného uznání – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 054 948,10
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 054 948,10
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Organizace producentů bez řádného uznání – Katalánsko
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 139 900,05
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 139 900,05
               
            
            
               
                   
               
               
                  Kontrola operací
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky kontrolního systému
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  0,50 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 798 575,83
               
               
                  – 35 460,70
               
               
                  – 763 115,13
               
            
            
               
                   
               
               
                  Kontrola operací
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky kontrolního systému
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  0,50 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 872 653,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 872 653,50
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 536 412,02
               
               
                  – 158 849,53
               
               
                  – 1 377 562,49
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 943 353,24
               
               
                  – 191 765,11
               
               
                  – 2 751 588,13
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 103 864,90
               
               
                  – 135 618,25
               
               
                  – 2 968 246,65
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2011
               
               
                  Nedostatky ve schvalování programů – Valencie
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 27 829,89
               
               
                  0,00
               
               
                  – 27 829,89
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky ve schvalování programů – Valencie
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 20 026,86
               
               
                  – 20 026,86
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky ve schvalování programů – Valencie
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 27 546,54
               
               
                  – 27 546,54
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Kontrola operací
               
               
                  2011
               
               
                  Nedostatky v kontrolním systému
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  0,50 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 587 025,35
               
               
                  – 93 858,22
               
               
                  – 493 167,13
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem ES:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 32 318 685,08
                  
               
               
                  
                     – 1 268 684,92
                  
               
               
                  
                     – 31 050 000,16
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     FR
                  
               
               
                  Mléko – mléko dodávané do škol
               
               
                  2013
               
               
                  Neúplné administrativní kontroly
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  3,78 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 237 587,74
               
               
                  0,00
               
               
                  – 237 587,74
               
            
            
               
                   
               
               
                  Mléko – mléko dodávané do škol
               
               
                  2014
               
               
                  Neúplné administrativní kontroly
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  3,78 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 437 243,59
               
               
                  0,00
               
               
                  – 437 243,59
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Zpožděné platby
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 646 948,97
               
               
                  0,00
               
               
                  – 646 948,97
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky v řízení
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 109 959,83
               
               
                  0,00
               
               
                  – 109 959,83
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v řízení v rozpočtovém roce 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 137 612,96
               
               
                  0,00
               
               
                  – 137 612,96
               
            
            
               
                   
               
               
                  Mléko – mléko dodávané do škol
               
               
                  2014
               
               
                  Neuplatnění snížení platby z důvodu opožděného podání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 281 052,48
               
               
                  – 374 599,36
               
               
                  – 906 453,12
               
            
            
               
                   
               
               
                  Mléko – mléko dodávané do škol
               
               
                  2015
               
               
                  Neuplatnění snížení platby z důvodu opožděného podání
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 846 946,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 846 946,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady – ostatní
               
               
                  2011
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  94,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 11 000 810,21
               
               
                  0,00
               
               
                  – 11 000 810,21
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady – ostatní
               
               
                  2012
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  94,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 52 202 377,67
               
               
                  0,00
               
               
                  – 52 202 377,67
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady – ostatní
               
               
                  2013
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  94,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 27 340 769,48
               
               
                  0,00
               
               
                  – 27 340 769,48
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady – ostatní
               
               
                  2011
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  83,33 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 507 120,69
               
               
                  0,00
               
               
                  – 3 507 120,69
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady – ostatní
               
               
                  2012
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  83,33 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 16 247 139,77
               
               
                  0,00
               
               
                  – 16 247 139,77
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady – ostatní
               
               
                  2013
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  83,33 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 10 103 631,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 10 103 631,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady (2014+)
               
               
                  2014
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  83,33 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 415 472,21
               
               
                  0,00
               
               
                  – 415 472,21
               
            
            
               
                   
               
               
                  Vývozní náhrady (2014+)
               
               
                  2014
               
               
                  Závažné nedostatky při kontrolách řádné a uspokojivé obchodní jakosti vyvážené drůbeže, na niž se poskytují vývozní náhrady
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  94,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 83 895,58
               
               
                  0,00
               
               
                  – 83 895,58
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   Total FR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 124 598 568,18
                  
               
               
                  
                     – 374 599,36
                  
               
               
                  
                     – 124 223 968,82
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     GR
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Shovívavost systému sankcí, rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 149 585,87
               
               
                  0,00
               
               
                  – 149 585,87
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Shovívavost systému sankcí, rok podání žádosti 2014
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 161 979,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 161 979,04
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v analýze rizik, minimální požadavky týkajících se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a povinný požadavek na hospodaření 1, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 589 334,72
               
               
                  0,00
               
               
                  – 589 334,72
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v analýze rizik, minimální požadavky týkající se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a povinný požadavek na hospodaření 1, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  5 986,07
               
               
                  0,00
               
               
                  5 986,07
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem GR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 894 913,56
                  
               
               
                   0,00
                  
               
               
                  
                     – 894 913,56
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     IT
                  
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Případ 2008000093: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 541 621,44
               
               
                  0,00
               
               
                  – 541 621,44
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Případ 3099: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 008 606,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 008 606,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Případ 3133: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 539 514,05
               
               
                  0,00
               
               
                  – 539 514,05
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2010
               
               
                  Případ 3690: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 378 239,16
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 378 239,16
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Případ 8002: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 673 871,96
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 673 871,96
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případ 8194 a 8558: Nedbalost ze strany členského státu ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 809 767,13
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 809 767,13
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Případ 8522: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 739 489,65
               
               
                  0,00
               
               
                  – 739 489,65
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případ 8802: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 10 298,68
               
               
                  0,00
               
               
                  – 10 298,68
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Případ 9117: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 585 884,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 585 884,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případ 9172: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 743 929,98
               
               
                  0,00
               
               
                  – 743 929,98
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2010
               
               
                  Případ 9298: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 152 704,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 152 704,50
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případ OLAF OF/2010/0942: Nedbalost ze strany členského státu ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 101 410,87
               
               
                  0,00
               
               
                  – 101 410,87
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Případy 11353, 11354, 11355, 14982: Nedbalost ze strany členského státu ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 9 201 609,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 9 201 609,04
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případy 3108, 3109: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 541 365,89
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 541 365,89
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případy 8155 a 8187: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 694 447,20
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 694 447,20
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případy 8316 a 8859: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek a nedbalost ze strany členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 6 812 811,90
               
               
                  0,00
               
               
                  – 6 812 811,90
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Případy 8433, 8434, 8435: Zpoždění ve vymáhání neoprávněně vyplacených částek
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 8 321 237,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 8 321 237,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Opravené případy nebo případy prohlášené za nevymahatelné mezi rozpočtovými roky 2010 a 2013: Oprava na základě nedbalosti ve vymáhání prokázaná ve správě jednotlivých spisů
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  100,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 37 925 444,68
               
               
                  0,00
               
               
                  – 37 925 444,68
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Oprava u účtu B – soudní zabavení
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 45 285,89
               
               
                  0,00
               
               
                  – 45 285,89
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Oprava u účtu B: Zpožděné platby
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 493 670,22
               
               
                  0,00
               
               
                  – 493 670,22
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2009
               
               
                  Nesprávné posouzení případu vzhledem k probíhajícím soudním řízením, čímž se na částku neuplatnilo pravidlo 50/50
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 106,60
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 106,60
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2007
               
               
                  Dluhy EU zaevidované jako dluhy na vnitrostátní úrovni
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 17 196,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 17 196,50
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2008
               
               
                  Dluhy EU zaevidované jako dluhy na vnitrostátní úrovni
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 364 988,16
               
               
                  0,00
               
               
                  – 364 988,16
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2009
               
               
                  Dluhy EU zaevidované jako dluhy na vnitrostátní úrovni
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 31 531,16
               
               
                  0,00
               
               
                  – 31 531,16
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2010
               
               
                  Dluhy EU zaevidované jako dluhy na vnitrostátní úrovni
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 99 765,05
               
               
                  0,00
               
               
                  – 99 765,05
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Dluhy EU zaevidované jako dluhy na vnitrostátní úrovni
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 91 996,91
               
               
                  0,00
               
               
                  – 91 996,91
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Shovívavost systému sankcí v oblasti zvířat, rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 92 510,77
               
               
                  0,00
               
               
                  – 92 510,77
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 148 562,11
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 148 562,11
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2007
               
               
                  Nedbalost při správě zpětně vracených prostředků a jiných dluhů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 491 218,51
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 491 218,51
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2008
               
               
                  Nedbalost při správě zpětně vracených prostředků a jiných dluhů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 95 324 148,63
               
               
                  0,00
               
               
                  – 95 324 148,63
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2009
               
               
                  Nedbalost při správě zpětně vracených prostředků a jiných dluhů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 8 235 009,37
               
               
                  0,00
               
               
                  – 8 235 009,37
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2010
               
               
                  Nedbalost při správě zpětně vracených prostředků a jiných dluhů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 26 055 691,76
               
               
                  0,00
               
               
                  – 26 055 691,76
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Nedbalost při správě zpětně vracených prostředků a jiných dluhů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 24 026 882,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 24 026 882,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Chybějící kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a částečná kontrola dvou povinných požadavků na hospodaření, zemědělci nechovající zvířata, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 449 776,89
               
               
                  0,00
               
               
                  – 449 776,89
               
            
            
               
                   
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2011
               
               
                  Případ OLAF OF/2007/0889: Nesrovnalost vyplývající z nedbalosti orgánů členského státu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 13 189 041,35
               
               
                  0,00
               
               
                  – 13 189 041,35
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Částečná kontrola dvou požadavků, využívání odvětvové kontroly bez požadavku zajištění, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 237 679,39
               
               
                  0,00
               
               
                  – 237 679,39
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Částečná kontrola dvou požadavků, využívání odvětvové kontroly bez požadavku zajištění, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 240 761,35
               
               
                  0,00
               
               
                  – 240 761,35
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2016
               
               
                  Částečná kontrola dvou požadavků, využívání odvětvové kontroly bez požadavku zajištění, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2015
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 199 521,76
               
               
                  0,00
               
               
                  – 199 521,76
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 323 958,59
               
               
                  – 160,12
               
               
                  – 3 323 798,47
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 7 033,28
               
               
                  0,00
               
               
                  – 7 033,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 186,77
               
               
                  0,00
               
               
                  – 186,77
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 271 891,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 3 271 891,50
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 10 760,16
               
               
                  0,00
               
               
                  – 10 760,16
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem IT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 257 232 428,65
                  
               
               
                  
                     – 160,12
                  
               
               
                  
                     – 257 232 268,53
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     PT
                  
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Kontroly prováděné regionálními pobočkami, zda organizace producentů dodržují kritéria pro uznání: neoprávněně vyplacené podpory organizacím producentů „X“
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 175 573,68
               
               
                  0,00
               
               
                  – 175 573,68
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Kontroly prováděné regionálními pobočkami, zda organizace producentů dodržují kritéria pro uznání: neoprávněně vyplacené podpory organizacím producentů „X“
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 252 204,60
               
               
                  0,00
               
               
                  – 252 204,60
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2012
               
               
                  Kontroly prováděné regionálními pobočkami, zda organizace producentů dodržují kritéria pro uznání: nedostatky v kontrolním systému v rozpočtových letech 2012 a 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 244 696,30
               
               
                  – 8 778,69
               
               
                  – 235 917,61
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  Kontroly prováděné regionálními pobočkami, zda organizace producentů dodržují kritéria pro uznání: nedostatky v kontrolním systému v rozpočtových letech 2012 a 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 366 164,35
               
               
                  – 12 610,23
               
               
                  – 353 554,12
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2014
               
               
                  Kontroly prováděné regionálními pobočkami, zda organizace producentů dodržují kritéria pro uznání: nedostatky v kontrolním systému v rozpočtových letech 2014 a 2015
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 631,15
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 631,15
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2015
               
               
                  Kontroly prováděné regionálními pobočkami, zda organizace producentů dodržují kritéria pro uznání: nedostatky v kontrolním systému v rozpočtových letech 2014 a 2015
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 8 500,96
               
               
                  0,00
               
               
                  – 8 500,96
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Nedodržení platebních lhůt
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 995 329,97
               
               
                  – 1 995 329,97
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2011
               
               
                  Překročení stropu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 112 617,66
               
               
                  – 112 617,66
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Účetní závěrka – finanční schválení
               
               
                  2012
               
               
                  Překročení stropu
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 981 955,95
               
               
                  – 981 955,95
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Účetní závěrka – finanční schválení
               
               
                  2012
               
               
                  Překročení stropu – dodatečné, je třeba ještě odečíst
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 584 114,93
               
               
                  0,00
               
               
                  – 584 114,93
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem PT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 4 723 789,55
                  
               
               
                  
                     – 3 111 292,50
                  
               
               
                  
                     – 1 612 497,05
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     RO
                  
               
               
                  Nesrovnalosti
               
               
                  2012
               
               
                  Známá chyba vyplývající z testování věcné správnosti přílohy III A
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 18 439,35
               
               
                  0,00
               
               
                  – 18 439,35
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
               
                  2013
               
               
                  Seskupení producentů: udržení uznání a plány uznání, rozpočtové roky 2013 a 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 778 261,88
               
               
                  0,00
               
               
                  – 778 261,88
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
               
                  2014
               
               
                  Seskupení producentů: udržení uznání a plány uznání, rozpočtové roky 2013 a 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 589 910,80
               
               
                  0,00
               
               
                  – 589 910,80
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – předběžně uznaná seskupení producentů
               
               
                  2015
               
               
                  Seskupení producentů: udržení uznání a plány uznání, rozpočtové roky 2013 a 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 346 636,03
               
               
                  0,00
               
               
                  – 346 636,03
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy
               
               
                  2013
               
               
                  OP: kontroly žádostí o podporu – způsobilost výdajů v rozpočtovém roce 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 20 646,29
               
               
                  0,00
               
               
                  – 20 646,29
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2014
               
               
                  OP: kontroly žádostí o podporu – způsobilost výdajů v rozpočtovém roce 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 30 663,30
               
               
                  0,00
               
               
                  – 30 663,30
               
            
            
               
                   
               
               
                  Ovoce a zelenina – operační programy včetně stažení z trhu
               
               
                  2015
               
               
                  OP: kontroly žádostí o podporu – způsobilost výdajů v rozpočtovém roce 2015
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 47 987,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 47 987,50
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem RO:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 832 545,15
                  
               
               
                   0,00
                  
               
               
                  
                     – 1 832 545,15
                  
               
            
         
      
      
         
      
      
         
         
         
         
         
            
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 427 851 592,99
                  
               
               
                  
                     – 5 439 685,84
                  
               
               
                  
                     – 422 411 907,15
                  
               
            
         
      
      
         Rozpočtový bod: 6711
         
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     AT
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – opatření, na něž se vztahuje IACS
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 214: zavedení vhodného systému sankcí
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 5 958,97
               
               
                  0,00
               
               
                  – 5 958,97
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – opatření, na něž se vztahuje IACS
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 214 „Ekologické zemědělství“ – přiměřené postupy dohledu
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  0,21 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 101 920,89
               
               
                  0,00
               
               
                  – 101 920,89
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem AT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 107 879,86
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 107 879,86
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     BG
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2010
               
               
                  Míra opravy na základě paušální částky u nedostatků v kontrolách na místě činí 5 %, ověřování veřejných zakázek, přiměřenost nákladů a nezpůsobilé výdaje
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 793 872,47
               
               
                  – 2 793 872,47
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2011
               
               
                  Míra opravy na základě paušální částky u nedostatků v kontrolách na místě činí 5 %, ověřování veřejných zakázek, přiměřenost nákladů a nezpůsobilé výdaje
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 074 263,60
               
               
                  – 1 074 263,60
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2012
               
               
                  Míra opravy na základě paušální částky u nedostatků v kontrolách na místě činí 5 %, ověřování veřejných zakázek, přiměřenost nákladů a nezpůsobilé výdaje
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 780 941,24
               
               
                  – 780 941,24
               
               
                  0,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2013
               
               
                  Míra opravy na základě paušální částky u nedostatků v kontrolách na místě činí 5 %, ověřování veřejných zakázek, přiměřenost nákladů a nezpůsobilé výdaje
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 637 751,75
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 637 751,75
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci
               
               
                  2014
               
               
                  Míra opravy na základě paušální částky u nedostatků v kontrolách na místě činí 5 %, ověřování veřejných zakázek, přiměřenost nákladů a nezpůsobilé výdaje
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 690 283,33
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 690 283,33
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2010
               
               
                  Úprava v důsledku toho, že vnitrostátní orgány zrušily předchozí opravené částky
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  259 643,71
               
               
                  0,00
               
               
                  259 643,71
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2011
               
               
                  Úprava v důsledku toho, že vnitrostátní orgány zrušily předchozí opravené částky
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  107 839,98
               
               
                  0,00
               
               
                  107 839,98
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2012
               
               
                  Úprava v důsledku toho, že vnitrostátní orgány zrušily předchozí opravené částky
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  51 063,74
               
               
                  0,00
               
               
                  51 063,74
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti, rozsahu a kvalitě kontrol na místě a podávání zpráv u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, uplatnění přípustné odchylky, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  3,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 27 147,64
               
               
                  0,00
               
               
                  – 27 147,64
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v působnosti, rozsahu a kvalitě kontrol na místě a podávání zpráv u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, uplatnění přípustné odchylky, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  6,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 105 957,72
               
               
                  0,00
               
               
                  – 105 957,72
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2010
               
               
                  Extrapolovaná 9 % oprava – nedostatky týkající se přiměřenosti nákladů a nezpůsobilých výdajů
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  9,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 183 858,87
               
               
                  – 418 385,89
               
               
                  – 3 765 472,98
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2011
               
               
                  Extrapolovaná 9 % oprava – nedostatky týkající se přiměřenosti nákladů a nezpůsobilých výdajů
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  9,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 896 213,65
               
               
                  – 89 621,36
               
               
                  – 806 592,29
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2012
               
               
                  Extrapolovaná 9 % oprava – nedostatky týkající se přiměřenosti nákladů a nezpůsobilých výdajů
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  9,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 556 147,52
               
               
                  – 55 614,76
               
               
                  – 500 532,76
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2013
               
               
                  Extrapolovaná 9 % oprava – nedostatky týkající se přiměřenosti nákladů a nezpůsobilých výdajů
               
               
                  EXTRAPOLOVANÁ
               
               
                  9,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 893 246,02
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 893 246,02
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedosažení povinné míry kontrol u povinných požadavků na hospodaření 7 a 8, nedostatečné zvýšení míry kontrol, rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 350 314,96
               
               
                  0,00
               
               
                  – 350 314,96
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem BG:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 16 571 451,34
                  
               
               
                  
                     – 5 212 699,32
                  
               
               
                  
                     – 11 358 752,02
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     DE
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci
               
               
                  2014
               
               
                  Finanční chyby ve veřejných zakázkách, u nichž byl proveden audit
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 351 787,61
               
               
                  – 349 181,08
               
               
                  – 2 606,53
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – investice – veřejní příjemci
               
               
                  2015
               
               
                  Finanční chyby ve veřejných zakázkách, u nichž byl proveden audit
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 159 761,90
               
               
                  0,00
               
               
                  – 159 761,90
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2015
               
               
                  Finanční chyby v souboru EZFRV
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 511 727,53
               
               
                  0,00
               
               
                  – 511 727,53
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem DE:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 023 277,04
                  
               
               
                  
                     – 349 181,08
                  
               
               
                  
                     – 674 095,96
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     ES
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – nedostatečná analýza rizik – pilíř II – rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  2,40
               
               
                  0,00
               
               
                  2,40
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – nedostatečná analýza rizik – pilíř II – rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 272,97
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 272,97
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – pilíř II – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  1,06
               
               
                  0,00
               
               
                  1,06
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – nedostatečné podávání zpráv o kontrolách na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – pilíř II – rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 493,06
               
               
                  0,00
               
               
                  – 2 493,06
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v působnosti a kvalitě kontrol na místě – zpožděné provádění kontrol na místě – nedostatečný výběr pozemků do vzorku za účelem kontrol na místě – nedostatečná analýza rizik – pilíř II – rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 180,81
               
               
                  0,00
               
               
                  – 180,81
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Významná chyba v účtech EZFRV
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 903 456,80
               
               
                  – 17 985,15
               
               
                  – 885 471,65
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem ES:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 908 400,18
                  
               
               
                  
                     – 17 985,15
                  
               
               
                  
                     – 890 415,03
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     FR
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů a žádostí o platbu, opatření č. 121 a 123
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 980 641,31
               
               
                  – 41 685,40
               
               
                  – 4 938 955,91
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů a žádostí o platbu, opatření č. 121 a 123
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 396 917,70
               
               
                  0,00
               
               
                  – 396 917,70
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) investice – soukromí příjemci
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů a žádostí o platbu, opatření č. 121 a 123
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 4 482 936,52
               
               
                  0,00
               
               
                  – 4 482 936,52
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) investice – soukromí příjemci
               
               
                  2016
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů a žádostí o platbu, opatření č. 121 a 123
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 595 408,44
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 595 408,44
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) investice – soukromí příjemci
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů: opakující se oprava u opatření č. 121C4 a 123A
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 3 184 129,20
               
               
                  – 1 592 064,61
               
               
                  – 1 592 064,59
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) investice – soukromí příjemci
               
               
                  2016
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů: opakující se oprava u opatření č. 121C4 a 123A
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 279 291,51
               
               
                  – 639 645,75
               
               
                  – 639 645,76
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů: opakující se oprava u opatření č. 121C4 a 123A
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 344 907,12
               
               
                  – 171 577,47
               
               
                  – 173 329,65
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v ověřování přiměřenosti nákladů: opakující se oprava u opatření č. 121C4 a 123A
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  10,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 2 802 935,54
               
               
                  – 1 404 390,37
               
               
                  – 1 398 545,17
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, investice – veřejní příjemci
               
               
                  2014
               
               
                  Vyloučení nezpůsobilých výdajů M321
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 68 062,01
               
               
                  0,00
               
               
                  – 68 062,01
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2012
               
               
                  Nedostatky v řízení
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 16 845 764,04
               
               
                  0,00
               
               
                  – 16 845 764,04
               
            
            
               
                   
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v řízení v rozpočtovém roce 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 10 359 335,40
               
               
                  0,00
               
               
                  – 10 359 335,40
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem FR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 46 340 328,79
                  
               
               
                  
                     – 3 849 363,60
                  
               
               
                  
                     – 42 490 965,19
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     GB
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Opatření č. 214 – rozpočtový rok 2014: nedostatky v kontrolním systému u intenzity chovu hospodářských zvířat (jak správních kontrol, tak kontrol na místě)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 538 979,08
               
               
                  0,00
               
               
                  – 538 979,08
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – opatření, na něž se vztahuje IACS
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 214 – rozpočtový rok 2015: nedostatky v kontrolním systému u intenzity chovu hospodářských zvířat (jak správních kontrol, tak kontrol na místě)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 543 702,51
               
               
                  0,00
               
               
                  – 543 702,51
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 2 (2007–2013, opatření vztahující se na plochu)
               
               
                  2014
               
               
                  Opatření č. 221 – rozpočtový rok 2014: nedostatky v kontrole kritérií způsobilosti
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 12 204,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 12 204,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014-2020) – lesnická opatření
               
               
                  2015
               
               
                  Opatření č. 221 – rozpočtový rok 2015: nedostatky v kontrole kritérií způsobilosti
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 12 204,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 12 204,00
               
            
            
               
                   
               
               
                  Rozvoj venkova EZFRV – iniciativa LEADER
               
               
                  2014
               
               
                  Jedna nedostatečná klíčová kontrola a jedna chybějící pomocná kontrola
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 602 585,37
               
               
                  0,00
               
               
                  – 602 585,37
               
            
            
               
                   
               
               
                  Rozvoj venkova EZFRV – iniciativa LEADER
               
               
                  2015
               
               
                  Jedna nedostatečná klíčová kontrola a jedna chybějící pomocná kontrola
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  4 026,71
               
               
                  0,00
               
               
                  4 026,71
               
            
            
               
                   
               
               
                  Rozvoj venkova EZFRV – iniciativa LEADER
               
               
                  2016
               
               
                  Jedna nedostatečná klíčová kontrola a jedna chybějící pomocná kontrola
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  368,09
               
               
                  0,00
               
               
                  368,09
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem GB:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 705 280,16
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 1 705 280,16
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     GR
                  
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v analýze rizik, minimální požadavky týkající se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a povinný požadavek na hospodaření 1, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 229 711,85
               
               
                  0,00
               
               
                  – 229 711,85
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v analýze rizik, minimální požadavky týkající se používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin a povinný požadavek na hospodaření 1, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 57 428,76
               
               
                  0,00
               
               
                  – 57 428,76
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem GR:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 287 140,61
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 287 140,61
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     IT
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osy 1+3 – opatření zaměřená na investice (2007–2013)
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole: „Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití vhodného systému hodnocení“ týkající se režijních nákladů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 26 409,49
               
               
                  0,00
               
               
                  – 26 409,49
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, investice – soukromí příjemci
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole: „Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití vhodného systému hodnocení“ týkající se režijních nákladů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 45 475,98
               
               
                  0,00
               
               
                  – 45 475,98
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – řízení rizik
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v klíčové kontrole: „Odpovídající hodnocení přiměřenosti nákladů za použití vhodného systému hodnocení“ týkající se režijních nákladů
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 133 118,88
               
               
                  0,00
               
               
                  – 133 118,88
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Shovívavost systému sankcí v oblasti zvířat, rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 7 112,87
               
               
                  0,00
               
               
                  – 7 112,87
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 175 426,91
               
               
                  0,00
               
               
                  – 175 426,91
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Chybějící kontrola dobrého zemědělského a environmentálního stavu a částečná kontrola dvou povinných požadavků na hospodaření, zemědělci nechovající zvířata, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 39 153,87
               
               
                  0,00
               
               
                  – 39 153,87
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Částečná kontrola dvou požadavků, využívání odvětvové kontroly bez požadavku zajištění, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 61 526,63
               
               
                  0,00
               
               
                  – 61 526,63
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Částečná kontrola dvou požadavků, využívání odvětvové kontroly bez požadavku zajištění, zemědělci chovající zvířata, rok podání žádosti 2014
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 78 725,47
               
               
                  0,00
               
               
                  – 78 725,47
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2013
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 280 745,26
               
               
                  – 41,98
               
               
                  – 280 703,28
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2012
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 97 287,65
               
               
                  0,00
               
               
                  – 97 287,65
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2012
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 13 600,21
               
               
                  0,00
               
               
                  – 13 600,21
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2014
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2013
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 203 367,80
               
               
                  0,00
               
               
                  – 203 367,80
               
            
            
               
                   
               
               
                  Podmíněnost
               
               
                  2015
               
               
                  Povinné požadavky na hospodaření 1 a 5 mimo oblast sítě Natura 2000 nejsou kontrolovány, nedostatky v kontrolách povinných požadavků na hospodaření 7 a 16, omezený přístup ke zprávám o veterinární kontrole, rok podání žádosti 2013
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  2,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 27 839,23
               
               
                  0,00
               
               
                  – 27 839,23
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova (2014–2020) – opatření, na něž se vztahuje IACS
               
               
                  2015
               
               
                  Dvě agroenvironmentální podopatření (214):
                  Neodpovídající opatření přijatá v návaznosti na výsledky křížových kontrol ve všech příslušných případech s údaji z IACS
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  3,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 148 200,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 148 200,00
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem IT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 337 990,25
                  
               
               
                  
                     – 41,98
                  
               
               
                  
                     – 1 337 948,27
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     LT
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
               
                  2013
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách: 1) kvalita kontrol na místě; 2) hodnocení přiměřenosti nákladů ve fázi podávání žádostí; 3) způsobilost nákladů na provoz (věcné příspěvky)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 288 795,90
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 288 795,90
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách: 1) kvalita kontrol na místě; 2) hodnocení přiměřenosti nákladů ve fázi podávání žádostí; 3) způsobilost nákladů na provoz (věcné příspěvky)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 530 512,90
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 530 512,90
               
            
            
               
                   
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
               
                  2015
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách: 1) kvalita kontrol na místě; 2) hodnocení přiměřenosti nákladů ve fázi podávání žádostí; 3) způsobilost nákladů na provoz (věcné příspěvky)
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 926 149,21
               
               
                  0,00
               
               
                  – 926 149,21
               
            
            
               
                   
               
               
                  Rozvoj venkova EZFRV – iniciativa LEADER
               
               
                  2016
               
               
                  Nedostatky v klíčových kontrolách: 1) kvalita kontrol na místě 2) hodnocení přiměřenosti nákladů ve fázi podávání žádostí 3) způsobilost nákladů na provoz (věcné příspěvky). Období nápravy: 16/10/2015 – 31/12/2015
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 462 436,92
               
               
                  0,00
               
               
                  – 462 436,92
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem LT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 4 207 894,93
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 4 207 894,93
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     LU
                  
               
               
                  Schválení účetní závěrky – schválení souladu
               
               
                  2010
               
               
                  Nedodržení kritérií způsobilosti
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                  0,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 1 469 939,00
               
               
                  0,00
               
               
                  – 1 469 939,00
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem LU:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 1 469 939,00
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 1 469 939,00
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     MT
                  
               
               
                  Certifikace
               
               
                  2015
               
               
                  Schválení účetní závěrky – rozpočtový rok 2015
               
               
                  JEDNORÁZOVÁ
               
               
                   
               
               
                  EUR
               
               
                  – 131 903,31
               
               
                  0,00
               
               
                  – 131 903,31
               
            
            
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                   
               
               
                  
                     Celkem MT:
                  
               
               
                  
                     EUR
                  
               
               
                  
                     – 131 903,31
                  
               
               
                  
                     0,00
                  
               
               
                  
                     – 131 903,31
                  
               
            
            
               
                  Členský stát
               
               
                  Opatření
               
               
                  RR
               
               
                  Důvod
               
               
                  Druh platby
               
               
                  Oprava (%)
               
               
                  Měna
               
               
                  Částka
               
               
                  Srážky
               
               
                  Finanční dopad
               
            
            
               
                  
                     NL
                  
               
               
                  EZFRV, rozvoj venkova, Osa 4 – LEADER (2007–2013)
               
               
                  2014
               
               
                  Nedostatky v klíčových a pomocných kontrolách
               
               
                  PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA
               
               
                  5,00 %
               
               
                  EUR
               
               
                  – 217 083,50
               
               
                  0,00
               
               
                  – 217 083,50