Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2017/1160 ze dne 26. června 2017 o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2017)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32017D1160 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 167/37
            
         
      
   
   
   ROZHODNUTÍ POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO VÝBORU (SZBP) 2017/1160
   ze dne 26. června 2017
   o jmenování velitele sil mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2017)
   POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ VÝBOR,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 38 této smlouvy,
   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (1), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Podle čl. 5 odst. 1 rozhodnutí 2010/96/SZBP zmocnila Rada Politický a bezpečnostní výbor k přijímání příslušných rozhodnutí v souladu s článkem 38 Smlouvy o Evropské unii týkajících se výkonu politické kontroly a strategického řízení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia), včetně rozhodnutí o jmenování následných velitelů mise EU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Dne 15. března 2016 přijal Politický a bezpečnostní výbor rozhodnutí (SZBP) 2016/396 (2), kterým jmenoval velitelem mise EU pro misi EUTM Somalia brigádního generála Maurizia MORENU.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Rozhodnutím Rady (EU) 2017/971 (3) byla změněna linie velení mise EUTM Somalia. Rozhodnutí (SZBP) 2016/396 bylo tudíž zrušeno a brigádní generál Maurizio MORENA byl jmenován velitelem sil mise EU pro misi EUTM Somalia.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (4)
            
            
               Dne 10. března 2017 navrhla Itálie, aby byl velitelem sil mise EU pro misi EUTM Somalia jako nástupce brigádního generála Maurizia MORENY jmenován plukovník Pietro ADDIS.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (5)
            
            
               Dne 23. května 2017 doporučil Vojenský výbor EU Politickému a bezpečnostnímu výboru, aby od 1. července 2017 jmenoval velitelem sil mise EU pro misi EUTM Somalia plukovníka Pietra ADDISE jako nástupce brigádního generála Maurizia MORENY.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (6)
            
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se tedy neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,
            
         
      
   
   PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Plukovník Pietro ADDIS je od 1. července 2017 jmenován velitelem sil mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia).
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 26. června 2017.
      
         
            Za Politický a bezpečnostní výbor
         
         
            předseda
         
         W. STEVENS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 44, 19.2.2010, s. 16.
   
      (2)  Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2016/396 ze dne 15. března 2016 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia) a o zrušení rozhodnutí (SZBP) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (Úř. věst. L 73, 18.3.2016, s. 99).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/971 ze dne 8. června 2017, kterým se stanoví postupy plánování a vedení vojenských misí EU SBOP bez výkonných pravomocí a mění rozhodnutí 2010/96/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil, rozhodnutí 2013/34/SZBP o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) a rozhodnutí (SZBP) 2016/610 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (Úř. věst. L 146, 9.6.2017, s. 133).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.